EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1093

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1093 (2016. gada 6. jūlijs), ar ko didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionātu apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/4106

OJ L 182, 7.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1093/oj

7.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1093

(2016. gada 6. jūlijs),

ar ko didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionātu apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionāts ir šajā sarakstā.

(2)

Didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 8. produkta veida “Koksnes konservanti”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un atbilst 8. produkta veidam, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Itālija tika izraudzīta par kompetento novērtētājiestādi, un 2007. gada 20. novembrī tā iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2015. gada 8. decembrī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 8. produkta veida biocīdi, kas satur didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionātu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja tiek ievēroti noteikti nosacījumi attiecībā uz to lietošanu.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionātu apstiprināt lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionātu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Didecilmetilpoli(oksietil)amonija propionāts

IUPAC nosaukums:

Alfa-[2-(didecilmetilamonij)etil]-.omega.-hidroksi-poli(oksi-1,2-etānediil) propionāts

EK Nr.: nav piešķirts

CAS Nr.: 94667-33-1

86,1 masas % (sausna)

2018. gada 1. janvāris

2027. gada 31. decembris

8

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā riskus, kuri identificēti attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

rūpnieciskiem un profesionāliem lietotājiem;

b)

attiecībā uz koksni, kas pastāvīgi tiks pakļauta laikapstākļu iedarbībai – pazemes ūdeņiem;

3)

ņemot vērā riskus, kuri identificēti virszemes un pazemes ūdeņiem, atļauto produktu marķējumā un attiecīgā gadījumā arī to drošības datu lapās norāda, ka produktus rūpnieciski vai profesionāli lieto ierobežotā zonā vai uz cietas ūdensnecaurlaidīgas pamatnes ar aizsargsienu un ka tikko apstrādātu koksni pēc apstrādes glabā zem nojumes un/vai uz cietas ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai nenotiktu tieša noplūde augsnē vai ūdenī, un ka jebkādas produkta lietošanā radušās noplūdes savāc atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.


Top