EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0445

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4)

OJ L 78, 24.3.2016, p. 60–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/445/oj

24.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/60


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2016/445

(2016. gada 14. marts)

par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 6. pantu un 9. panta 1. un 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 89. panta 3. punktu, 178. panta 1. punktu, 282. panta 6. punktu, 327. panta 2. punktu, 380. pantu, 395. panta 1. punktu, 400. panta 2. punktu, 415. panta 3. punktu, 420. panta 2. punktu, 467. panta 3. punktu, 468. panta 3. punktu, 471. panta 1. punktu, 473. panta 1. punktu, 478. panta 3. punktu, 479. panta 1. un 4. punktu, 480. panta 3. punktu, 481. panta 1. un 5. punktu, 486. panta 6. punktu un 495. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2014. gada 4. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (3), un jo īpaši tās 2. pantu un II pielikumu,

ņemot vērā Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģēto regulu (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (4), un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu, 23. panta 2. punktu un 24. panta 4. un 5. punktu,

ņemot vērā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 3. punktu veikto sabiedrisko apspriešanu un izvērtējumu,

ņemot vērā Uzraudzības valdes priekšlikumu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pilnvarota pieņemt regulas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 132. pantu. Turklāt Līguma 132. pants un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 34. pants, atsaucoties uz ECBS Statūtu 25.2. pantu, uztic ECB tiesību aktu pieņemšanas pilnvaras arī tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai īstenotu konkrētus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību.

(2)

Saistībā ar prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm Savienības tiesiskajā regulējumā ir noteiktas izvēles iespējas un rīcības brīvība, ko var īstenot kompetentā iestāde.

(3)

ECB ir kompetentā iestāde iesaistītajās dalībvalstīs, kā noteikts attiecīgajos Savienības tiesību aktos, nolūkā veikt mikrouzraudzības uzdevumus vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros (VUM) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 attiecībā uz kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas saskaņā ar minētās regulas 6. panta 4. punktu un Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) IV daļu un 147. panta 1. punktu. Tādēļ tai ir visas pilnvaras un pienākumi, kas kompetentām iestādēm paredzētas piemērojamos Savienības tiesību aktos. Jo īpaši ECB ir tiesības noteikt šo izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanas veidu.

(4)

ECB savus uzraudzības uzdevumus veic Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros, kam būtu jānodrošina, ka Savienības politika attiecībā uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību tiek īstenota konsekventi un iedarbīgi, ka finanšu pakalpojumus reglamentējošo vienoto noteikumu kopumu kredītiestādēm visās attiecīgajās dalībvalstīs piemēro vienādi un ka minētajām kredītiestādēm piemēro augstākās kvalitātes uzraudzību. Veicot savus uzraudzības pienākumus, ECB būtu pilnībā jāņem vērā kredītiestāžu dažādība, lielums un uzņēmējdarbības modeļi, kā arī Savienības banku nozares dažādības sistēmiskie ieguvumi.

(5)

Lai nodrošinātu pakāpenisku konverģenci starp pašu kapitāla līmeni un prudenciālajām korekcijām, ko piemēro pašu kapitāla definīcijai Savienībā un pašu kapitāla definīcijai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem pārejas periodā, prasības attiecībā uz pašu kapitālu būtu jāievieš pakāpeniski.

(6)

Prudenciālo prasību vienota piemērošana to dalībvalstu kredītiestādēm, kuras piedalās VUM, ir konkrēts Regulas (ES) Nr. 1024/2013 un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) mērķis, kas ir uzticēts ECB.

(7)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB piemēro visus attiecīgos Savienības tiesību aktus, un gadījumos, kad Savienības tiesību akti ir direktīvas, – nacionālos tiesību aktus, kas transponē šīs direktīvas. Ja attiecīgie Savienības tiesību akti ir regulas un ja ar šīm regulām dalībvalstīm šobrīd tiek skaidri piešķirtas izvēles iespējas un rīcības brīvība, ECB jāpiemēro arī tie nacionālie tiesību akti, ar kuriem minētās izvēles iespējas un rīcības brīvību īsteno. Šādiem nacionālajiem tiesību aktiem nebūtu jāietekmē VUM raita darbība, par kuru atbild ECB.

(8)

Tādas izvēles iespējas un rīcības brīvība neietver tās, kas pieejamas vienīgi kompetentajām iestādēm un kuru īstenošana ir vienīgi ECB kompetencē, un kuras tai ir jāīsteno atbilstošā veidā.

