Help Print this page 

Document 32017D0175

Title and reference
Komisijas Lēmums (ES) 2017/175 (2017. gada 25. janvāris) par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 299) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/0299
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/9


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/175

(2017. gada 25. janvāris)

par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 299)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt pakalpojumiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regula (EK) Nr. 66/2010 paredz, ka ir jānosaka konkrēti ES ekomarķējuma kritēriji katrai produktu grupai.

(3)

Ar Komisijas Lēmumiem 2009/564/EK (2) un 2009/578/EK (3) ir noteikti ekoloģiskie kritēriji un attiecīgās novērtēšanas un verifikācijas prasības attiecīgi kempinga pakalpojumiem un tūristu mītnes pakalpojumiem, un šie lēmumi ir spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.

(4)

Nolūkā labāk atspoguļot tūristu mītnes un kempinga pakalpojumu kopīgās iezīmes un panākt maksimālu sinerģiju, ko dod kopīga pieeja šīm produktu grupām, un nodrošināt maksimāli efektīvu kritēriju administrēšanu, ir lietderīgi abas produktu grupas apvienot vienā ar nosaukumu “tūristu mītne”.

(5)

Pārskatīto kritēriju mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, taupīt enerģiju un ūdeni, samazināt atkritumu daudzumu un uzlabot vietējo vidi. Ņemot vērā šīs produktu grupas inovācijas ciklu, šiem pārskatītajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām vajadzētu būt spēkā piecus gadus no šā lēmuma paziņošanas dienas.

(6)

Produktu grupai atbilstošs kods ir ES ekomarķējuma reģistrācijas numura neatņemama daļa. Lai kompetentās iestādes varētu piešķirt ES ekomarķējuma reģistrācijas numuru tūristu mītnēm, kas atbilst ES ekomarķējuma kritērijiem, šai produktu grupai ir jāpiešķir koda numurs.

(7)

Tādēļ būtu jāatceļ Lēmums 2009/564/EK un Lēmums 2009/578/EK.

(8)

Ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai pieteikuma iesniedzējiem, kuru tūristu mītnes pakalpojumiem vai kempinga pakalpojumiem, pamatojoties uz attiecīgi Lēmumā 2009/564/EK un Lēmumā 2009/578/EK noteiktajiem kritērijiem, ir piešķirts kempinga un tūristu mītņu pakalpojumu ES ekomarķējums, dotu pietiekamu laiku produktu pielāgošanai pārskatītajām kritēriju prasībām. Turklāt pieteikuma iesniedzējiem būtu jāatļauj pietiekami ilgu laiku iesniegt pieteikumus, kas pamatojas uz Lēmumā 2009/564/EK un Lēmumā 2009/578/EK noteiktajiem ekoloģiskajiem kritērijiem.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupa “tūristu mītne” ietver tūristu mītnes un kempinga pakalpojumu sniegšanu un jebkuru šādu palīgpakalpojumu sniegšanu, kuri ir tūristu mītnes pakalpojumu sniedzēja pārziņā:

1)

ēdināšanas pakalpojumi;

2)

brīvā laika pavadīšanas un sportošanas iespējas;

3)

zaļās zonas;

4)

telpas vienreizēju pasākumu (darījumu konferences, sanāksmes, mācību pasākumi) rīkošanai;

5)

sanitārās labierīcības, mazgātavas un virtuves vai informācijas punkti, kas pieejami kempinga apmeklētāju, ceļotāju un pansionāru koplietošanai.

2.   Produktu grupā “tūristu mītne” neietilpst transporta pakalpojumi un izklaides braucieni.

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“tūristu mītnes pakalpojumi” nozīmē, ka tūristus, ceļotājus un pansionārus par maksu nodrošina ar naktsmītni, kur numuros ir vismaz gulta un kur ir privātas vai koplietošanas sanitārās labierīcības;

2)

“kempinga pakalpojumi” nozīmē, ka tūristus, ceļotājus un pansionārus par maksu nodrošina ar telšu, autopiekabju, pārvietojamo māju, tūristu furgonu uzņemšanai aprīkotām teltsvietām, mājiņām un dzīvokļiem un ar privātām vai koplietošanas sanitārajām labierīcībām;

3)

“ēdināšanas pakalpojumi” nozīmē, ka tiek piedāvātas brokastis un citas maltītes;

4)

“brīvā laika pavadīšanas un sportošanas iespējas” nozīmē viesiem un/vai apmeklētājiem no malas pieejamas pirtis, peldbaseinus, sporta un atpūtas centrus;

5)

“zaļās zonas” nozīmē tūristiem, ceļotājiem un pansionāriem pieejamus parkus, dārzus vai citas āra platības.

3. pants

ES ekomarķējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 piešķir tādai tūristu mītnei, kas pieder pie šā lēmuma 1. pantā definētās produktu grupas “tūristu mītne” un atbilst gan attiecīgajām šā lēmuma pielikumā noteiktajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām, gan visām šādām prasībām:

a)

tā atbilst it visiem šā lēmuma pielikuma A sadaļas kritērijiem;

b)

tā atbilst tik daudziem šā lēmuma pielikuma B sadaļas kritērijiem, lai varētu saņemt vajadzīgo 4. un 5. pantā norādīto punktu skaitu.

4. pants

1.   Šā lēmuma 3. panta b) punkta izpratnē tūristu mītnei ir jāsaņem vismaz 20 punkti.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto minimālo punktu skaitu palielina:

a)

par 3 punktiem, ja tūristu mītnes vadība vai īpašnieks sniedz ēdināšanas pakalpojumus;

b)

par 3 punktiem, ja tūristu mītnes vadība vai īpašnieks viesiem dara pieejamas zaļās zonas;

c)

par 3 punktiem, ja tūristu mītnes vadība vai īpašnieks piedāvā brīvā laika pavadīšanas vai sportošanas iespējas, vai par 5 punktiem, ja šīs brīvā laika pavadīšanas un sportošanas iespējas sniedz atpūtas centrā, kas pieejams apmeklētājiem no malas.

5. pants

1.   Šā lēmuma 3. panta b) punkta izpratnē kempingam ir jāsaņem vismaz 20 punkti vai, ja tajā ir pieejamas koplietojamas ērtības un pakalpojumi, 24 punkti.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto minimālo prasību skaitu palielina:

a)

par 3 punktiem, ja kempinga vadība vai īpašnieks nodrošina ēdināšanas pakalpojumus;

b)

par 3 punktiem, ja kempinga vadība vai īpašnieks viesiem dara pieejamas zaļās zonas;

c)

par 3 punktiem, ja kempinga vadība vai īpašnieks piedāvā brīvā laika pavadīšanas vai sportošanas iespējas, vai par 5 punktiem, ja šīs brīvā laika pavadīšanas un sportošanas iespējas sniedz atpūtas centrā, kas pieejams apmeklētājiem no malas.

6. pants

Produktu grupas “tūristu mītne” ES ekomarķējuma kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā piecus gadus no šā lēmuma paziņošanas dienas.

7. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “tūristu mītne” piešķir kodu “051”.

8. pants

Lēmumu 2009/564/EK un Lēmumu 2009/578/EK atceļ.

9. pants

Atkāpjoties no 8. panta, pieteikumus ES ekomarķējuma saņemšanai produktiem, kas ietilpst produktu grupā “tūristu mītnes pakalpojumi” vai “kempinga pakalpojumi”, kuri iesniegti divu mēnešu laikā kopš šā lēmuma paziņošanas dienas, var iesniegt atbilstoši vai nu Lēmuma 2009/578/EK vai Lēmuma 2009/564/EK kritērijiem, vai šajā lēmumā noteiktajiem kritērijiem.

ES ekomarķējuma licences, kas piešķirtas atbilstoši Lēmuma 2009/564/EK vai Lēmuma 2009/578/EK kritērijiem, atļauts izmantot 20 mēnešus pēc šā lēmuma paziņošanas dienas.

10. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 9. jūlija Lēmums 2009/564/EK par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai kempinga pakalpojumiem (OV L 196, 28.7.2009., 36. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 9. jūlija Lēmums 2009/578/EK par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tūristu mītņu pakalpojumiem (OV L 198, 30.7.2009., 57. lpp.).


PIELIKUMS

SATVARS

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai tūristu mītnēm

Obligātie kritēriji

Vispārējās vadības kritēriji

1. kritērijs.

Vides vadības sistēmas pamats

2. kritērijs.

Darbinieku apmācība

3. kritērijs.

Informācija viesiem

4. kritērijs.

Vispārējā apkope

5. kritērijs.

Patēriņa monitorings

Enerģijas kritēriji

6. kritērijs.

Energoefektīvi telpu sildītāji un ūdenssildītāji

7. kritērijs.

Energoefektīvi gaisa kondicionētāji un gaisa siltumsūkņi

8. kritērijs.

Energoefektīvs apgaismojums

9. kritērijs.

Temperatūras regulēšana

10. kritērijs.

Apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVGK) ierīču un apgaismojuma automātiska izslēgšanās

11. kritērijs.

Āra apsildes un gaisa kondicionēšanas ierīces

12. kritērijs.

Elektroenerģijas iegāde no atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas piegādātājiem

13. kritērijs.

Ogles un krāšņu kurināmais

Ūdens kritēriji

14. kritērijs.

Efektīva ūdensapgādes armatūra: vannasistabas krāni un dušas

15. kritērijs.

Efektīva ūdensapgādes armatūra: klozetpodi un pisuāri

16. kritērijs.

Veļas mazgāšanas samazināšana, atkārtoti izmantojot dvieļus un gultasveļu

Atkritumu un notekūdeņu kritēriji

17. kritērijs.

Atkritumu rašanās novēršana: ēdināšanas atkritumu samazināšanas plāns

18. kritērijs.

Atkritumu rašanās novēršana: vienreizlietojamie izstrādājumi

19. kritērijs.

Atkritumu šķirošana un nogādāšana pārstrādei

Citi kritēriji

20. kritērijs.

Nesmēķēšana koplietošanas telpās

21. kritērijs.

Videi draudzīgu transportlīdzekļu popularizēšana

22. kritērijs.

Informācija ES ekomarķējumā

Izvēles kritēriji

Vispārējās vadības kritēriji

23. kritērijs.

Tūristu mītnes EMAS reģistrācija, ISO sertifikācija (līdz 5 punktiem)

24. kritērijs.

Piegādātāju EMAS reģistrācija vai ISO sertifikācija (līdz 5 punktiem)

25. kritērijs.

Ekomarķēti pakalpojumi (līdz 4 punktiem)

26. kritērijs.

Vidiskā un sociālā komunikācija un izglītošana (līdz 2 punktiem)

27. kritērijs.

Patēriņa monitorings: enerģijas un ūdens dalītā uzskaite (līdz 2 punktiem)

Enerģijas kritēriji

28. kritērijs.

Energoefektīvi telpu sildītāji un ūdenssildītāji (līdz 3 punktiem)

29. kritērijs.

Energoefektīvi gaisa kondicionētāji un gaisa siltumsūkņi (līdz 3,5 punktiem)

30. kritērijs.

Gaisa siltumsūkņi ar siltuma jaudu līdz 100 kW (3 punkti)

31. kritērijs.

Energoefektīva sadzīves tehnika un apgaismes ierīces (līdz 4 punktiem)

32. kritērijs.

Siltuma atgūšana (līdz 3 punktiem)

33. kritērijs.

Temperatūras regulēšana un logu izolācija (līdz 4 punktiem)

34. kritērijs.

Iekārtu un ierīču automātiska izslēgšanās (līdz 4,5 punktiem)

35. kritērijs.

Centralizētā siltumapgāde/aukstumapgāde un koģeneratīvā aukstumapgāde (līdz 4 punktiem)

36. kritērijs.

Elektriskie roku žāvētāji ar tuvinājuma sensoru (1 punkts)

37. kritērijs.

Telpu sildītāju emisijas (1,5 punkti)

38. kritērijs.

Elektroenerģijas iegāde no atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas piegādātājiem (līdz 4 punktiem)

39. kritērijs.

Elektroenerģijas pašražošana no atjaunojamiem energoresursiem (līdz 5 punktiem)

40. kritērijs.

Atjaunojamo energoresursu siltumenerģija (līdz 3,5 punktiem)

41. kritērijs.

Peldbaseinu ūdens uzsildīšana (līdz 1,5 punktiem)

Ūdens kritēriji

42. kritērijs.

Efektīva ūdensapgādes armatūra: vannasistabas krāni un dušas (līdz 4 punktiem)

43. kritērijs.

Efektīva ūdensapgādes armatūra: klozetpodi un pisuāri (līdz 4,5 punktiem)

44. kritērijs.

Trauku mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš (2,5 punkti)

45. kritērijs.

Veļas mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš (3 punkti)

46. kritērijs.

Norādes par ūdens cietību (līdz 1,5 punktiem)

47. kritērijs.

Optimāla peldbaseinu apsaimniekošana (līdz 2,5 punktiem)

48. kritērijs.

Lietusūdens un saimniecības notekūdeņu reciklēšana (līdz 3 punktiem)

49. kritērijs.

