EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H2125

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/2125 (2016. gada 30. novembris) par vadlīnijām attiecībā uz pašregulācijas pasākumiem, ko nozare pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (Dokuments attiecas uz EEZ )

C/2016/7770

OJ L 329, 3.12.2016, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2125/oj

3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/109


KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2016/2125

(2016. gada 30. novembris)

par vadlīnijām attiecībā uz pašregulācijas pasākumiem, ko nozare pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK (1) 15. panta 1. punktā ir paredzēts, ka, ja ražojums atbilst 2. punktā uzskaitītajiem kritērijiem, uz to attiecas īstenošanas pasākums vai pašregulācijas pasākums.

(2)

Direktīvas 2009/125/EK 15. panta 2. punktā ir izklāstīti kritēriji ražojumiem, uz ko attiecas īstenošanas pasākums vai pašregulācijas pasākums, un pie šiem kritērijiem pieder situācijas, kad ražojumam ir ievērojams pārdošanas apjoms Savienībā (orientējoši vairāk nekā 200 000 vienību gadā), kad tam ir ievērojama ietekme uz vidi un kad tā ietekmi uz vidi ir iespējams ievērojami uzlabot bez pārmērīgām izmaksām, ņemot vērā to, ka citu attiecīgu Savienības tiesību aktu neesību, tirgus spēku nespēju un būtiskas atšķirības ekoloģiskos raksturlielumos starp tirgū pieejamiem ražojumiem, kam ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(3)

Direktīvas 2009/125/EK 17. pantā noteikts, ka brīvprātīgās vienošanās vai citus pašregulācijas pasākumus var piedāvāt kā alternatīvu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz ražojumu grupu, un tos izvērtē, pamatojoties vismaz uz direktīvas VIII pielikumu.

(4)

Ražojumiem vajadzētu piemērot alternatīvus pasākumus, piemēram, Direktīvas 2009/125/EK 17. pantā paredzētās nozares pašregulācijas brīvprātīgas vienošanās, nevis obligātos īstenošanas pasākumus, ja ar šādiem alternatīviem pasākumiem politikas mērķus varētu sasniegt ātrāk vai ar mazākām izmaksām nekā ar obligātiem īstenošanas pasākumiem.

(5)

Komisija ir izstrādājusi nozares pieņemtu pašregulācijas pasākumu vadlīnijas, lai veicinātu šādu pasākumu ieviešanu un īstenošanu un lai nodrošinātu pašregulācijas pasākumu konsekvenci.

(6)

Konkrētāk, vadlīnijās ir iztirzāts Direktīvas 2009/125/EK VIII pielikumā ietvertais kritēriju saraksts, ko Komisija var izmantot, lai izvērtētu, vai ierosinātos pašregulācijas pasākumus var izmantot kā alternatīvu īstenošanas pasākumiem, un kas attiecas uz atvērtību līdzdalībai, pievienoto vērtību, reprezentativitāti, skaitļos un posmos izteiktiem mērķiem, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, uzraudzību un ziņošanu, ierosināto pašregulācijas pasākumu vadības izmaksu lietderību, ilgtspējību un stimulu saderību.

(7)

Direktīvas 2009/125/EK VIII pielikumā ir noteikts, ka tajā ietvertais kritēriju saraksts ir papildināms, un direktīvas 17. pantā ir noteikts, ka pašregulācijas pasākumu novērtē, pamatojoties vismaz uz VIII pielikumu. Vadlīnijās īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, kā jāpārvalda pašregulācijas pasākuma piemērošana, kas var tajā piedalīties, informācijai un uzraudzībai, kā arī ziņošanai un atbilstībai.

(8)

Vadlīnijas tika apspriestas ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantu izveidotajā Apspriežu forumā.

