EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1237 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/2835

OV L 206, 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1237

(2016. gada 18. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 177. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 66. panta 3. punkta c) un e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 tika atcelta un aizstāta Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) un paredzēti noteikumi attiecībā uz lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm. Ar to Komisija arī tiek pilnvarota pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus attiecīgajā jomā. Lai nodrošinātu importa un eksporta licenču sistēmas netraucētu darbību jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros, šādos aktos būtu jānosaka daži noteikumi.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 176. pantā ir paredzēts, ka var noteikt prasību uzrādīt licenci attiecībā uz viena vai vairāku minētajā pantā paredzēto nozaru produktu importu ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā vai eksportu. Būtu jāizveido to nozaru produktu saraksts, uz kurām attiecas importa vai eksporta licences uzrādīšanas prasība.

(3)

Tirdzniecības plūsmu uzraudzība, izmantojot licences, ir elastīgi jāpielāgo. Nosakot gadījumus, kad ir nepieciešama licence, būtu jāņem vērā citi iespējamie informācijas avoti, piemēram, muitas novērošanas sistēmas, un licenču nepieciešamība vai laiks, kas vajadzīgs informācijas apkopošanai, izmantojot licences. Būtu jānosaka konkrēti gadījumi, kad licence nav nepieciešama.

(4)

Ir jāparedz, ka licences tiek izsniegtas tikai tad, ja ir iemaksāts nodrošinājums, lai tādējādi garantētu, ka produkti tiek importēti vai eksportēti licences derīguma termiņa laikā. Ir jānosaka arī tas, kad tiek atzīts, ka ir izpildīts pienākums importēt vai eksportēt.

(5)

Ar importa vai eksporta licenci tiek piešķirtas tiesības importēt vai eksportēt, tādēļ, lai garantētu šo tiesību īstenošanu, licence ir jāuzrāda tad, kad tiek iesniegta importa vai eksporta deklarācija.

(6)

Tā kā persona, kas izmanto licenci, var nebūt tās īpašnieks vai tiesību pārņēmējs, tiesiskās noteiktības un efektīvas pārvaldības interesēs būtu jānorāda, kuras personas ir pilnvarotas izmantot licenci, tostarp pārstāvis muitā, kas rīkojas licences īpašnieka vai tiesību pārņēmēja vārdā.

(7)

Ņemot vērā starptautisko tirdzniecības praksi saistībā ar attiecīgajiem lauksaimniecības produktiem, būtu pieļaujamas dažas pielaides attiecībā uz importēto vai eksportēto produktu daudzumu salīdzinājumā ar daudzumu, kas norādīts licencē.

(8)

Ja importa licenci izmanto arī tam, lai pārvaldītu tarifa kvotu, uz kuru attiecas preferenciālais režīms, šāds preferenciālais režīms ir piemērojams importētājiem, pamatojoties uz licenci, kurai dažos gadījumos jāpievieno dokuments no trešās valsts. Lai izvairītos no jebkādas kvotu pārsniegšanas, preferenciālais režīms jāpiemēro, nepārsniedzot daudzumu, par kādu tikusi izsniegta licence. Šādos gadījumos būtu jāatļauj pielaide ar nosacījumu, ka tā daudzuma daļa, kas pārsniedz licencē norādīto, bet ir minētās pielaides robežās, nepretendē uz preferenciālo režīmu un par tās importēšanu ir maksājams līgtais muitas nodoklis.

(9)

Ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz licences nodošanu.

(10)

Būtu jānosaka noteikumi attiecībā uz importa un eksporta licencēm iemaksāta nodrošinājuma atbrīvošanu un atsavināšanu.

(11)

Nozares īpatnību dēļ ir jāparedz papildu nosacījumi attiecībā uz kaņepju un ķiploku importa licencēm.

(12)

Skaidrības labad ir lietderīgi paredzēt noteikumus par importa un eksporta licencēm, kas izdotas par produktiem, attiecībā uz kuriem ar šo regulu tiek atcelts vai mainīts pienākums uzrādīt importa vai eksporta licenci, un kas joprojām ir derīgas šīs regulas piemērošanas dienā.

