Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/68 (2016. gada 21. janvāris) par kopīgām procedūrām un specifikācijām, kas vajadzīgas vadītāja karšu elektronisko reģistru savstarpējai savienojamībai

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 15/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/68

(2016. gada 21. janvāris)

par kopīgām procedūrām un specifikācijām, kas vajadzīgas vadītāja karšu elektronisko reģistru savstarpējai savienojamībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulu (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā (1), un jo īpaši tās 31. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 165/2014 paredzēta prasība dalībvalstīm elektroniski apmainīties ar datiem, lai nodrošinātu izsniegto vadītāja karšu unikalitāti.

(2)

Lai dalībvalstīm atvieglotu elektronisko datu apmaiņu par vadītāja kartēm, Komisija izveidoja ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet, kas dalībvalstīm ļauj pieprasīt citām dalībvalstīm informāciju par vadītāja karšu izsniegšanu, kā arī par to statusu.

(3)

Regula (ES) Nr. 165/2014 padara obligātu vadītāja karšu valstu elektronisko reģistru savstarpēju savienojamību visā Savienībā, izmantojot ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet vai citu saderīgu sistēmu. Tomēr, ja tiek izmantota saderīga sistēma, elektroniskajai datu apmaiņai ar visām citām dalībvalstīm jābūt iespējamai, izmantojot ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet.

(4)

Tādēļ ir nepieciešams noteikt obligātās kopīgās procedūras un specifikācijas attiecībā uz TACHOnet, tostarp formātu datiem, ar kuriem veic apmaiņu, valstu elektronisko reģistru elektroniskas aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus.

(5)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 42. panta 3. punktā minētās komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka prasības par vadītāja karšu valstu elektronisko reģistru obligātu savienojamību ar ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet, kā minēts Regulas (ES) Nr. 165/2014 31. pantā.

2. pants

Definīcijas

Papildus Regulas (ES) Nr. 165/2014 2. pantā noteiktajām definīcijām piemēro šādas definīcijas:

a)

“asinhronā saskarne” ir process, kurā atbildi uz pieprasījumu sūta ar jaunu HTTP savienojumu;

b)

“apraides vaicājums” ir kādas dalībvalsts pieprasījums, kas adresēts visām pārējām dalībvalstīm;

c)

“kartes izdevējiestāde” (turpmāk “KII”) ir dalībvalsts pilnvarota struktūra tahogrāfa karšu izsniegšanai un pārvaldībai;

d)

“centrmezgls” ir informācijas sistēma, kas ļauj maršrutēt TACHOnet ziņojumus starp dalībvalstīm;

e)

“valsts sistēma” ir informācijas sistēma, kas izveidota katrā dalībvalstī, lai izsūtītu un apstrādātu TACHOnet ziņojumus un atbildētu uz tiem;

f)

“sinhronā saskarne” ir process, kurā atbildi uz pieprasījumu sūta ar to pašu HTTP savienojumu, kas izmantots pieprasījumam;

g)

“pieprasītāja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas izsūta pieprasījumu vai paziņojumu, ko pēc tam maršrutē attiecīgajai(-ām) atbildētājai(-ām) dalībvalstij(-īm);

h)

“atbildētāja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurai sūta TACHOnet pieprasījumu vai paziņojumu;

i)

“individuāls vaicājums” ir kādas dalībvalsts pieprasījums, kas adresēts vienai dalībvalstij;

j)

“tahogrāfa karte” ir vai nu vadītāja karte, vai darbnīcas karte, kā definēts Regulas (ES) Nr. 165/2014 2. panta f) un k) punktā.

3. pants

Pienākums pievienoties TACHOnet

Dalībvalstis savieno Regulas (ES) Nr. 165/2014 31. panta 1. punktā minēto valsts elektronisko reģistru ar ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet.

4. pants

Tehniskās specifikācijas

Ziņojumapmaiņas sistēma TACHOnet atbilst tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas I līdz VII pielikumā.

5. pants

TACHOnet lietošana

Dalībvalstis ievēro procedūru, kas izklāstīta VIII pielikumā.

Lai atvieglotu vadītāja kartes derīguma, statusa un unikalitātes efektīvas pārbaudes, dalībvalstis nodrošina, lai ziņojumapmaiņas sistēmai TACHOnet var piekļūt valsts karšu izdevējiestādes un kontrolieri, kas veic Regulas (ES) Nr. 165/2014 38. pantā minētos pienākumus.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2018. gada 2. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 21. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Ziņojumapmaiņas sistēmas TACHOnet vispārīgie aspekti

1.   Arhitektūra

Ziņojumapmaiņas sistēma TACHOnet sastāv no šādām daļām:

1.1.