Efektīva apūdeņošana (1,5 punkti)

50. kritērijs.

Vietējās vai neinvazīvās svešzemju sugas āra apstādījumos (līdz 2 punktiem)

Atkritumu un notekūdeņu kritēriji

51. kritērijs.

Papīra izstrādājumi (līdz 2 punktiem)

52. kritērijs.

Ilglietojuma preces (līdz 4 punktiem)

53. kritērijs.

Apgāde ar dzērieniem (2 punkti)

54. kritērijs.

Mazgāšanas līdzekļu un tualetes piederumu iepirkums (līdz 2 punktiem)

55. kritērijs.

Tīrīšanas līdzekļu izmantošanas samazināšana (1,5 punkti).

56. kritērijs.

Atledošana (1 punkts)

57. kritērijs.

Lietoti tekstilizstrādājumi un mēbeles (līdz 2 punktiem)

58. kritērijs.

Kompostēšana (līdz 2 punktiem)

59. kritērijs.

Notekūdeņu attīrīšana (līdz 3 punktiem)

Citi kritēriji

60. kritērijs.

Smēķēšanas aizliegums numuros (1 punkts)

61. kritērijs.

Sociālā politika (līdz 2 punktiem)

62. kritērijs.

Transportlīdzekļi apkopes un uzturēšanas vajadzībām (1 punkts)

63. kritērijs.

Videi draudzīga transporta piedāvājums (līdz 2,5 punktiem)

64. kritērijs.

Nepārklātas virsmas (1 punkts)

65. kritērijs.

Vietējie un bioloģiskie pārtikas produkti (līdz 4 punktiem)

66. kritērijs.

Izvairīšanas no pesticīdiem (2 punkti)

67. kritērijs.

Papildu vidiskie un sociālie pasākumi (līdz 3 punktiem)

NOVĒRTĒŠANA UN VERIFIKĀCIJA

Konkrētas novērtēšanas un pārbaudes prasības ir norādītas pie katra A un B iedaļā noteiktā kritērija.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot attiecīgi pieteikuma iesniedzējs vai piegādātājs(-i).

Kompetentās iestādes pirmām kārtām atzīst apliecinājumus, ko izdevušas iestādes, kuras ir akreditētas atbilstoši attiecīgajam testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju saskaņotajam standartam, un verifikācijas, ko veikušas iestādes, kuras ir akreditētas atbilstoši attiecīgajam izstrādājumus, procesus un pakalpojumus sertificējošo iestāžu saskaņotajam standartam. Akreditāciju veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 (1) noteikumiem.

Informāciju, kas izgūta no vides deklarācijām, kuras iesniegtas saskaņā ar Savienības vides vadības un audita sistēmu (2) (EMAS), uzskata par iepriekšējā punktā minētajiem apliecinājumiem līdzvērtīgu pierādījumu.

Attiecīgos gadījumos drīkst izmantot citas testēšanas metodes, nevis tās, kuras ir norādītas attiecībā uz katru kritēriju, ja kompetentā iestāde, kas novērtē pieteikumu, atzīst šādas metodes par līdzvērtīgām.

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes drīkst pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un drīkst veikt neatkarīgu verifikāciju.

Kompetentās iestādes pirms ES ekomarķējuma licences piešķiršanas veic sākotnējo apsekojumu uz vietas un piešķiršanas periodā var veikt turpmākus periodiskus apsekojumus uz vietas.

Priekšnoteikums ir tāds, ka pakalpojumiem jāatbilst visām tās valsts (valstu) attiecīgajām juridiskajām prasībām, kurā (kurās) atrodas “tūristu mītne”. Konkrētāk, ir jāgarantē šādi elementi.

1.

Objekts atbilst Savienības, valsts un vietējiem normatīvajiem aktiem par energoefektivitāti un siltumizolāciju, ūdens avotiem, ūdens attīrīšanu un notekūdeņu novadīšanu (ieskaitot ķīmiskās tualetes), atkritumu savākšanu un utilizāciju, aprīkojuma apkopi un apkalpošanu, drošības un veselības aspektiem, un visiem attiecīgajiem teritorijas normatīvajiem aktiem par ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

2.

Uzņēmums ir funkcionējošs un reģistrēts atbilstoši valsts vai vietējiem normatīvajiem aktiem, un tā darbinieki ir nodarbināti un apdrošināti saskaņā ar likuma prasībām. Tas nozīmē, ka darbiniekiem ir valsts normatīvajiem aktiem atbilstošs rakstisks līgums, viņi saņem vismaz minimālo valstī vai reģionā ar koplīgumiem noteikto algu (ja koplīgumu nav, darbinieki saņemt vismaz valstī vai reģionā ar normatīvajiem aktiem noteikto minimālo algu), un viņu darba stundas atbilst valsts tiesību aktiem.

Pieteikuma iesniedzējs atbilstību šīm prasībām deklarē un pierāda (neskarot valsts tiesību aktus par datu aizsardzību) ar neatkarīgu verifikāciju vai dokumentāliem pierādījumiem (tādi ir, piem., būvatļauja, profesionālu tehniķu deklarācijas ar skaidrojumu, kā ir ievēroti valsts un vietējie normatīvie akti, kas saistīti ar iepriekš minētajiem ēkas aspektiem, uzņēmuma sociālās politikas rakstveida dokumenta kopija, līgumu kopijas, izziņas par darba ņēmēju reģistrāciju valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, pašvaldības nodarbinātības iestādes vai aģentūras oficiāla dokumentācija/reģistrs, kur reģistrēts darba ņēmēju skaits un vārdi), turklāt mītnes apsekojuma laikā var pēc nejaušības principa tieši iztaujāt darbiniekus.

A IEDAĻA

3. PANTA a) PUNKTĀ MINĒTIE KRITĒRIJI

VISPĀRĒJA VADĪBA

1. kritērijs.   Vides vadības sistēmas pamats

Tūristu mītne vides vadības sistēmas pamatu izveido, ieviešot šādus procesus:

vides politikas plāns, kurā apzināti mītnei visbūtiskākie vides aspekti attiecībā uz enerģiju, ūdeni un atkritumiem,

precīza rīcības programma, kurā nosprauž vidiskā veikuma mērķrādītājus attiecībā uz apzinātajiem vides aspektiem; mērķrādītājus nosprauž vismaz reizi divos gados, ņemot vērā šajā ES ekomarķējuma lēmumā noteiktās prasības.

Ja apzinātie vides aspekti šajā ES ekomarķējuma dokumentā nav iztirzāti, tad būtu ieteicams mērķrādītājus nospraust, pamatojoties uz vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, kuri izklāstīti atsauces dokumentā par vides vadības paraugpraksi tūrisma nozarē (3) (EMAS),

iekšējās vērtēšanas process, kas dod iespēju vismaz reizi gadā verificēt, kā organizācijai izdevies sasniegt rīcības programmā nospraustos mērķrādītājus, un vajadzības gadījumā paredzēt korektīvus pasākumus.

Gan viesiem, gan darbiniekiem jādod iespēja iepazīties ar informāciju par iepriekš minētajiem procesiem.

Viesu komentārus un atsauksmes, ko ievāc ar 3. kritērijā minētajām anketām, izskata iekšējās vērtēšanas procesā un, ja vajadzīgs, rīcības programmā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī:

vides politikas plānu,

rīcības programmu,

vērtējuma protokolu, ko kompetentajai iestādei dara pieejamu 2 gadu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, un pēc tam reizi divos gados – tā atjauninātu versiju.

Pieteikuma iesniedzēji, kas reģistrējušies EMAS vai sertificēti saskaņā ar ISO 14001, uzskatāmi par šo kritēriju izpildījušiem. Tādā gadījumā kā pierādījumu iesniedz ISO 14001 sertifikātu vai EMAS reģistrāciju. Ja pieteikuma iesniedzējs ir sertificēts saskaņā ar ISO 14001, tad pieteikumam pievieno ziņojumu, kurā apkopota informācija par rīcības programmā definēto mērķrādītāju sasniegšanu.

2. kritērijs.   Darbinieku apmācība

a)

Tūristu mītne darbiniekiem (tostarp apakšuzņēmēju nolīgtiem darbiniekiem) nodrošina informāciju un apmācību, tostarp rakstiskas procedūras vai rokasgrāmatas, lai nodrošinātu vidisko pasākumu īstenošanu un lai veicinātu izpratni par vidiski atbildīgu rīcību saskaņā ar šajā ES ekomarķējuma dokumentā izklāstītajiem obligātajiem un piemērojamiem izvēles kritērijiem. Konkrētāk, darbinieku apmācība ietver šādus aspektus:

i)

tūristu mītnes vides politika un rīcības plāns, izpratne par tūristu mītnēm domāto ES ekomarķējumu;

ii)

enerģijas taupīšanas paņēmieni – apgaismojums, gaisa kondicionēšanas un apsildes sistēmas brīžos, kad darbinieki atstāj telpas vai tiek atvērti logi;

iii)

ūdens taupīšanas paņēmieni – noplūžu konstatēšana, laistīšana, gultasveļas un dvieļu maiņas biežums, baseina filtru mazgāšana ar pretplūsmu;

iv)

ķimikāliju lietošanas samazināšanas paņēmieni – tīrīšanas, trauku mazgāšanas, dezinfekcijas, veļas mazgāšanas ķīmiskie līdzekļi un citi īpaši tīrīšanas līdzekļi (piem., līdzekļi baseina filtru mazgāšanai ar pretplūsmu), kas jāizmanto tikai vajadzības gadījumā; un, ja ir pieejama informācija par dozēšanu, tad šo produktu patēriņa limiti ir tādi, kas norādīti uz iepakojuma vai ko ieteicis ražotājs;

v)

atkritumu daudzuma samazināšanas un šķirošanas paņēmieni, vienreizlietojamie priekšmeti un to kategorijas;

vi)

darbiniekiem pieejamie videi draudzīgie transportlīdzekļi;

vii)

saskaņā ar 3. kritēriju – attiecīgā informācija, kas darbiniekiem jādara zināma viesiem.

b)

Pienācīgu apmācību visiem jaunajiem darbiniekiem nodrošina četru nedēļu laikā pēc darba uzsākšanas, un visiem darbiniekiem vismaz reiz gadā sniedz informāciju par jaunumiem saistībā ar iepriekš minētajiem jautājumiem.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī sīkāku informāciju par apmācības programmu un tās saturu, norādot, kad un kādas apmācības kādi darbinieki ir pabeiguši. Darbinieku apmācības datumus un veidu reģistrē: tas ir pierādījums, ka šāda apmācība par jaunumiem ir notikusi.

3. kritērijs.   Informācija viesiem

a)

Tūristu mītne arīdzan sniedz informāciju viesiem, lai nodrošinātu vidisko pasākumu īstenošanu un lai veicinātu izpratni par vidiski atbildīgu rīcību saskaņā ar šajā ES ekomarķējuma dokumentā izklāstītajiem obligātajiem un piemērojamiem izvēles kritērijiem. Šo informāciju rakstiski vai mutiski viesiem aktīvi sniedz vai nu reģistratūrā, vai numurā, un tā jo īpaši ietver šādus aspektus:

i)

tūristu mītnes vides politika, izpratne par tūristu mītnēm domāto ES ekomarķējumu;

ii)

enerģijas taupīšanas paņēmieni – apgaismojums, gaisa kondicionēšanas un apsildes sistēmas brīžos, kad viesi atstāj telpas vai tiek atvērti logi;

iii)

ūdens taupīšanas paņēmieni – noplūžu konstatēšana, gultasveļas un dvieļu maiņas biežums;

iv)

atkritumu daudzuma samazināšanas un šķirošanas paņēmieni: vienreizlietojamie priekšmeti un to kategorijas, priekšmeti, kas nedrīkst nonākt kanalizācijas sistēmā. Bez tam brokastu telpā un ēdamzālē izvieto plakātus vai citus informācijas materiālus ar padomiem, kā samazināt pārtikas izniekošanu.

v)

viesiem pieejamie videi draudzīgie transportlīdzekļi;

vi)

tūristu mītne sniedz viesiem informāciju par apkaimes apskates objektiem, vietējiem gidiem, vietējiem restorāniem, tirgiem, amatniecības centriem.

b)

Viesiem izsniedz anketu (uz vietas vai internetā), kurā tie var paust viedokli par tūristu mītnes vispārējiem vidiskajiem aspektiem, kas uzskaitīti a) punktā, un kopējo apmierinātību ar tūristu mītnes ērtībām un pakalpojumiem. Ir jāiedibina arī skaidra procedūra, kā tiek reģistrēti klientu komentāri un sūdzības, sniegtās atbildes un veiktie korektīvie pasākumi.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī viesiem sniegtās informācijas kopijas. Pieteikuma iesniedzējs norāda, kāda ir iedibinātā procedūra informācijas un aptaujas lapu izplatīšanai un savākšanai un atbilžu ņemšanai vērā.

4. kritērijs.   Vispārējā apkope

Iekārtu un ierīču profilaktisko apkopi veic vismaz reizi gadā vai biežāk, ja to paredz normatīvie akti vai attiecīgie ražotāja norādījumi. Apkopes gaitā pārbauda, vai vismaz mītnes energosistēmā (piem., apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas, dzesēšanas sistēmas) un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā (piem., santehnika, apūdeņošanas sistēmas utt.) nav noplūžu un vai tās darbojas pienācīgi.

