EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2075

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2017/2075 (2017. gada 4. septembris), ar kuru aizstāj VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/5963

OJ L 295, 14.11.2017, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/2075/oj

14.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/69


KOMISIJAS DELEĢĒTAIS LĒMUMS (ES) 2017/2075

(2017. gada 4. septembris),

ar kuru aizstāj VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (1), un jo īpaši tās 43. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Būtu jānodrošina jaudas sadales procedūru pārredzamība, vienlaikus ņemot vērā sadales procesa efektivitāti, kā arī visu ar dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un apkopi saistīto ieinteresēto personu darbības aspektus.

(2)

Infrastruktūras jaudas sadales pieteikumu iesniedzējiem vajadzētu būt iespējai pieprasījumus jaudas iestrādāšanai gada kustības grafikā iesniegt laikposmā pēc pieprasījumu iesniegšanas termiņa kustības grafika projektam un pirms kustības grafika maiņas.

(3)

Pēc vilcienu ceļu iedalīšanas pieteikuma iesniedzēja līgumiskās tiesības ietvertu tiesības noraidīt vai apstiprināt infrastruktūras pārvaldītāja iesniegtu kustības grafika pārplānošanas pieprasījumu.

(4)

Lai infrastruktūru un tās aprīkojumu uzturētu kārtībā un ļautu attīstīt infrastruktūru atbilstīgi tirgus vajadzībām, ir nepieciešami jaudas pagaidu ierobežojumi.

(5)

Pieteikumu iesniedzējiem būtu laikus jāsaņem informācija par gaidāmajiem jaudas ierobežojumiem, lai tie savu darbību un transporta vajadzības varētu pielāgot infrastruktūras jaudas ierobežojumiem. Ja informācija par gaidāmajiem jaudas ierobežojumiem būtu publicēta jau tad, kad sākas pieprasījumu iesniegšanas periods jaudas iestrādāšanai gada kustības grafikā, būtu jāsamazinās vajadzībai pārplānot jau iedalītos vilcienu ceļus.

(6)

Infrastruktūras pārvaldītājiem, izvēloties no dažādām jaudas ierobežojumu alternatīvām, būtu jāņem vērā ne tikai pašiem radušās izmaksas, bet arī komerciālie un darbības ierobežojumi, ar ko nāksies saskarties attiecīgajiem pieteikumu iesniedzējiem, un risks, ka pārvadājumi varētu tikt pārorientēti uz videi kaitīgākiem transporta veidiem.

(7)

Infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāizstrādā, jāpublicē un jāpiemēro pārredzami kritēriji, kas attiecas uz vilcienu novirzīšanu un ierobežotās jaudas sadali starp dažādiem satiksmes veidiem. Infrastruktūras pārvaldītāji to var veikt kopīgi vai atsevišķi attiecībā uz saviem jaudas ierobežojumiem.

(8)

Lai laikus nodrošinātu atbilstību ar šo lēmumu ieviestajiem jaunajiem noteikumiem par jaudas ierobežojumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāpielāgo tīkla pārskati un kustības grafiku veidošanas procedūras.

(9)

Ja pārvadājumi notiek, vilcieniem šķērsojot tīklu robežas, attiecīgajiem infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāveic saskaņošana nolūkā mazināt jaudas ierobežojumu ietekmi uz satiksmi un sinhronizēt darbus konkrētā maršrutā vai izvairīties no jaudas ierobežošanas maršrutā, pa kuru novirzīta satiksme.

(10)

Daudzo Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumā veicamo grozījumu dēļ un juridiskās skaidrības labad būtu jāaizstāj viss minētais pielikums. Turklāt tiesiskā regulējuma vienkāršošanas nolūkā deleģētais lēmums ir piemērots juridiskais instruments, jo tas paredz skaidrus un sīki izstrādātus noteikumus, kuri dalībvalstīm nav jātransponē, un tādējādi nodrošina drīzu un vienādu īstenošanu visā Savienībā.

(11)

Ņemot vērā kustības grafika maiņas laiku saskaņā ar šā lēmuma pielikuma 2. punktu un šā lēmuma pielikuma 8.–11. punktā noteikto sagatavošanās laiku jaudas ierobežojumu saskaņošanai, apspriešanai un publicēšanai, infrastruktūras pārvaldītāji spēs pirmo reizi izpildīt 8.–11. punktā noteiktās prasības tikai attiecībā uz kustības grafika maiņu, kas stājas spēkā 2019. gada decembrī attiecībā uz otro publicēšanas kārtu un 2020. gada decembrī attiecībā uz pirmo publicēšanas kārtu, 12. punktā noteiktās prasības tikai attiecībā uz kustības grafika maiņu, kas stājas spēkā 2018. gada decembrī, un 14.–17. punktā noteiktās prasības tikai attiecībā uz kustības grafika maiņu, kas stājas spēkā 2018. gada decembrī.

