EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/561 (2016. gada 11. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikumu groza attiecībā uz veterinārā sertifikāta paraugu suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai nekomerciālos nolūkos no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/2008

OJ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 96/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/561

(2016. gada 11. aprīlis),

ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikumu groza attiecībā uz veterinārā sertifikāta paraugu suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai nekomerciālos nolūkos no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 25. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 576/2013 noteikts, ka suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kurus uz dalībvalsti nekomerciālos nolūkos pārvieto no teritorijas vai trešās valsts, ir jābūt līdzi identifikācijas dokumentam veterinārā sertifikāta formā. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 (2) IV pielikuma 1. daļā ir iekļauts veterinārā sertifikāta paraugs.

(2)

Veterinārā sertifikāta paraugā ir iekļauta atsauce uz prasīto sekmīgi izturēto imūnreakcijas testu, ar ko nosaka vakcināciju pret trakumsērgu un kas būtu jāveic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 IV pielikumu, ņemot asins paraugus no suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kurus ieved no teritorijas vai trešās valsts vai kurus paredzēts pārvietot tranzītā caur teritoriju vai trešo valsti, kas nav minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā.

(3)

Pēc atkārtotiem gadījumiem, kad ir viltoti laboratorijas ziņojumi par trakumsērgas antivielu titrēšanas testa rezultātiem, ir lietderīgi par sertificēšanu atbildīgajām amatpersonām teritorijās vai trešās valstīs atgādināt, ka minētajā testā gūtos apmierinošos rezultātus nevajadzētu sertificēt, iekams nav pārbaudīts laboratorijas ziņojuma autentiskums. Šajā nolūkā veterinārajā sertifikātā būtu jāiekļauj īpaši norādījumi.

(4)

Turklāt par sertificēšanu atbildīgās trešo valstu amatpersonas ir nepareizi interpretējušas veterinārā sertifikāta I daļas ierakstu attiecībā uz suņu, kaķu vai mājas sesku iezīmēšanas datumu, un tas radījis problēmas atbilstības pārbaudēs pie Savienības ārējām robežām. Lai izvairītos no pārpratumiem, minētais ieraksts būtu jāsvītro no veterinārā sertifikāta I daļas, kurā sniegts dzīvnieku apraksts, un jāiekļauj minētā sertifikāta II daļā, kas attiecas uz dzīvnieku sertificēšanu. II daļā būtu jāiekļauj arī īpaši norādījumi, kas attiecas uz iezīmējuma pārbaudi.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Lai novērstu traucējumus attiecībā uz pārvietošanu, pārejas periodā būtu jāatļauj izmantot veterināros sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikuma 1. daļu pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas periodā līdz 2016. gada 31. decembrim dalībvalstis var atļaut dalībvalstī ievest no teritorijas vai trešās valsts nekomerciālos nolūkos pārvietotus suņus, kaķus un mājas seskus, kam līdzi ir veterinārais sertifikāts, kurš izdots ne vēlāk kā 2016. gada 31. augustā saskaņā ar paraugu, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikuma 1. daļā, tā redakcijā pirms grozījumiem, kuri ieviesti ar šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem (OV L 178, 28.6.2013., 109. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu:

“1. DAĻA

Image

Teksts attēlu

Veterinārā sertifikāta paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu

VALSTS:

Veterinārais sertifikāts Eiropas Savienībai

I daļa. Ziņas par sūtījumu

I.1. Nosūtītājs

Nosaukums

Adrese

Tālr.

I.2. Sertifikāta atsauces Nr.

I.2.a.

I.3. Centrālā kompetentā iestāde

I.4. Vietējā kompetentā iestāde

I.5. Saņēmējs

Nosaukums

Adrese

Pasta indekss

Tālr.

I.6. Par sūtījumu atbildīgā persona ES

I.7. Izcelsmes valsts

ISO kods

I.8. Izcelsmes reģions

Kods

I.9. Galamērķa valsts

ISO kods

I.10. Galamērķa reģions

Kods

I.11. Izcelsmes vieta

I.12. Galamērķa vieta

I.13. Iekraušanas vieta

I.14. Izbraukšanas datums

I.15. Transportlīdzeklis

I.16. Ievešanas RKP Eiropas Savienībā

I.17. Cites numurs(-i)

I.18. Preces apraksts

I.19. Preces kods (HS kods)

010619

I.20. Daudzums

I.21. Produktu temperatūra

I.22. Kopējais iepakojumu skaits

I.23. Plombas/konteinera Nr.