Tādu ierīču inspicēšanas un apkopes biežums, kurās izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 517/2014 (4) aptvertos aukstumaģentus, ir šāds:

a)

iekārtām, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kuru daudzums ir 5 tonnas CO2 ekvivalenta vai vairāk, bet mazāks par 50 tonnām CO2 ekvivalenta – vismaz ik 12 mēneši vai, ja ir ierīkota noplūdes konstatēšanas sistēma, vismaz ik 24 mēneši;

b)

iekārtām, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kuru daudzums ir 50 tonnas CO2 ekvivalenta vai vairāk, bet mazāks par 500 tonnām CO2 ekvivalenta – vismaz ik 6 mēneši vai, ja ir ierīkota noplūdes konstatēšanas sistēma, vismaz ik 12 mēneši;

c)

iekārtām, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kuru daudzums ir 500 tonnas CO2 ekvivalenta vai vairāk – vismaz ik 3 mēneši vai, ja ir ierīkota noplūdes konstatēšanas sistēma, vismaz ik 6 mēneši.

Visas apkopes darbības ir jāreģistrē īpašā apkopes žurnālā, norādot aptuveno ūdens daudzumu, kas noplūdis no ūdensapgādes iekārtas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam un īsu apkopes programmas aprakstu, ziņas par personām/uzņēmumiem, kas veic apkopi, un apkopes žurnālu.

5. kritērijs.   Patēriņa monitorings

Tūristu mītnē ir izveidota procedūra vismaz šādu datu ievākšanai un monitoringam reizi mēnesī vai vismaz gadā:

a)

īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/viesnakts un/vai kWh/m2 (iekštelpu platība) gadā);

b)

uz vietas saražotās atjaunojamo energoresursu enerģijas procentuālā daļa no enerģijas galapatēriņa (%);

c)

ūdens patēriņš uz viesnakti (litri/viesnakts), tostarp apūdeņošanai izmantotais ūdens (attiecīgā gadījumā) un citas ar ūdens patēriņu saistītas darbības;

d)

radušies atkritumi uz vienu viesnakti (kg/viesnakts). Pārtikas atkritumu monitorings notiek atsevišķi (5);

e)

tīrīšanai, trauku mazgāšanai, dezinfekcijai, veļas mazgāšanai paredzēto ķīmisko produktu un citu īpašu tīrīšanas līdzekļu (piem., līdzekļi baseina filtru mazgāšanai ar pretplūsmu) patēriņš (kg vai litri/viesnakts), norādot, vai šie līdzekļi ir gatavi lietošanai vai atšķaidāmi;

f)

tādu produktu īpatsvars, kam ir ISO I tipa marķējums (%) un ko izmanto saskaņā ar šajā ES ekomarķējuma lēmumā minētajiem izvēles kritērijiem.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī datu vākšanas un monitoringa procedūras aprakstu. Tūristu mītne iesniedz īsu kopsavilkumu ar datiem, kas savākti par iepriekš minētajiem patēriņa parametriem, kā arī pie 1. kritērija minēto iekšējā vērtējuma protokolu, ko kompetentajai iestādei dara pieejamu 2 gadu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas un pēc tam reizi divos gados.

ENERĢIJA

6. kritērijs.   Energoefektīvi telpu sildītāji un ūdenssildītāji

a)

ES ekomarķējuma licences derīguma laikā uzstādītie ūdens telpu sildītāji:

i)

ir augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES (6), vai

ii)

ir ar tabulās norādīto minimālo telpu apsildes sezonas energoefektivitāti un/vai SEG emisijas limitiem, kas aprēķināti saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/314/ES (7):

Ūdens telpu sildītāja tips

Efektivitātes rādītājs

Visas telpu apsildes ierīces, izņemot cietās biomasas apsildes katlus un siltumsūkņa sildītājus

Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte

s) ≥ 98 %

Cietās biomasas apsildes katli

Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte

s) ≥ 79 %

Siltumsūkņa sildītāji (ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ir ≤ 2 000 , derīgi ir abi varianti, ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ≤ 2 000 ), tad obligāts ir 2. variants.)

1. variants – Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte / aukstumaģenta GSP vērtības

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. variantsSEG emisijas limiti

150 g CO2 ekv./kWh sildīšanas jaudas

b)

ES ekomarķējuma licences derīguma laikā uzstādītie lokālie telpu sildītāji ir ar Komisijas Regulā (ES) 2015/1185 (8) vai Komisijas Regulā (ES) 2015/1188 noteikto minimālo telpu apsildes sezonas energoefektivitāti (9).

c)

ES ekomarķējuma licences derīguma laikā uzstādītie ūdenssildītāji ir ar vismaz šādiem energoefektivitātes rādītājiem:

Ūdenssildītāja tips

Energoefektivitātes rādītājs

Visi ūdenssildītāji ar deklarēto slodzes profilu ≤ S

Energoklase A (b)

Visi ūdenssildītāji, izņemot siltumsūkņa ūdenssildītājus, ar deklarēto slodzes profilu > S un ≤ XXL

Energoklase A (b)

Siltumsūkņa ūdenssildītāji ar deklarēto slodzes profilu > S un ≤ XXL

Energoklase A (b)

Visi ūdenssildītāji ar deklarēto slodzes profilu > XXL (3XL un 4XL)

Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte ≥ 131 % (c)

d)

Esošās koģenerācijas iekārtas atbilst augstas efektivitātes definīcijai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/8/EK II pielikumā (10) vai, ja tās uzstādītas pēc 2012. gada 4. decembra, Direktīvas 2012/27/ES II pielikumā.

e)

Esošie karstā ūdens katli, ko darbina ar šķidro vai gāzveida kurināmo, kā definēts Padomes Direktīvā 92/42/EEK (11), atbilst minētajā direktīvā norādītajiem efektivitātes standartiem – vismaz trijām zvaigznēm. Direktīvā 92/42/EEK neietverto katlu efektivitāte atbilst ražotāja norādījumiem, kā arī valsts un vietējiem normatīvajiem aktiem par efektivitāti, tomēr netiek akceptēta esošo apkures katlu (izņemot biomasas apkures katlu) efektivitāte, kas ir zemāka nekā 88 %.

Novērtēšana un verifikācija

Attiecībā uz a), b) un c) punkta prasībām licences turētājs informē kompetento iestādi, ja ES ekomarķējuma licences darbības laikā tiek uzstādītas jaunas iekārtas, un iesniedz tehniskās specifikācijas vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par telpas sildītāju un ūdenssildītāju uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta prasītā efektivitāte. Ūdens sildītājus ar ES ekomarķējumu uzskata par tādiem, kas atbilst a) punkta ii) apakšpunkta prasībām. Ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, kuri atbilst jebkurai no a) līdz e) punktā minētajām prasībām, uzskata par tādiem, kas atbilst attiecīgajam šā kritērija punktam. Ja izmanto ūdens sildītājus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Lēmumu 2014/314/ES. Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju un norāda ISO I tipa marķējuma prasības, kas uzskaitītas a) līdz e) punktā. Attiecībā uz d) un e) punkta prasībām pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko specifikāciju vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par telpas sildītāju un ūdenssildītāju uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta prasītā efektivitāte.

7. kritērijs.   Energoefektīvi gaisa kondicionētāji un gaisa siltumsūkņi

ES ekomarķējuma licences derīguma laikā uzstādītie sadzīves gaisa kondicionētāji un gaisa siltumsūkņi ir ar vismaz šādām energoklasēm, kas definētas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 262/2011 (12):

Tips

Energoefektivitātes klase (dzesēšana/apsilde)

Monosplit < 3kW

A+++/A+++

Monosplit 3–4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4–5 kW

A+++/A++

Monosplit 5–6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6–7 kW

A++/A+

Monosplit 7–8 kW

A++/A+

Monosplit > 8kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

Piezīme. Šis kritērijs piemērojams no elektrotīkla darbināmiem gaisa kondicionētājiem un gaisa siltumsūkņiem, kuru nominālā dzesēšanas vai – ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas – sildīšanas jauda ir ≤ 12 kW. Šis kritērijs neattiecas uz ierīcēm, kas izmanto neelektriskus energoavotus, un uz ierīcēm, kuros kā siltumnesējs kondensatora pusē vai iztvaicētāja pusē, vai abās netiek izmantots gaiss.

Novērtēšana un verifikācija

Licences turētājs informē kompetento iestādi, ja ES ekomarķējuma licences darbības laikā tiek uzstādītas jaunas iekārtas, un iesniedz tehniskās specifikācijas vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta prasītā efektivitāte.

8. kritērijs.   Energoefektīvs apgaismojums

a)

ES ekomarķējuma piešķiršanas dienā:

i)

tūristu mītnē vismaz 40 % no visa apgaismojuma nodrošina ierīces ar vismaz A energoklasi, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 VI pielikumu (13);

ii)

vismaz 50 % no apgaismojuma vietās, kur lampas parasti ir ieslēgtas vairāk par piecām stundām dienā, nodrošina ierīces ar vismaz A energoklasi, kas noteikta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 VI pielikumu.

b)

Ne vēlāk kā 2 gadu laikā pēc ES ekomarķējuma licences piešķiršanas:

i)

tūristu mītnē vismaz 80 % no visa apgaismojuma nodrošina ierīces ar vismaz A energoklasi, kas noteikta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 VI pielikumu;

ii)

vismaz 100 % no apgaismojuma vietās, kur lampas parasti ir ieslēgtas vairāk par piecām stundām dienā, nodrošina ierīces ar vismaz A energoklasi, kas noteikta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 VI pielikumu.

Piezīme. Procentuālo īpatsvaru nosaka attiecībā pret kopējo apgaismes ierīču daudzumu, kas piemērotas energoefektīvam apgaismojumam. Šos mērķrādītājus nepiemēro apgaismes ierīcēm, kuru fiziskās īpašības neļauj izmantot energoefektīvu apgaismojumu.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz rakstiskus ziņojumos, kuros norāda energoefektīvam apgaismojumam piemēroto lampu un gaismekļu kopējo skaitu, ekspluatācijas stundas un to energoefektīvo lampu un gaismekļu daudzumu, kam ir vismaz A energoklase, kas noteikta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 VI pielikumu. Ziņojumos iekļauj ar skaidrojumu, ja fizisko īpašību dēļ lampas un gaismekļus nav iespējams nomainīt ar energoefektīvām lampām un gaismekļiem. Iesniedz 2 ziņojumus: pirmo par stāvokli pieteikuma iesniegšanas dienā, bet otro – ne vēlāk kā 2 gadu laikā kopš marķējuma piešķiršanas.

Fiziskās īpašības, kuru dēļ var nebūt iespējams izmantot energoefektīvas spuldzes, ir šādas: dekoratīvi apgaismes ķermeņi, kuros jāizmanto īpašas lampas un gaismekļi; regulējams apgaismojums; situācijas, kad energoefektīvs apgaismojums var nebūt pieejams. Tādā gadījumā jāsniedz pierādījumi, kāpēc energoefektīvas lampas un gaismekļus nav iespējams izmantot. Šāds pierādījums ir, piemēram, uzstādīto apgaismes ierīču fotogrāfijas.

9. kritērijs.   Temperatūras regulēšana

Temperatūra katrā koplietošanas telpā (piemēram, restorānos, atpūtas telpās, konferenču zālēs) ir atsevišķi regulējama šādā diapazonā:

i)

vasarā un dzesēšanas režīmā koplietošanas telpas temperatūras iestatījums ir vienāds ar vai lielāks par 22 °C (± 2 °C pēc klientu lūguma);

ii)

ziemā un apsildes režīmā koplietošanas telpas temperatūras iestatījums ir vienāds ar vai lielāks par 22 °C (± 2 °C pēc klientu lūguma).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī temperatūras regulēšanas sistēmu dokumentāciju vai attiecīgo temperatūras diapazonu iestatīšanas procedūru.

10. kritērijs.   Apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVGK) ierīču un apgaismojuma automātiska izslēgšanās

a)

ES ekomarķējuma licences derīguma laikā uzstādītajām AVGK sistēmām/ierīcēm ir automātiskās izslēgšanās funkcija, kas iedarbojas, kad tiek atvērti logi un kad viesi atstāj numuru.

b)

Ja ES ekomarķējuma licences derīguma laikā iznomājamas mītnes/viesu numuri tiek būvēti no jauna vai renovēti, tajos visos uzstāda automātiskās sistēmas (piem., sensorus, centrālo atslēgu/karti utt.), kas izslēdz visu apgaismojumu, kad viesi atstāj numuru.

Piezīme. No šīs prasības ir atbrīvotas nelielas mītnes (līdz 5 numuriem).

Novērtēšana un verifikācija

Licences turētājs informē kompetento iestādi, ja ES ekomarķējuma licences darbības laikā tiek uzstādītas jaunas ierīces, kas automātiski izslēdz AVGK un apgaismojuma sistēmas vai ierīces, un iesniedz tehniskās specifikācijas no profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par šo sistēmu/ierīču uzstādīšanu vai apkopi.