(9)

Kā noteikts Direktīvas 2009/125/EK VIII pielikuma 6. punktā, pašregulācijas pasākumiem būtu jāietver labi plānota ziņošanas un uzraudzības sistēma. Komisijai ar Apspriežu foruma un Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktā minētās komitejas palīdzību ir jāuzrauga pašregulācijas pasākumu piemērošana un jāapsver iespēja ieviest obligātus īstenošanas pasākumus, ja netiek sasniegti pašregulācijas pasākumu mērķi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Nozarei būtu jāievēro pielikumā izklāstītās vadlīnijas. Šo vadlīniju ievērošana palīdzēs nodrošināt, ka ekodizaina pašregulācijas pasākumu Komisija uzskata par derīgu alternatīvu īstenošanas pasākumam.

2.

Ieteikumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).


PIELIKUMS

1.   MĒRĶI

Pašregulācija nozīmē, ka uzņēmējdarbības vai rūpniecības nozares pēc savas iniciatīvas izstrādā rīcības kodeksus vai darbības ierobežojumus un atbild par to piemērošanu. Pilnīga pašregulācija nav bieži sastopama, un Savienības līmenī tas parasti nozīmē, ka pašregulācijas pasākuma izstrādi ierosina vai sekmē Komisija. Saistībā ar labāku regulējumu (1) Komisija uzskata, ka labi plānotas neregulatīvas pieejas ir alternatīvi politikas risinājumi.

Direktīvā 2009/125/EK (turpmāk – “direktīva”) ir paredzētas brīvprātīgas vienošanās vai citi pašregulācijas pasākumi kā alternatīva īstenošanas noteikumiem saskaņā ar direktīvas regulējumu; šādu vienošanos noslēgšana uzskatāma par prioritāru gadījumos, kad ar tām, visticamāk, var sasniegt politikas mērķus ātrāk vai ar mazākām izmaksām nekā ar obligātām prasībām (2). Direktīvā ir paredzēti kritēriji pašregulācijas pasākumu novērtēšanai (3), bet, balstoties uz trim Komisijas līdz šim atzīto brīvprātīgo vienošanos pieredzi (4), saskaņā ar direktīvas 18. pantu izveidotā Apspriežu foruma locekļi ir norādījuši, ka par šiem kritērijiem ir vajadzīgas vadlīnijas, it sevišķi attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu.

Šo vadlīniju mērķis ir atvieglot pašregulācijas pasākumu izstrādi un īstenošanu saskaņā ar direktīvu. Vadlīnijas ir izstrādātas, lai palīdzētu nozarei un sekmētu pašregulācijas pasākumu konsekventu īstenošanu. Vadlīnijās ir ņemti vērā labākas pašregulācijas un kopregulēšanas principi (5).

Šo vadlīniju ievērošana palīdzēs nodrošināt, ka ekodizaina pašregulācijas pasākumu Komisija uzskata par derīgu alternatīvu īstenošanas pasākumam. Attiecībā uz esošiem ekodizaina pašregulācijas pasākumiem Komisijai ne vēlāk kā 2018. gadā jāsaņem pasākuma pārskatīšanas priekšlikums, kas paredz tā maksimālu atbilstību vadlīnijām.

2.   EKODIZAINA PAŠREGULĀCIJAS PASĀKUMU ATZĪŠANA

Komisija piešķirs prioritāti tādu ražojumu grupu pašregulācijas pasākumiem, kuras ir ietvertas direktīvas 16. pantā paredzētajā ekodizaina darba plānā. Nozarei pašregulācijas pasākuma priekšlikums attiecībā uz minētajām ražojumu grupām jāiesniedz Komisijai pirms attiecīgās ražojumu grupas tehniskās, ekonomiskās un vidiskās analīzes (priekšizpēte) vai šīs analīzes gaitā.

Nozarei var pieprasīt grozīt priekšlikumu, lai ņemtu vērā jebkādus no Komisijas un Apspriežu foruma saņemtos komentārus.

Ja Komisija izlemj pašregulācijas pasākumu atzīt, tā nepieņem ekodizaina īstenošanas pasākumu. Tomēr, ja pašregulācijas pasākuma uzraudzība vai ieinteresēto personu atsauksmes norāda uz trūkumiem pašregulācijas pasākuma īstenošanā, Komisija situāciju pārvērtēs.

Pašregulācijas pasākuma atzīšana neliedz Komisijai pieņemt tiesību aktus saskaņā ar citiem politikas instrumentiem (piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (7) attiecībā uz konkrēto ražojumu grupu.

