EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0585

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2016/585 (2016. gada 12. februāris), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/0748

OJ L 101, 16.4.2016, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2016/585/oj

16.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/12


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2016/585

(2016. gada 12. februāris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot svinu, kadmiju un sešvērtīgo hromu un polibromdifenilēterus (PBDE) tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Pastāv tādu attēlveidošanas ierīču kā, piemēram, magnētiskās rezonanses attēlveidošanas ierīces, datortomogrāfijas ierīces, in vitro diagnostikas ierīces, pacientu monitorēšanas ierīces un elektronu mikroskopi atjaunošanas prakse. Dažas no šādi iegūtajām un atjaunošanā atkārtoti izmantotajām rezerves daļām nelielos daudzumos satur svinu, kadmiju, sešvērtīgo hromu vai PBDE.

(3)

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikuma 31. punktā noteiktais atbrīvojums neparedz izmantot no lietotām iekārtām iegūtas rezerves daļas, kas nav bijušas laistas Savienības tirgū, un tādējādi ierobežo atkārtoti izmantojamu rezerves daļu pieejamību.

(4)

Salīdzinot vides ietekmējumu, ko radītu atjaunotu detaļu izmantošana šādos gadījumos, un vides ietekmējumu, ko radītu aizstāšana ar jaunām, nevis atjaunotām detaļām, kļūst skaidrs, ka aizstāšanas kopējā negatīvā ietekme uz vidi, veselību un patērētāju drošību būtu lielāka nekā kopējais ieguvums.

(5)

Ar minētajām vielām saistītos ierobežojumus dažādām attiecīgajām iekārtām sāks piemērot dažādos Direktīvas 2011/65/ES 4. panta 3. punktā paredzētajos termiņos, un tāpēc būtu jānosaka katram iekārtu veidam atšķirīgs atbrīvojuma beigu termiņš.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2011/65/ES.

(7)

Lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu netraucētu pāreju no spēkā esošajiem noteikumiem uz šīs direktīvas noteikumiem un lai novērstu vienotā tirgus traucējumus, ir lietderīgi noteikt termiņu, kurā dalībvalstis vienlaicīgi sāk savu valsts noteikumu piemērošanu un kurā turklāt ir pagājis samērīgs laikposms pēc transponēšanas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2017. gada 28. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Minētos noteikumus tās piemēro no 2017. gada 6. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 12. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 31. punktu svītro;

2)

pievieno šādu 31.a punktu:

“31.a

Svins, kadmijs, sešvērtīgais hroms un polibromdifenilēteri (PBDE) rezerves daļās, kas iegūtas no medicīniskajām ierīcēm, tostarp in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, vai elektronu mikroskopiem un to piederumiem un izmantotas to remontēšanā vai atjaunošanā, ar nosacījumu, ka atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ikreiz ir paziņots pircējam.

Termiņš beidzas:

a)

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz lietojumiem medicīniskās ierīcēs, kas nav in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces;

b)

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz lietojumiem in vitro diagnostikas medicīniskās ierīcēs;

c)

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz lietojumiem elektronu mikroskopos un to piederumos.”


Top