EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0078

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/78 (2016. gada 15. jūlijs), ar ko izveido administratīvos noteikumus EK tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām un vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/758 īstenošanai attiecībā uz šādu sistēmu lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/4386

OJ L 12, 17.1.2017, p. 26–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/78/oj

17.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/78

(2016. gada 15. jūlijs),

ar ko izveido administratīvos noteikumus EK tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām un vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/758 īstenošanai attiecībā uz šādu sistēmu lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (1), un jo īpaši tās 6. panta 13. punktu un 9. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) 2015/758 noteikts vispārējs pienākums jaunus M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu tipus no 2018. gada 31. marta aprīkot ar “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām.

(2)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/79 (2) noteiktas īpašas tehniskas prasības un testa procedūras EK tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, kā arī EK tipa apstiprinājumam “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu atsevišķām tehniskām vienībām (ATV) un sastāvdaļām.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (3) izveido vispārējo sistēmu mehānisko transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai un nosaka visu dažādos apstiprināšanas procesa posmos iesaistīto dalībnieku uzdevumus un pienākumus. Papildus jānosaka īpaši administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, un šādu sistēmu atsevišķām tehniskām vienībām un sastāvdaļām.

(4)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus testa procedūru īstenošanai EK tipa apstiprināšanas vajadzībām un lai vienkāršotu minētās apstiprināšanas piemērošanu, būtu jāizstrādā standartizēts informācijas dokumentu, EK tipa apstiprinājuma sertifikātu veidņu un EK tipa apstiprinājuma marķējuma paraugu komplekts.

(5)

Ražotājiem būtu jānodrošina, ka “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas nav izsekojamas un ka tām neveic nekādu pastāvīgu sekošanu. Šādā nolūkā būtu jānodrošina, ka “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas nav pieejamas saziņai to parastajā ekspluatācijas režīmā un ka to iekšējā atmiņā esošie dati nav pieejami nevienai struktūrai ārpus sistēmas, pirms nav aktivēts eZvana izsaukums. Ražotājiem arī būtu jāīsteno pienācīgi aizsardzības pasākumi sistēmas iekšējā atmiņā esošo datu aizsardzībai pret neatļautu piekļuvi vai ļaunprātīgu izmantošanu.

(6)

Visiem datiem, ko apstrādā, izmantojot “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu, jābūt piemērotiem un atbilstīgiem šo datu vākšanas un apstrādes mērķiem un samērīgiem ar šiem mērķiem.

(7)

Būtu jāsniedz patērētājiem visaptveroša un droša informācija par “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas darbību un jo īpaši par to, kā šajā sistēmā apstrādā datus un kā šie dati tiek aizsargāti. Patērētāji arī būtu jāinformē par jebkāda privāta neatliekamās palīdzības izsaukuma pakalpojuma vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu īpašībām un iezīmēm, ja mehāniskais transportlīdzeklis ar tādiem ir aprīkots.

(8)

Konsekventa pieeja saistībā ar informāciju, kas patērētājiem sniedzama par “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas darbību, prasa izstrādāt lietotājiem paredzētās informācijas veidni, kurā ietverts informācijas minimums un kas izsniedzama kopā ar transportlīdzekļa tehnisko dokumentāciju.

(9)

Būtu jāatvēl pietiekami ilgs laiks transportlīdzekļu ražotājiem pielāgoties tehniskajām prasībām “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu apstiprināšanai. Būtu jāatvēl arī pietiekami ilgs laiks dalībvalstīm savā teritorijā ierīkot “ārkārtas izsaukumu centrāles” (“ĀIC”) infrastruktūru, kas vajadzīga eZvana izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei. Šā iemesla dēļ šīs regulas piemērošanas datumam vajadzētu būt tam pašam datumam, no kura obligāti ieviešamas “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas saskaņā ar Regulu (ES) 2015/758.

(10)

Par šajā regulā paredzētajiem pasākumiem notikusi apspriešanās ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (4) 28. panta 2. punktu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti administratīvie noteikumi jaunu transportlīdzekļu tipu apstiprināšanai attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, kā arī “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu atsevišķām tehniskām vienībām (“ATV”) un “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu sastāvdaļām, kas projektētas un konstruētas šādiem transportlīdzekļiem.