Centrmezgls, kas saņem pieprasījumu no pieprasītājas dalībvalsts, validē un apstrādā to, pārsūtot to atbildētājām dalībvalstīm. Centrmezgls sagaida katras atbildētājas dalībvalsts atbildi, konsolidē visas atbildes un konsolidēto atbildi pārsūta pieprasītājai dalībvalstij.

Centrmezgls maršrutē visus TACHOnet ziņojumus.

1.2.

Dalībvalstu sistēmas, kas aprīkotas ar saskarni, kura spēj gan nosūtīt pieprasījumus centrmezglam, gan saņemt atbilstošās atbildes. Lai pārraidītu ziņojumus centrmezglam un saņemtu ziņojumus no centrmezgla, valstu sistēmas var izmantot īpašniekprogrammatūru vai komerciālu programmatūru.

2.   Pārvaldība

2.1.   Centrmezglu pārvalda Komisija, kas ir atbildīga par centrmezgla tehnisko darbību un uzturēšanu.

2.2.   Centrmezglā datus nedrīkst glabāt ilgāk par sešiem mēnešiem, izņemot žurnalēšanas un statistikas datus, kas izklāstīti VII pielikumā.

2.3.   Centrmezgls nesniedz piekļuvi personas datiem, izņemot pilnvarotiem Komisijas darbiniekiem, ja tas nepieciešams uzraudzībai, uzturēšanai un traucējummeklēšanai.

2.4.   Dalībvalstis ir atbildīgas par turpmāk uzskaitītajām darbībām.

2.4.1.

Valsts sistēmu, tostarp saskarnes ar centrmezglu, izveide un pārvaldība.

2.4.2.

Valsts sistēmas, proti, gan īpašnieka, gan komerciālas aparatūras un programmatūras, uzstādīšana un uzturēšana.

2.4.3.

Valsts sistēmas pareiza sadarbspēja ar centrmezglu, tostarp no centrmezgla saņemto kļūdas ziņojumu pārvaldība.

2.4.4.

Visu nepieciešamo pasākumu veikšana, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

2.4.5.

Valsts sistēmu darbība saskaņā ar pakalpojumu līmeņiem, kas noteikti VI pielikumā.

2.5.   MOVEHUB tīmekļa portāls

Komisija nodrošina tīmekļa lietojumprogrammu ar aizsargātu piekļuvi, turpmāk “MOVEHUB tīmekļa portāls”, kurā sniedz vismaz šādus pakalpojumus:

a)

dalībvalsts sistēmas izmantojamības statistika;

b)

paziņojums par centrmezgla un dalībvalstu sistēmu uzturēšanu;

c)

apvienotie ziņojumi;

d)

kontaktinformācijas pārvaldība;

e)

XSD shēmas.

2.6.   Kontaktinformācijas pārvaldība

2.6.1.   Kontaktinformācijas pārvaldības funkcija nodrošina katrai dalībvalstij iespēju pārvaldīt kontaktinformāciju attiecībā uz dažādiem lietotājiem attiecīgajā dalībvalstī (politikas izstrāde, uzņēmēji, operatīvie un tehniskie lietotāji), jo katras dalībvalsts kompetentā iestāde ir atbildīga par savas kontaktinformācijas uzturēšanu. Ir jānodrošina iespēja apskatīt, bet ne rediģēt citu dalībvalstu kontaktinformāciju.

2.6.2.   TACHOnet izmanto 2.6.1. punktā minēto kontaktinformāciju, lai aizpildītu kontaktinformāciju atbildes ziņojumos.


II PIELIKUMS

Ziņojumapmaiņas sistēmas TACHOnet funkcijas

1.   Ar ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet nodrošina turpmāk uzskaitītās funkcijas.

1.1.

“Check Issued Cards (CIC)” (Izdoto karšu pārbaude): ļauj pieprasītājai dalībvalstij nosūtīt “Check Issued Cards Request” pieprasījumu vienai vai visām atbildētājām dalībvalstīm, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzējam jau ir vadītāja karte, ko izdevusi atbildētāja dalībvalsts. Atbildētājas dalībvalstis atbild uz pieprasījumu, nosūtot “Check Issued Cards Response”.

1.2.

“Check Card Status (CCS)” (Kartes statusa pārbaude): ļauj pieprasītājai dalībvalstij ar “Check Card Status Request” pieprasīt atbildētājai dalībvalstij sīkāku informāciju par atbildētājas dalībvalsts izdoto karti. Atbildētāja dalībvalsts atbild uz pieprasījumu, nosūtot “Check Card Status Response”.

1.3.

“Modify Card Status (MCS)” (Kartes statusa izmaiņas): ļauj pieprasītājai dalībvalstij ar “Modify Card Status Request” informēt atbildētāju dalībvalsti par atbildētājas dalībvalsts izdotās kartes statusa izmaiņām. Atbildētāja dalībvalsts atbild ar “Modify Card Status Acknowledgement”.

1.4.