(13)

Tā kā šī regula un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1239 (4), ir izstrādātas tāpēc, lai vienkāršotu un pielāgotu noteikumus attiecībā uz importa un eksporta licencēm atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, būtu jāaizstāj spēkā esošie noteikumi. Skaidrības labad būtu jāsvītro daži noteikumi Komisijas Regulās (EK) Nr. 2535/2001 (5), (EK) Nr. 1342/2003 (6), (EK) Nr. 2336/2003 (7), (EK) Nr. 951/2006 (8), (EK) Nr. 341/2007 (9) un (EK) Nr. 382/2008 (10) un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98 (11), (EK) Nr. 1345/2005 (12), (EK) Nr. 376/2008 (13) un (EK) Nr. 507/2008 (14).

(14)

Pārejai no pasākumiem, kas paredzēti svītrotajos noteikumos un atceltajās regulās, uz šajā regulā paredzētajiem pasākumiem var būt dažas praktiskas sekas. Tādēļ ir lietderīgi atlikt šīs regulas piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)   “licence”– tāds dokuments elektroniskā vai papīra formā ar noteiktu derīguma termiņu, kurā ir paredzētas tiesības un pienākums veikt produktu importu vai eksportu;

b)   “instrukcija par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm”Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā (15) publicēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz importa licenci vai eksporta licenci un informācijas kopumu, kas jānorāda licences pieteikumā un licencē.

2. pants

Gadījumi, kad ir nepieciešama licence

1.   Importa licence jāuzrāda par šādiem produktiem:

a)

pielikuma I daļā uzskaitītiem produktiem, ja tie ir deklarēti brīvai apgrozībai saskaņā ar visiem nosacījumiem, izņemot tarifa likmes kvotas, ja vien minētajā I daļā nav noteikts citādi;

b)

produktiem, kas deklarēti brīvai apgrozībai atbilstoši tarifu likmes kvotām, kuru pārvaldība tiek veikta, izmantojot vienlaicīgas pārbaudes metodi vai metodi “tradicionāls/jaunpienācējs”, kas attiecīgi minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, vai to kombināciju, vai arī citu atbilstošu metodi;

c)

produktiem, kuru gadījumā pielikuma I daļā ir sniegta atsauce uz šo noteikumu, ja tie ir deklarēti laišanai brīvā apgrozībā saskaņā tarifu likmes kvotām, kuru pārvaldība tiek veikta, izmantojot metodi, kura pamatojas uz principu “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”, saskaņā ar 184. panta 2. punkta a) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 1308/2013;

d)

produktiem, kas minēti pielikuma I daļā, ja tie ir deklarēti laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar preferenciālo režīmu, kura pārvaldībai izmantotas licences;

e)

produktiem, uz kuriem attiecas izvešanas pārstrādei procedūra, izmantojot eksporta licenci, un kuri atkārtoti tiek laisti brīvā apgrozībā kā produkti, kas minēti pielikuma I daļas A vai B iedaļā;

f)

produktiem, kas deklarēti laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 185. pantu, ja tiek piemērots ievedmuitas samazinājums.

2.   Eksporta licence jāuzrāda šādiem produktiem:

a)

produktiem, kas minēti pielikuma II daļā;

b)

Savienības produktiem, par kuriem ir jāuzrāda eksporta licence, lai varētu ievest produktus saskaņā ar Savienības vai trešās valsts pārvaldītu kvotu, kas šajā valstī atvērta attiecīgajiem produktiem;

c)

šādiem eksportēšanai paredzētajiem Savienības produktiem, kas minēti pielikuma II daļā:

i)

produktiem, uz kuriem attiecas ievešanas pārstrādei muitas procedūra;

ii)

produktiem, kuri ir pamatprodukti atbilstoši III pielikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 510/2014 (16) un uz kuriem attiecas izvešanas pārstrādei muitas procedūra;

iii)

produktiem, uz kuriem attiecas ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summas atgūšana vai atbrīvojums saskaņā ar III sadaļas 3. nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (17) un attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts galīgais lēmums.

