Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0342

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2017/342 (2016. gada 14. decembris) par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi

OJ L 50, 28.2.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/342/oj

28.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/53


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/342

(2016. gada 14. decembris)

par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)

Elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir EUR 471 miljons (2011. gada cenās), kā tas noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 11. pantā.

(3)

Ņemot vērā steidzamās vajadzības, ir jāizmanto ievērojamas papildu summas, lai finansētu pasākumus ar nolūku mazināt pašreizējo migrācijas, bēgļu un drošības krīzi.

(4)

Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsoniskums) maksimālā apjoma ietvaros, tiek atzīts par nepieciešamu izmantot elastības instrumentu, lai Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu pieejamo finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par summu EUR 530,0 miljoni, nolūkā finansēt pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā.

(5)

Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem, un tās tiek lēstas EUR 238,3 miljonu apmērā 2017. gadā, EUR 91,0 miljona apmērā 2018. gadā, EUR 141,9 miljonu apmērā 2019. gadā un EUR 58,8 miljonu apmērā 2020. gadā.

(6)

Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs elastības instrumenta izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2017. finanšu gada sākuma,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz Savienības vispārējo budžetu 2017. finanšu gadam izmanto elastības instrumentu, lai paredzētu summu EUR 530,0 miljonu apmērā saistību apropriācijās 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsoniskums).

Minēto summu izmanto, lai finansētu pasākumus pašreizējās migrācijas, bēgļu un drošības krīzes pārvarēšanai.

2.   Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būs šādas:

a)

EUR 238,3 miljoni 2017. gadā;

b)

EUR 91,0 miljons 2018. gadā;

c)

EUR 141,9 miljoni 2019. gadā;

d)

EUR 58,8 miljoni 2020. gadā.

Konkrētās summas katram finanšu gadam apstiprina saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Strasbūrā, 2016. gada 14. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


Top