(9)

Īstenojot izvēles iespēju un rīcības brīvību, ECB kā kompetentajai iestādei jāievēro Savienības tiesību vispārējie principi, jo īpaši vienlīdzīga attieksme pret uzraudzītām kredītiestādēm, samērīgums un uzraudzīto kredītiestāžu tiesiskā paļāvība.

(10)

Attiecībā uz uzraudzīto kredītiestāžu tiesisko paļāvību ECB atzīst nepieciešamību paredzēt pārejas periodus, kuru laikā tās izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošana būtiski atšķiras no pieejas, ko nacionālās kompetentās iestādes izmanto pirms šīs regulas spēkā stāšanās. Jo īpaši, ja ECB īsteno savu izvēles iespēju un rīcības brīvību attiecībā uz Regulā (ES) Nr. 575/2013 izklāstītajiem pārejas noteikumiem, ar šo regulu jānosaka atbilstoši pārejas periodi.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (6) 143. panta 1. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka kompetentās iestādes publicē to, kādā veidā tās īsteno Savienības tiesību aktos pieejamās izvēles iespējas un rīcības brīvību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteiktas ECB īstenotās izvēles iespējas un rīcības brīvība, kas piešķirta kompetentajām iestādēm saskaņā ar Savienības tiesisko regulējumu par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm. Tas attiecas vienīgi uz kredītiestādēm, kas klasificētas kā nozīmīgas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktu un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļu un 147. panta 1. punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro definīcijas, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. pantā, Regulas (ES) Nr. 1024/2013 2. pantā, Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. pantā un Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. pantā.

I NODAĻA

PAŠU KAPITĀLS

3. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 89. panta 3. punkts: būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums

Neaizskarot Regulas (ES) Nr. 575/2013 90. pantu, lai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešo daļu aprēķinātu kapitāla prasības, kredītiestādes piemēro riska pakāpi 1 250 % apmērā lielākajam no šādiem elementiem:

a)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 89. panta 1. punktā minētās būtiskās līdzdalības uzņēmumā apmēram, kas pārsniedz 15 % no kredītiestādes atbilstošā kapitāla; un

b)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 89. panta 2. punktā minētās būtiskās līdzdalības uzņēmumā kopējam apmēram, kas pārsniedz 60 % no kredītiestādes atbilstošā kapitāla.

II NODAĻA

KAPITĀLA PRASĪBAS

4. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkts: parādnieka saistību neizpilde

Neatkarīgi no nacionālā regulējuma, kas piemērots pirms šīs regulas spēkā stāšanās, kredītiestādes piemēro “vairāk nekā 90 dienu kavējuma” standartu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

5. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 282. panta 6. punkts: riska ierobežošanas kopas

Darījumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 282. panta 6. punktā, kredītiestādes izmanto “tirgus vērtības metodi”, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 274. pantā.

6. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 327. panta 2. punkts: ieskaits

1.   Kredītiestādes var izmantot ieskaitu starp konvertējamo un izlīdzinošo pozīciju pamatā esošajā instrumentā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 327. panta 2. punktā, ja izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

a)

līdz 2014. gada 4. novembrim nacionālā kompetentā iestāde pieņēma pieeju, saskaņā ar kuru tiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētus konvertējamus vērtspapīrus konvertē; vai

b)

līdz 2014. gada 4. novembrim nacionālā kompetentā iestāde noteica pašu kapitāla prasību, lai segtu visus zaudējumus, ko varētu izraisīt konvertēšana.

2.   Šā panta 1. punktā minētās nacionālo kompetento iestāžu pieņemtās pieejas izmanto, ja ECB nepieņem savu pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 327. panta 2. punktu.

7. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 380. pants: nepiemērošana

Ja rodas Regulas (ES) Nr. 575/2013 380. pantā minētie sistēmas mēroga darbības traucējumi, ko ECB apstiprina, sniedzot publisku paziņojumu, līdz brīdim, kad ECB izdod publisku paziņojumu par to, ka izziņotie traucējumi ir novērsti, piemēro tālāk minētus noteikumus:

a)

kredītiestādēm neprasa ievērot pašu kapitāla prasības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 378. un 379. pantā; un

b)

darījuma partnera nespēju veikt norēķinus par darījumu neuzskata par saistību nepildīšanu kredītriska nozīmē.

III NODAĻA

LIELIE RISKA DARĪJUMI

8. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punkts: lielu riska darījumu limiti

Neatkarīgi no nacionālā regulējuma, kas piemērots pirms šīs regulas spēkā stāšanās, liela riska darījuma vērtības limits Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. pantā 1. punkta izpratnē nedrīkst būt mazāks par EUR 150 miljoniem.

9. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkts: atbrīvojumi

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētie riska darījumi ir atbrīvoti no minētās regulas 395. panta 1. punkta noteikumu piemērošanas par 80 % no nodrošināto obligāciju nominālvērtības, ja izpildīti minētās regulas 400. panta 3. punkta nosacījumi.

2.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētie riska darījumi ir atbrīvoti no minētās regulas 395. panta 1. punkta noteikumu piemērošanas par 80 % no šo riska darījumu vērtības, ja izpildīti minētās regulas 400. panta 3. punkta nosacījumi.

3.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktie kredītiestādes riska darījumi ar minētajā apakšpunktā norādītajiem uzņēmumiem ir pilnībā atbrīvoti no minētās regulas 395. panta 1. punkta noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti minētās regulas 400. panta 3. punkta nosacījumi, kas tālāk noteikti šīs regulas I pielikumā, ciktāl uz šādiem uzņēmumiem attiecas tāda pati konsolidētā uzraudzība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (7) vai līdzvērtīgiem standartiem, kas ir spēkā trešā valstī, kā tālāk noteikts šīs regulas I pielikumā.

4.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētie riska darījumi ir pilnībā atbrīvoti no minētās regulas 395. panta 1. punkta noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti minētās regulas 400. panta 3. punkta nosacījumi, kas tālāk precizēti šīs regulas II pielikumā.

5.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta e) līdz k) apakšpunktā minētie riska darījumi ir pilnībā atbrīvoti, bet 400. panta 2. punkta i) apakšpunkta gadījumā tie ir atbrīvoti, nepārsniedzot maksimālo atļauto summu, no minētās regulas 395. panta 1. punkta noteikumu piemērošanas, ja ir izpildīti minētās regulas 400. panta 3. punkta nosacījumi

6.   Kredītiestādes izvērtē, vai ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punktā, kā arī šīs regulas attiecīgajā pielikumā minētie nosacījumi, kas attiecas uz konkrēto riska darījumu. ECB var jebkurā laikā pārbaudīt šo izvērtējumu un šim nolūkam pieprasīt kredītiestādes iesniegt attiecīgajā pielikumā minētos dokumentus.

7.   Šo pantu piemēro tikai tad, ja attiecīgā dalībvalsts nav izmantojusi iespēju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 493. panta 3. punktu piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz konkrēto risku.

IV NODAĻA

LIKVIDITĀTE

10. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkts: pārskatu sniegšanas pienākums

Neaizskarot citus pārskatu sniegšanas pienākumus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punktu kredītiestādes sniedz ECB nacionālajos tiesību aktos noteikto informāciju nolūkā uzraudzīt nacionālo likviditātes standartu ievērošanu, ja šāda informācija jau nav iesniegta nacionālajām kompetentajām iestādēm.

11. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 420. panta 2. punkts un Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts: likviditātes izejošās naudas plūsmas

Novērtējot likviditātes izejošās naudas plūsmas, kas izriet no tirdzniecības finansējuma ārpusbilances posteņiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 420. panta 2. punktā un I pielikumā, līdz brīdim, kad ECB saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punktu noteikusi konkrētas izejošās plūsmas likmes, kredītiestādes pieņem izejošās naudas plūsmas likmi 5 % apmērā, kas noteikta minētās regulas 420. panta 2. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punktā. Pārskatus par attiecīgām izejošām naudas plūsmām sniedz saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (8).

12. pants

Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 3. punkts: 2.B līmeņa aktīvi

1.   Kredītiestādes, kuras saskaņā ar saviem statūtiem reliģisku apsvērumu dēļ nedrīkst turēt procentus nesošus aktīvus, var iekļaut uzņēmuma parāda vērtspapīrus kā 2.B līmeņa aktīvus saskaņā ar visiem nosacījumiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tostarp ii) un iii) punktā.

2.   Kredītiestādēm, kas minētas šā panta 1. punktā, ECB var periodiski pārskatīt minētajā punktā ietverto prasību un atļaut atbrīvojumu no Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkta, ja ir ievēroti minētās Deleģētās regulas 12. panta 3. punkta nosacījumi.

13. pants

Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. panta 4. un 5. punkts: izejošās naudas plūsmas saistībā ar stabiliem privātpersonu vai MVU noguldījumiem

Kredītiestādes reizina ar 3 % to stabilo privātpersonu vai MVU noguldījumu summu, uz kuriem attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. panta 4. punktu, ja Komisija saskaņā ar minētās Deleģētās regulas 24. panta 5. punktu ir iepriekš apstiprinājusi, ka ir izpildīti visi 24. panta 4. punkta nosacījumi.