11. kritērijs.   Āra apsildes un gaisa kondicionēšanas ierīces

Tūristu mītnē neizmanto āra apsildes vai gaisa kondicionēšanas ierīces.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam. To pārbauda apsekojumā uz vietas.

12. kritērijs.   Elektroenerģijas iegāde no atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas piegādātājiem

a)

Ja vietā, kur atrodas tūristu mītne, ir 1 līdz 4 individuālo zaļo tarifa plānu piegādātāji, kas piedāvā 50 % no elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem vai atsevišķus izcelsmes apliecinājumus:

Vismaz 50 % no tūristu mītnes nolīgtās elektroenerģijas ir no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/28/EK (14). Tālab:

tūristu mītnei būtu vēlams noslēgt līgumu par individuālu elektroenerģijas tarifu plānu, kas paredz, ka vismaz 50 % no elektroenerģijas ir no atjaunojamiem energoresursiem. Šī prasība ir izpildīta, ja ir darīts zināms, ka visa piegādātāja tirgotā elektroenerģija ir saražota no tādas energoresursu kombinācijas, kur vismaz 50 % veido atjaunojamie energoresursi, vai ka elektroenerģija, ko tirgo saskaņā ar nolīgto tarifu plānu, ir saražota no energoresursu kombinācijas, kur vismaz 50 % veido atjaunojamie energoresursi.

vai

prasību par to, ka vismaz 50 % elektroenerģijas jābūt no atjaunojamiem energoresursiem, var izpildīt arī, atsaistīti iepērkot izcelsmes apliecinājumus, kuri definēti Direktīvas 2009/28/EK 2. panta j) punktā un kuru tirdzniecība notiek saskaņā ar Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas (EECS) principiem un darbības noteikumiem. Tādā gadījumā ir jāizpilda šādi nosacījumi:

i)

gan eksportētājvalsts, gan importētājvalsts nacionālajos noteikumos ir paredzēti apgabala protokoli, ko akreditējusi Izdevējiestāžu apvienība (AIB) saskaņā ar EECS principiem un darbības noteikumiem, lai tādējādi būtu iespējams izvairīties no dubultās uzskaites gadījumā, kad patērētājs izvēlas atsaistīti iegādāties izcelsmes apliecinājumus;

ii)

atsaistīti iegādāto izcelsmes apliecinājumu daudzums ir saskanīgs ar pieteikuma iesniedzēja elektroenerģijas patēriņu tajā pašā laika periodā.

b)

Ja vietā, kur atrodas tūristu mītne, ir vismaz 5 piegādātāji, kas piedāvā individuālus elektroenerģijas tarifu plānus, kur 100 % elektroenerģijas ir iegūts no atjaunojamiem energoresursiem, tūristu mītne, izmantojot individuālu zaļo tarifu plānu, iegādājas elektroenerģiju, kas 100 % ir no atjaunojamiem energoresursiem. Šī prasība ir izpildīta, ja ir darīts zināms, ka visa piegādātāja tirgotā elektroenerģija ir saražota no tādas energoresursu kombinācijas, kur 100 % veido atjaunojamie energoresursi, vai ka elektroenerģija, ko tirgo saskaņā ar nolīgto tarifu plānu, ir saražota no energoresursu kombinācijas, kur 100 % veido atjaunojamie energoresursi.

Piezīme. Tūristu mītnes, uz kurām neattiecas ne a), ne b) gadījums, no prasības ir atbrīvotas. Tikai piegādātājus, kas piedāvā tūristu mītnes prasībām atbilstošu jaudu un spriegumu, ieskaita a) un b) gadījumā minētajā minimālajā piegādātāju skaitā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz elektroenerģijas/izcelsmes apliecinājumu piegādātāja(-u) deklarāciju (vai ar piegādātāju noslēgto līgumu), kurā norādīts, kādi atjaunojamie energoresursi izmantoti un cik procentu no piegādātās elektroenerģijas apjoma ir saražoti no atjaunojamiem energoresursiem, un sarakstu ar piegādātājiem, kas vietā, kur atrodas tūristu mītne, piedāvā zaļo tarifu plānu un 100 % zaļo elektroenerģiju. Ja pieteikuma iesniedzējs izmanto a) punktā minēto atsaistīto iegādi, tas iesniedz arī izcelsmes apliecinājumu piegādātāja deklarāciju, ar ko apstiprināta atbilstība a) punktā minētajiem nosacījumiem.

Ja pieteikuma iesniedzējiem nav pieejas nekādiem piegādātājiem, kas vietā, kur atrodas tūristu mītne, piedāvātu aprakstīto elektroenerģijas tarifu plānu vai izcelsmes apliecinājumus, tie iesniedz dokumentārus pierādījumus tam, ka zaļo tarifu plānu piegādātāji nav pieejami vai izcelsmes apliecinājumu atsaistīta iegāde nav iespējama.

Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 2. panta a) punktu atjaunojamie energoresursi ir enerģija no atjaunojamajiem nefosiliem energoresursiem, proti, vēja, saules, aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā un jūras enerģija, hidroenerģija un biomasas enerģija; atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes enerģija.

13. kritērijs.   Ogles un krāšņu kurināmais

Kā enerģijas avotu neizmanto ne krāšņu kurināmo, kura sēra saturs pārsniedz 0,1 %, ne ogles.

Piezīme. Šo kritēriju piemēro tikai tūristu mītnēm, kurām ir neatkarīga apsildes sistēma.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kurā norāda izmantoto energoresursu veidu. To pārbauda apsekojumā uz vietas.

ŪDENS

14. kritērijs.   Efektīva ūdensapgādes armatūra: vannasistabas krāni un dušas

Neskarot vietējos vai valsts normatīvos aktus par ūdens plūsmas caurplūdumu no vannasistabas krāniem un dušām, vidējais ūdens plūsmas caurplūdums no vannasistabas krāniem un dušām nepārsniedz 8,5 l/minūtē.

Piezīme. Šis kritērijs neattiecas uz vannām, lietus dušām un masāžas dušām.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam un attiecīgos dokumentus, tostarp skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju (piem., izmanto caurplūduma mērītāju vai spainīti un pulksteni). Uzskata, ka šim kritērijam atbilst sanitārtehniskā armatūra ar ES ekomarķējumu vai citu ISO I tipa marķējumu, kas atbilst minētajām prasībām. Ja izmanto sanitārtehnisko armatūru ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2013/250/ES (15). Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz ISO I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju un norāda ISO I tipa marķējuma prasības, kas līdzinās uzskaitītajām prasībām.

15. kritērijs.   Efektīva ūdensapgādes armatūra: klozetpodi un pisuāri

Neskarot vietējos vai valsts normatīvos aktus par klozetpodu un pisuāru noskalošanu:

a)

nevienā mītnes pisuārā nav atļauts izmantot nepārtraukto noskalošanu;

b)

ES ekomarķējuma licences derīguma laikā uzstādīto klozetpodu faktiskais ūdens patēriņš vienā noskalošanas reizē ir ≤ 4,5 l.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus. Attiecībā uz b) punkta prasību, ja ES ekomarķējuma licences darbības laikā tiek uzstādīti jauni klozetpodi, licences turētājs informē kompetento iestādi un iesniedz atbilstošus apliecinošos dokumentus. Uzskata, ka šim kritērijam atbilst skalojamie klozetpodi un pisuāri ar ES ekomarķējumu vai citu ISO I tipa marķējumu, kas atbilst minētajām prasībām. Ja izmanto klozetpodus un pisuārus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2013/641/ES (16).Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju un norāda ISO I tipa marķējuma prasības, kas līdzinās uzskaitītajām prasībām.

16. kritērijs.   Veļas mazgāšanas samazināšana, atkārtoti izmantojot dvieļus un gultasveļu

Tas, cik bieži tūristu mītnē maina gultasveļu un dvieļus, ir noteikts tās vides rīcības programmā, tomēr veļas maiņa ir retāka nekā reizi dienā, ja vien citādi neparedz valsts normatīvie akti vai trešās puses sertifikācijas shēma, kurā mītne iesaistījusies. Biežāk gultasveļu un dvieļus var mainīt tikai pēc viesu nepārprotama pieprasījuma.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī attiecīgo dokumentāciju par veļas maiņas biežumu, ko nosaka vai nu tūristu mītne, vai trešās puses sertifikācijas shēma vai valsts normatīvie akti.

ATKRITUMI UN NOTEKŪDEŅI

17. kritērijs.   Atkritumu rašanās novēršana: ēdināšanas atkritumu samazināšanas plāns

Neskarot vietējos vai valsts normatīvos aktus par ēdināšanas pakalpojumiem:

a)

nolūkā samazināt izlietotā iepakojuma daudzumu: ēdināšanā neizmanto nebojīgo pārtikas produktu (piem., kafijas, cukura, šokolādes pulvera (izņemot tējas maisiņus)) vienporcijas iepakojumus;

b)

nolūkā līdzsvarot izlietotā iepakojuma/izniekotās pārtikas daudzumu atkarībā no sezonas: tūristu mītne viesiem bojīgos pārtikas produktus (piem., jogurtus, ievārījumus, medu, aukstos uzgriežamos, smalkmaizītes) pasniedz tādā veidā, lai samazinātu gan izniekotās pārtikas, gan izlietotā iepakojuma daudzumu. Tālab tūristu mītne ievēro ar rīcības programmu (1. kritērijs) sasaistītu dokumentētu procedūru, kas nosaka, kā optimizēt līdzsvaru starp izniekoto pārtiku un izlietoto iepakojumu, vadoties pēc viesu skaita.

Šo kritēriju nepiemēro: tūristu mītnes pārvaldītiem veikaliem un tirdzniecības automātiem, kā arī numuros piedāvātajam cukuram un kafijai vienporcijas iepakojumā ar nosacījumu, ka šie produkti ir sertificēti kā bioloģiski produkti vai taisnīgās tirdzniecības produkti un ka kafijas kapsulas (ja tādas izmanto) tiek nodotas atpakaļ ražotājam pārstrādei.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī procedūras dokumentāciju, kur izklāstīts, kā tiek samazināts gan izniekotās pārtikas, gan izlietotā iepakojuma daudzums. Ja kādi tiesību akti paredz, ka jāizmanto produkti vienporcijas iepakojumā, norāda arī tos. Vajadzības gadījumā iesniedz dokumentāciju, kas apliecina, ka pastāv nosacījumi, kuru dēļ var piemērot izņēmumu (piem., kafijas kapsulu ražotāja deklarācija par kapsulu atpakaļpieņemšanu, bioloģiskā/taisnīgas tirdzniecības produkta iepakojums/etiķete). To pārbauda apsekojumā uz vietas.

Bojīga pārtika ir pārtika, kas samaitājas vai sabojājas, parasti tā ir, piemēram, minimāli pārstrādāta un nekonservēta pārtika, kuru nepieciešams uzglabāt aukstumā, lai samazinātu bojāšanās un kvalitātes pasliktināšanās tempu (Codex Alimentarius).

18. kritērijs.   Atkritumu rašanās novēršana: vienreizlietojamie izstrādājumi

a)

Vienreizlietojamie tualetes piederumi (dušas cepurītes, sukas, nagu vīlītes, šampūni, ziepes utt.) numuros ir pieejami tikai pēc viesu pieprasījuma vai tad, ja tas ir noteikts normatīvajos aktos, vai tad, ja šādu prasību izvirza neatkarīga vērtēšanas/sertifikācijas shēma vai tās viesnīcu ķēdes kvalitātes politika, pie kuras tūristu mītne pieder.

b)

Vienreizlietojamie ēdināšanas piederumi (trauki, galda piederumi, karafes) numuros un restorānā/bārā viesiem ir pieejami tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs par šādiem izstrādājumiem ir noslēdzis vienošanos ar pārstrādātāju.

c)

Numuros netiek izmantoti vienreizlietojamie dvieļi un gultasveļa (izņemot aizsargpalagus).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī attiecīgo dokumentāciju, kurā norādīts, kā šis kritērijs tiek izpildīts. Norāda arī tiesību aktus vai neatkarīgu kvalitātes vērtēšanas/sertifikācijas shēmu, kas paredz, ka jāizmanto vienreizlietojamie izstrādājumi. To pārbauda apsekojumā uz vietas.

19. kritērijs.   Atkritumu šķirošana un nogādāšana pārstrādei

a)

Neskarot vietējos vai valsts normatīvos aktus par atkritumu šķirošanu, tūristu mītnes numuros un/vai katrā stāvā, vai kādā centrālā vietā izvieto atkritumu šķirošanai piemērotas tvertnes.

b)

Tūristu mītne atkritumus sašķiro tādās kategorijās, kā to prasa vai iesaka vietējie atkritumu apsaimniekotāji, īpašu uzmanību veltot tualetes piederumiem un bīstamajiem atkritumiem (piem., toneri, tintes, dzesēšanas iekārtas un elektroiekārtas, baterijas, energoefektīvās spuldzes, zāles un tauki/eļļas).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī norādi par pašvaldības akceptētajām atkritumu kategorijām un/vai par attiecīgiem līgumiem ar pārstrādes uzņēmumiem. To pārbauda apsekojumā uz vietas.