Tajā paredzēti arī vienoti nosacījumi Regulas (ES) 2015/758 noteikumu īstenošanai attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību.

2. pants

EK tipa apstiprinājums transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām

1.   Ražotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei, kas definēta Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 29. punktā, pieteikumu EK tipa apstiprinājuma piešķiršanai transportlīdzeklim attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu sagatavo, pamatojoties uz I pielikuma 1. daļā norādīto veidni.

3.   Ja ir izpildītas tehniskās prasības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2017/79 5. pantā, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu un izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas numurēts atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā noteiktajai sistēmai.

Dalībvalsts nepiešķir to pašu numuru citam transportlīdzekļu tipam.

4.   EK tipa apstiprinājuma sertifikātu sagatavo, pamatojoties uz I pielikuma 2. daļā norādīto veidni.

5.   Ražotājs īpašnieka rokasgrāmatā sniedz informāciju par datu apstrādi “112” izsaukšanai paredzētajā transportlīdzekļa eZvana sistēmā, šim nolūkam izmantojot šīs regulas I pielikuma 3. daļā norādīto veidni.

3. pants

EK tipa apstiprinājums “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu ATV un “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu sastāvdaļām

1.   Ražotājs iesniedz apstiprinātājai iestādei, kas definēta Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 29. punktā, pieteikumu EK tipa apstiprinājuma piešķiršanai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV tipam vai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļas tipam.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pieteikumu sagatavo, pamatojoties uz šīs regulas II pielikuma 1. daļā norādīto veidni.

3.   Ja ir izpildītas tehniskās prasības, kas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/79 6. pantā minētas attiecībā uz sastāvdaļām un 7. pantā – attiecībā uz ATV, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu un izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, un piešķir tipa apstiprinājuma numuru, kas atbilst Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā noteiktajai numerācijas sistēmai.

Dalībvalsts nepiešķir to pašu numuru citam ATV vai sastāvdaļu tipam.

4.   EK tipa apstiprinājuma sertifikātu sagatavo, pamatojoties uz II pielikuma 2. daļā norādīto veidni.

4. pants

EK tipa apstiprinājuma marķējums

Uz katras sastāvdaļas vai ATV, kura atbilst tipam, kam piešķirts sastāvdaļas vai ATV EK tipa apstiprinājums saskaņā ar šo regulu, ir EK tipa apstiprinājuma marķējums, kas atbilst II pielikuma 3. daļā norādītajam paraugam.

5. pants

Privātums un personas datu aizsardzība

1.   Ražotājs veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka “112” izsaukšanai paredzēta transportlīdzekļa eZvana sistēma vai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV nav izsekojama un ka tai neveic nekādu pastāvīgu sekošanu tās parastajā ekspluatācijas režīmā. Ražotājs arī nodrošina, ka minētās sistēmas vai ATV iekšējā atmiņā esošie dati tiek automātiski un pastāvīgi dzēsti un nav pieejami nevienai struktūrai ārpus transportlīdzekļa sistēmas vai ATV, pirms nav aktivēts eZvana izsaukums.

2.   Ražotājs, izmantojot šīs regulas I pielikuma 3. daļā norādīto veidni, informē transportlīdzekļa īpašnieku par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Regulas (ES) 2015/758 6. panta 9. punktu.

3.   Ražotājs īsteno pienācīgus aizsardzības pasākumus (piemēram, izmanto šifrēšanas tehnoloģijas) “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas vai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV iekšējā atmiņā esošo personas datu drošības aizsardzībai un nolūkā novērst novērošanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Šādi pasākumi ir atbilstīgi un vajadzīgi paredzētajam mērķim un stingri samērīgi ar šo mērķi.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 31. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 12. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/79, ar ko nosaka sīki izstrādātas tehniskās prasības un testa procedūras EK tipa apstiprinājumam mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, “112” izsaukšanai paredzētām transportlīdzekļa eZvana atsevišķām tehniskām vienībām un sastāvdaļām un papildina un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/758 attiecībā uz atbrīvojumiem un piemērojamajiem standartiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 44. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Administratīvie dokumenti mehānisko transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām

1. DAĻA

Informācijas dokuments

PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. … par mehāniskā transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz tā “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu.

