Help Print this page 

Document 32017D0179

Title and reference
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/179 (2017. gada 1. februāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā 11. panta 5. punktu nosaka Sadarbības grupas darbībai nepieciešamos procedūras noteikumus

C/2017/0438
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/73


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/179

(2017. gada 1. februāris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā 11. panta 5. punktu nosaka Sadarbības grupas darbībai nepieciešamos procedūras noteikumus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīvu (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (1) un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Stratēģiska sadarbība starp dalībvalstīm un ar tīklu un informācijas sistēmu drošību saistītas informācijas, pieredzes un paraugprakses apmaiņa ir svarīga, lai efektīvi reaģētu uz incidentu un apdraudējuma radītām problēmām, kas saistītas ar minēto sistēmu drošību visā Savienībā.

(2)

Lai atbalstītu un sekmētu stratēģisku sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un attīstītu uzticēšanos un paļāvību starp tām, ar Direktīvas (ES) 2016/1148 11. pantu izveido Sadarbības grupu, kuras sastāvā ir dalībvalstu, Komisijas un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras pārstāvji.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/1148 11. pantu Sadarbības grupai uzdevumi jāveic, pamatojoties uz divgadu darba programmām, no kurām pirmā jāizstrādā līdz 2018. gada 9. februārim. Līdztekus citiem uzdevumiem Sadarbības grupai jāsniedz stratēģiskas norādes datordrošības incidentu reaģēšanas vienību tīkla darbībai, jādalās informācijā un paraugpraksē, jāapspriež dalībvalstu spējas un gatavība. Sadarbības grupai līdz 2018. gada 9. augustam, vēlāk – ik pēc pusotra gada, ir arī jāsagatavo ziņojums, kurā izvērtē pieredzi, kas gūta saistībā ar stratēģisko sadarbību, ko īsteno, ievērojot minēto pantu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/1148 24. panta 2. punktu laikposmā no 2017. gada 9. februāra līdz 2018. gada 9. novembrim un nolūkā atbalstīt dalībvalstis, lai tās pamatpakalpojumu sniedzēju identifikācijas procesā izmantotu konsekventu pieeju, Sadarbības grupai ir jāapspriež to valsts pasākumu process, būtība un veids, kas ļauj identificēt pamatpakalpojumu sniedzējus konkrētā nozarē. Sadarbības grupai pēc dalībvalsts lūguma ir jāapspriež arī konkrēti minētās dalībvalsts pasākumu projekti pamatpakalpojumu sniedzēju identificēšanai konkrētā nozarē.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/1148 14. panta 7. punktu kompetentās iestādes, kas kopā darbojas sadarbības grupā, var izstrādāt un pieņemt pamatnostādnes par apstākļiem, kādos pamatpakalpojumu sniedzējiem ir pienākums paziņot par incidentiem, tostarp par rādītājiem incidenta ietekmes būtiskuma noteikšanai.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/1148 11. panta 2. punktu Komisijai jānodrošina Sadarbības grupas sekretariāts. Komisijai būtu arī jānodrošina sekretariāta pakalpojumi apakšgrupām, kas izveidotas saskaņā ar šo lēmumu.

(7)

Sadarbības grupa būtu jāvada Eiropas Savienības Padomē prezidējošās dalībvalsts pārstāvim. To dalībvalstu pārstāvjiem, kas ir iepriekšējā un nākamā Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts, būtu jāpalīdz priekšsēdētājam viņa pienākumu veikšanā. Priekšsēdētājs var precizēt, saistībā ar kādiem pienākumiem šāda palīdzība varētu būt nepieciešama. Gadījumā, ja Padomē prezidējošā dalībvalsts atturas no grupas vadības, ar divu trešdaļu grupas locekļu balsu vairākumu būtu jāievēl aizstājējs priekšsēdētājs.

(8)

Priekšsēdētāja darbs būtu jābalsta uz iekļautības, iesaistīšanās, cieņas pret daudzveidību un vienprātības veidošanas principiem. Sadarbības grupas priekšsēdētājam īpaši būtu jāveicina visu locekļu iesaistīšanās, ļaujot paust dažādus viedokļus un nostājas un cenšoties rast risinājumus, kuriem ir visplašākais iespējamais atbalsts Sadarbības grupā.

