EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2337

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2337 (2016. gada 14. decembris), ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 354, 23.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2337/oj

23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/20


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2337

(2016. gada 14. decembris),

ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. un 109. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 1192/69 (4) ļauj dalībvalstīm kompensēt 40 uzskaitītiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem maksājumu pienākumus, kas citu transporta veidu uzņēmumiem nav jāatbalsta. Pareizu normalizācijas noteikumu piemērošanas rezultātā dalībvalstis tiek atbrīvotas no pienākuma paziņot par valsts atbalstu.

(2)

Ir pieņemti vairāki Savienības tiesību akti, kas dzelzceļa kravu pārvadājumu un starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atver konkurencei un, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (5) gadījumā, ievieš konkrētus pamatprincipus, kas ietver to, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi jāvada saskaņā ar principiem, kuri attiecas uz komercsabiedrībām, ka struktūras, kas atbild par jaudas iedalīšanu un maksas uzlikšanu par dzelzceļa infrastruktūru, ir jānodala no struktūrām, kas sniedz dzelzceļa pakalpojumus, un ka jābūt uzskaites nodalīšanai, ka visiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas licencēti atbilstīgi Savienības kritērijiem, jābūt piekļuvei dzelzceļa infrastruktūrai ar taisnīgiem, nediskriminējošiem noteikumiem un ka infrastruktūras pārvaldītāji var saņemt valsts finansējumu.

(3)

Regula (EEK) Nr. 1192/69 ir pretrunā patlaban spēkā esošajiem leģislatīvajiem aktiem un nav saderīga ar tiem. Konkrēti, liberalizēta tirgus kontekstā, kad dzelzceļa uzņēmumi tieši konkurē ar uzskaitītajiem dzelzceļa uzņēmumiem, vairs nav atbilstīgi attiekties pret abām šīm grupām atšķirīgi.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi atcelt Regulu (EEK) Nr. 1192/69, lai novērstu Savienības tiesību sistēmas nekonsekvenci un nolūkā veicināt vienkāršošanu, atceļot tiesību aktu, kas ir novecojis.

(5)

Dalībvalstis var maksāt kompensāciju par pārbrauktuvju aprīkojuma izmaksām saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 8. pantu. Tomēr tām var būt vajadzīgs laiks, lai grozītu savus valsts tiesību aktus un administratīvos noteikumus nolūkā ņemt vērā Regulas (EEK) Nr. 1192/69 atcelšanu. Tādējādi šai atcelšanai nebūtu jāstājas spēkā uzreiz attiecībā uz gadījumiem, uz kuriem attiecas Regulas (EEK) Nr. 1192/69 IV pielikums,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regula (EEK) Nr. 1192/69 tiek atcelta, izņemot minētās regulas noteikumus, ko piemēro uzskaites normalizēšanai attiecībā uz IV kategorijas gadījumiem, kas iekļauti minētās regulas IV pielikumā. Minētos noteikumus turpina piemērot līdz 2017. gada 31. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2016. gada 14. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp.

(2)  OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2016. gada 17. oktobra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 430, 22.11.2016., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(4)  Padomes Regula (EEK) Nr. 1192/69 (1969. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos (OV L 156, 28.6.1969., 8. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).


Top