Turpmāk norādītās ziņas iesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz atbilstošā mērogā A4 formātā vai salocītus atbilstoši A4 formātam, un tie ir pietiekami detalizēti. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

Ja šajā informācijas dokumentā minētajai sistēmai, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām ir elektroniskas vadības ierīces, tad sniedz informāciju par to darbību.

0.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): ….

0.2.   Tips: ….

0.2.1.   Komercnosaukums(-i) (ja ir): ….

0.3.   Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums norādīts uz transportlīdzekļa (1): ….

0.3.1.   Šā marķējuma atrašanās vieta: ….

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (2): ….

0.5.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: ….

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): ….

0.9.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: ….

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGI RAKSTURLIELUMI

1.1.   Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi: ….

9.   VIRSBŪVE

9.1.   Virsbūves tips (4): ….

9.10.   Iekšējais aprīkojums

9.10.2.   Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija

9.10.2.1.   Simbolu un vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izkārtojuma fotoattēli un/vai rasējumi, jo īpaši norādot tā signalizatora/indikatora (ja tāds ir) simbolu un novietojumu vai aprakstot citus līdzekļus, ko izmanto, lai transportlīdzeklī esošās personas brīdinātu tādas kritiskas atteices gadījumā, kuras rezultātā sistēma nespēj veikt eZvanu uz “112”: ….

9.12.2.   Papildu ierobežotājsistēmu veids un novietojums (norādīt jā / nē/ nav obligātas)

(L = kreisā puse, R = labā puse, C = vidus)

 

Priekšējais drošības spilvens

Sānu drošības spilvens

Drošības jostas priekšspriegotājs

Pirmā sēdekļu rinda

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrā sēdekļu rinda (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja tādas ir) īss apraksts: ….

12.   DAŽĀDI

12.8.   eZvana sistēma

12.8.1.   Uzstādīta: jā/nē (3).

12.8.2.   Tehniskais apraksts un/vai shematiski rasējumi: …

12.8.3.   eZvana transportlīdzekļa ATV tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams): …

12.8.4.   Ja eZvana sistēma nav apstiprināta kā ATV:

12.8.4.1.   eZvana sistēmas un tās novietojuma transportlīdzeklī sīks apraksts, fotoattēli un/vai rasējumi: …

12.8.4.2.   Saraksts, kurā uzskaitītas eZvana sistēmas galvenās sastāvdaļas: ….

12.8.4.3.   Visu elektrisko savienojumu shēma: …

12.8.5.   TPP eZvana sistēma uzstādīta: jā/nē (3).

12.8.6.   Citu pievienotās vērtības pakalpojumu esība: jā/nē (3).

12.8.7.   Deklarācija par atbilstību standartiem, kas minēti Regulas (ES) 2015/758 5. panta 8. punktā: jā/nē (3).

Datums, paraksts

Paskaidrojumi

(1)

Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstzīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis informācijas dokuments, tad šīs rakstzīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(2)

Kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļā.

(3)

Lieko svītrot.

(3)

Izmantot kodus, kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma C daļā.

2. DAĻA

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

PARAUGS

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinajuma piešķiršanu (1)

EK tipa apstiprinajuma paplašināšanu (1)

EK tipa apstiprinajuma atteikšanu (1)

EK tipa apstiprinajuma atsaukšanu (1)

trasportlīdzekļa tipam attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu uzstādīšanu,

ņemot vērā Regulu (ES) 2015/758, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) …./…

EK tipa apstiprinājuma numurs: …

Paplašinājuma pamatojums: …

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

0.2.   Tips: …

0.2.1.   Komercnosaukums(-i) (ja ir): …

0.3.   Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums norādīts uz transportlīdzekļa (2): ….

0.3.1.   Šā marķējuma atrašanās vieta: ….

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (3): …

0.5.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

0.9.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

II IEDAĻA

1.   Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildinājumu.