3.   VADLĪNIJAS ATTIECĪBĀ UZ EKODIZAINA PAŠREGULĀCIJAS PASĀKUMIEM

Visos nozares noslēgtos pašregulācijas pasākumos jāietver noteikumi, kas reglamentē pasākuma darbību. Lai nodrošinātu saskaņā ar direktīvu atzīto pašregulācijas pasākumu viendabību un lai sekmētu to ieviešanu un īstenošanu, pašregulācijas pasākumiem jāatbilst turpmāk izklāstītajām vadlīnijām. Pašregulācijas pasākumā papildus vadlīnijās ietvertajiem noteikumiem var paredzēt vēl citus noteikumus, kā arī paplašināt vadlīnijās paredzētos noteikumus.

3.1.   Atvērtība līdzdalībai

Uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti pašregulācijas pasākuma ieviešanā, ir publiski jāpaziņo par savu nolūku, pirms tiek uzsākts pasākuma izstrādes process. Uzņēmumiem jānodrošina kontaktpunkts, lai dotu iespēju piedalīties arī citiem uzņēmumiem.

Pašregulācijas pasākumam jāietver to uzņēmumu saraksts, kas pievienojušies pasākumam. Jānodrošina, ka uzņēmumi, kas darbojas to pašu ražojumu tirgū, var jebkurā laikā pievienoties pašregulācijas pasākumam ar nosacījumu, ka tie piedalās tā darbības izmaksu segšanā. Pašregulācijas pasākumam jāpievieno līdzdalības veidlapa, kas jāaizpilda un jāparaksta uzņēmumam, kurš vēlas kļūt par dalībnieku. Dalībniekiem ir bez liekas kavēšanās Komisijai jānosūta aizpildītie un parakstītie līdzdalības veidlapas oriģināli.

Dalībniekam, kas izstājas no pašregulācijas pasākuma, vismaz vienu mēnesi iepriekš jāiesniedz rakstisks paziņojums Koordinācijas komitejas priekšsēdētājam (skatiet 3.5. iedaļu). Priekšsēdētājam par dalībnieka izstāšanos jāinformē Koordinācijas komiteja nedēļas laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas.

3.2.   Pievienotā vērtība

Priekšlikumiem par pašregulācijas pasākumiem vai par esošu pašregulācijas pasākumu pārstrādi jāpievieno paskaidrojums, kurā izskaidrots, kā ar priekšlikumu ekodizaina mērķus sasniegtu ātrāk vai ar mazākām izmaksām nekā ar obligātām prasībām, un paskaidrojumam pievieno pierādījumus.

Ja daži vai visi dalībnieki ir noslēguši atsevišķu vienošanos vai izveidojuši jebkāda veida asociāciju saistībā ar pašregulācijas pasākuma mērķiem, visi ar vienošanos vai asociāciju saistītie attiecīgie dokumenti jāpublisko.

Pašregulācijas pasākumā jāparedz visu būtisko elementu izvērtēšana, norādot izvērtēšanas datumu vai konkrētos priekšnoteikumus. Izvērtēšanas laikam jābūt atkarīgam no nepieciešamības nodrošināt, ka pasākums (arī turpmāk) sniedz pievienoto vērtību, ņemot vērā pasākumā ietvertos prasību posmus un attiecīgās ražojumu grupas tehnoloģiskās attīstības tempu.

Izvērtēšanai jānoskaidro, vai ir vajadzīga jauna pasākuma versija. Izvērtēšanas un pārstrādes procesā jābūt iespējai piedalīties Koordinācijas komitejas novērotājiem. Izvērtēšanas procesa konstatējumi un attiecīgos gadījumos pārstrādātā pašregulācijas pasākuma priekšlikums jāiesniedz Komisijai.

