EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0013

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/1359 (2017. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/13)

OV L 190, 21.7.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1359/oj

21.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 190/20


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/1359

(2017. gada 18. maijs),

ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2017/13)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. panta otro daļu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.1. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2016/948 (ECB/2016/16) (1) tika izveidota uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma (USAIP). Nodrošināto obligāciju iegādes trešā programma, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programma un otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programma kopā ar USAIP ir daļa no paplašinātās aktīvu iegādes programmas (AIP). AIP mērķis ir turpināt uzlabot monetārās politikas transmisiju, atbalstīt euro zonas tautsaimniecības kreditēšanu, mīkstināt mājsaimniecību un uzņēmumu aizņēmumu nosacījumus un veicināt inflācijas atgriešanos līmenī, kas vidējā termiņā ir zemāks par 2 %, bet tuvu tam, un kas atbilst Eiropas Centrālās bankas (ECB) galvenajam mērķim, proti, uzturēt cenu stabilitāti.

(2)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai, tostarp ar AIP palīdzību, jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, lai šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

(3)

ECB Padome 2017. gada 22. marta sanāksmē nolēma pilnveidot noteikumus, ko piemēro parāda instrumentiem, kurus emitējušas likvidēšanas mērķa iestādes, lai nodrošinātu konsekventu attieksmi pret tām AIP programmā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2016/948 (ECB/2016/16),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums

1.   Lēmuma (ES) 2016/948 (ECB/2016/16) 2. panta 1. punkta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“j)

nav tāda publiskā vai privātā sektora īpašumā esoša iestāde: i) kuras galvenais mērķis ir pakāpeniski atsavināt savus aktīvus un izbeigt savu darbību; vai ii) kura ir finanšu sektora restrukturizācijas un/vai noregulējuma atbalstam izveidota aktīvu pārvaldības un atsavināšanas iestāde (*1), tostarp aktīvu pārvaldības struktūra, kas radusies, noregulējuma darbības ietvaros piemērojot aktīvu nodalīšanas instrumentu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (*2) 26. pantu vai nacionālajiem tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES (*3) 42. pantu.

2.   Lēmuma (ES) 2016/948 (ECB/2016/16) 2. panta 1. punkta k) apakšpunktu svītro.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 21. jūlijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 18. maijā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/948 (2016. gada 1. jūnijs) par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2016/16) (OV L 157, 15.6.2016., 28. lpp.).


Top