(9)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/1148 11. panta 2. punktu Sadarbības grupa vajadzības gadījumā var savās sanāksmēs uzaicināt piedalīties attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjus. Lai nodrošinātu, ka valstis, kas pievienojas, no pievienošanās dienas atbilst Direktīvas (ES) 2016/1148 prasībām, ir lietderīgi, ka šādu valstu pārstāvjus uzaicina piedalīties Sadarbības grupas sanāksmēs no pievienošanās līguma parakstīšanas dienas. Lēmums uzaicināt attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjus vai ekspertus piedalīties Sadarbības grupas sanāksmē vai konkrētā sanāksmes daļā būtu jāpieņem priekšsēdētājam, ja vien Sadarbības grupa ar visu locekļu vienkāršu balsu vairākumu neiebilst pret attiecīgo pārstāvju vai ekspertu piedalīšanos sanāksmē vai tās daļā.

(10)

Atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/1148 13. pantam Savienība saskaņā ar LESD 218. pantu var slēgt starptautiskus nolīgumus ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ļaujot tām piedalīties un organizējot to dalību atsevišķās Sadarbības grupas darbībās.

(11)

Būtu lietderīgi, ja Sadarbības grupai būtu iespēja veidot apakšgrupas.

(12)

Vienkāršības labad Sadarbības grupai būtu jāpieņem detalizētāks reglaments, kas cita starpā attiecas uz dokumentācijas izplatīšanas kārtību, rakstisko procedūru vai sanāksmju protokolu kopsavilkumu sagatavošanu.

(13)

Tā kā apspriežamie jautājumi bieži attiecas uz sabiedrisko drošību, Grupas apspriedēm būtībā nevajadzētu būt publiskām, jo to publiskošana varētu negatīvi ietekmēt uzticēšanos un uzticības veidošanos starp locekļiem. Tomēr Grupa ar priekšsēdētāja piekrišanu var nolemt rīkot publisku apspriedi par konkrētiem jautājumiem un veicināt atbilstīgas dokumentācijas publiskošanu.

(14)

Lai no Direktīvas (ES) 2016/1148 24. panta 1. punktā minētās dienas nodrošinātu raitu grupas darbību, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst ar Direktīvas (ES) 2016/1148 22. pantu izveidotās Tīklu un informācijas sistēmu drošības komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Mērķis

Šis lēmums nosaka procedūras noteikumus, kas nepieciešami tās Sadarbības grupas (“Grupa”) darbībai, kas izveidota ar Direktīvas (ES) 2016/1148 11. pantu.

2. pants

Grupas priekšsēdētājs

1.   Grupas priekšsēdētājs ir tās dalībvalsts pārstāvis, kura prezidē Eiropas Savienības Padomē. To dalībvalstu pārstāvji, kas ir iepriekšējā un nākamā Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts, palīdz priekšsēdētājam viņa pienākumu veikšanā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, gadījumā, ja Eiropas Savienības Padomē prezidējošā dalībvalsts atturas no Grupas vadības, pēc minētās dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma Grupa ar divu trešdaļu visu savu locekļu balsu vairākumu var nolemt no locekļu vidus ievēlēt aizstājēju priekšsēdētāju līdz nākamā priekšsēdētāja amatā stāšanās brīdim saskaņā ar 1. punktu.

3. pants

Sanāksmes sasaukšana

1.   Priekšsēdētājs sasauc Grupas sanāksmes pēc savas iniciatīvas vai pēc Grupas locekļu pieprasījuma ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšsēdētājs, ņemot vērā grupas darba programmu, nosaka orientējošu sanāksmju plānu savā pilnvaru laikā.

2.   Grupas sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās.

4. pants

Darba metodes

Grupa darbojas, izmantojot fiziskas vai virtuālas sanāksmes un rakstiskās procedūras.