3.3.   Reprezentativitāte

Pašregulācijas pasākumā jānorāda, cik lielu tirgus daļu aptver tā dalībnieki: tai jāaptver vismaz 80 % no pasākuma aptverto ražojumu veidu vienībām, kas tiek laistas Savienības tirgū un/vai nodotas ekspluatācijā (8). Dalībniekiem jāsniedz pierādījumi, ko apkopojusi vai verificējusi neatkarīga juridiska vai fiziska persona un kas apliecina, ka pašregulācijas pasākumi aptver vismaz 80 % tirgus. Tas jānosūta Komisijai:

iesniedzot pašregulācijas pasākumu vai esoša pašregulācijas pasākuma pārstrādātu versiju, ar konstatējumiem, kas iegūti vai atjaunināti pēdējo sešu mēnešu laikā,

trīs mēnešu laikā pēc jebkādām dalībnieku izmaiņām (piemēram, pēc dalībnieka izstāšanās vai pēc dalībnieka attiecīgās daļas pārdošanas uzņēmumam, kas nav dalībnieks), ja vien jaunākais ziņojums neparāda, ka arī pēc izmaiņām aptvertais tirgus būs vismaz 80 % apmērā, kā arī

divus gadus pēc pēdējā ziņojuma nosūtīšanas, lai atjauninātu informāciju par tirgus aptvērumu pēc izmaiņām tirgū.

Pašregulācijas pasākumam jāparedz precīzs(-i) rādītājs(-i), ko izmanto, lai novērtētu norādīto tirgus aptvērumu. Rādītājiem jābūt objektīviem un tādiem, lai tos varētu izmērīt un verificēt neatkarīga struktūra. Rādītājiem jāietver visas ar enerģiju saistītu ražojumu kategorijas, uz ko attiecas šis pasākums.

3.4.   Skaitļos un posmos izteiktie mērķi

Pašregulācijas pasākumā jāuzskaita visi tā darbības jomā ietilpstošie ražojumu veidi, jāsniedz šo ražojumu definīcijas un jāuzskaita ražojumu veidi, kas ietilpst ražojumu grupā, uz kuru attiecas pašregulācijas pasākuma darbības joma, bet ir atbrīvoti no tā prasībām. Visiem atbrīvojumiem jāsniedz pamatojumi.

Pašregulācijas pasākumā jānosaka tā darbības jomā esošo ražojumu dizains un attiecīgos gadījumos informācijas prasības. Prasībām jāattiecas uz būtisku ietekmi uz vidi ražojuma aprites ciklā, un to mērķim jābūt uzlabot ražojumu ekoloģiskos raksturlielumus.

Jābūt iespējai novērtēt atbilstību prasībām, izmantojot skaidrus un uzticamus rādītājus. Jāsniedz sīka informācija, kā novērtēs un verificēs atbilstību. Pašregulācijas pasākumā jānodrošina dokumentācija, uz kuru balstās ierosinātās prasības. Jāuzsver visas būtiskās atšķirības starp ierosinātajām prasībām un dokumentāciju.

Prasību uzskaitījumā jānorāda to piemērošanas datums, un, ja pašregulācijas pasākums attiecas uz ilgstošu periodu, jānorāda secīgie prasību līmeņi. Prasībām jāattiecas vismaz uz 90 % no visām vienībām (uz kurām attiecas pašregulācijas pasākums), kuras laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā katrs dalībnieks.

3.5.   Sabiedrības iesaistīšana

Par visiem pašregulācijas pasākumu priekšlikumiem jāapspriežas ar Apspriežu forumu, kurā ir dalībvalstu pārstāvji, nozare, arodbiedrības, tirgotāji, mazumtirgotāji, importētāji, vides aizsardzības grupas un patērētāju organizācijas.

Koordinācijas komiteja

Pašregulācijas pasākuma ietvaros jāizveido Koordinācijas komiteja, kas pārvaldīs pasākuma darbību.

Koordinācijas komitejas sastāvā jābūt visiem pašregulācijas pasākuma dalībniekiem un Komisijai. Katrs dalībnieks un Komisija jāpārstāv vienam loceklim, un visiem locekļiem jābūt vienlīdzīgām balsstiesībām.

Apspriežu foruma locekļiem un neatkarīgajam inspektoram Koordinācijas komitejā jābūt novērotāja statusā bez balsstiesībām.