(12)

Tāpēc Direktīva 2012/34/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2012/34/ES VII pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 4. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.


PIELIKUMS

VII PIELIKUMS

SADALES PROCESA GRAFIKS

(minēts 43. pantā)

1.

Kustības grafiku izstrādā vienreiz kalendārajā gadā.

2.

Kustības grafika maiņa notiek decembra otrās sestdienas pusnaktī. Ja ziemas beigās kustības grafiku koriģē, jo īpaši, lai vajadzības gadījumā ņemtu vērā izmaiņas reģionālo pasažieru pārvadājumu grafikos, tad to dara jūnija otrās sestdienas pusnaktī un laikposmā starp šiem datumiem – ar tādiem intervāliem, kā nepieciešams. Infrastruktūras pārvaldītāji var vienoties par citiem datumiem, un šādā gadījumā tie informē Komisiju, ja var tikt ietekmēti starptautiskie pārvadājumi.

3.

Pieprasījumu iesniegšanas termiņš jaudas iestrādāšanai kustības grafikā ir ne vairāk kā 12 mēneši pirms kustības grafika maiņas. Infrastruktūras pārvaldītājs izskata arī pēc šā termiņa saņemtos pieprasījumus.

4.

Ne vēlāk kā 11 mēnešus pirms kustības grafika maiņas infrastruktūras pārvaldītāji nodrošina, ka sadarbībā ar citiem attiecīgajiem infrastruktūras pārvaldītājiem tiek izveidoti provizoriski starptautisko vilcienu ceļi. Infrastruktūras pārvaldītāji nodrošina, ka, ciktāl iespējams, turpmākajās norisēs tie paliek nemainīgi.

5.

Infrastruktūras pārvaldītājs ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc 3. punktā minētā termiņa sagatavo un publicē kustības grafika projektu.

6.

Infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar tīkla pārskatā publicētu procesu pieņem lēmumu par pieprasījumiem, ko tas saņēmis pēc 3. punktā minētā termiņa.

Infrastruktūras pārvaldītājs var pārplānot iedalītu vilcienu ceļu, ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu iespējami labāku visu ceļu pieprasījumu saskanību, un ja to apstiprinājis pieteikuma iesniedzējs, kuram šis ceļš iedalīts. Lai ietvertu visus vilcienu ceļus, kas iedalīti pēc 3. punktā minētā termiņa, infrastruktūras pārvaldītājs atjaunina kustības grafika projektu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms kustības grafika maiņas.

7.

Ja vilciena, kas brauc no viena tīkla uz citu tīklu, gaidāmā ierašanās aizkavējas ne ilgāk kā par 10 stundām un no 2019. gada 14. decembra ne ilgāk kā par 18 stundām, otrā tīkla infrastruktūras pārvaldītājs neuzskata vilcienu ceļu par anulētu vai nepieprasa pieteikumu cita vilcienu ceļa iedalīšanai, arī tad, ja tas nolēmis iedalīt citu vilcienu ceļu, ja vien pieteikuma iesniedzējs nav informējis infrastruktūras pārvaldītāju, ka vilciens neiebrauks otrajā tīklā. Infrastruktūras pārvaldītājs nekavējoties paziņo pieteikuma iesniedzējam par aktualizēto vai jauno vilcienu ceļu, norādot saikni starp šā vilcienu ceļa numuru un anulētā vilcienu ceļa numuru, ja tie atšķiras.

8.

Attiecībā uz dzelzceļa līniju jaudas pagaidu ierobežojumiem, kuri noteikti tādu iemeslu dēļ kā infrastruktūras darbi, tostarp ar tiem saistītie ātruma ierobežojumi, slodze uz ass, vilciena garums, vilce vai būvju tuvinājuma gabarīts (“jaudas ierobežojumi”), un kuri ilgst vairāk nekā 7 dienas pēc kārtas, un kuru dēļ vairāk nekā 30 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā dienā atceļ, novirza pa citu maršrutu vai aizstāj ar citiem transporta veidiem, attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji visus jaudas ierobežojumus un provizoriskos rezultātus pēc apspriešanās ar pieteikumu iesniedzējiem publicē pirmo reizi vismaz 24 mēnešus, ciktāl tie ir zināmi, un otro reizi atjauninātus vismaz 12 mēnešus pirms attiecīgā kustības grafika maiņas.

9.