“Issued Card Driving License (ICDL)” (Kartes izdošana, pamatojoties uz vadītāja apliecību): ļauj pieprasītājai dalībvalstij ar “Issued Card Driving Licence Request” informēt atbildētāju dalībvalsti par to, ka pieprasītāja dalībvalsts ir izdevusi vadītāja karti, pamatojoties uz atbildētājas dalībvalsts izdotu vadītāja apliecību. Atbildētāja dalībvalsts atbild ar “Issued Card Driving Licence Response”.

2.   Iekļauj citus ziņojuma tipus, piemēram, kļūdas paziņojumus, ko uzskata par nepieciešamiem efektīvai TACHOnet darbībai.

3.   Izmantojot jebkuru no 1. punktā aprakstītajām funkcijām, valstu sistēmas atpazīst karšu statusus, kas uzskaitīti šā pielikuma papildinājumā. Taču dalībvalstīm nav jāīsteno administratīvas procedūras, kas izmanto visus uzskaitītos statusus.

4.   Ja dalībvalsts saņem atbildi vai paziņojumu, kurā norādīts statuss, kuru šī valsts neizmanto savās administratīvajās procedūrās, valsts sistēma pārveido saņemtajā ziņojumā norādīto statusu par atbilstošu statusu minētājās procedūrās. Atbildētāja dalībvalsts neatsakās pieņemt ziņojumu, ja ziņojumā norādītais statuss ir uzskaitīts šā pielikuma papildinājumā.

5.   Karšu statusus, kas uzskaitīti šā pielikuma papildinājumā, neizmanto, lai noteiktu, vai vadītāja karte ir derīga transportlīdzekļa vadīšanai. Ja dalībvalsts nosūta vaicājumu kartes izdevējas dalībvalsts reģistram, izmantojot CCS funkciju, atbildē ietver īpašu lauku “valid for driving” (derīga transportlīdzekļa vadīšanai). Valsts administratīvās procedūras ir tādas, lai CCS atbildēs vienmēr būtu atbilstoša “valid for driving” vērtība.

Papildinājums

Karšu statusi

Kartes statuss

Definīcija

“Application” (Pieteikums)

KII ir saņēmusi pieteikumu izsniegt vadītāja karti. Šī informācija ir reģistrēta un saglabāta datubāzē ar ģenerētajām meklēšanas atslēgām.

“Approved” (Apstiprināts)

KII ir apstiprinājusi pieteikumu izsniegt tahogrāfa karti.

“Rejected” (Noraidīts)

KII neapstiprināja pieteikumu.

“Personalised” (Personalizēta)

Tahogrāfa karte ir personalizēta.

“Dispatched” (Nosūtīta)

Valsts iestāde ir nosūtījusi vadītāja karti attiecīgajam vadītājam vai izsniedzējai aģentūrai.

“Handed Over” (Iedota)

Valsts iestāde ir iedevusi vadītāja karti attiecīgajam vadītājam.

“Confiscated” (Konfiscēta)

Kompetentā iestāde vadītājam ir atņēmusi vadītāja karti.

“Suspended” (Apturēta)

Vadītājam uz laiku ir atņemta vadītāja karte.

“Withdrawn” (Anulēta)

KII ir nolēmusi anulēt vadītāja karti. Karte ir neatgriezeniski padarīta par nederīgu.

“Surrendered” (Atdota)

Tahogrāfa karte ir atdota KII, un ir paziņots, ka tā vairs nav vajadzīga.

“Lost” (Pazaudēta)

KII ir paziņots, ka tahogrāfa karte ir pazaudēta.

“Stolen” (Nozagta)

KII ir paziņots, ka tahogrāfa karte ir nozagta. Nozagtu karti uzskata par pazaudētu.

“Malfunctioning” (Nedarbojas pareizi)

KII ir paziņots, ka tahogrāfa karte nedarbojas pareizi.

“Expired” (Beidzies termiņš)

Tahogrāfa kartes derīguma termiņš ir beidzies.

“Replaced” (Nomainīta)

Tahogrāfa karte, par kuru ir paziņots, ka tā ir pazaudēta, nozagta vai nedarbojas pareizi, ir aizstāta ar jaunu karti. Jaunās kartes dati ir tādi paši kā iepriekšējās kartes dati, izņemot kartes numura nomaiņas indeksu, kas ir par vienu vienību lielāks.

“Renewed” (Atjaunota)

Tahogrāfa karte ir atjaunota saistībā ar administratīvo datu izmaiņām vai derīguma termiņa beigu tuvošanos. Jaunās kartes numurs ir tāds pats kā iepriekšējās kartes numurs, izņemot kartes numura atjaunošanas indeksu, kas ir par vienu vienību lielāks.

“In Exchange” (Notiek apmaiņa)

Vadītāja karti izsniegusī KII ir saņēmusi paziņojumu, ka ir sākta procedūra, lai šo karti apmainītu pret citas dalībvalsts KII izsniegtu vadītāja karti.

