Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1617

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1617 (2016. gada 8. septembris) par atkāpšanos attiecībā uz 2016. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

C/2016/5664

OJ L 242, 9.9.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1617/oj

9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1617

(2016. gada 8. septembris)

par atkāpšanos attiecībā uz 2016. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 (1) atcelšanu un jo īpaši tās 75. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešajai daļai no 16. oktobra līdz 30. novembrim dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt līdz 50 % tiešo maksājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (2) un līdz 75 % platībatkarīgā un ar dzīvniekiem saistītā atbalsta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (3).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkts nosaka, ka 1. punktā minētos maksājumus, ieskaitot tiešo maksājumu avansa maksājumus, neizdara, kamēr nav pabeigtas administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas, kas jāveic saskaņā ar minētās regulas 74. pantu. Toties lauku attīstības platībatkarīgajos un ar dzīvniekiem saistītajos atbalsta pasākumos Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkts ļauj izmaksāt avansu tad, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes saskaņā ar minētās regulas 59. panta 1. punktu.

(3)

Nemainīgi skarbā ekonomiskā situācija dažās lauksaimniecības nozarēs, it īpaši piena produktu tirgū, atbalsta saņēmējiem joprojām rada pamatīgas finansiālas grūtības un naudas plūsmas problēmas.

(4)

Turklāt tiešo maksājumu shēmu un lauku attīstības pasākumu jaunā tiesiskā regulējuma īstenošanas administratīvās grūtības, kādas bija pirmajā gadā, dažās dalībvalstīs joprojām turpinās un dažās dalībvalstīs kavē maksājumu veikšanu saņēmējiem par 2015. pieprasījumu gadu.

(5)

Ņemot vērā apstākļu kopuma izņēmuma raksturu un tā izraisītās finansiālās grūtības atbalsta saņēmējiem, šīs grūtības ir jāsamazina, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas, ļaujot dalībvalstīm izmaksāt saņēmējiem augstāku avansu par 2016. pieprasījumu gadu.

(6)

Turklāt 2016. pieprasījumu gadā ir jaunas prasības pieteikumu sagatavošanas procesam, kuru dēļ shēmu iedzīvināšanā dalībvalstīm bijušas grūtības, un tāpēc ievilkusies vienotā pieteikuma, atbalsta pieteikumu un maksājuma pieprasījumu, maksājumtiesību pieteikumu un maksājumtiesību vērtības palielināšanas pieteikumu administrēšana saskaņā ar pamata maksājuma shēmu. Tā rezultātā vajadzīgās pārbaudes, iespējams, tiks pabeigtas vēlāk nekā parasti.

(7)

Tāpēc ir jāatkāpjas no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkta pirmās daļas, ļaujot tiešo maksājumu avansus izmaksāt pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (4) 28. un 29. pantā noteikto administratīvo pārbaužu pabeigšanas. Tāda atkāpe gan nekādi nedrīkst kaitēt pareizai finanšu pārvaldībai un prasībai pēc pietiekama apstiprinājuma. Tādēļ dalībvalstīm, kuras izmanto minēto atkāpi, ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka nenotiek pārmaksāšana un nepamatoti izmaksātas summas tiek ātri un faktiski atgūtas. Turklāt atkāpes izmantošana ir jāietver pārvaldības ticamības deklarācijā par 2017. finanšu gadu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas, Tiešo maksājumu komitejas un Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas, par 2016. pieprasījumu gadu dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt līdz 70 % no tiešajiem maksājumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā, un līdz 85 % lauku attīstības atbalsta, uz ko norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 67. panta 2. punktā.

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkta pirmās daļas, par 2016. pieprasījumu gadu dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt tiešos maksājumus, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes, uz kurām norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 74. pantā.

3. pants

Dalībvalstīm, kuras piemēro šās regulas 2. pantu, pārvaldības ticamības deklarācijā, kas prasīta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā, par 2017. finanšu gadu ir jābūt apstiprinājumam, ka ir novērsta pārmaksāšana atbalsta saņēmējiem un ir ātri un faktiski atgūtas nepamatoti izmaksātās summas, pamatojoties uz visas nepieciešamās informācijas pārbaudi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).


Top