EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1786

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1786 (2016. gada 7. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 908/2014 attiecībā uz lauku attīstības programmu izdevumu deklarācijām

C/2016/6361

OJ L 273, 8.10.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; Iesaist. atcelta ar 32022R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1786/oj

8.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 273/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1786

(2016. gada 7. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 908/2014 attiecībā uz lauku attīstības programmu izdevumu deklarācijām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 36. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 36. panta 7. punktā paredzēts, ka lauku attīstības programmu starpmaksājumiem jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 83. pants. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 83. pantā ir paredzēti noteikumi maksājuma termiņa pārtraukšanai. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (3) 22. pantā noteikts, kā deklarēt izdevumus par katru lauku attīstības programmu. Lai nodrošinātu saderību ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 83. panta noteikumiem, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 22. panta 4. punkts būtu jāattiecina tikai uz pastarpināti deleģētā kredītrīkotāja iespēju pieprasīt papildu informāciju un pārtraukt attiecīgo starpmaksājuma termiņu, ja izdevumu deklarācija ir nepilnīga vai Komisijai nepieciešama precizēšana sakarā ar nepilnīgu informāciju, neatbilstībām vai interpretācijas atšķirībām.

(2)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 22. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Neskarot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 83. pantu, ja pastarpināti deleģētais kredītrīkotājs pieprasa papildu verifikācijas tāpēc, ka ir iesniegta nepilnīga vai neskaidra informācija vai pastāv nesaskaņas, interpretācijas atšķirības vai kādas citas neatbilstības, kas saistītas ar atsauces laikposma izdevumu deklarāciju un radušās jo īpaši tāpēc, ka nav iesūtīta informācija, kas prasīta Regulā (ES) Nr. 1305/2013 un Komisijas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu, attiecīgā dalībvalsts pēc pastarpināti deleģētā kredītrīkotāja pieprasījuma sniedz papildu informāciju laikposmā, kas norādīts minētajā pieprasījumā un ir atkarīgs no problēmas smaguma pakāpes.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).


Top