Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1802

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1802 (2016. gada 11. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/6368

OJ L 275, 12.10.2016, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1802/oj

12.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1802

(2016. gada 11. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 17. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 414/2013 (2) ir nepieciešams precizēt, ka atsevišķs biocīds, uz kuru attiecas biocīdu saimei piešķirta atļauja, kvalificējams arī par saistīto atsauces biocīdu, lai saņemtu atļauju vienādam biocīdam.

(2)

Atsauces uz reģistrācijas pieteikumiem tagad ir novecojušas, jo kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) atcelšanas šī procedūra vairs nav piemērojama, un tāpēc tās būtu jāsvītro.

(3)

Lai reaģētu uz ekonomikas dalībnieku, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, vajadzībām, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 3. pantā būtu jāparedz iespēja pieteikties uz valsts atļaujas piešķiršanu vienādam biocīdam gadījumos, kad saistītajam atsauces biocīdam ir piešķirta Savienības atļauja vai attiecībā uz to ir iesniedzams pieteikums šādas atļaujas saņemšanai.

(4)

Ir nepieciešams noteikt un sīkāk precizēt procedūru, kādā iesniedzami pieteikumi atļaujas piešķiršanai vienādam biocīdam, un šādu pieteikumu pieņemšanai gadījumos, kad saistītajam atsauces biocīdam ir piešķirta atļauja saskaņā ar vienkāršoto procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 528/2012 26. pantā, vai kad attiecībā uz to ir iesniedzams pieteikums šādas atļaujas saņemšanai.

(5)

Lai sekmētu prognozējamību, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (“Aģentūra”) būtu jāizstrādā vadlīnijas ar sīku informāciju par to, kā rīkoties ar pieteikumiem, uz kuriem attiecas Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013, un tās regulāri jāatjaunina, pamatojoties uz pieredzi un zinātnes un tehnikas attīstību.

(6)

Teksta skaidrības un nepārprotamības labad būtu jāgroza 5. un 6. panta formulējums.

(7)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 414/2013 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikta procedūra, ko piemēro, ja atļauja piešķirama biocīdam (“vienāds biocīds”), kurš attiecībā uz visu jaunāko informāciju, kas iesniegta saistībā ar atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju, ir identisks citam atsevišķam biocīdam, biocīdu saimei vai atsevišķam produktam no biocīdu saimes, kam piešķirta atļauja vai kas reģistrēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (*) vai Regulu (ES) Nr. 528/2012, vai attiecībā uz kuru iesniegts šādas atļaujas pieteikums (“saistītais atsauces biocīds”), izņemot attiecībā uz informāciju, uz kuru var attiekties administratīvi grozījumi saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2013 (**).

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.)."

(**)  Komisijas 2013. gada 18. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp.).”;"

2)

regulas 3. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Ja saistītajam atsauces biocīdam ir piešķirta Savienības atļauja vai attiecībā uz to ir iesniedzams pieteikums šādas atļaujas saņemšanai, pieteikumus valsts atļaujas piešķiršanai vienādam biocīdam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 29. panta 1. punktu iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tiek lūgta valsts atļauja.”;

3)

iekļauj šādu 4.a un 4.b pantu:

“4.a pants

Pieteikumu iesniegšana un pieņemšana saskaņā ar vienkāršoto procedūru

1.   Ja saistītajam atsauces biocīdam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 26. panta 3. punktu ir piešķirta atļauja vai attiecībā uz to ir iesniedzams pieteikums šādas atļaujas saņemšanai, pieteikumus atļaujas piešķiršanai vienādam biocīdam saskaņā ar minētās regulas 26. panta 1. punktu iesniedz kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi atļauju saistītajam atsauces biocīdam vai kurai iesniegts pieteikums atļaujas piešķiršanai saistītajam atsauces biocīdam.

2.   Kompetentā iestāde pieņem pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 26. panta 2. punktu.

4.b pants

Vadlīnijas to pieteikumu apstrādei, kuri attiecas uz atļaujas piešķiršanu vienādiem biocīdiem

1.   Apspriedusies ar dalībvalstīm, Komisiju un ieinteresētajām personām, Aģentūra izstrādā vadlīnijas ar sīku informāciju par to, kā apstrādāt pieteikumus, uz kuriem attiecas šī regula.

2.   Ja nepieciešams, minētās vadlīnijas atjaunina, ņemot vērā dalībvalstu un ieinteresēto personu sniegto informāciju par to īstenojumu, kā arī zinātnes un tehnikas attīstību.”;

4)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Pieteikumu valsts atļaujas piešķiršanai novērtēšana un lēmuma pieņemšana

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 528/2012 30. panta, saņemošā kompetentā iestāde 60 dienu laikā pēc pieteikuma validācijas atbilstoši šīs regulas 3. pantam vai – attiecīgos gadījumos – no vēlāka datuma, kad pieņemts atbilstošais lēmums par saistīto atsauces biocīdu, pieņem lēmumu, vai piešķirt vai nepiešķirt atļauju vienādam biocīdam saskaņā ar minētās regulas 19. pantu.”;

5)

regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja Aģentūra iesaka piešķirt atļauju vienādam biocīdam, atzinumā tiek iekļauti vismaz abi šādi elementi:

a)

paziņojums par to, vai ir ievēroti Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. pantā minētie nosacījumi, un biocīda raksturojuma kopsavilkuma projekts, kā norādīts minētās regulas 22. panta 2. punktā;

b)

vajadzības gadījumā sīkāka informācija par noteikumiem un nosacījumiem, kas būtu jāpiemēro attiecībā uz vienāda biocīda piedāvāšanu tirgū un lietošanu.”;

6)

iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

Pieteikumu novērtēšana un lēmuma pieņemšana saskaņā ar vienkāršoto procedūru

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 528/2012 26. panta 3. un 4. punkta, saņemošā kompetentā iestāde 60 dienu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas atbilstoši šīs regulas 4.a panta 2. punktam vai – attiecīgos gadījumos – no vēlāka datuma, kad pieņemts atbilstošais lēmums par saistīto atsauces biocīdu, pieņem lēmumu, vai piešķirt vai nepiešķirt atļauju vienādam biocīdam saskaņā ar minētās regulas 25. pantu.

2.   Novērtēšanā ietver pārbaudi, vai ir iesniegta 2. pantā norādītā informācija un vai ierosinātās atšķirības starp vienādo biocīdu un saistīto atsauces biocīdu attiecas tikai uz informāciju, uz ko var attiekties administratīvi grozījumi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 354/2013.

3.   Ja ar šo procedūru ir piešķirta atļauja biocīdam, ko paredzēts piedāvāt citu dalībvalstu tirgū, piemēro Regulas (ES) Nr. 528/2012 27. pantu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 11. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 6. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013, ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 125, 7.5.2013., 4. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


Top