CITI KRITĒRIJI

20. kritērijs.   Nesmēķēšana koplietošanas telpās un numuros

a)

Koplietošanas iekštelpās visur ir aizliegts smēķēt.

b)

Vismaz 80 % viesu numuru vai iznomājamo mītņu (noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim) ir aizliegts smēķēt.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī dokumentārus pierādījumus, piemēram, tūristu mītnē izvietoto brīdinājumu attēlus. Pieteikuma iesniedzējs norāda viesu numuru skaitu un veidu, kā arī norāda to, kuros no tām ir aizliegts smēķēt.

21. kritērijs.   Videi draudzīgu transportlīdzekļu popularizēšana

Gan mītnes tīmekļa vietnē (ja tāda ir), gan mītnē uz vietas viesiem un darbiniekiem ir pieejama šāda informācija:

a)

informācija par uz vietas pieejamiem videi draudzīgiem transportlīdzekļiem, ko var izmantot, lai apskatītu pilsētu/ciemu, kurā atrodas tūristu mītne (sabiedriskais transports, velosipēdi utt.);

b)

informācija par uz vietas pieejamiem videi draudzīgiem transportlīdzekļiem, ko var izmantot, lai ierastos pilsētā/ciemā, kurā atrodas tūristu mītne, un to atstātu;

c)

ja iespējams, īpaši piedāvājumi vai vienošanās ar pārvadātājiem, ko tūristu mītne var piedāvāt viesiem un darbiniekiem (piem., aizvešana līdz mītnei, darbinieku autobuss, elektromobiļi utt.).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī tīmekļa vietnēs, brošūrās u. c. pieejamo informatīvo materiālu kopijas.

22. kritērijs.   Informācija ES ekomarķējumā

Neobligātajā marķējumā ar tekstlodziņu ir šāds teksts:

“Šī tūristu mītne aktīvi cenšas samazināt savu ietekmi uz vidi:

veicina atjaunojamo energoresursu izmantošanu;

taupa enerģiju un ūdeni;

un samazina atkritumu daudzumu.”

Norādījumi par to, kā izmantojams neobligātais marķējums ar tekstlodziņu atrodami sadaļā“Guidelines for use of the EU Ecolabel logo” tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, norādot, kurus apgalvojumus tas iecerējis iekļaut logotipā.

B IEDAĻA

3. PANTA b) PUNKTĀ MINĒTIE KRITĒRIJI

VISPĀRĒJA VADĪBA

23. kritērijs.   Tūristu mītnes EMAS reģistrācija, ISO sertifikācija (līdz 5 punktiem)

Tūristu mītne ir reģistrēta Savienības vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (5 punkti) vai sertificēta saskaņā ar standartu ISO 14001 (3 punkti), vai sertificēta saskaņā ar standartu ISO 50001 (2 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošus pierādījumus par reģistrāciju EMAS vai ISO sertifikāciju.

24. kritērijs.   Piegādātāju EMAS reģistrācija vai ISO sertifikācija (līdz 5 punktiem)

Vismaz divi no tūristu mītnes galvenajiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir vietējie piegādātāji/pakalpojumu sniedzēji un ir reģistrēti EMAS (5 punkti) vai sertificēti saskaņā ar standartu ISO 14001 (2 punkti), vai sertificēti saskaņā ar standartu ISO 50001 (1,5 punkti).

Šī kritērija vajadzībām par vietēju uzskata tādu piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas 160 km rādiusā no tūristu mītnes.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošus pierādījumus par to, ka vismaz diviem no tā galvenajiem piegādātājiem ir EMAS reģistrācija vai ISO sertifikācija.

25. kritērijs.   Ekomarķēti pakalpojumi (līdz 4 punktiem)

Visus veļas mazgāšanas un/vai uzkopšanas pakalpojumus sniedz ārpakalpojumu sniedzējs, kam ir piešķirts ISO I tipa marķējums (2 punkti par katru pakalpojumu, kopā ne vairāk par 4 punktiem).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošus pierādījumus par to, ka veļas mazgāšanas un/vai uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir ISO I tipa sertifikācija.

26. kritērijs.   Vidiskā un sociālā komunikācija un izglītošana (līdz 2 punktiem)

a)

Tūristu mītne viesiem sniedz informāciju par vides jautājumiem un izglītojošas ziņas par vietējo bioloģisko daudzveidību, ainavu un dabas aizsardzības pasākumiem (1 punkts).

b)

Viesu izklaide ietver vidiskās izglītošanas elementus (piem., grāmatas, nodarbes, pasākumi) (1 punkts).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus.

27. kritērijs.   Patēriņa monitorings: enerģijas un ūdens dalītā uzskaite (līdz 2 punktiem)

Tūristu mītnē ir ierīkoti enerģijas un ūdens patēriņa skaitītāji nolūkā vākt datus par patēriņu, ko rada dažādas darbības un/vai iekārtas, piemēram, šādās kategorijās (1 punkts par katru kategoriju, kopā ne vairāk par 2 punktiem):

a)

numuri;

b)

teltsvietas;

c)

veļas mazgāšana;

d)

virtuve;

e)

specifiskas iekārtas (piem., ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī skaitītāju izvietojuma karti.

ENERĢIJA

28. kritērijs.   Energoefektīvi telpu sildītāji un ūdenssildītāji (līdz 3 punktiem)

Tūristu mītnē ir vismaz:

a)

ūdens telpu sildītājs, kas atbilst 6. kritērija a) punktam (1 punkts);

b)

lokālais telpu sildītājs ar vismaz A energoklasi, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1186 (17) (1 punkts);

c)

ūdenssildītājs, kas atbilst 6. kritērija c) punktam (1 punkts).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko specifikāciju vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par telpu sildītāju un ūdenssildītāju uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta 6. kritērija a), b) un c) punktā prasītā efektivitāte. Ūdens sildītājus ar ES ekomarķējumu uzskata par tādiem, kad atbilst 6. kritērija a) punkta ii) apakšpunkta prasībām. Ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, kuri atbilst jebkurai no 6. kritērija a), b) un c) punktā minētajām prasībām, uzskata par atbilstošiem. Ja izmanto ūdens sildītājus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Lēmumu 2014/314/ES. Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju un norāda ISO I tipa marķējuma prasības, kas uzskaitītas a), b) un c) punktā.

29. kritērijs.   Energoefektīvi gaisa kondicionētāji un gaisa siltumsūkņi (līdz 3,5 punktiem)

Tūristu mītne atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

a)

50 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) sadzīves gaisa kondicionētāju vai gaisa siltumsūkņu ir vismaz par 15 % energoefektīvāki nekā 7. kritērijā noteiktais parametrs (1,5 punkti);

b)

50 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) sadzīves gaisa kondicionētāju vai gaisa siltumsūkņu ir vismaz par 30 % energoefektīvāki nekā 7. kritērijā noteiktais parametrs (3,5 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko specifikāciju vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta prasītā efektivitāte.

30. kritērijs.   Gaisa siltumsūkņi ar siltuma jaudu līdz 100 kW (3 punkti)

Tūristu mītnē ir vismaz viens 7. kritērija prasībām atbilstošs gaisa siltumsūknis (attiecīgā gadījumā, sk. 7. kritērija piezīmi), kam piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/742/EK (18) vai cits ISO I tipa marķējums.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko specifikāciju vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par gaisa siltumsūkņa uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta prasītā efektivitāte (attiecīgā gadījumā). Ja izmanto siltumsūkņus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Lēmumu 2007/742/EK. Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

31. kritērijs.   Energoefektīva sadzīves tehnika un apgaismes ierīces (līdz 4 punktiem)

Tūristu mītnē ir energoefektīvas ierīces, kas pieder pie šādām kategorijām (0,5 punkti vai 1 punkts par katru kategoriju, kopā ne vairāk kā 4 punkti):

a)

sadzīves aukstumiekārtas, no kurām vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A++ vai augstāku, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 (19) IX pielikumu;

b)

sadzīves elektriskās cepeškrāsnis, no kurām vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A++ vai augstāku, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 65/2014 (20) I pielikumu;

c)

sadzīves trauku mazgājamās mašīnas, no kurām vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A++ vai augstāku, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010 (21) VI pielikumu;

d)

sadzīves veļas mazgājamās mašīnas, no kurām vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A++ vai augstāku, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1061/2010 (22) VI pielikumu;

e)

biroja iekārtas, no kurām vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) atbilst ENERGY STAR kritērijiem, kas definēti Energy Star v6.1 attiecībā uz datoriem un saskaņā ar vienošanos, kura izklāstīta Komisijas Lēmumā (ES) 2015/1402 (23), Energy Star v6.0 attiecībā uz displejiem, Energy Star v2.0 attiecībā uz attēlveidošanas iekārtām, Energy Star v1.0 attiecībā uz nepārtrauktas barošanas avotiem un/vai Energy Star v2.0 attiecībā uz uzņēmuma serveriem un saskaņā ar vienošanos, kura izklāstīta Komisijas Lēmumā 2014/202/ES (24);

f)

sadzīves veļas žāvētājiem, no kuriem vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A++ vai augstāku, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 392/2012 (25) VI pielikumā;

g)

sadzīves putekļsūcējiem, no kuriem vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A vai augstāku, kas noteikta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 665/2013 (26) I pielikumu;

h)

elektriskajām lampām un gaismekļiem, no kuriem vismaz 50 % (0,5 punkti) vai 90 % (1 punkts) (noapaļojot līdz veselam skaitlim) ir ar ES energoklasi A++ vai augstāku, kas noteikta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012() VI pielikumu.

Piezīme. Kritēriju nepiemēro ierīcēm un apgaismes ierīcēm, uz kurām neattiecas pie katras kategorijas minētā regula (piemēram, rūpnieciskām ierīcēm).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kurā norādīta visu attiecīgās kategorijas ierīču energoklase e) kategorijai – Energy Star sertifikāts).

32. kritērijs.   Siltuma atgūšana (līdz 3 punktiem)

Tūristu mītnē ir siltuma atgūšanas sistēma vienā (1,5 punkts) vai divās (3 punkti) no šādām kategorijām: dzesēšanas sistēmas, ventilatori, veļas mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, peldbaseini, sanitāro labierīcību notekūdeņi.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī dokumentāciju par siltuma atgūšanas sistēmām (piem., uzstādīto siltuma atgūšanas sistēmu projekta kopija, tehniķa sagatavots apraksts utt.).

33. kritērijs.   Temperatūras regulēšana un logu izolācija (līdz 4 punktiem)

a)

Temperatūru katrā numurā regulē viesi. Temperatūras regulēšanas sistēma ļauj temperatūru regulēt individuāli šādos diapazonos (2 punkti):

i)

vasarā un dzesēšanas režīmā numura temperatūras iestatījums ir vienāds ar vai lielāks par 22 °C;

ii)

ziemā un apsildes režīmā numura temperatūras iestatījums ir vienāds ar vai lielāks par 22 °C.

b)

90 % logu apsildāmos un/vai ar gaisa kondicionēšanu aprīkotos numuros un koplietošanas telpās ir vismaz ar divkāršo stiklojumu vai līdzvērtīgu izolāciju (2 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī temperatūras regulēšanas sistēmu dokumentāciju vai attiecīgo temperatūras diapazonu iestatīšanas procedūru, vai logu attēlus. Ja tiek izmantota vairākkārtīgam stiklojumam līdzvērtīga logu izolācija, iesniedz eksperta deklarāciju.

34. kritērijs.   Iekārtu un ierīču automātiska izslēgšanās (līdz 4,5 punktiem)

a)

90 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) no viesu numuriem tūristu mītnē ir aprīkoti ar uzstādīto AVGK sistēmu automātiskās izslēgšanās funkciju, kas iedarbojas, kad tiek atvērti logi un kad viesi atstāj numuru (1,5 punkti).

b)

90 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) no viesu numuriem tūristu mītnē ir aprīkoti ar apgaismojuma automātiskās izslēgšanās funkciju, kas iedarbojas, kad viesi atstāj numuru (1,5 punkti).

c)

90 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) no ārējā apgaismojuma, kas nav nepieciešams drošības iemeslu dēļ, vai nu pēc noteikta laika izslēdzas automātiski, vai arī to iedarbina tuvinājuma sensors (1,5 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisku specifikāciju, ko sagatavojuši profesionāli tehniķi, kas atbildīgi par šo iekārtu/ierīču uzstādīšanu vai apkopi.

35. kritērijs.   Centralizētā siltumapgāde/aukstumapgāde un koģeneratīvā aukstumapgāde (līdz 4 punktiem)

a)

Tūristu mītnes apsildi un/vai dzesēšanu nodrošina efektīva centralizētās siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēma. ES ekomarķējuma aspektā tā definēta šādi: centralizētās siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēma, kuras darbībā izmanto vismaz 50 % atjaunojamo energoresursu enerģijas, 50 % atlikumsiltuma, 75 % koģenerācijas režīmā saražota siltuma vai 50 % šādu enerģijas un siltuma veidu kombinācijas, kā definēts Direktīvā 2012/27/ES (2 punkti).

b)

Tūristu mītnes aukstumapgādi nodrošina augstefektīva koģenerācijas iekārta atbilstīgi Direktīvai 2012/27/EK (2 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī dokumentāciju par centralizētās siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmu un/vai koģeneratīvo aukstumapgādi.