I.24. Iepakojuma veids

Image

Teksts attēlu

I.25. Preces sertificētas kā:

lolojumdzīvnieki

I.26. Tranzītam uz trešo valsti

I.27. Importam vai ielaišanai Eiropas Savienībā

I.28. Preču identifikācija

Suga

(zinātniskais nosaukums)

Dzimums

Krāsa

Šķirne

Identifikācijas numurs

[dd/mm/gggg]

Identifikācijas sistēma

Dzimšanas datums

Image

Teksts attēlu

VALSTS

Suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciāla pārvietošana no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu

II. Informācija par veselību

II.a. Sertifikāta atsauces Nr.

II.b.

Es, apakšā parakstījies, (norādīt teritorijas vai trešās valsts nosaukumu) oficiālais veterinārārsts (1) / kompetentās iestādes pilnvarots veterinārārsts (1) apliecinu, ka:

Mērķis / pārvadāšanas veids, ko deklarējis īpašnieks:

II.1. īpašnieka vai fiziskās personas, kurai ir īpašnieka rakstisks apstiprinājums par to, ka tā viņa vārdā var veikt dzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, pievienotajā deklarācijā (2), kas pamatota ar pierādījumiem (3), uzrādīts, ka I.28. ailē minētie dzīvnieki pavadīs īpašnieku vai fizisko personu, kurai ir īpašnieka rakstisks apstiprinājums par to, ka tā ne vairāk kā piecas dienas ilgā pārvietošanās laikā viņa vārdā var veikt dzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, un ka dzīvnieku pārvietošanas mērķis nav ne to pārdošana, ne ar tiem saistīto īpašumtiesību nodošana, un ka nekomerciālās pārvietošanas laikā par tiem atbildēs

(1) vai nu [īpašnieks;]

(1) vai [fiziska persona, kurai ir īpašnieka rakstisks apstiprinājums par to, ka tā īpašnieka vārdā var veikt dzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu;]

(1) vai [fiziska persona, kuru nozīmējis pārvadātājs, ar ko īpašnieks noslēdzis līgumu par to, ka tas īpašnieka vārdā var veikt dzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu;]

(1) vai nu [II.2. I.28. ailē minēto pārvietoto dzīvnieku skaits ir pieci vai mazāk;]

(1) vai [II.2. I.28. ailē minēto pārvietoto dzīvnieku skaits ir lielāks par pieciem, tie ir vecāki par sešiem mēnešiem un tos pārvieto, lai piedalītos sacensībās, izstādēs, sporta pasākumos vai pasākumos, kuros gatavojas minētajiem pasākumiem, un īpašnieks vai II.1. punktā minētā fiziskā persona ir iesniegusi pierādījumus (3) tam, ka dzīvnieki ir reģistrēti

(1) vai nu [lai apmeklētu šādu pasākumu;]

(1) vai [biedrībā, kura organizē šādus pasākumus;]

Apliecinājums par vakcināciju pret trakumsērgu un trakumsērgas antivielu titrēšanas testu:

(1) vai nu [II.3. I.28. ailē minētie dzīvnieki ir jaunāki par 12 nedēļām un nav vakcinēti pret trakumsērgu vai ir 12 līdz 16 nedēļas veci un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet nav pagājusi vismaz 21 diena pēc pirmās vakcinācijas pret trakumsērgu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 (4) III pielikumā noteiktajām derīguma prasībām; un

II.3.1. I.1. ailē minētā dzīvnieku izcelsmes teritorija vai trešā valsts ir iekļauta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā, un I.5. ailē minētā galamērķa dalībvalsts ir informējusi sabiedrību, ka tā atļauj šādu dzīvnieku pārvietošanu savā teritorijā, un ka dzīvniekiem ir klāt

(1) vai nu [II.3.2. pievienotā deklarācija (5), ko parakstījis īpašnieks vai II.1. punktā minētā fiziskā persona, kurā apliecināts, ka dzīvnieki no dzimšanas līdz nekomerciālās pārvietošanas laikam turēti tā, ka tie nav bijuši kontaktā ar tādu sugu savvaļas dzīvniekiem, kuri ir uzņēmīgi pret trakumsērgu;]

(1) vai [II.3.2. māte, no kuras tie joprojām ir atkarīgi, un var konstatēt, ka māte pirms to dzimšanas ir vakcinēta ar tādu vakcīnu pret trakumsērgu, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 576/2013 III pielikumā noteiktajām derīguma prasībām;]]

II daļa. Sertificēšana

Image

Teksts attēlu

VALSTS

Suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciāla pārvietošana no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu

II. Informācija par veselību

II.a. Sertifikāta atsauces Nr.

II.b.