V NODAĻA

REGULAS (ES) NR. 575/2013 PĀREJAS NOTEIKUMI

14. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 467. panta 3. punkts: nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim kredītiestādes iekļauj pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu aprēķināšanā tikai piemērojamo procentuālo attiecību no nerealizētajiem zaudējumiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 467. panta 1. punkta izpratnē, ieskaitot zaudējumus no tādiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām piemērojamās procentuālās attiecības ir:

a)

60 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim; un

b)

80 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

3.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktās procentuālās attiecības ir augstākas par šā panta 2. punktā minētajām.

15. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 468. panta 3. punkts: nerealizētā peļņa, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim kredītiestādes izņem no sava pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu aprēķina piemērojamo procentuālo attiecību no nerealizētās peļņas Regulas (ES) Nr. 575/2013 468. panta 1. punkta izpratnē, ieskaitot peļņu no tādiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām piemērojamās procentuālās attiecības ir:

a)

40 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim; kā arī

b)

20 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

3.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktās procentuālās attiecības ir augstākas par šā panta 2. punktā minētajām.

16. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 471. panta 1. punkts: atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kredītiestādēm ir atļauts neatskaitīt no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā saskaņā ar nacionālajos noteikumos noteikto kārtību, ja tiek ievēroti Regulas (ES) Nr. 575/2013 471. panta 1. punktā minētie nosacījumi.

2.   No 2019. gada 1. janvāra kredītiestādēm prasīts atskaitīt no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā.

3.   Šo pantu piemēro, neaizskarot lēmumus, ko kompetentās iestādes pieņēma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 49. panta 1. punktu.

17. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 473. panta 1. punkts: Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 19 grozījumu ieviešana

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kredītiestādes var pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam summu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 473. panta 1. punktā, reizinātu ar piemērojamo koeficientu, kas ir:

a)

0,6 laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;

b)

0,4 laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim;

c)

0,2 laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

2.   Šis pants neierobežo nacionālo kompetento iestāžu iepriekšējos lēmumus vai nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šādi lēmumi vai nacionālie tiesību akti neatļauj iestādēm pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam 1. punktā minēto summu.

18. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 478. panta 3. punkta a), c) un d) apakšpunkts: atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem piemērojamās procentuālās attiecības

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 478. panta 1. punkta vajadzībām piemērojamā procentuālā attiecība ir:

a)

60 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;

b)

80 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim;

c)

100 %, sākot no 2018. gada 1. janvāra.

2.   Šis pants neattiecas uz atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē.

3.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktās procentuālās attiecības ir augstākas par šā panta 1. punktā minētajām.

19. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 478. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts: procentuālās attiecības, ko piemēro atskaitījumiem no būtisku ieguldījumu finanšu sektora sabiedrībās pirmā līmeņa pamata kapitāla un atliktā nodokļa aktīviem, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 478. panta 1. punkta vajadzībām procentuālā attiecība, ko piemēro minētās regulas 469. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta vajadzībām, ir:

a)

60 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;

b)

80 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim;

c)

100 %, sākot no 2018. gada 1. janvāra.

2.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 478. panta 2. punkta vajadzībām piemērojamā procentuālā attiecība ir:

a)

60 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;

b)

80 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim;

c)

100 %, sākot no 2018. gada 1. janvāra.

3.   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, saskaņā ar kuru atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 478. panta 2. punktam nacionālajos tiesību aktos ir noteikts 10 gadu pārejas periods, piemērojamā procentuālā attiecība ir:

a)

40 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;

b)

60 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim;

c)

80 % laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;

d)

100 %, sākot no 2019. gada 1. janvāra.

4.   Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro kredītiestādēm, kurām šīs regulas spēkā stāšanās dienā tiek piemērots Komisijas apstiprināts pārstrukturēšanas plāns.

5.   Ja kredītiestādi, uz kuru attiecas šā panta 4. punkts, pārstrukturēšanas plāna darbības laikā pārņem vai ar to apvienojas cita kredītiestāde, negrozot atliktā nodokļa aktīvu prudenciālo režīmu, šā panta 4. punkta atbrīvojumu piemēro pārņēmējai kredītiestādei, jaunai kredītiestādei, kas izveidota apvienošanās rezultātā vai kredītiestādei, kurā iekļauj sākotnējo kredītiestādi, tādā apmērā, kādā to piemēroja pārņemtajai, apvienotajai vai iekļautajai kredītiestādei.

6.   ECB var pārskatīt 4. un 5. punkta piemērošanu 2020. gadā, pamatojoties uz šo kredītiestāžu stāvokļa uzraudzības rezultātiem.

