Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0864

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/864 (2016. gada 31. maijs) par darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/3185

OJ L 144, 1.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/864/oj

1.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/864

(2016. gada 31. maijs)

par darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2000/66/EK (2) triasulfuronu iekļāva kā darbīgo vielu Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā norādīts, ka darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājuma termiņš beidzas 2016. gada 30. jūnijā.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4. panta noteikumiem minētajā pantā norādītajā laikposmā tika iesniegts pieteikums triasulfurona atkārtotai iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedza papildu dokumentāciju, kas pieprasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1141/2010 9. pantu. Ziņotāja dalībvalsts konstatēja, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriežoties ar otro ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atkārtotas iekļaušanas novērtējuma ziņojumu, ko 2013. gada 14. oktobrī iesniedza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”) un Komisijai.

(7)

Iestāde atkārtotas iekļaušanas novērtējuma ziņojumu nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm piezīmju sniegšanai un saņemtās piezīmes nosūtīja Komisijai. Turklāt Iestāde papildu kopsavilkuma dokumentāciju darīja publiski pieejamu.

(8)

Iestāde 2015. gada 8. janvārī nosūtīja Komisijai savu secinājumu (6) par to, vai ir sagaidāms, ka triasulfurons varētu atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Iestāde secināja, ka nepilnīgas triasulfurona genotoksicitātes novērtēšanas un tā ražošanas piemaisījumu CGA 150829 dēļ nav bijis iespējams noteikt veselībai būtiskās toksikoloģiskās references vērtības. Līdz ar to nebija iespējams novērtēt risku patērētājiem, lietotājiem, strādniekiem un tuvumā esošām personām. Turklāt Iestāde secināja, ka konkrētās ģeogrāfiskās un klimatiskās situācijās ir liela iespējamība, ka novērtētie raksturīgie lietojumi varētu izraisīt vai nu paša triasulfurona, vai tā augsnes metabolīta CGA 150829 gruntsūdeņu eksponētību 0,1μg/L virs dzeramā ūdens parametru robežvērtības. Tika konstatēta arī augsta riska pakāpe ūdens organismiem.

(9)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt komentārus par Iestādes secinājumu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1141/2010 17. panta 1. punktu – par pārskata ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs sniedza komentārus, un tie tika rūpīgi izskatīti.

(10)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja sniegtajiem argumentiem, 8. apsvērumā minētās bažas netika novērstas.

(11)

Līdz ar to nav konstatēts, ka attiecībā vismaz uz viena triasulfuronu saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem raksturīgiem lietojumiem ir sagaidāms, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā paredzētie apstiprināšanas kritēriji. Tāpēc darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājumu nevajadzētu atjaunot.

(12)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl zināms laiks, lai atsauktu triasulfuronu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(13)

Ja attiecībā uz triasulfuronu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī.

(14)

Šī regula neskar iespēju iesniegt citus pieteikumus attiecībā uz triasulfuronu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. pantu.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma neatjaunošana

Darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājumu neatjauno.

2. pants

Pārejas pasākumi

Dalībvalstis līdz 2016. gada 30. septembrim atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas kā darbīgo vielu satur triasulfuronu.

3. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk 2017. gada 30. septembrī.

4. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā svītro 9. rindu par triasulfuronu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 31. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/66/EK, ar ko darbīgo vielu (triasulfuronu) iekļauj I pielikumā Padomes Direktīvai 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 276, 28.10.2000., 35. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 7. decembra Regula (ES) Nr. 1141/2010, ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj aktīvo vielu otro grupu, un izveido šo vielu sarakstu (OV L 322, 8.12.2010., 10. lpp.).

(6)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2015. Secinājums par darbīgās vielas triasulfurona pesticīdu riska izvērtējuma salīdzinošo izvērtēšanu. EFSA Journal 2015; 13(1):3958, 78 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.


Top