3. pants

Gadījumi, kad nav nepieciešama licence

1.   Licence nav nepieciešama un nav jāizdod vai jāuzrāda šādos gadījumos:

a)

nekomerciālu produktu laišanai brīvā apgrozībā vai eksports atbilstoši I pielikuma pirmās daļas II iedaļas D punkta 2. apakšpunktam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (18);

b)

gadījumos, kuros paredzēts piešķirt atbrīvojumu no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem un pasākumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Līguma 207. pantu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1186/2009 (19);

c)

ja laišanai brīvā apgrozībā vai eksportam paredzēto produktu daudzums nepārsniedz pielikumā noteiktos daudzumus;

d)

ja produktus laiž brīvā apgrozībā kā atpakaļievestās preces saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 VI sadaļas 2. nodaļas 1. iedaļu;

e)

produktiem, attiecībā uz kuriem reeksporta deklarācijas pieņemšanas laikā deklarētājs nodrošina pierādījumu, ka ir pieņemts labvēlīgs lēmums par ievedmuitas atmaksāšanu vai atbrīvojumu attiecībā uz šiem produktiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 III sadaļas 3. nodaļas 3. iedaļu.

Atkāpjoties no pirmās daļas b) un c) apakšpunkta noteikumiem, licence ir nepieciešama, ja laišana brīvā apgrozībā vai eksports tiek veikti saskaņā ar preferenciālo režīmu, kas piešķirts ar licenci.

Pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkos daudzumu, uz kuru attiecas viena licence, aprēķina, pieņemot, ka tajā ietilpst visi daudzumi, kurus paredzēts laist brīvā apgrozībā vai eksportēt un uz kuriem attiecas tā pati loģistikas darbība.

2.   Eksporta licence nav nepieciešama un nav jāizdod vai jāuzrāda attiecībā uz produktiem, kurus privātpersonas vai privātpersonu grupas nosūta nolūkā tos bez maksas izplatīt humānās palīdzības mērķiem trešās valstīs, ja šādiem sūtījumiem ir gadījuma raksturs, tajos ietilpst dažādi produkti un tie kopumā nepārsniedz 30 000 kilogramus uz vienu transporta līdzekli. Pārtikas atbalsta pasākumiem, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, ir nepieciešama licence atbilstoši šai regulai un Īstenošanas regulai (ES) 2016/1239.

4. pants

Nodrošinājums

1.   Licencēm ir nepieciešams nodrošinājums, izņemot pielikumā paredzētos gadījumus.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam ir jāiemaksā nodrošinājums, kuram jābūt pieejamam licences izdevējai iestādei ne vēlāk kā plkst. 13.00 pēc Briseles laika pieteikuma iesniegšanas dienā.

3.   Nodrošinājums nav nepieciešams, ja nodrošinājums ir vienāds ar EUR 100 robežvērtību vai mazāks par to.

Šādā gadījumā nodrošinājuma summu aprēķina, saskaitot visus daudzumus, kas izriet no saistībām, uz kurām attiecas tā pati loģistikas darbība.

4.   Nodrošinājums nav nepieciešams, ja pieteikuma iesniedzējs ir:

a)

valsts struktūra, kas atbildīga par valsts iestādes pienākumu izpildi, vai

b)

privāta struktūra, kas a) punktā minētos pienākumus veic dalībvalsts pārraudzībā.

5.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts attiecībā uz daudzumu, par kuru nav izsniegta licence, nekavējoties atbrīvo.

5. pants

Tiesības un pienākumi, pielaide

1.   Importa vai eksporta licence paredz tiesības un rada pienākumu attiecīgi laist brīvā apgrozībā vai eksportēt produktu daudzumu, uz kuru attiecas licence, tās darbības laikā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 7. panta 1. punktu.