36. kritērijs.   Elektriskie roku žāvētāji ar tuvinājuma sensoru (1 punkts)

Visi elektriskie roku žāvētāji ir aprīkoti ar tuvinājuma sensoriem vai tiem ir piešķirts ISO I tipa marķējums.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apliecinošu dokumentāciju par to, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju. Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

37. kritērijs.   Telpu sildītāju emisijas (1,5 punkti)

Tūristu mītnes telpu sildītāju slāpekļa oksīdu (NOx) saturs dūmgāzēs nepārsniedz tabulā norādītās robežvērtības, kas aprēķinātas saskaņā ar šādiem tiesību aktiem:

a)

ar gāzveida vai šķidro kurināmo darbināmi ūdens telpu sildītāji – Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013 (27);

b)

ar cieto kurināmo darbināmi ūdens telpu sildītāji – Komisijas Regula (ES) 2015/1189 (28);

c)

ar gāzveida vai šķidro kurināmo darbināmi lokālie telpu sildītāji – Regula (ES) 2015/1188;

d)

ar cieto kurināmo darbināmi lokālie telpu sildītāji – Regula (ES) 2015/1185.

Siltumģenerēšanas tehnoloģija

NOx emisijas limits

Gāzes sildītāji

Ūdens sildītāji ar iekšdedzes dzinēju: 240 mg/kWh GCV pievadītās enerģijas

Ūdens sildītāji un lokālie sildītāji ar ārdedzes dzinēju (katli): 56 mg/kWh GCV pievadītās enerģijas

Šķidrā kurināmā sildītāji

Ūdens sildītāji ar iekšdedzes dzinēju: 420 mg/kWh GCV pievadītās enerģijas

Ūdens sildītāji un lokālie sildītāji ar ārdedzes dzinēju (katli): 120 mg/kWh GCV pievadītās enerģijas

Cietā kurināmā sildītāji

Ūdens telpu sildītāji: 200 mg/Nm3 pie 10 % O2

Lokālie telpu sildītāji: 200 mg/Nm3 pie 13 % O2

Tūristu mītnes cietā kurināmā katlu un ar cieto kurināmo darbināmu lokālo telpu sildītāju daļiņu (PM) emisija dūmgāzēs nepārsniedz robežvērtības, kas noteiktas attiecīgi Regulā (ES) 2015/1189 un Regulā (ES) 2015/1185.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehnisko specifikāciju vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par sildītāju uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi, un norāda, kā ir sasniegta prasītā efektivitāte. Ūdens sildītājus ar ES ekomarķējumu uzskata par atbilstošiem. Uzskata, ka atbilstoši ir arī ražojumi ar citu ISO I tipa marķējumu, kas atbilst minētajām prasībām. Ja izmanto ūdens sildītājus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Lēmumu 2014/314/ES. Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju un norāda ISO I tipa marķējuma prasības, kas līdzinās uzskaitītajām prasībām.

38. kritērijs.   Elektroenerģijas iegāde no atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas piegādātājiem (līdz 4 punktiem)

a)

Tūristu mītne noslēdz līgumu par individuālu elektroenerģijas tarifu plānu, kas paredz, ka 100 % no piegādātās enerģijas (visa piegādātāja tirgotā elektroenerģija vai elektroenerģija, ko tirgo saskaņā ar nolīgto tarifu plānu) ir no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Direktīvā 2009/28/EK (3 punkti) un apliecināts ar elektroenerģijas ekomarķējumu (4 punkti).

b)

Alternatīvā kārtā prasību par to, ka 100 % no enerģijas jābūt no atjaunojamiem energoresursiem, kas sertificēti ar elektroenerģijas ekomarķējumu, var izpildīt, atsaistīti iepērkot izcelsmes apliecinājumus, kas definēti Direktīvas 2009/28/EK 2. panta j) punktā (3 punkti).

Šī kritērija kontekstā elektroenerģijas ekomarķējumam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1.

kvalitātes marķējuma standartu verificējusi neatkarīga organizācija (trešā puse);

2.

iepirktā sertificētā elektroenerģija vai nu ir saražota, izmantojot jaunas, pēdējos divos gados uzstādītas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas jaudas, vai arī ar daļu finansiālo ieņēmumu no sertificētās elektroenerģijas tiek veicinātas investīcijas jaunās atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudās.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz elektroenerģijas piegādātāja deklarāciju (vai līgumu) un norāda: atjaunojamā(-o) enerģijas avota(-u) veidus, piegādātās atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas procentuālo daudzumu un – attiecīgā gadījumā – to, ka 100 % no iepirktās elektroenerģijas ir vai nu sertificēta, vai tai piešķirts trešās puses sertificēts ekomarķējums. Ja pieteikuma iesniedzējs izmanto b) punktā minēto variantu, tas iesniedz arī izcelsmes apliecinājumu piegādātāja deklarāciju, ar ko apstiprināta atbilstība 12. kritērija a) punktā minētajiem nosacījumiem.

39. kritērijs.   Elektroenerģijas pašražošana no atjaunojamiem energoresursiem (līdz 5 punktiem)

Tūristu mītnē notiek elektroenerģijas ražošana uz vietas no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Direktīvas 2009/28/EEK 2. panta a) punktā, kas var būt fotoelementu (saules paneļu) sistēmas vai vietējās hidroelektrostacijas, vai ģeotermālās, vietējās biomasas vai vēja elektroenerģijas ražošanas sistēmas, ar ko saražo:

a)

vismaz 10 % no kopējās gadā patērētās elektroenerģijas (1 punkts);

b)

vismaz 20 % no kopējās gadā patērētās elektroenerģijas (3 punkti);

c)

vismaz 50 % no kopējās gadā patērētās elektroenerģijas (5 punkti).

Šī kritērija vajadzībām par vietējo biomasu uzskata biomasu no avota, kas atrodas 160 km rādiusā no tūristu mītnes.

Ja atjaunojamo energoresursu enerģijas pašražošanas rezultātā tiek izdoti izcelsmes apliecinājumi, pašražošanu var ņemt vērā tikai tad, ja izcelsmes apliecinājumi nenonāk tirgū, bet gan tiek dzēsti, jo ar tiem sedz vietējo patēriņu.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī dokumentāciju par fotoelementu, hidroelektrisko, ģeotermālo, biomasas vai vēja enerģijas sistēmu un datiem par tās faktisko jaudu. Ja tiek izmantota vietējā biomasa, pieteikuma iesniedzējs iesniedz pierādījumus par vietējās biomasas pieejamību (piem., līgumu ar biomasas piegādātāju). Ja tiek izmantota hidroelektriskā sistēma, pieteikuma iesniedzējs iesniedz arī derīgu atļauju/licenci/koncesiju saskaņā ar piemērojamiem valsts normatīvajiem aktiem. Atbilstību šim kritērijam var pierādīt ar aprēķinu par saražotās elektroenerģijas attiecību (procentos) pret kopējo patēriņu gadā pirms pieteikuma iesniegšanas.

40. kritērijs.   Atjaunojamo energoresursu siltumenerģija (līdz 3,5 punktiem)

a)

Vismaz 70 % no visas numuru apsildei un dzesēšanai (1,5 punkti) un/vai saimniecības ūdens uzsildīšanai (1 punkts) izmantotās enerģijas ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Direktīvas 2009/28/EK 2. panta a) punktā.

b)

100 % no visas numuru apsildei un dzesēšanai (2 punkti) un/vai saimniecības ūdens uzsildīšanai (1,5 punkti) izmantotās enerģijas ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Direktīvas 2009/28/EK 2. panta a) punktā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī datus par patērēto enerģiju un dokumentāciju, kas apliecina, ka vismaz 70 % vai 100 % no šīs enerģijas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem.

41. kritērijs.   Peldbaseinu ūdens uzsildīšana (līdz 1,5 punktiem)

a)

Vismaz 50 % no visas peldbaseinu ūdens uzsildīšanai izmantotās enerģijas ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Direktīvas 2009/28/EK 2. panta a) punktā (1 punkts).

b)

Vismaz 95 % no visas peldbaseinu ūdens uzsildīšanai izmantotās enerģijas ir saražota no atjaunojamiem energoresursiem, kā definēts Direktīvas 2009/28/EK 2. panta a) punktā (1,5 punkts).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī datus par peldbaseinu ūdens uzsildīšanai patērēto enerģiju un dokumentāciju, kurā norādīts, kāds daudzums patērētās enerģijas ir no atjaunojamiem energoresursiem.

ŪDENS

42. kritērijs.   Efektīva ūdensapgādes armatūra: vannasistabas krāni un dušas (līdz 4 punktiem)

a)

Vidējais ūdens plūsmas caurplūdums no dušām nepārsniedz 7 l/min, bet no vannasistabas krāniem (izņemot vannas krānus) – 6 l/min (2 punkti).

b)

Vismaz 50 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) vannasistabas krānu un dušu ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Lēmumu 2013/250/ES vai cits ISO I tipa marķējums (2 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam un attiecīgos dokumentus, tostarp skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju (piem., izmanto caurplūduma mērītāju vai spainīti un pulksteni). Uzskata, ka šim kritērijam atbilst sanitārtehniskā armatūra ar ES ekomarķējumu vai ražojumi ar citu ISO I tipa marķējumu, kas atbilst minētajām prasībām. Ja izmanto sanitārtehnisko armatūru ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Lēmumu 2013/250/ES. Ja izmanto ražojumus ar citu I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz ISO I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

43. kritērijs.   Efektīva ūdensapgādes armatūra: klozetpodi un pisuāri (līdz 4,5 punktiem)

a)

Visi pisuāri izmanto bezūdens sistēmu (1,5 punkti).

b)

Vismaz 50 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) pisuāru ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Lēmumu 2013/641/ES vai cits ISO I tipa marķējums (1,5 punkti).

c)

Vismaz 50 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) klozetpodu ir piešķirts ES ekomarķējums saskaņā ar Lēmumu 2013/641/ES vai cits ISO I tipa marķējums (1,5 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus. Uzskata, ka šim kritērijam atbilst skalojamie klozetpodi un pisuāri ar ES ekomarķējumu vai ražojumi ar citu ISO I tipa marķējumu, kas atbilst minētajām prasībām. Ja izmanto skalojamos klozetpodus un pisuārus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Lēmumu 2013/641/ES. Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

44. kritērijs.   Trauku mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš (2,5 punkti)

Trauku mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš ir vienāds ar vai mazāks par tabulā noteikto robežvērtību, un to mēra saskaņā ar standartu EN 50242, izmantojot standarta mazgāšanas ciklu.

Ražojuma apakšgrupa

Ūdens patēriņš (Wt)

(litri/ciklā)

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 15 trauku komplektiem

10

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 14 trauku komplektiem

10

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 13 trauku komplektiem

10

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 12 trauku komplektiem

9

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 9 trauku komplektiem

9

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 6 trauku komplektiem

7

Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas 4 trauku komplektiem

9,5

Piezīme. Šo kritēriju piemēro tikai sadzīves trauku mazgājamām mašīnām, uz ko attiecas Komisijas Regula (ES) Nr. 1016/2010 (29).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehniskās specifikācijas no ražotāja vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par trauku mazgājamo mašīnu uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi. Ja tiek sniegti dati tikai par gada patēriņu, pieņem, ka gadā ir 280 standarta mazgāšanas ciklu.

45. kritērijs.   Veļas mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš (3 punkti)

Veļas mazgājamās mašīnas, kuras lieto vai nu tūristu mītnes viesi vai darbinieki, vai tūristu mītnes veļas mazgātava, atbilst vismaz vienai no šīm prasībām:

a)

sadzīves veļas mazgājamo mašīnu ūdens patēriņš ir vienāds ar vai mazāks par tabulā noteikto robežvērtību, un to mēra saskaņā ar standartu EN 60456, izmantojot standarta mazgāšanas ciklu (60 °C kokvilnas programma):

Ražojuma apakšgrupa

Ūdens patēriņš (litri/ciklā)

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 3 kg

39

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 3,5 kg

39

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 4,5 kg

40

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 5 kg

39

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 6 kg

37

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 7 kg

43

Sadzīves veļas mazgājamās mašīnas ar nominālo ietilpību 8 kg

56

b)

komerciālām vai profesionālām vajadzībām izmantotu sadzīves veļas mazgājamo mašīnu vidējais ūdens patēriņš ir ≤ 7 l uz 1 kg mazgājamās veļas.

Piezīme. Kritērija a) punktu piemēro tikai sadzīves veļas mazgājamām mašīnām, uz ko attiecas Komisijas Regula (ES) Nr. 1015/2010 (30).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tehniskās specifikācijas no ražotāja vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par veļas mazgājamo mašīnu uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi. Ja jāpierāda atbilstība a) punktam un tiek sniegti dati tikai par gada patēriņu, pieņem, ka gadā ir 220 standarta mazgāšanas ciklu.

