EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0741

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/741 (2017. gada 5. aprīlis) par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei

OV L 111, 28.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/741/oj

28.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/6


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/741

(2017. gada 5. aprīlis)

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“fonds”) mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2)

Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz EUR 500 000 000 gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (3) 10. pantā.

(3)

Apvienotā Karaliste 2016. gada 26. februārī iesniedza pieteikumu fonda izmantošanai pēc plūdiem, kas laikposmā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada janvārim skāra 11 reģionus. Savā pieteikumā Apvienotās Karalistes iestādes norādīja, ka zaudējumu novērtējums ir nepilnīgs un attiecīgie skaitļi ir tikai provizoriski. Galīgais pieteikums tika pabeigts 2016. gada 22. septembrī.

(4)

Kipra 2016. gada 5. septembrī iesniedza pieteikumu fonda izmantošanai saistībā ar sekām, kuras radīja lielais sausums, kas iestājās no 2015. gada oktobra, un 2016. gada 18. un 19. jūnija savvaļas ugunsgrēki.

(5)

Portugāle 2016. gada 21. septembrī iesniedza pieteikumu fonda izmantošanai pēc savvaļas ugunsgrēkiem Madeiras salā 2016. gada 8. –13. augustā.

(6)

Apvienotās Karalistes, Kipras un Portugāles pieteikumi atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā pabalsta sniegšanai no fonda.

(7)

Tāpēc fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu pabalstu Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei.

(8)

Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Savienības Solidaritātes fondu saistību un maksājumu apropriācijās izmanto šādi:

a)

EUR 60 301 050 piešķir Apvienotajai Karalistei;

b)

EUR 7 298 760 piešķir Kiprai;

c)

EUR 3 925 000 piešķir Portugālei.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 5. aprīļa.

Strasbūrā, 2017. gada 5. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. BORG


(1)  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


Top