Koordinācijas komitejai jātiekas Briselē vismaz reizi gadā. Koordinācijas komitejas sanāksmēm jābūt atvērtām ieinteresētām personām, tostarp tiem uzņēmumiem no pašregulācijas pasākuma aptvertās nozares, kas nav pasākuma dalībnieki.

Koordinācijas komitejai no savu locekļu vidus jāievēl priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam Koordinācijas komitejas darba kārtības projektā jāietver visi locekļu un novērotāju pieprasītie jautājumi. Uzaicinājumi uz Koordinācijas komitejas sanāksmi jānosūta visiem locekļiem un novērotājiem. Koordinācijas komitejas sanāksmes paziņojums, tostarp darba kārtības projekts, jāpublicē pašregulācijas pasākuma tīmekļa vietnē vismaz vienu mēnesi pirms sanāksmes.

Dokumenti, kas tiks prezentēti un apspriesti Koordinācijas komitejas sanāksmē, jānosūta visiem Koordinācijas komitejas locekļiem un novērotājiem, kā arī jāpublicē pašregulācijas pasākuma tīmekļa vietnē vismaz vienu nedēļu pirms sanāksmes.

Koordinācijas komitejas sanāksmēs visiem dalībniekiem jābūt tiesībām uzstāties un pieprasīt priekšsēdētājam protokolā ierakstīt to viedokļus.

Protokola projekts jānosūta visiem Koordinācijas komitejas locekļiem un novērotājiem, kam jādod vismaz divas nedēļas, lai iesniegtu komentārus. Galīgais protokols jāpublicē pašregulācijas pasākuma tīmekļa vietnē viena mēneša laikā pēc sanāksmes.

Tīmekļa vietne

Pašregulācijas pasākumam jāizveido tīmekļa vietne. Tīmekļa vietnē jābūt vismaz:

pašregulācijas pasākuma jaunākajai un iepriekšējām versijām,

atjauninātam dalībnieku sarakstam un informācijai par dalībnieku izstāšanos un izslēgšanu,

tirgus aptvēruma ziņojumu kopsavilkumiem (neatklājot konkrētu dalībnieku komerciālos un konfidenciālos datus),

atjauninātiem sarakstiem ar ražojumiem, ko dalībnieki deklarējuši kā atbilstīgus (nedrīkst ietvert ražojumus, par kuriem neatkarīgais inspektors konstatējis, ka tie nav atbilstīgi),

neatkarīgā inspektora sagatavotajiem atbilstības ziņojumiem,

atjauninātam sarakstam ar neatbilstīgiem dalībniekiem,

attiecībā uz katru Koordinācijas komitejas sanāksmi – ielūgumiem, darba kārtības projektiem, sanāksmes dokumentiem un sanāksmes protokoliem, kā arī

informācijai par neatkarīgo inspektoru, tostarp tā kontaktinformācijai.

Tīmekļa vietnē apmeklētājiem jābūt iespējai iesniegt jautājumus dalībniekiem un neatkarīgajam inspektoram par pašregulācijas pasākumu. Uz tiem jāatbild viena mēneša laikā.

Sūdzības

Pašregulācijas pasākumam jānodrošina, ka ikviena persona var neatkarīgajam inspektoram bez maksas iesniegt pamatotus apgalvojumus par iespējamu neatbilstību. Neatkarīgajam inspektoram jāizskata šie apgalvojumi un attiecīgā gadījumā jārīkojas, pieprasot informāciju no konkrētā dalībnieka, veicot testus un/vai veicot inspekciju. Neatkarīgajam inspektoram katrā Koordinācijas komitejas sanāksmē jāsniedz pārskats par visiem kopš pēdējās sanāksmes iesniegtajiem apgalvojumiem un, ja kāds no tiem nav izmeklēts, jānorāda iemesls.