“Exchanged” (Apmainīta)

Vadītāja karti izsniegusī KII ir saņēmusi paziņojumu, ka ir pabeigta procedūra, lai šo karti apmainītu pret citas dalībvalsts KII izsniegtu vadītāja karti.


III PIELIKUMS

Noteikumi par ziņojumiem ziņojumapmaiņas sistēmā TACHOnet

1.   Vispārējās tehniskās prasības

1.1.   Centrmezgls nodrošina gan sinhronās, gan asinhronās saskarnes ziņojumu apmaiņai. Dalībvalstis var izvēlēties vispiemērotāko tehnoloģiju saskarnei ar savām lietojumprogrammām.

1.2.   Visus ziņojumus, ar kuriem notiek apmaiņa starp centrmezglu un valstu sistēmām, kodē UTF-8 kodējumā.

1.3.   Valstu sistēmas spēj saņemt un apstrādāt ziņojumus, kas satur grieķu un kirilicas alfabēta rakstzīmes.

2.    XML ziņojumu struktūra un shēmas definīcija (XSD)

2.1.   XML ziņojumu vispārējā struktūrā ievēro formātu, kas noteikts XSD shēmās, kuras instalētas centrmezglā.

2.2.   Centrmezgls un valstu sistēmas pārraida un saņem ziņojumus, kas atbilst ziņojuma XSD shēmai.

2.3.   Valstu sistēmas spēj nosūtīt, saņemt un apstrādāt visus ziņojumus, kas atbilst kādai no I pielikumā minētajām funkcijām.

2.4.   XML ziņojumu saturs atbilst vismaz minimālajām prasībām, kas noteiktas šā pielikuma papildinājumā.

Papildinājums

Minimālās prasības attiecībā uz XML ziņojumu saturu

Kopējā galvene

Obligāti

“Version” (Versija)

Oficiālā versija XML specifikācijām tiks noteikta, izmantojot vārdtelpu, kas definēta ziņojuma XSD un ikviena XML ziņojuma galvenes elementa “version” atribūtā. Versijas numurs (“n.m”) tiks definēts kā fiksēta vērtība katrā XML shēmas definīcijas (XSD) datnes laidienā.

“Test Identifier” (Testa identifikators)

Fakultatīvs identifikators testēšanai. Testa iniciators aizpildīs identifikatoru, un visi darbplūsmas dalībnieki pārsūtīs/atsūtīs atpakaļ to pašu identifikatoru. Izstrādes posmā to ignorē un, ja tas ir sniegts, to neizmanto.

“Technical Identifier” (Tehniskais identifikators)

UUID, kas unikāli identificē katru atsevišķu ziņojumu. Sūtītājs ģenerē UUID un aizpilda šo atribūtu. Šos datus neizmanto komercdarbību veikšanai.

“Workflow Identifier” (Darbplūsmas identifikators)

Darbplūsmas identifikators ir UUID, un to ģenerē pieprasītāja dalībvalsts. Tādējādi šo identifikatoru izmanto visos ziņojumos, lai savstarpēji saistītu darbplūsmu.

“Sent At” (Nosūtīšanas laiks)

Ziņojuma nosūtīšanas datums un laiks (UTC).

“Timeout” (Noildze)

Šis ir fakultatīvs datuma un laika (UTC) atribūts. Šo vērtību noteiks tikai centrmezgls pārsūtītiem pieprasījumiem. Tas informēs atbildētāju dalībvalsti par pieprasījuma gaidīšanas laika beigām. “MS2TCN_<x>_Req” un atbildes ziņojumos šo vērtību neizmanto. Tā ir fakultatīva, lai vienu un to pašu galvenes definīciju varētu izmantot visiem ziņojumu veidiem, neatkarīgi no “timeoutValue” atribūta pieprasīšanas.

“From” (Sūtītājs)

Ziņojuma nosūtītājas dalībvalsts ISO 3166-1 Alpha 2 kods vai “EU”.

“To” (Adresāts)

Ziņojuma saņēmējas dalībvalsts ISO 3166-1 Alpha 2 kods vai “EU”.


“Check Issued Cards Request” (Pieprasījums pārbaudīt izdotās kartes)

Obligāti

“Family Name” (Uzvārds)

Vadītāja uzvārds, kas norādīts uz kartes.

“First Name” (Vārds)

Vadītāja vārds, kas norādīts uz kartes (vārda nenorādīšana nenozīmē meklēšanu ar aizstājējzīmēm).

“Date of Birth” (Dzimšanas datums)

Vadītāja dzimšanas datums, kas norādīts uz kartes.

“Driving Licence Number” (Vadītāja apliecības numurs)

Vadītāja vadītāja apliecības numurs.