(1) vai/un [II.3. I.28. ailē minētie dzīvnieki bija vismaz 12 nedēļas veci vakcinācijas laikā pret trakumsērgu, un ir pagājusi vismaz 21 diena pēc pirmās vakcinācijas pret trakum-sērgu (4), kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 III pielikumā noteiktajām derīguma prasībām, un vajadzīgās revakcinācijas ir veiktas iepriekšējās vakcinā- cijas (6) derīguma termiņā; kā arī

(1) vai nu [II.3.1. I.28. ailē minētie dzīvnieki tiek ievesti no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā minētas teritorijas vai trešās valsts vai nu tieši, vai caur Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā minētu teritoriju vai trešo valsti, vai arī caur teritoriju vai trešo valsti, kas nav minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 (7) 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un turpmāk sniegtajā tabulā ir norādīta informācija par pašreizējo vakcināciju pret trakumsērgu;]

(1) vai [II.3.1. I.28. ailē minētos dzīvniekus ieved no teritorijas vai trešās valsts, vai tos paredzēts pārvietot tranzītā caur teritoriju vai trešo valsti, kas nav minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā, un trakumsērgas antivielu titrēšanas testā (8) no asins parauga, ko kompetentās iestādes pilnvarots veterinārārsts noņēmis ne ātrāk kā 30 dienas pēc iepriekšējās vakcinācijas datuma, kas norādīts turpmākajā tabulā, un vismaz trīs mēnešus pirms šā sertifikāta izdošanas dienas, apstiprināts, ka antivielu titrs ir 0,5 SV/ml (9) vai lielāks, un vajadzīgās revakcinācijas ir veiktas iepriekšējās vakcinācijas (6) derīguma termiņā, un informācija par pašreizējo vakcināciju pret trakumsērgu un paraugu ņemšanas datums imūnreakcijas testēšanai ir turpmāk sniegtajā tabulā.

Dzīvnieka transpondera vai tetovējuma burtciparu kods

Implantācijas un/vai nolasīšanas datums (10)

[dd/mm/gggg]

Vakcinācijas datums

[dd/mm/gggg]

Vakcīnas nosaukums un ražotājs

Partijas numurs

Vakcinācijas derīgums

Asins parauga noņemšanas datums

[dd/mm/gggg]

No

[dd/mm/gggg]

līdz

[dd/mm/gggg]

]]

Image

Teksts attēlu

VALSTS

Suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciāla pārvietošana no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu

II. Informācija par veselību

II.a. Sertifikāta atsauces Nr.

II.b.

Apliecinājums par apstrādi pret parazītiem

(1) vai nu [II.4. I.28. ailē minēto suņu galamērķis ir dalībvalsts, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1152/2011 I pielikumā, un dzīvnieki ir saņēmuši apstrādi pret Echinococcus multilocularis, un informācija par apstrādi, ko veicis vakcinējošais veterinārārsts saskaņā ar 7. pantu Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1152/2011 (11) (12) (13), ir norādīta turpmāk sniegtajā tabulā.]

(1) vai [II.4. I.28. ailē minētajiem suņiem nav veikta apstrāde pret Echinococcus multilocularis (11).]

Suņa transpondera vai tetovējuma numurs

Terapija pret echinococcus

Vakcinējošais veterinārārsts

Ražojuma nosaukums un ražotājs

Apstrādes datums [dd/mm/gggg] un laiks [00:00]

Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem), zīmogs un paraksts

]]

Piezīmes

a) Šis sertifikāts ir paredzēts suņiem (Canis lupus familiaris), kaķiem (Felis silvestris catus) un mājas seskiem (Mustela putorius furo).

b) Šis sertifikāts ir derīgs 10 dienas no datuma, kurā to izdevis oficiālais veterinārārsts, līdz datumam, kurā notiek dokumentu un identitātes pārbaude ceļotāju izraudzītajā Savienības ieceļošanas vietā (pieejamas vietnē http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Jūras pārvadājumu gadījumā minēto 10 dienu periodu pagarina par papildu periodu, kas atbilst jūras brauciena laikam.

Tālākai pārvietošanai uz citām dalībvalstīm šā sertifikāta kopējais derīguma termiņš ir četri mēneši no dokumentu un identitātes pārbaudes datuma vai līdz datumam, kurā beidzas vakcinācijas pret trakumsērgu derīguma termiņš, vai līdz datumam, kad vairs nav piemērojami II.3. punktā minētie nosacījumi attiecībā uz dzīvniekiem, kas ir jaunāki par 16 nedēļām, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. Lūdzu ņemt vērā to, ka atsevišķas dalībvalstis ir informējušas par aizliegumu pārvietot uz to teritoriju II.3. punktā minētos dzīvniekus, kas ir jaunāki par 16 nedēļām. To var noskaidrot vietnē http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

I daļa

I.5. aile Saņēmējs: norāda pirmā galamērķa dalībvalsti.