2.   Muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu iesniedz

a)

licences īpašnieks, kas minēts 4. iedaļā licencē, kuras paraugs dots Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 I pielikumā (“nominālais īpašnieks”);

b)

tiesību pārņēmējs, kas minēts a) apakšpunktā norādītās licences 6. iedaļā; vai

c)

pilnvarotais pārstāvis muitā, kas rīkojas nominālā īpašnieka vai tiesību pārņēmēja vārdā, saskaņā ar 18. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013, norādot muitas deklarācijā, ka nominālais īpašnieks vai tiesību pārņēmējs ir persona, kuras vārdā izpilda 1. punktā minēto pienākumu.

3.   Ja tas ir paredzēts īpašos Savienības tiesību aktos, pienākums laist brīvā apgrozībā vai eksportēt var ietvert pienākumu laist brīvā apgrozībā produktus, kas ievesti no valsts vai valstu grupas, kas norādīta licence, vai eksportēt uz šo valsti vai valstu grupu.

4.   Pienākums laist brīvā apgrozībā vai eksportēt uzskatāms par izpildītu, ja kopējais licencē norādītais daudzums ir atmuitots saskaņā ar atbilstīgo procedūru. Šajā ziņā tiek piemērota pozitīva vai negatīva pielaide attiecībā uz licencē norādīto daudzumu atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 8. pantam.

5.   Pozitīva pielaide netiek piemērota, ja importa licencē norādītais daudzums ir vienāds ar eksporta dokumentā norādīto daudzumu, kas izmantojams kā pierādījums, ka produkts atbilst preferenciālā režīma piemērošanas nosacījumiem tā specifiskās kvalitātes, šķirnes vai īpašību dēļ, kā tas paredzēts attiecīgajā starptautiskajā nolīgumā.

Ja importa licence ir nepieciešama tarifu likmes kvotām, daudzumu, kurš pārsniedz importa licencē norādīto daudzumu pozitīvās pielaides ietvaros, laiž brīvā apgrozībā saskaņā ar to pašu licenci, piemērojot līgto nodokļa likmi.

6. pants

Nodošana

1.   Licencēs noteiktos pienākumus nevar nodot citām personām. Ja nav noteikts citādi, licences sniegtās tiesības nominālais īpašnieks licences derīguma termiņa laikā var nodot citiem.

2.   Licences vai tās izraksta sniegtās tiesības drīkst nodot tikai vienam tiesību pārņēmējam, un tās attiecas uz daudzumiem, kuri vēl nav atskaitīti no licences vai izraksta.

3.   Tiesību nodošanu pieprasa nominālais īpašnieks iestādē, kura izdevusi licences oriģinālu.

4.   Tiesību pārņēmēji nevar nodot tiesības tālāk, taču drīkst nodot tās atpakaļ nominālajam īpašniekam. Nodošana atpakaļ nominālajam īpašniekam attiecas uz daudzumiem, kuri vēl nav atskaitīti no licences vai izraksta. Licences izdevēja iestāde paziņo par tiesību atpakaļnodošanu saskaņā ar instrukciju par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm.

5.   Tiesību nodošana vai to atpakaļnodošana nominālajam īpašniekam stājas spēkā datumā, kurā to apstiprinājusi licences izdevēja iestāde.

7. pants

Nodrošinājuma atbrīvošana un atsavināšana

1.   Nodrošinājumu saskaņā ar 24. panta 2. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014 (20) var daļēji atbrīvot proporcionāli produktu daudzumam, par kuru ir sniegti pierādījumi par importa vai eksporta pienākuma izpildi. Šis daudzums nedrīkst būt mazāks par 5 % no licencē norādītā kopējā daudzuma.

Tomēr, ja importētais vai eksportētais daudzums ir mazāks par 5 % no licencē norādītā daudzuma, tiek atsavināts viss nodrošinājums.

2.   Aprēķinot atsavināmā nodrošinājuma daļu, attiecīgajos gadījumos licences izdevēja iestāde atskaita summu, kas atbilst 5. panta 4. punktā minētajai daudzuma pielaidei.

3.   Licences izdevējai iestādei atsakoties no nodrošinājuma prasības, ja garantētās summas vērtība ir mazāka par EUR 500, kā paredzēts 18. panta 2. punktā Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014, attiecīgā persona samaksā summu, kas vienāda ar atsavināmo nodrošinājumu, kad pagājušas 60 dienas pēc datuma, kurā beidzas licences derīguma termiņš.

