Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0224

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/224 (2016. gada 17. februāris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 groza attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu

C/2016/0853

OJ L 41, 18.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/224/oj

18.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/224

(2016. gada 17. februāris),

ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 groza attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), f), l), m) un n) punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) Nr. 947/2014 (4) un (ES) Nr. 948/2014 (5) tika atklāta attiecīgi sviesta un sausā vājpiena privātā uzglabāšana, ņemot vērā īpaši sarežģīto situāciju tirgū, ko radījis Krievijas aizliegums importēt piena produktus no Savienības.

(2)

Minēto privāto uzglabāšanas shēmu darbība tika pagarināta ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) Nr. 1337/2014 (6), (ES) 2015/303 (7) un (ES) 2015/1548 (8). Tā rezultātā atbalsta pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 29. februārim.

(3)

2015. gada 25. jūnijā Krievija uz vēl vienu gadu – līdz 2016. gada 6. augustam – pagarināja aizliegumu importēt lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir ES.

(4)

Turklāt pieprasījums pēc piena un piena produktiem bija nestabils visu 2015. gadu, bet piena piedāvājums bija palielinājies galvenajos eksporta reģionos.

(5)

Tāpēc sviesta un vājpiena pulvera cenas Savienībā ir vēl vairāk pazeminājušās, un liekas, ka negatīvā tendence saglabāsies.

(6)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, ir lietderīgi nodrošināt sviesta un sausā vājpiena privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu pastāvīgu pieejamību un pagarināt šo shēmu darbību līdz 2016. gada intervences perioda beigām – 2016. gada 30. septembrim.

(7)

Lai nepieļautu, ka tiek pārtraukta iespēja iesniegt pieteikumus saskaņā ar shēmām, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 947/2014

Regulas (ES) Nr. 947/2014 5. pantā vārdkopu “2016. gada 29. februāris” aizstāj ar vārdkopu “2016. gada 30. septembris”.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 948/2014

Regulas (ES) Nr. 948/2014 5. pantā vārdkopu “2016. gada 29. februāris” aizstāj ar vārdkopu “2016. gada 30. septembris”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 947/2014, ar ko atļauj privātu sviesta uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 15. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 18. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1337/2014, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 360, 17.12.2014., 15. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/303, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 55, 26.2.2015., 4. lpp.).

(8)  Komisijas 2015. gada 17. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1548, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 242, 18.9.2015., 26. lpp.).


Top