7.   Ja notiek šā panta 2. un 3. punktā noteikto atskaitījumu ietekmes neparedzēta palielināšanās, ko ECB novērtē kā būtisku, kredītiestādēm tiek ļauts nepiemērot šā panta 2. vai 3. punktu.

8.   Ja 2. un 3. punktu nepiemēro, kredītiestādes var piemērot nacionālos tiesību aktus.

9.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību akts, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktās procentuālās attiecības ir augstākas par šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajām.

20. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 479. panta 1. un 4. punkts: tādu instrumentu un posteņu atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļu

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim Regulas (ES) Nr. 575/2013 479. panta 1. punktā minētajiem posteņiem piemērojamā procentuālā attiecība, kas kvalificējama kā konsolidētās rezerves saskaņā ar nacionāliem pasākumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/48/EK (9) 65. pantu, kvalificējama kā konsolidētais pirmā līmeņa pamata kapitāls, ievērojot tālāk tekstā noteiktās procentuālās attiecības.

2.   Šā panta 1. punkta vajadzībām piemērojamās procentuālās attiecības ir:

a)

40 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim; kā arī

b)

20 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

3.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktās procentuālās attiecības ir zemākas par šī panta 2. punktā minētajām.

21. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 480. panta 3. punkts: mazākuma līdzdalības daļas atzīšana konsolidētā pašu kapitālā un atbilstīgs pirmā līmeņa papildu kapitāls un otrā līmeņa kapitāls

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 480. panta 3. punktā, saskaņā ar minētās regulas 480. panta 1. punktu piemērojamā koeficienta vērtība ir:

a)

0,6 laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim; un

b)

0,8 laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

2.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktie koeficienti ir augstāki par šā panta 1. punktā minētajiem.

22. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 481. panta 1. un 5. punkts: papildu filtri un atskaitījumi

1.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, lai piemērotu nacionālajos transponēšanas pasākumos prasītos filtrus vai atskaitījumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 481. panta 1. punktā, un ar noteikumu, ka izpildīti tā nosacījumi, piemērojamās procentuālās attiecības ir:

a)

40 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim; kā arī

b)

20 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

2.   Laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim kredītiestādes piemēro nacionālajās tiesībās paredzēto regulējumu apmēram, kas atlicis pēc filtru vai atskaitījumu piemērošanas saskaņā ar šā panta 1. punktu.

3.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šādi tiesību akti nosaka stingrākas prasības nekā 1. punktā noteiktās.

23. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 486. panta 6. punkts: limiti posteņiem, kuriem saglabā iepriekš spēkā esošos nosacījumus, pirmā līmeņa pamata kapitālā, pirmā līmeņa papildu kapitālā un otrā līmeņa kapitālā

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 486. panta vajadzībām piemērojamās procentuālās attiecības ir:

a)

60 % laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;

b)

50 % laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim;

c)

40 % laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;

d)

30 % laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

e)

20 % laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

f)

10 % laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

2.   Šis pants neierobežo nacionālos tiesību aktus, kas bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās, ja šajos tiesību aktos noteiktās procentuālās attiecības ir zemākas par šā panta 1. punktā noteiktajām.

24. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 495. panta 1. punkts: kapitāla vērtspapīru riska darījumiem saskaņā ar uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju piemērojamā procedūra

Kapitāla vērtspapīru riska darījumu kategorijas, kuras gūst labumu no IRB pieejas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 495. panta 1. punktu, līdz 2017. gada 31. decembrim ietver tikai tās kapitāla vērtspapīru darījumu kategorijas, kuras 2013. gada 31. decembrī jau guva labumu no atbrīvojuma no IRB pieejas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulas (ES) 2015/1556 (10) 2. pantu.

25. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā 2016. gada 1. oktobrī.

2.   Šīs regulas 4. pantu piemēro no 2016. gada 31. decembra, un tās 13. pantu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 14. martā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013, 1. lpp.

(3)  OV L 185, 25.6.2014., 1. lpp.

(4)  OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.

(5)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/48/EK (2006. gada 14. jūnijs) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (OV L 177, 30.6.2006, 1. lpp.).

(10)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1556 (2015. gada 11. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par kapitāla vērtspapīru riska darījumu pārejas režīmu atbilstīgi IRB pieejai (OV L 244, 19.9.2015., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

Nosacījumi atbrīvojuma no lielo riska darījumu limita izvērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta c) apakšpunktu un šīs regulas 9. panta 3. punktu

1.

