EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2017/760 (2017. gada 24. aprīlis) par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/52


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/760

(2017. gada 24. aprīlis)

par 2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2017/11)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41) (2) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu un 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Gada uzraudzības maksu, ko iekasē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9. panta 2. punktu, kopējā summa sedz izdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai (ECB) radušies saistībā ar uzraudzības uzdevumu veikšanu attiecīgajā uzraudzības maksas periodā, bet tā šos izdevumus nepārsniedz. Šos izdevumus galvenokārt veido izmaksas, kas tieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., nozīmīgu iestāžu tiešu uzraudzību, mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības pārraudzību, kā arī horizontālo uzdevumu veikšanu un specializēto pakalpojumu sniegšanu. Tie ietver arī izmaksas, kas netieši saistītas ar ECB uzraudzības uzdevumiem, piem., ECB struktūrvienību sniegtiem atbalsta pakalpojumiem, t. sk. telpu nodrošinājuma, cilvēkresursu pārvaldības, administratīvajiem, budžeta un kontroles, grāmatvedības, juridiskajiem, komunikāciju un tulkošanas pakalpojumiem, iekšējo auditu un statistikas un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem.

(2)

Lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu, kuru maksā par nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un nozīmīgām uzraudzītajām grupām, mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm un mazāk nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kopējās izmaksas sadala, pamatojoties uz izdevumiem, kas radušies attiecīgajām funkcijām, kuras veic nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un nozīmīgu uzraudzīto grupu tiešu uzraudzību, un funkcijām, kuras veic mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu un mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu netiešu uzraudzību.

(3)

2017. gada uzraudzības maksu kopējo summu aprēķina kā šādu skaitļu summu: a) aplēstās 2017. gada izmaksas par uzraudzības uzdevumiem, pamatojoties uz apstiprināto ECB 2017. gada budžetu, ņemot vērā jebkādas izmaiņas aplēstajās un paredzētajās ECB gada izmaksās, kas ir zināmas šā lēmuma pieņemšanas laikā, un b) 2016. gada pārpalikums vai deficīts.

(4)

Pārpalikumu vai deficītu nosaka, atņemot 2016. gada uzraudzības uzdevumu veikšanas faktiskās izmaksas, kas atspoguļotas ECB 2016. gada finanšu pārskatos (3), no aplēstajām ECB izmaksām, kas iekasētas par 2016. gadu un ir noteiktas Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2016/661 (ECB/2016/7) (4) pielikumā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas, saskaņā ar 14. pantu saņemtos procentu maksājumus un summas, kas saņemtas vai atlīdzinātas saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu, ja tādas ir, jāņem vērā, aplēšot 2017. gada uzraudzības uzdevumu veikšanas izmaksas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā lietotajiem terminiem ir Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) un Regulā (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) definētā nozīme.

2. pants

2017. gada uzraudzības maksu kopējā summa

1.   2017. gada uzraudzības maksu kopējā summa ir EUR 424 957 652, un tā ir aprēķināta saskaņā ar I pielikumu.

2.   Katra uzraudzīto iestāžu un uzraudzīto grupu kategorija apmaksā tālāk minēto gada uzraudzības maksu kopējo summu:

a)

nozīmīgas uzraudzītās iestādes un nozīmīgas uzraudzītās grupas: EUR 391 279 654;

b)

mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas: EUR 33 677 998.

Attiecībā uz katru kategoriju maksājamais 2017. gada uzraudzības maksu kopējās summas dalījums norādīts II pielikumā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2017. gada 24. aprīlī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.

(3)  Publicēti ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu 2017. gada februārī.

(4)  Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 15. aprīļa Lēmums (ES) 2016/661 par 2016. gada uzraudzības maksu kopējo summu (ECB/2016/7) (OV L 114, 28.4.2016., 14. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

2017. gada uzraudzības maksu kopējās summas aprēķins

(EUR)

Aplēstās 2017. gada izmaksas

464 676 594

Algas un pabalsti

208 621 881

Īre un ēku uzturēšana

54 990 329

Citi darbības izdevumi

201 064 384

2016. gada pārpalikums/deficīts

– 41 089 798

Summas, ko ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu

1 370 856

Iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas

0

Saskaņā ar minētās regulas 14. pantu saņemtie procentu maksājumi

– 23 761

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summa

1 394 617

KOPĀ

424 957 652


II PIELIKUMS

2017. gada uzraudzības maksu kopējās summas dalījums

(EUR)

 

Nozīmīgas uzraudzītās iestādes un nozīmīgas uzraudzītās grupas

Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes un mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas

Kopā

Aplēstās 2017. gada izmaksas

427 700 563

36 976 031

464 676 594

2016. gada pārpalikums/deficīts

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Summas, ko ņem vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5. panta 3. punktu

1 172 601

198 255

1 370 856

Iepriekšējo uzraudzības maksas periodu uzraudzības maksu summas, kas nebija iekasējamas

0

0

0

Saskaņā ar minētās regulas 14. pantu saņemtie procentu maksājumi

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu saņemtās vai atlīdzinātās summa

1 181 297

213 320

1 394 617

KOPĀ

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top