Ja jaudas ierobežojumi ietekmē vairākus tīklus, attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji arī izveido mehānismu, ar kura palīdzību tie minētos jaudas ierobežojumus, kad tie tiek publicēti pirmo reizi, kopīgi pārrunā ar ieinteresētajiem pieteikumu iesniedzējiem, 40. panta 1. punktā minētajām infrastruktūras pārvaldītāju apvienībām un galvenajiem attiecīgajiem apkalpes vietu operatoriem, ja vien infrastruktūras pārvaldītāji un pieteikumu iesniedzēji nevienojas, ka šāds mehānisms nav vajadzīgs. Kopīgās pārrunas palīdz sagatavot kustības grafikus, tostarp noteikt maršrutus, pa kuriem tiek novirzīta satiksme.

10.

Pirmo reizi publicējot jaudas ierobežojumus saskaņā ar 8. punktu, infrastruktūras pārvaldītājs uzsāk apspriešanos par jaudas ierobežojumiem ar pieteikumu iesniedzējiem un galvenajiem attiecīgajiem apkalpes vietu operatoriem. Ja laikā starp jaudas ierobežojumu publicēšanu pirmo un otro reizi ir vajadzīga saskaņošana atbilstīgi 11. punktam, infrastruktūras pārvaldītāji laikā no šīs saskaņošanas beigām līdz jaudas ierobežojuma publicēšanai otro reizi vēlreiz apspriežas ar pieteikumu iesniedzējiem un galvenajiem attiecīgajiem apkalpes vietu operatoriem.

11.

Ja jaudas ierobežojumi ietekmē vairākus tīklus, tad pirms jaudas ierobežojumu publicēšanas saskaņā ar 8) punktu attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji, tostarp infrastruktūras pārvaldītāji, kurus varētu ietekmēt vilcienu novirzīšana pa citu maršrutu, savstarpēji saskaņo jaudas ierobežojumus, kas var ietvert atcelšanu, vilcienu ceļa novirzīšanu pa citu maršrutu vai aizstāšanu ar citiem transporta veidiem.

Saskaņošanu pirms otrās publicēšanas pabeidz:

a)

ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms kustības grafika maiņas, ja ilgāk nekā 30 dienas pēc kārtas vairāk nekā 50 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā dienā atceļ, novirza pa citu maršrutu vai aizstāj ar citiem transporta veidiem;

b)

ne vēlāk kā 13 mēnešus un 15 dienas pirms kustības grafika maiņas, ja ilgāk nekā 7 dienas pēc kārtas vairāk nekā 30 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā dienā atceļ, novirza pa citu maršrutu vai aizstāj ar citiem transporta veidiem;

c)

ne vēlāk kā 13 mēnešus un 15 dienas pirms kustības grafika maiņas, ja 7 dienas pēc kārtas vai īsāku laiku vairāk nekā 50 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā dienā atceļ, novirza pa citu maršrutu vai aizstāj ar citiem transporta veidiem.

Vajadzības gadījumā infrastruktūras pārvaldītāji uzaicina pieteikumu iesniedzējus, kuri darbojas attiecīgajās līnijās, un galvenos attiecīgos apkalpes vietu operatorus iesaistīties minētajā saskaņošanā.

12.

Attiecībā uz jaudas ierobežojumiem, kas ilgst 7 dienas pēc kārtas vai īsāku laiku, kuri nav jāpublicē saskaņā ar 8. punktu un kuru dēļ vairāk nekā 10 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā dienā atceļ, novirza pa citu maršrutu vai aizstāj ar citiem transporta veidiem, kuri tiek ieviesti nākamajā kustības grafika periodā un par kuriem infrastruktūras pārvaldītājs uzzina ne vēlāk kā 6 mēnešus un 15 dienas pirms kustības grafika maiņas, infrastruktūras pārvaldītājs apspriežas ar attiecīgajiem pieteikumu iesniedzējiem par paredzētajiem jaudas ierobežojumiem un vismaz četrus mēnešus pirms kustības grafika maiņas paziņo atjauninātu informāciju par jaudas ierobežojumiem. Infrastruktūras pārvaldītājs sniedz detalizētu informāciju par piedāvātajiem vilcienu ceļiem pasažieru vilcieniem ne vēlāk kā četrus mēnešus un kravas vilcieniem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms jaudas ierobežojuma sākuma, ja vien infrastruktūras pārvaldītājs un attiecīgie pieteikumu iesniedzēji nevienojas par īsāku sagatavošanās laiku.

13.

Infrastruktūras pārvaldītāji pēc apspriešanās ar pieteikumu iesniedzējiem un apkalpes vietu operatoriem var nolemt piemērot stingrākas sliekšņvērtības jaudas ierobežojumiem, pamatojoties uz mazāku prognozētā satiksmes apjoma procentuālo daļu vai īsāku laikposmu, nekā norādīts šajā pielikumā, vai piemērot kritērijus papildus šajā pielikumā minētajiem kritērijiem. Tie publicē sliekšņvērtības un jaudas ierobežojumu grupēšanas kritērijus tīkla pārskatos saskaņā ar IV pielikuma 3. punktu.