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

3.   Testa protokola datums: …

4.   Testa protokola numurs: …

5.   Piezīmes (ja ir): skatīt papildinājumu.

6.   Vieta: …

7.   Datums: …

8.   Paraksts: …

Pielikumi.

1.

Informācijas pakete.

2.

Testa protokols.

Paskaidrojumi

(1)

Lieko svītrot.

(2)

Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstzīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis informācijas dokuments, tad šīs rakstzīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(3)

Kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļā.

Papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …

1.   Papildu informācija

1.1.   Īss transportlīdzeklī uzstādītās eZvana sistēmas apraksts: …

1.2.   eZvana sistēmas atrašanās vieta: …

1.3.   eZvana sistēmas iedarbināšanas līdzekļi …

1.4.   eZvana sistēmas barošanas avots: ….

1.5.   Transportlīdzeklī uzstādīta TPP eZvana sistēma: jā/nē (1).

1.6.   Citi pievienotās vērtības pakalpojumi: jā/nē (1).

2.   Transportlīdzeklī uzstādītas “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV/sastāvdaļas (1) (ja tāda ir) tipa apstiprinājuma numurs, kas apstiprina atbilstību Regulas (ES) 2015/758 un tās īstenošanas aktu noteikumiem: …

3.   Piezīmes (ja ir): …

3. DAĻA

Lietotājiem sniedzamās informācijas veidne

Tehniskajā dokumentācijā, ko piegādā kopā ar transportlīdzekli (īpašnieka rokasgrāmata), ietver skaidru, visaptverošu un viegli pieejamu informāciju par “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un tās darbību, kā arī par visām trešās puses pakalpojumu sniedzēju eZvana sistēmām (TPP sistēmas) vai citiem transportlīdzeklī uzstādītiem pievienotās vērtības pakalpojumiem un to papildu funkcijām.

Ir precīzi formulētas atšķirības starp datu apstrādi, ko veic, izmantojot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu un TPP sistēmu vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu, ja tāds pieejams.

Lai novērstu neskaidrības saistībā ar sasniedzamajiem mērķiem un datu apstrādes pievienoto vērtību, informāciju par privātumu un datu aizsardzību sniedz atsevišķi par “112” izsaukšanai paredzēto un TPP sistēmu pirms to izmantošanas.

Šajā veidnē ir noteikta minimālā informācija, kas jāsniedz lietotājam, un to var papildināt ar citu attiecīgu informāciju, ņemot vērā konkrētos apstākļus, kuros dati tiek vākti vai apstrādāti.

1.   eZVANA TRANSPORTLĪDZEKĻA SISTĒMAS APRAKSTS

1.1.   Pārskats par “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, tās darbību un funkcionalitāti: …

1.2.   “112” izsaukšanai paredzētais eZvana pakalpojums ir vispārējas nozīmes publisks pakalpojums un ir pieejams bez maksas.

1.3.   “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma tiek aktivēta pēc noklusējuma. Smaga negadījuma apstākļos tā tiek aktivēta automātiski, izmantojot transportlīdzeklī iebūvētu sensoru sniegtos datus. Tā tiks arī iedarbināta automātiski, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar TPP sistēmu, kas nedarbojas, ja noticis smags negadījums.

1.4.   Ja vajadzīgs, “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu var iedarbināt arī manuāli. Norādījumi sistēmas manuālai aktivēšanai: …

1.5.   Ja rodas kritiska sistēmas atteice, kas atspējo “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu, transportlīdzeklī esošās personas par to tiek brīdinātas šādi: …

2.   INFORMĀCIJA PAR DATU APSTRĀDI

2.1.   Jebkāda personas datu apstrāde, ko veic, izmantojot “112” izsaukšanai paredzētu transportlīdzekļa eZvana sistēmu, atbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (2) un 2002/58/EK (3), un jo īpaši ir balstīti uz nepieciešamību aizsargāt personu būtiskās intereses saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK (4) 7. panta d) punktu.

2.2.   Šādu datu apstrāde notiek tikai un vienīgi nolūkā nodrošināt ārkārtas eZvanu uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112.