4.   Ja atsavināmā nodrošinājuma kopsumma nepārsniedz EUR 100 attiecīgajai licencei, licences izdevēja iestāde pilnīgi atbrīvo nodrošinājumu.

8. pants

Paziņošana

Atbilstīgi sīki izstrādātiem nosacījumiem, kuri paredzēti īstenošanas aktā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 223. panta 3. punktu, dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a)

izdotajām aizstājējlicencēm, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 15. panta 5. punktā;

b)

nepārvaramas varas gadījumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 16. panta 3. punktā;

c)

attiecībā uz kaņepēm – Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 17. panta 2. punktā minētajiem pieņemtajiem noteikumiem, noteiktajām sankcijām un kompetentajām iestādēm, kas veic pārbaudes;

d)

attiecībā uz ķiplokiem – daudzumiem, uz ko attiecas “B” licences, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 18. pantā;

e)

attiecībā uz etilspirtu – izdotajām importa licencēm, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 19. pantā;

f)

pārkāpumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 20. panta 2. punktā;

g)

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 20. panta 3. punktā minētajām iestādēm, kuru kompetencē ir saņemt licences pieteikumus un izdot licences vai aizstājējlicences;

h)

oficiālajiem zīmogiem un, vajadzības gadījumā, reljefiem zīmoga nospiedumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 20. panta 4. punktā.

II NODAĻA

ĪPAŠIE NOZARES NOTEIKUMI

9. pants

Kaņepes

1.   Šīs regulas pielikuma I daļas C, D un G iedaļā minēto kaņepju produktu laišanai brīvā apgrozībā ir nepieciešama importa licence atbilstoši paraugam Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 I pielikumā (“importa licence AGRIM”).

Licenci izdod tikai tad, ja atbilstoši tās dalībvalsts prasībām, kurā kaņepju produktus paredzēts laist brīvā apgrozībā, ir apliecināts, ka ir izpildīti visi nosacījumi, kas ir noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 1. punktā un šajā regulā, kā arī prasības, kuras dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 2. punktu.

2.   Licences pieteikumā iekļauj informāciju, kas instrukcijā par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm norādīta attiecībā uz kaņepju produktiem.

Dalībvalstis var paredzēt papildu prasības attiecībā uz licences pieteikumu, kā arī tās izdošanu un izmantošanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 2. punktā.

3.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis nosaka pasākumus atļaujas piešķiršanai sēšanai neparedzētu kaņepju importētājiem. Šie pasākumi ietver atļaujas piešķiršanas nosacījumu noteikšanu, pārbaudes un sankcijas, kas piemērojamas pārkāpumu gadījumos.

4.   Attiecībā uz brīvā apgrozībā laistām sēšanai neparedzētām kaņepju sēklām atbilstoši pielikuma I daļas G iedaļai importa licence tiek izdota tikai tad, ja dalībvalsts noteiktā termiņā un saskaņā ar tās izstrādātajiem nosacījumiem licencētais importētājs iesniedz kompetentajām iestādēm, kas veic pārbaudes saistībā ar attiecīgajām darbībām dalībvalstī, kurā importētājs ir licencēts, dokumentus, kas apliecina, ka laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus no licences izsniegšanas dienas, ar kaņepju sēklām, uz kurām attiecas licence, ir veikta viena no šādām darbībām:

a)

novietošana apstākļos, kas neļauj sēklu izmantošanu sēšanai;

b)

sajaukšana ar citām sēklām, kas nav kaņepju sēklas, lai barotu dzīvniekus, ja maisījumā kaņepju sēklu maksimālais īpatsvars ir 15 % un izņēmuma gadījumos – pēc licencētā importētāja lūguma, kam pievienots pamatojums, – kaņepju sēklu maksimālais īpatsvars ir 25 %;

c)

eksportēšana uz trešo valsti.

Tomēr, ja ar daļu kaņepju sēklu, uz ko attiecas licence, 12 mēnešu termiņā nav veiktas pirmajā daļā minētās darbības, tad dalībvalsts pēc licencētā importētāja lūguma, kam pievienots pamatojums, var pagarināt šo termiņu par vienu vai diviem sešu mēnešu posmiem.