14.

Infrastruktūras pārvaldītājs var nolemt nepiemērot 8.–12. punktā noteiktos termiņus, ja jaudas ierobežojums vajadzīgs drošas vilcienu kustības atjaunošanai, ja ierobežojumu ilgums nav infrastruktūras pārvaldītāja kontrolē, ja šo termiņu piemērošana būtu izmaksu ziņā nelietderīga vai nevajadzīgi kaitētu aktīvu darbmūžam vai stāvoklim vai ja tam piekrīt visi attiecīgie pieteikumu iesniedzēji. Šādos gadījumos un jebkuru citu tādu jaudas ierobežojumu gadījumā, kas netiek apspriesti saskaņā ar citiem šā pielikuma noteikumiem, infrastruktūras pārvaldītājs nekavējoties apspriežas ar pieteikumu iesniedzējiem un attiecīgajiem apkalpes vietu operatoriem.

15.

Informācija, ko infrastruktūras pārvaldītājs sniedz, kad rīkojas saskaņā ar 8., 12. vai 14. punktu, ietver:

a)

plānoto dienu;

b)

diennakts daļu un, tiklīdz to iespējams noteikt, stundu, kad sākas un beidzas jaudas ierobežojums;

c)

ierobežojuma ietekmēto dzelzceļa līnijas posmu; un

d)

attiecīgā gadījumā to līniju jaudu, pa kurām novirzīta satiksme.

Infrastruktūras pārvaldītājs minēto informāciju vai saiti uz vietni, kur šī informācija atrodama, publicē tīkla pārskatā, kā minēts IV pielikuma 3. punktā. Infrastruktūras pārvaldītājs šo informāciju regulāri atjaunina.

16.

Attiecībā uz jaudas ierobežojumiem, kuri ilgst vismaz 30 dienas pēc kārtas un ietekmē vairāk nekā 50 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā, infrastruktūras pārvaldītājs pirmajā apspriešanās kārtā pieteikumu iesniedzējiem pēc to pieprasījuma iesniedz salīdzinājumu, kurā raksturoti apstākļi, ko izraisītu vismaz divas jaudas ierobežojumu alternatīvas. Infrastruktūras pārvaldītājs minētās alternatīvas izstrādā, pamatojoties uz pieteikumu iesniedzēju viedokļiem, kas pausti pieprasījumu iesniegšanas laikā, un kopīgi ar pieteikumu iesniedzējiem.

Par katru alternatīvu salīdzinājumā ietver vismaz:

a)

jaudas ierobežojuma ilgumu;

b)

gaidāmo orientējošo iekasējamo infrastruktūras lietošanas maksu;

c)

jaudu, kas pieejama līnijās, pa kurām novirzīta satiksme;

d)

pieejamos alternatīvos maršrutus; un

e)

orientējošo braucienu ilgumu.

Pirms infrastruktūras pārvaldītājs izvēlas kādu no jaudas ierobežojumu alternatīvām, tas apspriežas ar ieinteresētajiem pieteikumu iesniedzējiem un ņem vērā dažādu alternatīvu ietekmi uz minētajiem pieteikumu iesniedzējiem un pakalpojumu izmantotājiem.

17.

Attiecībā uz jaudas ierobežojumiem, kuri ilgst vairāk nekā 30 dienas pēc kārtas un ietekmē vairāk nekā 50 % prognozētā satiksmes apjoma dzelzceļa līnijā, infrastruktūras pārvaldītājs izstrādā kritērijus, pēc kuriem katra veida pārvadājumus veicoši vilcieni būtu jānovirza pa citu maršrutu, ņemot vērā pieteikuma iesniedzējam radušos komerciālos un darbības ierobežojumus, ja vien šie darbības ierobežojumi neizriet no pieteikuma iesniedzēja vadības vai organizatoriskajiem lēmumiem, un neskarot mērķi samazināt infrastruktūras pārvaldītāja izmaksas saskaņā ar 30. panta 1. punktu. Kad infrastruktūras pārvaldītājs rīkojas saskaņā ar 8) punktu, tas tīkla pārskatā publicē minētos kritērijus kopā ar atlikušās jaudas provizorisko sadalījumu dažādu veidu pārvadājumiem ar vilcienu. Pēc apspriešanās beigām, neskarot infrastruktūras pārvaldītāja pienākumus, kas minēti IV pielikuma 3. punktā, infrastruktūras pārvaldītājs, pamatojoties uz atsauksmēm, kas saņemtas no pieteikumu iesniedzējiem, iesniedz attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem orientējošu atlikušās jaudas iedalījumu pa pārvadājumu veidiem.


Top