I.28. aile Identifikācijas sistēma: izvēlas vienu no šiem: transponders vai tetovējums.

Identifikācijas numurs: norāda transpondera vai tetovējuma burtciparu kodu.

Dzimšanas datums / šķirne: saskaņā ar īpašnieka deklarāciju.

Image

Teksts attēlu

VALSTS

Suņu, kaķu vai mājas sesku nekomerciāla pārvietošana no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu

II. Informācija par veselību

II.a. Sertifikāta atsauces Nr.

II.b.

II daļa

(1) Lieko svītro.

(2) Sertifikātam pievieno II.1. punktā minēto deklarāciju, un tā atbilst Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikuma 3. daļā sniegtajam paraugam un tajā minētajām papildu prasībām.

(3) Pierādījumi, kas minēti II.1. punktā (piem., iekāpšanas karte, lidmašīnas biļete) un II.2. punktā (piem., pasākuma dalībnieka karte, pierādījums par dalību asociācijā), tiek iesniegti pēc kompetento iestāžu, kas ir atbildīgas par piezīmju b) punktā minētajām pārbaudēm, pieprasījuma.

(4) Jebkura revakcinācija uzskatāma par pirmo vakcināciju, ja tā nav veikta iepriekšējās vakcinācijas derīguma termiņā.

(5) II.3.2. punktā minētā deklarācija, kas jāpievieno sertifikātam, atbilst Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 I pielikuma 1. un 3. daļā noteiktajām formāta, izkārtojuma un valodas prasībām.

(6) Sertifikātam pievieno apliecinātu attiecīgo dzīvnieku identifikācijas dokumenta kopiju un informāciju par vakcināciju.

(7) Trešā izvēle ir pakļauta nosacījumam, ka īpašnieks vai II.1. punktā minētā fiziskā persona pēc tādu kompetento iestāžu pieprasījuma, kuras ir atbildīgas par b) punktā paredzētajām pārbaudēm, iesniedz deklarāciju, kurā apliecina, ka tranzīta laikā caur kādu teritoriju vai trešo valsti, kas nav iekļauta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikumā, dzīvniekiem nav bijusi saskarsme ar tādu sugu dzīvniekiem, kuras ir uzņēmīgas pret trakumsērgu, un ka tie ir palikuši neapdraudēti transportlīdzeklī vai starptautiskas lidostas teritorijā. Šī deklarācija atbilst Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 I pielikuma 2. un 3. daļā noteiktajām formāta, izkārtojuma un valodas prasībām.

(8) II.3.1. punktā minētais trakumsērgas antivielu titrēšanas tests:

— jāveic paraugam, ko noņēmis kompetentās iestādes pilnvarots veterinārārsts, vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un trīs mēnešus pirms importēšanas datuma,

— tajā noteiktajam neitralizējošo trakumsērgas vīrusa antivielu līmenim serumā jāatbilst vai jāpārsniedz 0,5 SV/ml,

— ir jāveic laboratorijā, kas apstiprināta saskaņā ar Padomes Lēmuma 2000/258/EK 3. pantu (apstiprināto laboratoriju saraksts pieejams vietnē http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),

— nav vēlreiz jāveic tādam dzīvniekam, kas pēc minētā testa, kurā gūti apmierinoši rezultāti, ir revakcinēts pret trakumsērgu iepriekšējās vakcīnas derīguma termiņā.

Sertifikātam pievieno apliecinātu apstiprinātās laboratorijas oficiālā ziņojuma kopiju par II.3.1. punktā minētā trakumsērgas antivielu testa rezultātiem.

(9) Sertificējot šo rezultātu, oficiālais veterinārārsts apliecina, ka viņš, spēju robežās un nepieciešamības gadījumā sazinoties ar ziņojumā norādīto laboratoriju, ir pārbaudījis laboratorijas ziņojuma autentiskumu par II.3.1. punktā minētā antivielu titrēšanas testa rezultātiem.

(10) Saistībā ar 6. zemsvītras piezīmi pirms jaunu ierakstu izdarīšanas šajā sertifikātā ir jāpārbauda, ka attiecīgie dzīvnieki ar zemādas transponderu vai skaidri salasāmu tetovējumu ir iezīmēti pirms 2011. gada 3. jūlija, un šai pārbaudei vienmēr ir jānorit pirms minēto dzīvnieku vakcinācijas vai, attiecīgā gadījumā, testēšanas.

Image Teksts attēlu

Top