Šo pielikumu piemēro attiecībā uz atbrīvojumiem no lielo riska darījumu limita saskaņā ar šīs regulas 9. panta 3. punktu. Šīs regulas 9. panta 3. punkta vajadzībām Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/908/ES (1) I pielikumā minētās trešās valstis uzskata par līdzvērtīgām.

2.

Izvērtējot, vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais riska darījums atbilst atbrīvojuma no lielo riska darījumu limita nosacījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punktu, kredītiestādēm jāņem vērā tālāk minētie kritēriji.

a)

Lai izvērtētu, vai riska darījuma, darījuma partnera vai iestādes un darījuma partnera attiecību specifika novērš vai samazina riska darījuma risku, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punkta a) apakšpunktā, kredītiestādei jāņem vērā:

i)

vai ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 6. punkta b), c) un e) apakšpunktā noteiktie nosacījumi un jo īpaši vai darījuma partnerim piemēro tās pašas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras, ko piemēro attiecīgajai kredītiestādei, un vai IT sistēmas ir integrētas vai vismaz pilnībā saskaņotas. Turklāt tām jāņem vērā, vai pastāv vai ir paredzami būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt darījuma partnera savlaicīgu riska darījuma atmaksu kredītiestādei, kas nav radušies atveseļošanās vai noregulējuma situācijā, kad ir jāīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/59/ES (2) noteiktie ierobežojumi;

ii)

vai ierosinātie grupas iekšējie riska darījumi ir attaisnoti ar grupas finansējuma struktūru;

iii)

vai kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums apstiprināt riska darījumu ar grupas iekšējo darījuma partneri, un šādiem riska darījumiem piemērojamā uzraudzības un izvērtēšanas kārtība gan individuālā, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī ir līdzīga kārtībai, ko piemēro trešo personu kreditēšanai;

iv)

vai kredītiestādes riska pārvaldības procedūras, IT sistēma un iekšējā ziņošana ļauj pastāvīgi pārbaudīt un nodrošināt, ka lielie riska darījumi ar grupas sabiedrībām ir saskaņoti ar tās riska stratēģiju gan juridiskas personas līmenī, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī.

b)

Lai izvērtētu, vai jebkuru atlikušo koncentrācijas risku var novērst ar citiem līdzvērtīgi iedarbīgiem līdzekļiem, piemēram, ar pasākumiem, procesiem un mehānismiem, kas paredzēti Direktīvas 2013/36/ES 81. pantā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punkta b) apakšpunktā, kredītiestādēm ir jāņem vērā:

i)

vai kredītiestādei gan individuālā, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī ir vienkārši procesi, procedūras un kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, ka atbrīvojuma izmantošanas rezultātā neradīsies koncentrācijas risks, kas pārsniedz kredītiestādes riska stratēģijā paredzēto un kas ir pretrunā pareizai iekšējai likviditātes pārvaldībai grupas ietvaros;

ii)

vai kredītiestāde ir formāli apsvērusi grupas iekšējo riska darījumu izraisīto koncentrācijas risku savas vispārējas risku novērtēšanas sistēmas ietvaros;

iii)

vai kredītiestādei gan individuālā, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī ir riska kontroles sistēma, kura pietiekamā veidā uzrauga ierosinātos riska darījumus;

iv)

vai izrietošais koncentrācijas risks tika vai tiks skaidri noteikts ar kredītiestādes iekšējās kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (turpmāk – “ICAAP”) un tiks aktīvi pārvaldīts. Pasākumi, procesi un mehānismi koncentrācijas riska pārvaldīšanai tiks izvērtēti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā;

v)

vai pastāv pierādījumi, ka koncentrācijas riska pārvaldība atbilst grupas atveseļošanās plānu.

3.

Lai pārbaudītu, vai 1. un 2. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, Eiropas Centrālā banka var pieprasīt kredītiestādēm iesniegt tālāk minētos dokumentus:

a)

kredītiestādes tiesiskā pārstāvja parakstītu un izpildinstitūcijas apstiprinātu vēstuli, kas apliecina, ka kredītiestāde atbilst visiem nosacījumiem atbrīvojuma saņemšanai, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta c) apakšpunktā un 400. panta 3. punktā;

b)

neatkarīgas ārējas trešās personas vai iekšējā juridiskā departamenta izdotu un izpildinstitūcijas apstiprinātu juridisku atzinumu, kas apliecina, ka nepastāv šķēršļi, kas varētu kavēt darījuma partnera savlaicīgu riska darījuma atmaksu kredītiestādei un kas varētu rasties piemērojamo tiesību aktu, tostarp fiskālo noteikumu, vai saistošu nolīgumu dēļ.