“Driving Licence Issuing Country” (Vadītāja apliecības izdevēja valsts)

Valsts, kas izdevusi vadītāja vadītāja apliecību.


“Check Issued Cards Response” (Atbilde uz pieprasījumu pārbaudīt izdotās kartes)

Obligāti

“Status Code” (Statusa kods)

Meklēšanas statusa kods (piemēram, “found”, “not found”, “error” utt.).

“Status Message” (Statusa ziņojums)

Paskaidrojošs statusa apraksts (vajadzības gadījumā).

“Found Driver Details” (Ziņas par atrasto vadītāju)

“Family Name” (Uzvārds)

Atrastā vadītāja uzvārds.

“First Name” (Vārds)

Atrastā vadītāja vārds(-i).

“Date of Birth” (Dzimšanas datums)

Atrastā vadītāja dzimšanas datums.

“Place of Birth” (Dzimšanas vieta)

Atrastā vadītāja dzimšanas vieta.

“Driver Card Number” (Vadītāja kartes numurs)

Atrastā vadītāja vadītāja kartes numurs.

“Driver Card Status” (Vadītāja kartes statuss)

Atrastā vadītāja vadītāja kartes statuss.

“Driver Card Issuing Authority” (Vadītāja kartes izdevējiestāde)

Atrastā vadītāja vadītāja kartes izdevējiestādes nosaukums.

“Driver Card Start of Validity Date” (Vadītāja kartes derīguma termiņa sākums)

Atrastā vadītāja vadītāja kartes derīguma termiņa sākums.

“Driver Card Expiry Date” (Vadītāja kartes derīguma termiņš)

Atrastā vadītāja vadītāja kartes derīguma termiņš.

“Driver Card Status Modified Date” (Vadītāja kartes statusa izmaiņu datums)

Datums, kad veiktas atrastā vadītāja vadītāja kartes jaunākās izmaiņas.

“Search Mechanism” (Meklēšanas mehānisms)

Norāde par to, vai karte atrasta ar NYSIIS meklēšanu vai pielāgotu algoritmu.

“Temporary Card” (Pagaidu karte)

Atrastā karte ir pagaidu karte.

“Driving Licence Number” (Vadītāja apliecības numurs)

Atrastā vadītāja vadītāja apliecības numurs.

“Driving Licence Issuing Country” (Vadītāja apliecības izdevēja valsts)

Valsts, kas izdevusi atrastā vadītāja vadītāja apliecību.

“Driving Licence Status” (Vadītāja apliecības statuss)

Atrastā vadītāja vadītāja apliecības statuss.

“Driving Licence Issuing Date” (Vadītāja apliecības izdošanas datums)

Datums, kad izdota atrastā vadītāja vadītāja apliecība.

“Driving Licence Expiry Date” (Vadītāja apliecības derīguma termiņš)

Atrastā vadītāja vadītāja apliecības derīguma termiņš.


“Check Card Status Request” (Pieprasījums pārbaudīt kartes statusu)

Obligāti

“Driver Card Number” (Vadītāja kartes numurs)

Tās kartes numurs, par kuru tiek pieprasītas ziņas.


“Check Card Status Response” (Atbilde uz pieprasījumu pārbaudīt kartes statusu)

Obligāti

“Status Code” (Statusa kods)

Pieprasīto ziņu statusa kods (piemēram, “found”, “not found”, “error” utt.).

“Status Message” (Statusa ziņojums)

Paskaidrojošs statusa apraksts (vajadzības gadījumā).

“Card Status” (Kartes statuss)

Pieprasītās kartes statuss.

“Card Issuing Authority” (Kartes izdevējiestāde)

Pieprasītās kartes izdevējiestādes nosaukums.

“Card Start of Validity Date” (Kartes derīguma termiņa sākums)

Pieprasītās kartes derīguma termiņa sākums.

“Card Expiry Date” (Kartes derīguma termiņš)

Pieprasītās kartes derīguma termiņš.

“Card Status Modified Date” (Kartes statusa izmaiņu datums)

Datums, kad veiktas pieprasītās kartes jaunākās izmaiņas.

“Valid for Driving” (Derīga transportlīdzekļa vadīšanai)

Atrastā karte ir/nav derīga transportlīdzekļa vadīšanai.

“Temporary Card” (Pagaidu karte)

Atrastā karte ir pagaidu karte.

“Workshop card” (Darbnīcas karte)

“Workshop Name” (Darbnīcas nosaukums)

Tās darbnīcas nosaukums, kurai karte izdota.

“Workshop Address” (Darbnīcas adrese)

Tās darbnīcas adrese, kurai karte izdota.

“Family Name” (Uzvārds)

Tās personas uzvārds, kurai karte izdota.

“First Name” (Vārds)

Tās personas vārds, kurai karte izdota.