Pirmajā daļā minētos dokumentus izstrādā uzņēmēji, kuri veikuši attiecīgās darbības, un tajos ietver vismaz šādu informāciju:

a)

uzņēmēja vārdu un uzvārdu, pilnu adresi, dalībvalsti un uzņēmēja parakstu;

b)

tās darbības aprakstu, kura veikta atbilstīgi pirmajā daļā paredzētajiem nosacījumiem, un datumu, kad tā veikta;

c)

to kaņepju sēklu daudzumu kilogramos, ar kuru veikta darbība.

Pamatojoties uz riska analīzi, katra attiecīgā dalībvalsts pārbauda pirmajā daļā minēto dokumentu precizitāti attiecībā uz tās teritorijā veiktajām darbībām.

5.   Atkāpjoties no 6. panta 1. punkta, tiesības, kuras sniedz kaņepju produktu importa licences, nevar nodot citām personām.

10. pants

Ķiploki

1.   Ķiploku importa licences, kas norādītas pielikuma I daļas E un F iedaļā, tiek sauktas par “B” licencēm.

2.   Pieteikuma iesniedzēji var iesniegt pieteikumus uz “B” licencēm tikai tās dalībvalsts licences izdevējai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību un kurā tie reģistrēti kā PVN maksātāji.

3.   Atkāpjoties no 6. panta 1. punkta, tiesības, kuras dod “B” licences, nevar nodot citām personām.

III NODAĻA

GROZĪJUMI, ATCELŠANA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 grozījumi

1.   Svītro šādus noteikumus:

a)

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20., 21. un 22. pantu;

b)

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 1. un 2. punktu, 12. panta a) punktu un 16. pantu;

c)

Regulas (EK) Nr. 2336/2003 5. un 7. pantu;

d)

Regulas (EK) Nr. 951/2006 4.c, 4.d un 4.e pantu, 5. panta 1. punktu, 7.–7.f, 8.a, 9. un 10. pantu, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punktu, 12.a pantu, 17. panta 1. punktu un 18. panta 1. punktu;

e)

Regulas (EK) Nr. 341/2007 5. panta 1. punktu, 5. panta 2. punkta otro daļu, kā arī 13. un 14. pantu;

f)

Regulas (EK) Nr. 382/2008 2. pantu, 5. panta 1. un 2. punktu, 6. panta 1. un 2. punktu, 7. pantu, kā arī 8. panta 1. un 2. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētos noteikumus turpina piemērot licencēm, kas izdotas saskaņā ar attiecīgajām regulām.

12. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 atceļ.

Tomēr:

minētās regulas turpina piemērot licencēm, kas izdotas saskaņā ar attiecīgajām regulām, un

Regulas (EK) Nr. 376/2008 34. panta 10. punktu turpina piemērot, līdz kļūst piemērojami atbilstīgie noteikumi attiecībā uz tarifu kvotām, kuri pieņemti, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 186. un 187. pantu.

13. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šī regula neietekmē līdz 2016. gada 6. novembrim piemērojamos nenotecējušo licenču derīguma termiņu un par tām iemaksātā nodrošinājuma summu.

2.   Pēc nominālā īpašnieka pieprasījuma licencei iemaksātais nodrošinājums tiek atbrīvots, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

panta 1. punktā minētajā datumā nav beidzies licences derīguma termiņš;

b)

no 1. punktā minētā datuma attiecīgajiem produktiem vairs nav nepieciešama licence;

c)

panta 1. punktā minētajā datumā licence ir izmantota tikai daļēji vai nav izmantota vispār.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no 2016. gada 6. novembra.

Tomēr 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro no 2017. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1239, kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 44. lpp.).

(5)  Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.).

(6)  Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.).

(7)  Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 2336/2003, ar kuru ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (OV L 346, 31.12.2003., 19. lpp.).

(8)  Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.).

(9)  Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(10)  Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē (OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.).