c)

tiesiskā pārstāvja parakstītu un izpildinstitūcijas apstiprinātu paziņojumu par to, ka:

i)

nepastāv praktisku šķēršļu, kas varētu apgrūtināt darījuma partnera spēju savlaicīgi atmaksāt riska darījumu kredītiestādei;

ii)

grupas iekšējie riska darījumi ir attaisnoti ar grupas finansējuma struktūru;

iii)

kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums apstiprināt riska darījumu ar grupas iekšējo darījuma partneri, un šādiem riska darījumiem piemērojamā uzraudzības un izvērtēšanas kārtība gan juridiskas personas, gan konsolidētā līmenī, ir līdzīga kārtībai, ko piemēro trešo personu kreditēšanai;

iv)

koncentrācijas risks, kas izriet no grupas iekšējiem riska darījumiem, tika apsvērts kredītiestādes vispārējas risku novērtēšanas sistēmas ietvaros.

d)

tiesiskā pārstāvja parakstītu un izpildinstitūcijas apstiprinātu dokumentu, kas apstiprina, ka kredītiestādes riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras ir tādas pašas kā darījuma partnerim un ka kredītiestādes riska pārvaldīšanas procedūras, IT sistēma un iekšējā ziņošana ļauj izpildinstitūcijai pastāvīgi kontrolēt lielā riska darījuma līmeni un tā saskaņotību ar kredītiestādes riska stratēģiju gan juridiskas personas līmenī, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī, un ar pareizu iekšējās likviditātes pārvaldību grupas ietvaros.

e)

dokumentu, kas apliecina, ka ICAAP ir skaidri noteikts koncentrācijas risks, ko izraisa lielie riska darījumi grupas ietvaros, un ka šis risks tiek aktīvi pārvaldīts;

f)

dokumentu, kas apliecina, ka koncentrācijas riska pārvaldība atbilst grupas atveseļošanās plānu.


(1)  Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/908/ES (2014. gada 12. decembris) par dažu trešo valstu un teritoriju uzraudzības un regulatīvo prasību līdzvērtīgumu, lai riska darījumiem piemērotu pieeju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (OV L 359, 16.12.2014., 155. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014, 190. lpp.).


II PIELIKUMS

Nosacījumi atbrīvojuma no lielo riska darījumu limita izvērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta d) apakšpunktu un šīs regulas 9. panta 4. punktu

1.

Izvērtējot, vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētais riska darījums atbilst atbrīvojuma no lielo riska darījumu limita nosacījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punktu, kredītiestādēm jāņem vērā tālāk minētie kritēriji.

a)

Lai izvērtētu, vai riska darījuma, reģionālās vai centrālās struktūras vai kredītiestādes un reģionālās vai centrālās struktūras attiecību specifika novērš vai samazina riska darījuma risku, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punkta a) apakšpunktā, kredītiestādei jāņem vērā:

i)

vai pastāv vai ir paredzami jebkādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt darījuma partnera savlaicīgu riska darījuma atmaksu kredītiestādei, kas nav radušies atveseļošanās vai noregulējuma situācijā, kad ir jāīsteno Direktīvā 2014/59/ES noteiktie ierobežojumi;

ii)

vai ierosinātie riska darījumi atbilst kredītiestādes parastajai uzņēmējdarbībai un uzņēmējdarbības modelim vai ir attaisnoti ar iestāžu tīkla finansējuma struktūru;

iii)

vai kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums apstiprināt riska darījumu ar kredītiestādes centrālo struktūru, un šādiem riska darījumiem piemērojamā uzraudzības un izvērtēšanas kārtība gan individuālā, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī ir līdzīga kārtībai, ko piemēro trešo personu kreditēšanai;

iv)

vai kredītiestādes riska pārvaldības procedūras, IT sistēma un iekšējā ziņošana ļauj pastāvīgi pārbaudīt un nodrošināt, ka lielie riska darījumi ar tās reģionālo vai centrālo struktūru atbilst tās riska stratēģijai.

b)