“Date of Birth” (Dzimšanas datums)

Tās personas dzimšanas datums, kurai karte izdota.

“Card Holder Details” (Informācija par kartes turētāju)

“Family Name” (Uzvārds)

Tā vadītāja uzvārds, kuram karte izdota.

“First Name” (Vārds)

Tā vadītāja vārds, kuram karte izdota.

“Date of Birth” (Dzimšanas datums)

Tā vadītāja dzimšanas datums, kuram karte izdota.

“Place of Birth” (Dzimšanas vieta)

Tā vadītāja dzimšanas vieta, kuram karte izdota.

“Driving Licence Number” (Vadītāja apliecības numurs)

Tā vadītāja vadītāja apliecības numurs, kuram karte izdota.

“Driving Licence Issuing Country” (Vadītāja apliecības izdevēja valsts)

Tā vadītāja vadītāja apliecības izdevēja valsts, kuram karte izdota.

“Driving Licence Status” (Vadītāja apliecības statuss)

Tā vadītāja vadītāja apliecības statuss, kuram karte izdota.

“Driving Licence Issuing Date” (Vadītāja apliecības izdošanas datums)

Tā vadītāja vadītāja apliecības izdošanas datums, kuram karte izdota.

“Driving Licence Expiry Date” (Vadītāja apliecības derīguma termiņš)

Tā vadītāja vadītāja apliecības derīguma termiņš, kuram karte izdota.


“Modify Card Status Request” (Pieprasījums mainīt kartes statusu)

Obligāti

“Driver Card Number” (Vadītāja kartes numurs)

Tās kartes numurs, kuras statuss ir mainījies.

“New Driver Card Status” (Jauns vadītāja kartes statuss)

Kartes mainītais statuss.

“Modification Reason” (Izmaiņu iemesls)

(Brīvā tekstā) iemesls kartes statusa maiņai.

“Driver Card Status Modified Date” (Vadītāja kartes statusa izmaiņu datums)

Datums un laiks, kad ir mainīts kartes statuss.

“Declared By” (Deklarētājs)

“Authority” (Iestāde)

Tās iestādes nosaukums, kura mainījusi kartes statusu.

“Family Name” (Uzvārds)

Tās personas uzvārds, kura mainījusi kartes statusu.

“First Name” (Vārds)

Tās personas vārds, kura mainījusi kartes statusu.

Tālrunis

Tās personas tālrunis, kura mainījusi kartes statusu.

E-pasts

Tās personas e-pasta adrese, kura mainījusi kartes statusu.


“Modify Card Status Acknowledgement” (Apliecinājums attiecībā uz kartes statusa maiņas ziņojumu)

Obligāti

“Status Code” (Statusa kods)

Apliecinājuma statusa kods (“ok”, “not found”, “error” utt.).

“Acknowledgement type” (Apliecinājuma tips)

Apliecinājuma tips: attiecībā uz pieprasījumu vai atbildi.

“Status Message” (Statusa ziņojums)

Paskaidrojošs statusa apraksts (vajadzības gadījumā).


“Modify Card Status Response” (Atbilde uz pieprasījumu mainīt kartes statusu)

Obligāti

“Status Code” (Statusa kods)

Reģistra atjaunināšanas statusa kods (“ok”, “not ok”, “error” utt.).

“Status Message” (Statusa ziņojums)

Paskaidrojošs statusa apraksts (vajadzības gadījumā).


“Issued Card Driving License Request” (Pieprasījums par kartes izdošanu, pamatojoties uz vadītāja apliecību)

Obligāti

“Driver Card Number” (Vadītāja kartes numurs)

Izdotās vadītāja kartes numurs.

“Driving Licence Number” (Vadītāja apliecības numurs)

Tās ārvalstu vadītāja apliecības numurs, kas izmantota, lai pieprasītu vadītāja karti.


“Issued Card Driving License Response” (Atbilde uz pieprasījumu par kartes izdošanu, pamatojoties uz vadītāja apliecību)

Obligāti

“Status Code” (Statusa kods)

Statusa kods, ar kuru apliecina paziņošanu (“ok”, “not ok”, “error” utt.).

“Status Message” (Statusa ziņojums)

Paskaidrojošs statusa apraksts (vajadzības gadījumā).

“Family Name” (Uzvārds)

Tā vadītāja uzvārds, kuram karte izdota.

“First Name” (Vārds)

Tā vadītāja vārds, kuram karte izdota.

“Date of Birth” (Dzimšanas datums)

Tā vadītāja dzimšanas datums, kuram karte izdota.


IV PIELIKUMS

Transliterācija un NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System) pakalpojumi

1.   Visu vadītāju vārdu un uzvārdu kodēšanai valsts reģistrā izmanto centrmezgla NYSIIS algoritmu.

2.   Meklējot karti ar CIC funkciju, kā galveno meklēšanas mehānismu izmanto NYSIIS atslēgas.

3.   Turklāt dalībvalstis var izmantot pielāgotu algoritmu, lai iegūtu papildu rezultātus.

4.   Meklēšanas rezultātos norāda meklēšanas mehānismu (NYSIIS vai pielāgots algoritms), kas tika izmantots, lai atrastu ierakstu.