(11)  Komisijas 1998. gada 5. novembra Regula (EK) Nr. 2390/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1706/98 attiecībā uz režīmu, ko piemēro, importējot konkrētus labības aizvietotāju produktus un labības un rīsa pārstrādes produktus, kam ir Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu vai aizjūras zemju un teritoriju izcelsme, un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2245/90 (OV L 297, 6.11.1998., 7. lpp.).

(12)  Komisijas 2005. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1345/2005, kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē (OV L 212, 17.8.2005., 13. lpp.).

(13)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(14)  Komisijas 2008. gada 6. jūnija Regula (EK) Nr. 507/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (OV L 149, 7.6.2008., 38. lpp.).

(15)  Instrukcija par importa un eksporta licencēm (OV C 278, 30.7.2016.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (OV L 150, 20.5.2014., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (EK) Nr. 952/2013 ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(18)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(19)  Padomes 2009. gada 16. novembra Regula (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienu sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.).

(20)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).


PIELIKUMS

I DAĻA

PIENĀKUMS UZRĀDĪT LICENCI IMPORTAM

Regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu saraksts

A.   Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

1006 20

Lobīti rīsi, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000  kg

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000  kg

1006 40 00

Šķeltie rīsi, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000  kg


B.   Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (2)

1701

Visi produkti, ko importē ar preferenču nosacījumiem, izņemot tarifa kvotas (3), (4)

(—)


C.   Sēklas (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta e) apakšpunkts un I pielikuma V daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (5)

ex 1207 99 20

Kaņepju šķirņu sēklas, sējai

 (6)

(—)


D.   Lini un kaņepes (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta h) apakšpunkts un I pielikuma VIII daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (7)

5302 10 00

Neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

 (8)

(—)


E.   Augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta i) apakšpunkts un I pielikuma IX daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (9)

0703 20 00

Svaigi vai atdzesēti ķiploki, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (10)

(—)

ex 0703 90 00

Citādi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (10)

(—)


F.   Pārstrādāti augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta j) apakšpunkts un I pielikuma X daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (11)

ex 0710 80 95

Saldēti ķiploki (12) un Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0710 90 00

Saldētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (12) un/vai Allium ampeloprasum termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0711 90 80

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti ķiploki (12) un Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0711 90 90

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (12) un/vai Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (12) un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (12) un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)


G.   Citi produkti (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta x) apakšpunkts un I pielikuma XXIV daļas 1. iedaļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (14)

1207 99 91

Kaņepju sēklas, izņemot sējai paredzētās

 (15)

(—)


H.   Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta u) apakšpunkts un I pielikuma XXI daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (16)

ex 2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2207 20 00

Denaturēts etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, iegūti no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

II DAĻA

PIENĀKUMS UZRĀDĪT LICENCI EKSPORTAM

Regulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto produktu saraksts

A.   Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (17)

1006 20

Lobīti rīsi

500 kg

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti

500 kg


B.   Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (18)

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Citādi cukuri cietā veidā un cukura sīrupi, bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, izņemot laktozi, glikozi, maltodekstrīnu un izoglikozi (19)

2 000  kg

2106 90 59

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi, izņemot izoglikozes, laktozes, glikozes un maltodekstrīna sīrupu (19)

2 000  kg


(1)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(2)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(3)  Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(4)  Izņemot Moldovas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 99 10 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/492/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (OV L 260, 30.8.2014., 1. lpp.), un Gruzijas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/494/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (OV L 261, 30.8.2014., 1. lpp.).

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(5)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(6)  Nav nepieciešams nodrošinājums.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(7)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(8)  Nav nepieciešams nodrošinājums.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(9)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(10)  Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(11)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(12)  Arī produkti, kuru aprakstā vārds “ķiploks” ir tikai daļa. Šādi nosaukumi, piemēram, ir “lielie ķiploki”, “viendaivas ķiploki” vai “lielgalvu ķiploki” u. c.

(13)  Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(14)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(15)  Nav nepieciešams nodrošinājums.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(16)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(17)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz eksportu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(18)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz eksportu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(19)  Pienākums uzrādīt eksporta licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.


Top