2.3.   Datu veidi un to saņēmēji

2.3.1.   “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma drīkst vākt un apstrādāt tikai šādus datus:

transportlīdzekļa identifikācijas numurs

transportlīdzekļa tips (vieglais automobilis vai vieglais kravas automobilis)

transportlīdzekļa piedziņas tips (benzīns / dīzeļdegviela / saspiesta dabasgāze / sašķidrinātā naftas gāze / elektroenerģija / ūdeņradis)

transportlīdzekļa trīs pēdējās atrašanās vietas un kustības virziens

sistēmas automātiskās aktivācijas žurnālfails un tā laika zīmogs

cita papildu informācija (attiecīgā gadījumā): …

2.3.2.   “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas apstrādāto datu saņēmēji ir attiecīgās ārkārtas izsaukumu centrāles, ko izraudzījušās tās valsts attiecīgās publiskās iestādes, kuras teritorijā tās atrodas, un kuras pirmās saņem un apstrādā eZvanus uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru “112”.

Papildu informācija (ja ir): …

2.4.   Datu apstrādes mehānismi

2.4.1.   “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma ir projektēta tā, lai nodrošinātu, ka sistēmas atmiņā esošie dati ārpus sistēmas nav pieejami pirms eZvana veikšanas.

Papildu piezīmes (ja ir): …

2.4.2.   “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma ir projektēta tā, lai nodrošinātu, ka tā nav izsekojama un ka normālas darbības laikā tai neveic pastāvīgu sekošanu.

Papildu piezīmes (ja ir): …

2.4.3.   “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēma ir projektēta tā, lai nodrošinātu, ka sistēmas iekšējā atmiņā esošie dati tiek automātiski un pastāvīgi dzēsti.

2.4.3.1.   Transportlīdzekļa atrašanās vietas dati iekšējā atmiņā tiek pastāvīgi pārrakstīti tā, lai tajā vienmēr glabātos ne vairāk kā trīs pēdējo atrašanās vietu dati, kas vajadzīgi sistēmas normālai darbībai.

2.4.3.2.   Darbību datu žurnāls “112” izsaukšanai paredzētā transportlīdzekļa eZvana sistēmā tiek saglabāts ne ilgāk kā nepieciešams, lai izpildītu ārkārtas eZvana apstrādi, un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 13 stundas no brīža, kad ticis veikts ārkārtas eZvans.

Papildu piezīmes (ja ir): …

2.5.   Kārtība datu subjekta tiesību īstenošanai

2.5.1.   Datu subjektam (transportlīdzekļa īpašnieks) ir tiesības piekļūt datiem un vajadzības gadījumā pieprasīt tādu datu labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, kas attiecas uz viņu un kuru apstrāde neatbilst Direktīvas 95/46/EK noteikumiem. Visas trešās personas, kurām dati ir izpausti, ir jāinformē par šādu labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu, kas veikta saskaņā ar šo direktīvu, ja vien tas neizrādās neiespējami vai nav saistīts ar nesamērīgām pūlēm.

2.5.2.   Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības iestādei, ja viņš uzskata, ka, apstrādājot viņa personas datus, ir pārkāptas viņa tiesības.

2.5.3.   Kontaktdienests, kas ir atbildīgs par piekļuves pieprasījumu apstrādi (ja ir): …

3.   INFORMĀCIJA PAR TREŠO PERSONU PAKALPOJUMIEM UN CITIEM PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS PAKALPOJUMIEM (JA UZSTĀDĪTI)

3.1.   TPP sistēmas / pievienotās vērtības pakalpojuma darbības un funkcionalitātes apraksts: …

3.2.   Jebkāda personas datu apstrāde, izmantojot TPP sistēmu / citu pievienotās vērtības pakalpojumu, atbilst personas datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti Direktīvā 95/46/EK un 2002/58/EK.

3.2.1.   Juridiskais pamats TPP sistēmas un/vai pievienotās vērtības pakalpojumu izmantošanai un datu apstrādei ar tiem: …

3.3.   TPP sistēma un/vai citi pievienotās vērtības pakalpojumi apstrādā personas datus tikai, pamatojoties uz datu subjekta (transportlīdzekļa īpašnieks vai īpašnieki) nepārprotamu piekrišanu.

