EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0345

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/345 (2016. gada 10. marts), ar ko nosaka konteineru statusa ziņojumu sniegšanas biežumu, datu formātu un nosūtīšanas metodi

C/2016/1396

OJ L 65, 11.3.2016, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/345/oj

11.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/345

(2016. gada 10. marts),

ar ko nosaka konteineru statusa ziņojumu sniegšanas biežumu, datu formātu un nosūtīšanas metodi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (1), un jo īpaši tās 18.c pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 515/97 pārvadātājiem par gadījumiem, kuri minēti šīs regulas 18.a panta 6. punktā, jāiesniedz Komisijas pārvaldītajā CSM reģistrā dati par konteineru kustību, bet tikai tiktāl, ciktāl tie ir pieejami pārvadātājam, kas iesniedz ziņojumu, un ciktāl šādi dati par minētajiem gadījumiem ir izveidoti, savākti vai saglabāti tā elektroniskajos ierakstos.

(2)

Lai nodrošinātu datu savlaicīgu analīzi, kas attiecas uz konteineru kustību, un to, ka jūras pārvadātāji šādus datus netraucēti nosūta tieši uz CSM reģistru, un garantētu iespējamo datu kodēšanas veidu pārvaldāmu daudzveidības pakāpi, būtu jāprecizē ziņojumu sniegšanas biežums, CSM datu formāts un CSM nosūtīšanas metode.

(3)

Ņemot vērā konteinerpārvadājumu apjomu un tā regulāras izmaiņas, efektīva krāpšanas atklāšana lielā mērā ir atkarīga no tā, cik savlaicīgi tiks noteikta aizdomīga konteineru kustība. Lai garantētu saņemto datu efektīvu izmantošanu, ierobežojot risku, kas saistīts ar aizdomīgu pārvadājumu pārvešanu uz nenoteiktu atrašanās vietu, pirms var tikt veikta aizdomīgu sūtījumu efektīva noteikšana, pārvadātājiem ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad CSM izveidoti, savākti vai saglabāti pārvadātāju elektroniskajos ierakstos, CSM būtu jānosūta uz CSM reģistru.

(4)

Lai mazinātu nozares finansiālo slogu un atvieglotu CSM nosūtīšanu, pārvadātājiem būtu jāizmanto viens no pamatstandartiem, proti, ANSI ASC X12 vai UN/EDIFACT. ANSI ASC X12 ir Amerikas Nacionālā standartu institūta (American National Standards Institute) protokols elektroniskai datu apmaiņai (EDI), savukārt UN/EDIFACT ir elektroniskās datu apmaiņas standarts, kas izstrādāts Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO). Izmantojot šādus standartus, pārvadātāju īstenošanas izmaksām vajadzētu samazināties, jo tiek uzskatīts, ka minētie standarti tiek vispārēji izmantoti jūrniecības nozarē elektroniskai datu apmaiņai.

(5)

Lai nodrošinātu datu drošu nosūtīšanu un garantētu nosūtīto datu pienācīgu konfidencialitāti un integritāti, CSM būtu jānosūta, izmantojot protokolu Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP), ko izstrādājusi Interneta tehniskā uzdevumgrupa (IETF). Šī nosūtīšanas metode garantē vajadzīgo drošības līmeni, un nozare to uzskata par pieņemamu īstenošanas iespējamības ziņā. Lai samazinātu īstenošanas izmaksas, būtu jāļauj pārvadātājiem izmantot arī citas nosūtīšanas metodes ar nosacījumu, ka tās garantē ar SFTP salīdzināmu drošības līmeni.

(6)

Lai samazinātu izmaksas, kas saistītas ar CSM nosūtīšanu, būtu jāļauj pārvadātājiem nosūtīt visus to elektroniskajos ierakstos izveidotos, savāktos vai saglabātos CSM, neizraugoties atsevišķus CSM. Šādos gadījumos būtu jāļauj Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm piekļūt šādiem datiem un izmantot tos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 515/97 noteikumiem.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulu (EK) Nr. 515/97 izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

CSM sniegšanas biežums

Ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad CSM ievadīti pārvadātāju elektroniskajos ierakstos, pārvadātāji nosūta pilnīgus pārvadātāja elektroniskajos ierakstos izveidotos, savāktos vai saglabātos CSM uz CSM reģistru.

Vēsturiskos CSM saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 515/97 18.a panta 5. punktu nosūta 24 stundu laikā pēc tam, kad pārvadātāja elektroniskajos ierakstos izveidoti vai savākti pirmie CSM, saskaņā ar kuriem konteineru paredzēts ievest Savienības muitas teritorijā.

2. pants

CSM datu formāts

Pārvadātāji sniedz CSM saskaņā ar standartu ANSI ASC X12 vai UN/EDIFACT.

3. pants

CSM nosūtīšanas metode

1.   Pārvadātāji nosūta CSM, izmantojot protokolu Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP).

Pārvadātājiem ļauts nosūtīt CSM, izmantojot citas metodes, ar nosacījumu, ka tās garantē ar SFTP salīdzināmu drošības līmeni.

2.   CSM var nosūtīt:

a)

selektīvi sniedzot atsevišķus CSM, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 515/97 18.a panta 6. punktā; vai

b)

sniedzot visus pārvadātāja elektroniskajos ierakstos izveidotos, savāktos vai saglabātos CSM, neizraugoties atsevišķus CSM.

Ja pārvadātājs nosūta CSM saskaņā ar b) apakšpunktu, tad pārvadātājs piekrīt tam, ka Komisija un dalībvalstis var piekļūt šādiem datiem un izmantot tos saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 515/97.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.


Top