Lai izvērtētu, vai jebkuru atlikušo koncentrācijas risku var novērst ar citiem līdzvērtīgi iedarbīgiem līdzekļiem, piemēram, ar pasākumiem, procesiem un mehānismiem, kas paredzēti Direktīvas 2013/36/ES 81. pantā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 3. punkta b) apakšpunktā, kredītiestādēm ir jāņem vērā:

i)

vai kredītiestādei ir droši procesi, procedūras un kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, ka atbrīvojuma izmantošanas rezultātā neradīsies koncentrācijas risks, kas pārsniedz kredītiestādes riska stratēģijā paredzēto;

ii)

vai kredītiestāde ir formāli apsvērusi riska darījumu ar savu centrālo struktūru izraisīto koncentrācijas risku savas vispārējas risku novērtēšanas sistēmas ietvaros;

iii)

vai kredītiestādei ir riska kontroles sistēma, kura pietiekamā veidā uzrauga ierosinātos riska darījumus;

iv)

vai izrietošais koncentrācijas risks tika vai tiks skaidri noteikts ar kredītiestādes iekšējās kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP) un tiks aktīvi pārvaldīts. Pasākumi, procesi un mehānismi koncentrācijas riska pārvaldīšanai tiks izvērtēti uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā.

2.

Papildus šā panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, kredītiestādēm jāņem vērā tālāk minētie kritēriji, lai izvērtētu, vai reģionālā vai centrālā struktūra, ar kuru kredītiestāde ir saistīta tīklā, ir atbildīga par skaidras naudas mijieskaita operācijām, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta d) apakšpunktā, un vai šāda atbildība ir skaidri noteikta reģionālās vai centrālās struktūras iekšējās kārtības noteikumos vai statūtos, ieskaitot:

a)

visa tīkla tirgus finansējumu;

b)

tīrvērtes likviditāti tīklā Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. panta ietvaros;

c)

likviditātes sniegšanu radniecīgajām kredītiestādēm;

d)

radniecīgo kredītiestāžu likviditātes virsvērtības absorbēšanu.

3.

Lai pārbaudītu, vai 1. un 2. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, Eiropas Centrālā banka var pieprasīt kredītiestādēm iesniegt tālāk minētos dokumentus:

a)

kredītiestādes tiesiskā pārstāvja parakstītu un izpildinstitūcijas apstiprinātu vēstuli, kas apliecina, ka kredītiestāde atbilst visiem nosacījumiem atbrīvojuma piešķiršanai, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 400. panta 2. punkta d) apakšpunktā un 400. panta 3. punktā;

b)

neatkarīgas ārējas trešās personas vai iekšējā juridiskā departamenta izdotu un izpildinstitūcijas apstiprinātu juridisku atzinumu, kas apliecina, ka nepastāv šķēršļi, kas traucētu reģionālajai vai centrālajai struktūrai savlaicīgi atmaksāt riska darījumus kredītiestādei un kas varētu rasties piemērojamo tiesību aktu, tostarp fiskālo noteikumu, vai saistošu nolīgumu dēļ;

c)

tiesiskā pārstāvja parakstītu un izpildinstitūcijas apstiprinātu paziņojumu par to, ka:

i)

nepastāv praktisku šķēršļu reģionālās vai centrālās struktūras spējai savlaicīgi atmaksāt riska darījumu kredītiestādei;

ii)

reģionālās vai centrālās struktūras riska darījumi ir attaisnoti ar tīkla finansējuma struktūru;

iii)

kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums apstiprināt riska darījumu ar reģionālo vai centrālo struktūru, un šādiem riska darījumiem piemērojamā uzraudzības un izvērtēšanas kārtība gan juridiskas personas, gan konsolidētā līmenī ir līdzīga kārtībai, ko piemēro trešo personu kreditēšanai;

iv)

koncentrācijas risks, kas izriet no riska darījumiem ar reģionālo vai centrālo struktūru, tika apsvērts kredītiestādes vispārējas risku novērtēšanas sistēmas ietvaros;

d)

tiesiskā pārstāvja parakstītu un izpildinstitūcijas apstiprinātu dokumentu, kas apstiprina, ka kredītiestādes riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras ir tādas pašas kā reģionālajai vai centrālajai struktūrai un ka kredītiestādes riska pārvaldīšanas procedūras, IT sistēma un iekšējā ziņošana ļauj izpildinstitūcijai pastāvīgi uzraudzīt lielā riska darījuma līmeni un tā saskaņotību ar kredītiestādes riska stratēģiju gan juridiskas personas, gan attiecīgos gadījumos konsolidētā līmenī, un ar pareizu iekšējās likviditātes pārvaldību tīkla ietvaros;

e)

dokumentu, kas apliecina, ka ICAAP ir skaidri noteikts koncentrācijas risks, ko izraisa lielie riska darījumi ar reģionālo vai centrālo struktūru, un ka tas tiek aktīvi pārvaldīts;

f)

dokumentu, kas apliecina, ka koncentrācijas riska pārvaldība atbilst tīkla atveseļošanās plānam.


Top