46. kritērijs.   Norādes par ūdens cietību (līdz 1,5 punktiem)

Pieteikuma iesniedzējs izpilda vismaz vienu no šīm prasībām:

a)

Pie sanitārajām labierīcībām/veļas mazgājamajām mašīnām/trauku mazgājamajām mašīnām ir norādes par vietējā ūdens cietību, kas ļauj viesiem un darbiniekiem efektīvāk izmantot mazgāšanas līdzekļus (0,5 punkti).

b)

Veļas/trauku mazgājamās mašīnas, ko lieto tūristu mītnes viesi un darbinieki, izmanto automātisku dozēšanas sistēmu, kas optimizē mazgāšanas līdzekļu izmantojumu atkarībā no ūdens cietības (1,5 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī attiecīgo dokumentāciju, kurā norādīts, kā viesi tiek informēti, vai arī attiecīgo informāciju par izmantotajām automātiskajām dozēšanas sistēmām.

47. kritērijs.   Optimāla peldbaseinu apsaimniekošana (līdz 2,5 punktiem)

a)

Sildāmos peldbaseinus un āra burbuļvannas naktī pārklāj. Ja neapsildāmi piepildīti peldbaseini un āra burbuļvannas ilgāk par vienu dienu netiek izmantoti, tos pārklāj, lai samazinātu ūdens iztvaikošanu (1 punkts).

b)

Peldbaseini un āra burbuļvannas ir vai nu aprīkoti ar automātisku hlora patēriņa optimizēšanas sistēmu (optimāla dozēšana), vai arī tiek izmantotas papildu dezinfekcijas metodes (piem., ozonēšana un apstrāde ar ultravioleto starojumu) (0,5 punkti), vai tie ir dabiska tipa peldbaseini un burbuļvannas, kur tiek izmantotas dabiskas augu filtrācijas sistēmas, lai panāktu higiēnas standartiem atbilstošu ūdens tīrības pakāpi (1,5 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī pienācīgus apliecinošus dokumentus (piemēram, fotogrāfijas, kurās redzami pārklāji, automātiskās dozēšanas sistēmas vai baseina tips, dokumentēta automātiskās dozēšanas sistēmu izmantošanas procedūra).

48. kritērijs.   Lietusūdens un saimniecības notekūdeņu reciklēšana (līdz 3 punktiem)

Mītnē vajadzībām, kas nav saistītas ar higiēnu vai dzeršanu, izmanto šādus alternatīvus ūdens avotus:

i)

no veļas mazgātavas un/vai dušām, un/vai vannasistabu/tualešu izlietnēm reciklēts ūdens vai saimniecības notekūdeņi (1 punkts);

ii)

no jumtiem savākts lietusūdens (1 punkts);

iii)

kondensāts no AVGK sistēmām (1 punkts).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī fotogrāfijas, kurās redzamas alternatīvās ūdensapgādes sistēmas, un pienācīgas garantijas, ka ūdens krājumus higiēnas un dzeršanas vajadzībām glabā pilnīgi atsevišķi.

49. kritērijs.   Efektīva apūdeņošana (1,5 punkti)

Pieteikuma iesniedzējs izpilda vismaz vienu no šīm prasībām:

a)

tūristu mītnē ir dokumentēta āra platību/augu laistīšanas procedūra, tostarp ir norādīts, kā ir optimizēti laistīšanas laiki un samazināts ūdens patēriņš. Piemēram, āra platības netiek laistītas vispār (1,5 punkti).

b)

Tūristu mītne izmanto automātisku sistēmu, kas optimizē āra platību/augu laistīšanas laikus un ūdens patēriņu (1,5 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī pienācīgus apliecinošus dokumentus, piemēram, par dokumentēto laistīšanas sistēmu/procedūru, vai fotogrāfijas, kurās redzamas automātiskās laistīšanas sistēmas.

50. kritērijs.   Vietējās vai neinvazīvās svešzemju sugas āra apstādījumos (līdz 2 punktiem)

ES ekomarķējuma derīguma laikā āra platību veģetāciju (tostarp ūdens veģetāciju) veido vietējās sugas un/vai neinvazīvas svešzemju sugas:

i)

nav invazīvu svešzemju sugu, kas rada bažas Savienībai (0,5 punkti) (var būt citas invazīvas svešzemju sugas);

ii)

tikai neinvazīvas svešzemju sugas (1 punkts);

iii)

vietējās un/vai neinvazīvas svešzemju sugas (1,5 punkti);

iv)

tikai vietējās sugas (2 punkti).

Šī ES ekomarķējuma kontekstā vietējās sugas ir augu sugas, kas valstī ir dabiski sastopamas.

Šī ES ekomarķējuma kontekstā neinvazīvas sugas ir augu sugas, kas valstī nav dabiski sastopamas un par kurām nav pierādījumu, ka tās viegli vairotos, naturalizētos un izplatītos vai ka tās negatīvi iespaidotu vietējo bioloģisko daudzveidību.

Āra apstādījumos nav invazīvu svešzemju sugu, kas rada bažas Savienībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1143/2014 (31) 3. panta 3. punkta nozīmē.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgu specifikāciju, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī pienācīgu apliecinošo dokumentāciju, ko sagatavojis eksperts.

ATKRITUMI UN NOTEKŪDEŅI

51. kritērijs.   Papīra izstrādājumi (līdz 2 punktiem)

90 % no tālāk minētajām papīra izstrādājumu kategorijām ir piešķirts ES ekomarķējums vai cits ISO I tipa ekomarķējums (0,5 punkti par katru no šīm papīra izstrādājumu kategorijām, kopā ne vairāk kā 2 punkti):

a)

tualetes papīrs;

b)

salvešpapīrs;

c)

biroja papīrs;

d)

apdrukāts papīrs;

e)

pārveidota papīra izstrādājumi (piem., aploksnes).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentāciju (tostarp attiecīgos rēķinus), norādot izmantoto minēto izstrādājumu daudzumus un to izstrādājumu daudzumus, kuriem ir ekomarķējums. Ja izmanto ražojumus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts attiecīgi saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/256/ES (32) vai Komisijas Lēmumu 2012/481/ES (33), vai Komisijas Lēmumu 2011/333/ES (34), vai Komisijas Lēmumu 2009/568/EK (35). Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

52. kritērijs.   Ilglietojuma preces (līdz 4 punktiem)

Tūristu mītnē vismaz 40 % (noapaļojot līdz veselam skaitlim) no vismaz vienas no tālāk minēto ilglietojuma preču kategorijām ir piešķirts ES ekomarķējums vai cits ISO I tipa marķējums (1 punkts par katru kategoriju, kopā ne vairāk kā 4 punkti):

a)

gultasveļa, dvieļi, galda veļa;

b)

datori;

c)

televizori;

d)

gultas matrači;

e)

koka mēbeles;

f)

putekļsūcēji;

g)

grīdas segumi;

h)

attēlveidošanas iekārtas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentus, norādot tūristu mītnei piederošu šādu ražojumu daudzumus un to daudzumu, kuram ir ekomarķējums. Ja izmanto ražojumus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts attiecīgi saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2014/350/ES (36) vai Komisijas Lēmumu 2009/300/EK (37), vai Komisijas Lēmumu 2014/391/ES (38), vai Komisijas Lēmumu 2010/18/EK (39), vai Komisijas Lēmumu 2016/1332/ES (40), vai Komisijas Lēmumu 2009/607/EK (41). Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

53. kritērijs.   Apgāde ar dzērieniem (2 punkti)

Ja tiek piedāvāti dzērieni (piem., tūristu mītnei piederošā vai tās pārvaldītā bārā/restorānā, veikalos un tirdzniecības automātos), vismaz 50 % (1 punkts) vai 70 % (2 punkti) no dzērieniem piedāvā atpakaļ nododamā/atkārtoti uzpildāmā tarā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī – attiecīgā gadījumā – atbilstošus apliecinošos dokumentus.

54. kritērijs.   Mazgāšanas līdzekļu un tualetes piederumu iepirkums (līdz 2 punktiem)

Tūristu mītnē vismaz 80 % (no iepirktā apjoma vai masas) no vismaz vienas no tālāk minēto mazgāšanas līdzekļu un tualetes piederumu kategorijām ir piešķirts ES ekomarķējums vai cits ISO I tipa marķējums (0,5 punkti par katru kategoriju, kopā ne vairāk kā 2 punkti):

a)

līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām;

b)

mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamajām mašīnām;

c)

veļas mazgāšanas līdzekļi;

d)

universālie tīrīšanas līdzekļi;

e)

sanitārie tīrīšanas līdzekļi;

f)

ziepes un šampūni;

g)

matu kondicionētāji.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus un dokumentus, norādot tūristu mītnei piederošu šādu ražojumu daudzumus un to daudzumu, kuram ir ekomarķējums. Ja izmanto ražojumus ar ES ekomarķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz tāda ES ekomarķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts attiecīgi saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2011/382/ES (42) vai Komisijas Lēmumu 2011/263/ES (43), vai Komisijas Lēmumu 2011/264/ES (44), vai Komisijas Lēmumu 2011/383/ES (45), vai Komisijas Lēmumu 2014/893/ES (46). Ja izmanto ražojumus ar citu ISO I tipa marķējumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz I tipa marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

55. kritērijs.   Tīrīšanas līdzekļu izmantošanas samazināšana (1,5 punkti).

Tūristu mītnē ir noteikta skaidra procedūra, kā racionāli izmantojami tīrīšanas līdzekļi, piemēram, jāizmanto mikrošķiedras izstrādājumi un citi tīrīšanas piederumi ar līdzīgu efektu, jātīra ar ūdeni vai jāizmanto citi tīrīšanas paņēmieni ar līdzīgu efektu. Lai izpildītu šo kritēriju, visa veida tīrīšana jāveic ar tādiem paņēmieniem, kas nodrošina tīrīšanas līdzekļu racionālu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti, higiēnas vai veselības un darba aizsardzības prasības paredz citādi.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī – attiecīgā gadījumā – atbilstošus apliecinošos dokumentus (piem., procedūras apraksta kopija, izmantoto līdzekļu tehniskais apraksts).

56. kritērijs.   Atledošana (1 punkts)

Ja ir vajadzīga ceļu atledošana, lai padarītu tūristu mītnes ceļus drošus ledus/sniega apstākļos, un ceļus atledo tūristu mītne, izmanto mehāniskos līdzekļus, smiltis/granti vai atledotājus, kam piešķirts ISO I tipa marķējums.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus. Ja izmanto atledotājus, kam piešķirts ISO I tipa marķējums, pieteikuma iesniedzējs iesniedz marķējuma sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju.

57. kritērijs.   Lietoti tekstilizstrādājumi un mēbeles (līdz 2 punktiem)

Tūristu mītnē ir iedibināta procedūra, kas aptver šādus aspektus:

a)

visu tādu mēbeļu un tekstilizstrādājumu ziedošana, kuru kalpošanas laiks tūristu mītnē ir beidzies, bet kas vēl ir izmantojami. Ziedojumu saņēmēji ir darbinieki un labdarības organizācijas vai citas organizācijas, kas savāc un izdala mantas (1 punkts);

b)

atkalizmantojamu/lietotu mēbeļu iegāde. Piegādātāji ir lietotu preču tirgi vai citas apvienības/grupas, kas pārdod vai izdala lietotas mantas (1 punkts).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz sīku paskaidrojumu par to, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī pienācīgus apliecinošus dokumentus, piemēram, rakstisku procedūru, saņēmēju kontaktinformāciju, kvītis un uzskaiti par lietotām vai ziedotām mantām utt.

58. kritērijs.   Kompostēšana (līdz 2 punktiem)

Tūristu mītne šķiro vismaz pie šādām atkritumu kategorijām piederošos atkritumus, nodrošinot, ka atkritumi tiek kompostēti vai izmantoti biogāzes ražošanā saskaņā ar pašvaldības vadlīnijām (piem., to veic pašvaldība, pati tūristu mītne vai privāta aģentūra) (1 punkts par katru kategoriju, kopā ne vairāk kā 2 punkti):

a)

dārza atkritumi;

b)

pārtikas atkritumi no ēdināšanas;

c)

bioloģiski noārdāmi materiāli (piem., no kukurūzas ražoti vienreizlietojami izstrādājumi);

d)

bioloģiski noārdāmi atkritumi, ko rada viesi savos numuros/mītnēs.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī – attiecīgā gadījumā – atbilstošus apliecinošos dokumentus.