5.   Ja dalībvalsts izvēlas reģistrēt ICDL paziņojumus, tad paziņojumā ietvertās NYSIIS atslēgas reģistrē kā daļu no ICDL datiem.

5.1.   Veicot meklēšanu ICDL datos, dalībvalsts izmanto pieteikuma iesniedzēja uzvārda NYSIIS atslēgas.


V PIELIKUMS

Drošības prasības

1.   Ziņojumu apmaiņai starp centrmezglu un valstu sistēmām izmanto HTTPS.

2.   Valstu sistēmas izmanto PKI sertifikātus, ko Komisija nodrošina, lai droši pārraidītu ziņojumus starp valsts sistēmu un centrmezglu.

3.   Valstu sistēmas īsteno, kā minimums, sertifikātus, kuri izmanto SHA-2 (SHA-256) (Signature hash algorithm) jaucējalgoritmu, un 2 048 bitu publiskās atslēgas garumu.


VI PIELIKUMS

Pakalpojumu līmenis

1.   Valstu sistēmas nodrošina šādu minimālo pakalpojumu līmeni:

1.1.   Tās ir izmantojamas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

1.2.   To izmantojamību uzrauga ar periodisko kontrolziņojumu, ko sniedz centrmezgls.

1.3.   To izmantojamības rādītājs ir 98 % saskaņā ar turpmāko tabulu (skaitļi ir noapaļoti līdz vienam ciparam aiz komata):

Izmantojamība

nozīmē neizmantojamību

dienā

mēnesī

gadā

98 %

0,5 stundas

15 stundas

7,5 dienas

Dalībvalstis tiek mudinātas ievērot dienas izmantojamības rādītāju, tomēr ir atzīts, ka dažas nepieciešamas darbības, piemēram, sistēmas apkope, rada zaudlaiku, kas ir ilgāks par 30 minūtēm. Tomēr ikmēneša un gada izmantojamības rādītājs ir jāievēro obligāti.

1.4.   Tās atbild uz vismaz 98 % pieprasījumu, kas tām pārsūtīti vienā kalendārajā mēnesī.

1.5.   Tās atbild uz pieprasījumu 10 sekunžu laikā.

1.6.   Vispārējā pieprasījuma noildze (laiks, kurā pieprasītājs var gaidīt atbildi) nepārsniedz 20 sekundes.

1.7.   Tās spēj apstrādāt pieprasījumu, kas ir seši ziņojumi sekundē.

1.8.   Valstu sistēmas nedrīkst sūtīt pieprasījumus TACHOnet centrmezglam ar ātrumu, kas pārsniedz divus pieprasījumus sekundē.

1.9.   Katras valsts sistēma spēj tikt galā ar centrmezgla vai citu dalībvalstu valsts sistēmu iespējamām tehniskām problēmām. Tās var būt šādas (saraksts nav pilnīgs):

a)

zaudēts savienojums ar centrmezglu;

b)

nav atbildes uz pieprasījumu;

c)

atbildes saņemšana pēc ziņojuma noildzes;

d)

nevēlamu ziņojumu saņemšana;

e)

nederīgu ziņojumu saņemšana.

2.   Centrmezgla uzdevumi

2.1.   Tā izmantojamības rādītājs ir 98 %.

2.2.   Tas nodrošina valstu sistēmām paziņojumus par kļūdām, izmantojot vai nu atbildes ziņojumu, vai ar īpašu kļūdas ziņojumu. Valstu sistēmas savukārt saņem šos īpašos kļūdas ziņojumus un nodrošina darbplūsmas eskalāciju, lai veiktu visus vajadzīgos pasākumus paziņotās kļūdas labošanai.

3.   Apkope

Ja tas ir tehniski iespējams, dalībvalstis, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu, informē citas dalībvalstis un Komisiju par kārtējām apkopēm vismaz vienu nedēļu pirms šo darbību veikšanas.


VII PIELIKUMS

Centrmezglā savākto datu žurnalēšana un statistika

1.   Lai nodrošinātu privātumu, statistikas vajadzībām izmantotie dati ir anonīmi. Konkrētas kartes, vadītāja apliecības vai vadītāja identifikācijas dati nav pieejami statistikas vajadzībām.

2.   Žurnalēšanas informācijā reģistrē visas transakcijas – pārraudzīšanas un atkļūdošanas vajadzībām un tālab, lai varētu ģenerēt statistiku par šīm transakcijām.