3.4.   Kārtība attiecībā uz datu apstrādi, izmantojot TPP sistēmu un/vai citus pievienotās vērtības pakalpojumus, tostarp jebkāda nepieciešama papildu informācija par personas datu izsekojamību, uzraudzību un apstrādi: …

3.5.   Tāda transportlīdzekļa īpašniekam, kas papildus “112” izsaukšanai paredzētai transportlīdzekļa eZvana sistēmai ir aprīkots ar TPP eZvana sistēmu un/vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu, ir tiesības izvēlēties lietot “112” izsaukšanai paredzēto transportlīdzekļa eZvana sistēmu, nevis TPP eZvana sistēmu un/vai citu pievienotās vērtības pakalpojumu.

3.5.1.   Kontaktinformācija TPP eZvana sistēmu deaktivācijas pieprasījumiem: …


(*1)  Šo tabulu pēc vajadzības var paplašināt, ja transportlīdzeklim ir vairāk nekā divas sēdekļu rindas vai vairāk nekā trīs sēdekļi vienā rindā.

(1)  Lieko svītrot.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(4)  Direktīvu 95/46/EK atceļ ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). Regulu piemēro no 2018. gada 25. maija.


II PIELIKUMS

Administratīvie dokumenti EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV vai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļu

1. DAĻA

Informācijas dokuments

PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. … par EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV vai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļu (3).

Turpmāk norādītās ziņas iesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz atbilstošā mērogā A4 formātā vai salocītus atbilstoši A4 formātam, un tie ir pietiekami detalizēti. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

Ja šajā informācijas dokumentā minētajai atsevišķajai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai ir elektroniskas vadības ierīces, tad sniedz informāciju par to darbību.

0.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

0.2.   Tips: ….

0.3.   Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums norādīts uz atsevišķās tehniskās vienības (1): …

0.3.1.   Šā marķējuma atrašanās vieta: …

0.4.   ATV gadījumā transportlīdzekļa kategorija, kurai tā paredzēta (2): …

0.5.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: ….

0.7.   EK apstiprinājuma marķējuma piestiprināšanas vieta un veids: …

0.9.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

12.8.   eZvana sistēma

12.8.2.   Tehniskais apraksts un/vai shematiski rasējumi: …

12.8.3.1.   Fotoattēli un/vai rasējumi, kas ir pietiekami detalizēti un piemērotā mērogā, lai ATV vai sastāvdaļu varētu identificēt. Rasējumos jānorāda ATV vai sastāvdaļas paredzētā atrašanās vieta transportlīdzeklī un ATV vai sastāvdaļas EK tipa apstiprinājuma marķējumam paredzētā vieta: …

12.8.3.1.1.   Norādījumi par uzstādīšanu transportlīdzeklī, tostarp “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļas novietojums un orientācija: ….

12.8.3.1.2.   “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV novietojums un montēšanas paņēmiens transportlīdzeklī: ….

12.8.3.2.   ATV vai sastāvdaļas galveno daļu saraksts: ….

12.8.7.   Deklarācija par atbilstību standartiem, kas minēti Regulas (ES) 2015/758 5. panta 8. punktā: jā/nē (3).

Paskaidrojumi

(1)

Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstzīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis informācijas dokuments, tad šīs rakstzīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(2)

Kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A iedaļā.

(3)

Lieko svītrot.

2. DAĻA

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

PARAUGS

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinajuma piešķiršanu (1)

EK tipa apstiprinajuma paplašināšanu (1)

EK tipa apstiprinajuma atteikšanu (1)

EK tipa apstiprinajuma atsaukšanu (1)

“112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV/“112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdalai (1),

ņemot vērā Regulu (ES) 2015/758.

EK tipa apstiprinājuma numurs: ….

Paplašinājuma pamatojums: ….