59. kritērijs.   Notekūdeņu attīrīšana (līdz 3 punktiem)

a)

Ja tūristu mītnē piedāvā automobiļu mazgāšanu, tā ir atļauta tikai vietās, kuras ir īpaši aprīkotas izmantotā ūdens un mazgāšanas līdzekļu savākšanai un novadīšanai kanalizācijas tīklā (1 punkts).

b)

Ja notekūdeņus nav iespējams nogādāt centralizētai attīrīšanai, notekūdeņu attīrīšana uz vietas ietver priekšapstrādi (sietu/restes, izlīdzināšanu un nostādināšanu), kam seko bioloģiska attīrīšana, kuras laikā tiek likvidēts > 95 % BSP (bioloģiskais skābekļa patēriņš) un noris > 90 % nitrifikācijas, un pārpalikušo dūņu anaeroba noārdīšana (ārpus uzņēmuma) (2 punkti).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī pienācīgus apliecinošus dokumentus (piem., attiecībā uz a) punktu iesniedz fotogrāfijas, attiecībā uz b) punktu – tehnisko specifikāciju vai nu no ražotāja, vai profesionāliem tehniķiem, kas atbildīgi par notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzstādīšanu, pārdošanu vai apkopi).

CITI KRITĒRIJI

60. kritērijs.   Smēķēšanas aizliegums numuros (1 punkts)

Viesu numuros vai iznomājamās mītnēs ir aizliegts smēķēt.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī dokumentārus pierādījumus, piemēram, numuros vai mītnēs izvietoto brīdinājumu attēlus.

61. kritērijs.   Sociālā politika (līdz 2 punktiem)

Tūristu mītnes sociālā politika ir izklāstīta rakstveidā un tās mērķis ir nodrošināt darbiniekiem vismaz vienu no tālāk uzskaitītajiem sociālajiem labumiem (0,5 punkti par katru labumu, kopā ne vairāk par 2 punktiem):

a)

brīvais laiks izglītošanās vajadzībām;

b)

bezmaksas maltītes vai maltīšu kuponi;

c)

bezmaksas uniformas un darba apģērbs;

d)

atlaide produktiem/pakalpojumiem tūristu mītnē;

e)

subsidēts ilgtspējīgs transports;

f)

garantija mājokļa kredīta saņemšanai.

Sociālās politikas dokumentu atjaunina un darbiniekiem izziņo reizi gadā. Izziņošanas sapulcē darbinieki politikas dokumentu paraksta. Dokuments visiem darbiniekiem ir pieejams reģistratūrā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz darbinieku parakstītā sociālās politikas dokumenta kopiju un paša deklarāciju, kurā izskaidrots, kā izpildītas minētās prasības. Bez tam kompetentā iestāde var prasīt iesniegt dokumentārus pierādījumus un/vai apsekojumā uz vietas tieši iztaujāt darbiniekus pēc nejaušības principa.

62. kritērijs.   Transportlīdzekļi apkopes un uzturēšanas vajadzībām (1 punkts)

Tūristu mītnes apkopē neizmanto motorizētus transportlīdzekļus ar iekšdedzes vai ārdedzes dzinēju (1 punkts).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus.

63. kritērijs.   Videi draudzīga transporta piedāvājums (līdz 2,5 punktiem)

a)

Tūristu mītne viesiem piedāvā vismaz vienu no šādiem videi draudzīgiem transporta veidiem (1 punkts par katru, kopā ne vairāk par 2 punktiem):

i)

elektriskie transportlīdzekļi, ar kuriem viesus nogādā līdz mītnei vai kurus viesi izmanto atpūtai;

ii)

elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacijas;

iii)

vismaz 1 velosipēds uz 5 teltsvietām vai iznomājamām mītnēm, vai numuriem.

b)

Tūristu mītne ir iedibinājusi aktīvu sadarbību ar uzņēmumiem, kas nodrošina elektriskos transportlīdzekļus vai velosipēdus (0,5 punkti). “Aktīva sadarbība” ir vienošanās starp tūristu mītni un uzņēmumu, kas iznomā elektriskos transportlīdzekļus vai velosipēdus. Informācija par aktīvo sadarbību ir uzskatāmi izvietota tūristu mītnē. Ja nomas uzņēmums neatrodas tūristu mītnē, jārod kādi praktiski risinājumi (piem., velosipēdu nomas uzņēmums var nogādāt velosipēdus tūristu mītnē).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus un viesiem sniegto informāciju.

64. kritērijs.   Nepārklātas virsmas (1 punkts)

Vismaz 90 % no tūrista mītnes apsaimniekotajām āra platībām virsma nav pārklāta ar asfaltu/cementu vai citiem blīvējošiem materiāliem, kas kavē pienācīgu augsnes drenāžu un aerāciju.

Ja tiek savāks lietusūdens un saimniecības notekūdeņi, tad neizlietoto lietusūdeni un saimniecības notekūdeņus attīra un infiltrē zemē.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz skaidrojumu, kā tūristu mītne izpilda šo kritēriju, kā arī atbilstošus apliecinošos dokumentus.

65. kritērijs.   Vietējie un bioloģiskie pārtikas produkti (līdz 4 punktiem)

a)

Katrā ēdienreizē, tostarp brokastīs, piedāvā vismaz divus sezonai atbilstošus (attiecībā uz svaigiem augļiem un dārzeņiem) un vietējas izcelsmes pārtikas produktus (1 punkts).

b)

Tūristu mītne aktīvi izvēlas vietējos preču un pakalpojumu piegādātājus (1 punkts).

c)

Vismaz 2 produkti (1 punkts) vai 4 produkti (2 punkti), ko izmanto ikdienas maltīšu pagatavošanā vai tirgo tūristu mītnē, ir ražoti ar bioloģiskās lauksaimniecības paņēmieniem, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 (47).

Šī kritērija kontekstā “vietējais” ir tāds, kas atrodas 160 km rādiusā no tūristu mītnes.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī atbilstošu apliecinošo dokumentāciju. Ja izmanto bioloģiskos produktus, pieteikuma iesniedzējs iesniedz sertifikāta kopiju vai uz iepakojuma izvietotā marķējuma kopiju, kas apliecina, ka marķējums piešķirts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007. Dažās valstīs restorāni un viesnīcas, kas izmanto tikai bioloģiskos produktus, var saņemt kādas marķēšanas sistēmas piešķirtu sertifikātu. Ja tūristu mītnei šāda veida sistēma ir piešķīrusi sertifikātu, to var izmantot kā pierādījumu par atbilstību šim kritērijam.

66. kritērijs.   Izvairīšanas no pesticīdiem (2 punkti)

Tūristu mītne āra platību apsaimniekošanā neizmanto nekādus pesticīdus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīku skaidrojumu, kā tūristu mītne apkaro kaitēkļus un apsaimnieko āra platības. To pārbauda apsekojumā uz vietas.

67. kritērijs.   Papildu vidiskie un sociālie pasākumi (līdz 3 punktiem)

Tūristu mītnes vadība veic pasākumus papildus tiem, kas paredzēti šīs sadaļas un A sadaļas kritērijos, lai uzlabotu tūristu mītnes vidisko un sociālo veikumu.

a)

Papildu vidiskie pasākumi (līdz 0,5 punktiem par katru, kopā ne vairāk par 2 punktiem)

un/vai

b)

papildu sociālie pasākumi (līdz 0,5 punktiem par katru, kopā ne vairāk par 1 punktu).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam, kā arī pilnu aprakstu (tostarp par dokumentētiem vidiskajiem un sociālajiem ieguvumiem no pasākumiem) par katru papildu pasākumu, ko pieteikuma iesniedzēja ieskatā vajadzētu ņemt vērā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 15. aprīļa Lēmums (ES) 2016/611 par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, nozares veikuma vides jomā rādītājiem un izcilības kritērijiem tūrisma nozarē, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), (OV L 104, 20.4.2016., 27. lpp.).

(4)  Eiropas Padomes un Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.).

(5)  Piemēro, ja tiek sniegi ēdināšanas pakalpojumi un vietējās atkritumu apsaimniekošanas iekārtās ir iespējams atsevišķi savākt organiskos atkritumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 28. maija Lēmums 2014/314/ES, ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai ūdens sildītājiem (OV L 164, 3.6.2014., 83. lpp.).

(8)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Regula (ES) 2015/1185, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem (OV L 193, 21.7.2015., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1188, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem (OV L 193, 21.7.2015., 76. lpp.).

(b)  Kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 812/2013 (1) II pielikumā.

(c)  Kā definēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 814/2013 (2) VI pielikumā.

(1)

Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 83. lpp.).

(2)

Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 814/2013 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm (OV L 239, 6.9.2013., 162. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK (OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.).

(11)  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/42/EEK par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem (OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp.).

(12)  Komisijas 2011. gada 4. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu (OV L 178, 6.7.2011., 1. lpp.).

(13)  Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.).

(15)  Komisijas 2013. gada 21. maija Lēmums 2013/250/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai sanitārtehniskajai armatūrai (OV L 145, 31.5.2013., 6. lpp.).

(16)  Komisijas 2013. gada 7. novembra Lēmums 2013/641/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai klozetpodiem un pisuāriem (OV L 299, 9.11.2013., 38. lpp.).

(17)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1186, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu (OV L 193, 21.7.2015., 20. lpp.).

(18)  Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums 2007/742/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai elektriskās piedziņas, ar gāzi darbināmiem vai gāzes absorbcijas siltumsūkņiem (OV L 301, 20.11.2007., 14. lpp.).

(19)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 17. lpp.).

(20)  Komisijas 2013. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 65/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu (OV L 29, 31.1.2014., 1. lpp.).

(21)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 1. lpp.).

(22)  Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 47. lpp.).

(23)  Komisijas 2015. gada 15. jūlija Lēmums (ES) 2015/1402, ar kuru tiek noteikta Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz lēmumu par Nolīguma C pielikumā iekļauto datoru specifikāciju pārskatīšanu, ko pieņem pārvaldības struktūras, kuras izveidotas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Savienības Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (OV L 217, 18.8.2015., 9. lpp.).

(24)  Komisijas 2014. gada 20. marta Lēmums 2014/202/ES, ar ko nosaka Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz lēmumu, ko pārvaldības struktūras, kuras izveidotas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Savienības Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu, pieņem par datorserveru un nepārtrauktas barošanas avotu specifikāciju pievienošanu nolīguma C pielikumā un to displeju specifikāciju un attēlveidošanas ierīču specifikāciju pārskatīšanu, kuras iekļautas nolīguma C pielikumā (OV L 114, 16.4.2014., 68. lpp.).

(25)  Komisijas 2012. gada 1. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu (OV L 123, 9.5.2012., 1. lpp.).

(26)  Komisijas 2013. gada 3. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu (OV L 192, 13.7.2013., 1. lpp.).

(27)  Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem (OV L 239, 6.9.2013., 136. lpp.).

(28)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem (OV L 193, 21.7.2015., 100. lpp.).

(29)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1016/2010, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010., 31. lpp.).

(30)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1015/2010, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010., 21. lpp.).

(31)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

(32)  Komisijas 2014. gada 2. maija Lēmums 2014/256/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai pārveidota papīra izstrādājumiem (OV L 135, 8.5.2014., 24. lpp.).

(33)  Komisijas 2012. gada 16. augusta Lēmums 2012/481/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai apdrukātam papīram (OV L 223, 21.8.2012., 55. lpp.).

(34)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Lēmums 2011/333/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai kopēšanas un zīmēšanas papīram (OV L 149, 8.6.2011., 12. lpp.).

(35)  Komisijas 2009. gada 9. jūlija Lēmums 2009/568/EK par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai salvešpapīram (OV L 197, 29.7.2009., 87. lpp.).

(36)  Komisijas 2014. gada 5. jūnija Lēmums 2014/350/ES par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (OV L 174, 13.6.2014., 45. lpp.).

(37)  Komisijas 2009. gada 12. marta Lēmums 2009/300/EK, ar ko nosaka pārskatītos ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai televizoriem (OV L 82, 28.3.2009., 3. lpp.).

(38)  Komisijas 2014. gada 23. jūnija Lēmums 2014/391/ES par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai gultas matračiem (OV L 184, 25.6.2014., 18. lpp.).

(39)  Komisijas 2009. gada 26. novembra Lēmums 2010/18/EK par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai koka grīdas segumiem (OV L 8, 13.1.2010., 32. lpp.).

(40)  Komisijas 2016. gada 28. jūlija Lēmums 2016/1332/ES, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai mēbelēm (OV L 210, 4.8.2016., 100. lpp.).

(41)  Komisijas 2009. gada 9. jūlija Lēmums 2009/607/EK par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai cietajiem segumiem (OV L 208, 12.8.2009., 21. lpp.).

(42)  Komisijas 2011. gada 24. jūnija Lēmums 2011/382/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām (OV L 169, 29.6.2011., 40. lpp.).

(43)  Komisijas 2011. gada 28. aprīļa Lēmums 2011/263/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām (OV L 111, 30.4.2011., 22. lpp.).

(44)  Komisijas 2011. gada 28. aprīļa Lēmums 2011/264/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem (OV L 111, 30.4.2011., 34. lpp.).

(45)  Komisijas 2011. gada 28. jūnija Lēmums 2011/383/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai universālajiem tīrīšanas līdzekļiem un sanitārajiem tīrīšanas līdzekļiem (OV L 169, 29.6.2011., 52. lpp.).

(46)  Komisijas 2014. gada 9. decembra Lēmums 2014/893/ES ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai noskalojamiem kosmētikas līdzekļiem (OV L 354, 11.12.2014., 47. lpp.).

(47)  Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).


Top