3.   Personas datus žurnālos neglabā ilgāk par sešiem mēnešiem. Statistikas informāciju saglabā uz nenoteiktu laiku.

4.   Ziņošanai izmantotie statistikas dati ietver šādu informāciju:

a)

pieprasītāja dalībvalsts;

b)

atbildētāja dalībvalsts;

c)

ziņojuma veids;

d)

atbildes statusa kods;

e)

ziņojumu datums un laiks;

f)

atbildes laiks.


VIII PIELIKUMS

Ziņojumapmaiņas sistēmas TACHOnet lietošana

1.   Vadītāja karšu izdošana

1.1.   Ja vadītāja kartes pieteikuma iesniedzējam ir vadītāja apliecība, kas izdota dalībvalstī, kura nav pieteikuma saņēmēja dalībvalsts, pieteikuma saņēmēja dalībvalsts nosūta apraides vaicājumu “Check Issued Card”.

1.2.   Dalībvalstis, kas izdod vadītāja karti vadītājam, kuram ir citā dalībvalstī izdota vadītāja apliecība, nekavējoties un izmantojot “Issued Card Driving Licence” funkciju informē šo dalībvalsti, ka ir izdota vadītāja karte.

1.3.   Ja vadītāja kartes pieteikuma iesniedzēja vadītāja apliecība ir izdota pieteikuma saņēmējā dalībvalstī un ja attiecībā uz to šīs valsts reģistrā ir iepriekš reģistrēts ICDL paziņojums, dalībvalsts sūta vai nu individuālu CIC vaicājumu, vai “Check Card Status” vaicājumu tai dalībvalstij, kura nosūtīja ICDL paziņojumu.

1.4.   Visus ICDL paziņojumus reģistrē tās valsts reģistrā, kura tos saņem.

1.5.   Dalībvalstis sūta apraides CIC vaicājumu par vismaz 30 % pieteikumu, kurus iesnieguši vadītāji, kam ir minētās dalībvalsts izdota vadītāja apliecība.

1.6.   Dalībvalstis var izvēlēties neizmantot ICDL funkciju, kā paredzēts 1.3. līdz 1.5. punktā. Šādā gadījumā tās sūta apraides CIC vaicājumu par katru saņemto pieteikumu.

1.7.   Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz šīs regulas piemērošanas dienai paziņo Komisijai, vai tās reģistrēs ICDL paziņojumus valsts reģistrā vai arī izmantos 1.6. punktā minēto procedūru.

1.8.   Dalībvalstis, kuras piecus gadus vai mazāk pirms šīs regulas piemērošanas dienas nereģistrēja ICDL paziņojumus valsts reģistrā, kā noteikts 1.4. punktā, sūta apraides CIC vaicājumu par visiem pieteikumiem, izņemot par vadītāja apliecībām, attiecībā uz kurām ir reģistrēts ICDL paziņojums; pēdējā gadījumā piemēro 1.3. punktu.

1.9.   Pienākums, kas paredzēts 1.8. punktā, ir spēkā piecus gadus no dienas, kad ICDL paziņojumu reģistrācija ir tikusi faktiski īstenota katras dalībvalsts valsts reģistrā.

2.   Anulētas, apturētas vai nozagtas vadītāja kartes

2.1.   Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 26. panta 7. punktu un 29. panta 2. punktu vadītāja karte ir anulēta, apturēta vai deklarēta kā nozagta dalībvalstī, kura nav izdevēja dalībvalsts, pirmās no iepriekšminētajām valstīm kompetentā iestāde:

a)

pārbauda kartes faktisko statusu, nosūtot CCS pieprasījumu izdevējai dalībvalstij. Ja kartes numurs nav zināms, pirms iepriekšminētā CCS pieprasījuma nosūta individuālu CIC pieprasījumu;

b)

nosūta izdevējai dalībvalstij MCS paziņojumu, izmantojot ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet.

3.   Vadītāja karšu apmaiņa

3.1.   Ja vadītāja kartes turētājs pieteikumu par vadītāja kartes apmaiņu iesniedz dalībvalstī, kura nav izdevēja dalībvalsts, pirmās no iepriekšminētajām valstīm kompetentā iestāde pārbauda kartes faktisko statusu, nosūtot CCS pieprasījumu izdevējai dalībvalstij.

3.2.   Pēc tam, kad vadītāja kartes statuss ir pārbaudīts un ir konstatēts, ka tā ir derīga apmaiņai, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai ir iesniegts pieteikums, izdevējai dalībvalstij nosūta MCS pieprasījumu, izmantojot ziņojumapmaiņas sistēmu TACHOnet.

3.3.   Dalībvalstis, kas atjauno vai apmaina vadītāja karti vadītājam, kuram ir citā dalībvalstī izdota vadītāja apliecība, nekavējoties un izmantojot ICDL funkciju informē izdevēju dalībvalsti, ka vadītāja karte ir atjaunota vai apmainīta.


Top