EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0145

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/145 (2016. gada 4. februāris), ar ko pieņem formātu, kādā sagatavojams dokuments, kas kalpo par pierādījumu dalībvalsts kompetentās iestādes izdotai atļaujai veikt konkrētas darbības attiecībā uz invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014

OJ L 30, 5.2.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/145/oj

5.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 30/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/145

(2016. gada 4. februāris),

ar ko pieņem formātu, kādā sagatavojams dokuments, kas kalpo par pierādījumu dalībvalsts kompetentās iestādes izdotai atļaujai veikt konkrētas darbības attiecībā uz invazīvajām svešzemju sugām, kas rada bažas Savienībai, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (1) un jo īpaši tās 8. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 1143/2014 paredzēts, ka Komisijai jāpieņem formāts dokumentiem, kas kalpo par pierādījumu dalībvalstu kompetento iestāžu izdotām atļaujām veikt tādu invazīvo svešzemju sugu, kas rada bažas Savienībai, pētniecību vai ex situ saglabāšanu, kā noteikts 8. pantā. Attiecībā uz šīm sugām atļaujas var izdot arī ražošanai zinātnes vajadzībām un turpmākai izmantošanai medicīnā.

(2)

Izņēmuma gadījumos un nepārvaramu sabiedrības interešu labā, un ja ir saņemta Komisijas atļauja, dalībvalstis drīkst izdot arī atļaujas veikt 8. panta 1. punktā neminētas darbības, kā noteikts 9. panta 1. punktā. Saskaņā ar 9. panta 6. punktu šādas atļaujas ir jāizdod saskaņā ar 8. panta 4. līdz 8. punktu. Tāpēc gan 8. panta, gan 9. panta vajadzībām dokumentiem, kas kalpo par atļaujas pierādījumu, jābūt vienā un tajā pašā formātā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Invazīvo svešzemju sugu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tā dokumenta formāts, kas kalpo par pierādījumu atļaujai, kuru dalībvalstu kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 8. panta 2. punktu vai 9. panta 6. punktu, ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.


PIELIKUMS

Image

Image

Norādījumi par dokumenta aizpildīšanu

Dokuments jāaizpilda kompetentajai iestādei, kas ir pilnvarota izdot Regulas (ES) Nr. 1143/2014 8. panta 2. punktā un 9. panta 6. punktā minētās atļaujas. Tam jābūt datētam, apzīmogotam un parakstītam.

Dokumentu aizpildīt drukātiem burtiem. Lai apstiprinātu izdarīto izvēli, ievelciet ķeksīti lodziņā (☐) vai kā citādi to atzīmējiet. Skaidri dzēsiet vai izsvītrojiet piedāvātās izvēles vai visu numurēto aili, ja jūsu gadījumā tā nav piemērojama.

1. aile.

Norādiet atļauju saņēmušās struktūras un/vai tās kontaktpersonas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, valsti, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

2. aile.

Norādiet atļaujas identifikācijas numuru. Šim numuram jāsākas ar atļaujas izdevēju dalībvalsti apzīmējošu ISO divburtu kodu (ISO 3166 alpha-2), izņemot Grieķiju un Apvienoto Karalisti, kuras apzīmē attiecīgi ar EL un UK. Identifikācijas numurs ir unikāls Regulas (ES) Nr. 1143/2014 8. panta 1. punktā minētās atļauju sistēmas vajadzībām.

3. aile.

Norādiet sūtītāja vai eksportētāja (attiecīgā gadījumā) nosaukumu, adresi, valsti, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

4. aile.

Norādiet atļaujas izdošanas datumu.

5. aile.

Attiecīgā gadījumā norādiet atļaujas derīguma termiņu (sākuma un beigu diena).

6. aile.

Norādiet saņēmēja vai importētāja (attiecīgā gadījumā) nosaukumu, adresi, valsti, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

7. aile.

Norādiet, kas ir atļauju izdevusī kompetentā iestāde.

8. aile.

Aprakstiet sūtījumu vai krājumu, ierakstot vajadzīgo informāciju 8.a–8.f ailē.

8.a aile.

Norādiet atļaujas subjekta – invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai, – zinātnisko nosaukumu.

8.b aile.

Norādiet atļaujas subjekta – invazīvās svešzemju sugas – vispārpieņemto nosaukumu.

8.c aile.

Norādiet kombinētās nomenklatūras (KN) kodus saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1).

8.d aile.

Precīzi aprakstiet sūtījumu vai krājumu un tajā esošos īpatņus.

8.e aile.

Norādiet sūtījuma (vai krājuma) kopējo neto masu (kg). Ja aizpilda 8.f aili, šo informāciju var arī nenorādīt.

8.f aile.

Īpatņu skaits sūtījumā. To var izmantot, ja daudzumu vislabāk var izteikt individuālās vienībās. Ja aizpilda 8.e aili, šo informāciju var arī nenorādīt.

9. aile.

Norādiet, par kuru no ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 7. pantu, ir piešķirta atkāpe.

10. aile.

Norādiet atļaujas izdošanas mērķi.

11. aile.

Norādiet, kurās atļaujas iedaļās aprakstīti darbību veikšanas nosacījumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 8. panta 2. punktu.

12. aile.

Norādiet, kurās atļaujas iedaļās aprakstīti Komisijas izdotās atļaujas noteikumi. Aizpildiet tikai tādā gadījumā, ja atļauju izdod pēc Komisijas atļaujas saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 9. pantu.

13. aile.

Norādiet atļauju izdevušās kompetentās iestādes amatpersonu, kura aizpilda šo dokumentu.

14. aile.

Šo dokumentu aizpildījušās kompetentās iestādes amatpersonas paraksts.

15. aile.

Kompetentās iestādes oficiālais zīmogs un šā dokumenta aizpildīšanas datums.


(1)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


Top