5. pants

Darba kārtība

1.   Priekšsēdētājs ar sekretariāta palīdzību izstrādā darba kārtību un nosūta to Grupas locekļiem.

2.   Sanāksmes sākumā Grupa pieņem darba kārtību.

6. pants

Balsošanas noteikumi un Grupas locekļu paustās nostājas

1.   Grupas lēmumu pieņem vienprātīgi, ja vien šajā lēmumā nav paredzēts citādi.

2.   Ja notiek balsojums, locekļiem, kas balsojuši pret vai atturējušies, ir tiesības pieprasīt pievienot dokumentam, par kuru balsots, viņu nostājas pamatojuma kopsavilkumu.

3.   Grupa ar divu trešdaļu visu locekļu balsu vairākumu pieņem darba programmu.

7. pants

Trešās personas un eksperti

1.   Valstu, kas pievienojas, pārstāvjus uzaicina piedalīties Grupas sanāksmēs no pievienošanās līguma parakstīšanas dienas.

2.   Priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc Grupas locekļa pieprasījuma var nolemt uzaicināt attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvjus vai ekspertus piedalīties Grupas sanāksmē vai konkrētā sanāksmes daļā. Tomēr Grupas locekļi ar visu locekļu vienkāršu balsu vairākumu var iebilst pret šādu piedalīšanos sanāksmē.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie trešo personu un attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvji un eksperti nav klāt Grupas balsošanas laikā un balsošanā nepiedalās.

8. pants

Apakšgrupu veidošana

1.   Grupa var izveidot apakšgrupas tādu īpašu jautājumu izskatīšanai, kas saistīti ar tās darbu.

2.   Grupa nosaka apakšgrupu pilnvaras. Apakšgrupa sniedz ziņojumu Grupai un pārstāj darboties, tiklīdz tās mandāts ir izpildīts.

3.   Visām apakšgrupām, kas minētas 1. punktā, Komisija nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

4.   Apakšgrupām piemēro 10. pantā minētos noteikumus par dokumentu pieejamību un konfidencialitāti, 11. pantā minētos noteikumus par personas datu aizsardzību un 12. pantā minētos noteikumus par sanāksmju izdevumiem.

9. pants

Reglaments

1.   Grupa ar divu trešdaļu visu locekļu balsu vairākumu pieņem reglamentu.

2.   Priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc Grupas locekļa pieprasījuma var ierosināt reglamenta grozījumus.

10. pants

Dokumentu pieejamība un konfidencialitāte

1.   Pieprasījumus Grupai par piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar tās darbību, izskata Komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2).

2.   Grupas apspriedes nav publiskas. Pēc vienošanās ar priekšsēdētāju Grupa var nolemt par konkrētiem jautājumiem rīkot publisku apspriedi.

3.   Grupas locekļiem, trešo personu pārstāvjiem un ekspertiem izsniegtos dokumentus nepublisko, ja vien piekļuve šiem dokumentiem nav piešķirta saskaņā ar 1. punktu vai Komisija tos nav citādā veidā padarījusi publiski pieejamus.

4.   Jebkādai šādai informācijai, ko Grupa ir saņēmusi, radījusi vai apstrādājusi, piemēro Komisijas Lēmumā (ES, Euratom) 2015/443 (3) un Komisijas Lēmumā (ES, Euratom) 2015/444 (4) paredzētos Komisijas noteikumus par Savienības klasificētās informācijas aizsardzību. Informāciju, kuru apstrādā Grupa un uz kuru attiecas pienākums neizpaust dienesta noslēpumu, pienācīgi aizsargā.

5.   Grupas locekļi, kā arī trešo personu pārstāvji un eksperti ievēro konfidencialitātes prasības, kas noteiktas šajā pantā. Priekšsēdētājs nodrošina, ka trešo personu pārstāvji un eksperti tiek informēti par konfidencialitātes prasībām, kas viņiem jāievēro.

11. pants

Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrāde Grupā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (5).

12. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Grupas darbībā iesaistītajām personām Komisija atalgojumu par darbu nemaksā.

2.   Komisija var atlīdzināt ceļa izdevumus, kas dalībniekiem radušies, piedaloties Grupas sanāksmēs. Izdevumus atlīdzina saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Komisijā, nepārsniedzot pieejamās apropriācijas, ko Komisijas dienesti saņēmuši saskaņā ar ikgadējo resursu sadalījuma procedūru.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 1. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


Top