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

0.2.   Tips: ….

0.3.   Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz atsevišķās tehniskās vienības/sastāvdaļas (2): …

0.3.1.   Šā marķējuma atrašanās vieta: …

0.4.   Atsevišķas tehniskās vienības gadījumā transportlīdzekļa kategorija, kurai tā paredzēta (3): …

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese: …

0.7.   EK apstiprinājuma marķējuma piestiprināšanas vieta un veids: ….

0.9.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

II IEDAĻA

1.   Papildu informācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildinājumu.

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

3.   Testa protokola datums: …

4.   Testa protokola numurs: …

5.   Piezīmes (ja ir): skatīt papildinājumu.

6.   Vieta: …

7.   Datums: …

8.   Paraksts: …

Pielikumi.

1.

Informācijas pakete.

2.

Testa protokols.

Papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …

1.   Papildu informācija

1.1.   “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV/“112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļas īss apraksts (3): ….

1.1.1.   Norādījumi par uzstādīšanu transportlīdzeklī, tostarp “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļas novietojums un orientācija: ….

1.1.2.   “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV/“112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļas EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs (3): …

1.2.   eZvana sistēmas atsevišķās tehniskās vienības novietojums un montēšanas paņēmiens transportlīdzeklī: …

1.3.   Iedarbināšanas līdzekļi: …

1.4.   Barošanas avots: …

2.   “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļa atbilst tehniskajām prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/79 I pielikumā. Turklāt tā atbilst arī tehniskajām prasībām, kas noteiktas:

2.1.   Deleģētās regulas (ES) 2017/79 IV pielikumā: jā/nē (3).

2.2.   Deleģētās regulas (ES) 2017/79 VI pielikumā: jā/nē (3).

2.3.   Deleģētās regulas (ES) 2017/79 VII pielikumā: jā/nē (3).

3.   Piezīmes (ja ir): …

3. DAĻA

EK tipa apstiprinājuma marķējums ATV un sastāvdaļām

1.   EK sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājuma marķējumu veido:

1.1.   taisnstūris, kurā ietverts mazais burts “e”, kam seko tās dalībvalsts identifikācijas numurs, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai:

1

Vācija

12

Austrija

26

Slovēnija

2

Francija

13

Luksemburga

27

Slovākija

3

Itālija

17

Somija

29

Igaunija

4

Nīderlande

18

Dānija

32

Latvija

5

Zviedrija

19

Rumānija

34

Bulgārija

6

Beļģija

20

Polija

36

Lietuva

7

Ungārija

21

Portugāle

49

Kipra

8

Čehijas Republika

23

Grieķija

50

Malta

9

Spānija

24

Īrija

 

 

11

Apvienotā Karaliste

25

Horvātija

 

 

1.2.   taisnstūra tuvumā – tipa apstiprinājuma numura 4. pozīcijā ietvertais “pamata apstiprinājuma numurs”, pirms kura ir divi cipari, kas norāda šai regulai piešķirto kārtas numuru. Pašlaik šis kārtas numurs ir “00”;

1.3.   “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV gadījumā pirms taisnstūra tuvumā esošā kārtas numura ir simbols “ECALL”.

2.   EK tipa apstiprinājuma marķējumu piestiprina “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV vai “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļas svarīgai daļai tā, lai tas nebūtu izdzēšams un būtu skaidri un viegli salasāms.

3.   “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV un “112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļu EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemēri ir parādīti attiecīgi 1. un 2. attēlā.

1. attēls

“112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas ATV EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs

Image

Paskaidrojums

Atšifrējums

Šo atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumu ir izsniegusi Bulgārija, piešķirot numuru 0046. Pirmie divi cipari “00” norāda, ka šī atsevišķā tehniskā vienība ir apstiprināta saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. attēls

“112” izsaukšanai paredzētas transportlīdzekļa eZvana sistēmas sastāvdaļu EK tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs

Image

Paskaidrojums

Atšifrējums

Šo sastāvdaļas EK tipa apstiprinājumu ir izsniegusi Vācija, piešķirot numuru 00026. Pirmie divi cipari “00” norāda, ka šī sastāvdaļa ir apstiprināta saskaņā ar šiem noteikumiem.


(1)  Lieko svītrot.

(2)  Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstzīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis informācijas dokuments, tad šīs rakstzīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(3)  Lieko svītrot.


Top