Piekļuve datiem

Pašregulācijas pasākumam jāietver prasība, ka dalībnieki pēc pieprasījuma nodrošina Komisijai un Koordinācijas komitejas novērotājiem piekļuvi tehniskajiem datiem par pasākumā ietverto ražojumu un modeļu ekoloģiskajiem raksturlielumiem, tostarp par visiem raksturlielumiem, kas saistīti ar īpašiem nosacījumiem, lai Komisija un Koordinācijas komitejas novērotāji varētu novērtēt ierosinātu un esošu pašregulācijas pasākumu vērienīgumu un ietekmi. Noteikumi par piekļuvi šādiem datiem nav jāpiemēro sensitīvai komercinformācijai.

Pašregulācijas pasākumam jāietver prasība, ka dalībnieki pēc pieprasījuma nodrošina par ekodizainu atbildīgajām dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm konkrētu dokumentāciju un informāciju, ciktāl tā nav ietverta ar ražojumiem nodrošinātajā dokumentācijā, lai šīs iestādes varētu pārbaudīt atbilstību pašregulācijas pasākuma prasībām, tostarp arī veicot testus.

3.6.   Uzraudzība un ziņošana

Neatkarīgais inspektors

Neatkarīgajam inspektoram jāuzrauga dalībnieku atbilstība pašregulācijas pasākumam. Pašregulācijas pasākumā jādefinē noteikumi, kas piemērojami neatkarīgajam inspektoram, kurš var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

Neatkarīgajam inspektoram jābūt vajadzīgajām prasmēm, lai verificētu atbilstību prasībām, un tam nedrīkst būt interešu konflikta. Neatkarīgā inspektora līgumsaistības nedrīkst ierobežot to, kā tas pilda atbilstības verificēšanas uzdevumus.

Neatkarīgajam inspektoram ir:

pienācīgi rūpīgi jāpilda savi pienākumi un pienācīgi jāpārrauga visi tā atbildības jomā esošie uzdevumi,

jābūt objektīvam visās savās darbībās, savus atzinumus un ziņojumus balstot tikai un vienīgi uz faktiem, kā arī

nepieciešamības gadījumā jāievēro konfidencialitāte, lai aizsargātu dalībnieku komerciālās intereses vai sensitīvu informāciju, un šajā nolūkā jāparaksta vienošanās par informācijas neizpaušanu ar pašregulācijas pasākuma dalībniekiem, ja tie to pieprasa.

Pašregulācijas pasākumā jānosaka procedūra, kā neatkarīgo inspektoru izraugās un kā nodrošina, ka inspektoram nav interešu konflikta, bet ir vajadzīgās prasmes, lai verificētu atbilstību prasībām. Par izraudzītā neatkarīgā inspektora iecelšanu jāvienojas ar Komisijas dienestiem. Koordinācijas komitejai jābūt iesaistītai neatkarīgā inspektora līguma nosacījumu un noteikumu definēšanā.

Dalībnieku ziņojumi par atbilstību

Pašregulācijas pasākumā jāparedz noteikumi par vismaz turpmāk uzskaitītajiem aspektiem attiecībā uz dokumentāciju, kas katram dalībniekam jāiesniedz neatkarīgajam inspektoram:

tirgus veids un tehniskie dati, kas jāpaziņo,

formāts, kādā jāsniedz dati,

dokumentācijas nosūtīšanas veids, kā arī

dokumentācijas iesniegšanas regularitāte un laiks.

Katram dalībniekam jāpaziņo visa informācija un dati (tostarp tirgus dati un dati par ražojumu ekoloģiskajiem raksturlielumiem), kas vajadzīgi, lai neatkarīgais inspektors varētu pamatoti verificēt dalībnieka atbilstību visām pasākuma ietvaros noteiktajām saistībām.

Dalībniekiem jāsniedz tirgus dati, kas neatkarīgajam inspektoram ļauj konstatēt, vai vismaz 90 % to ražojumu atbilst saistībām. Ja dalībnieki apņemas nodrošināt, ka 100 % to ražojumu atbilst saistībām, dalībniekiem nav neatkarīgajam inspektoram jāsniedz konkrēti tirgus dati.

Ziņojumi jāsniedz par katru pašregulācijas pasākumā ietverto modeli, kas tiek laists Savienības tirgū un/vai nodots ekspluatācijā. Ja konkrētu modeļu atšķirības pašregulācijas pasākuma kontekstā nav būtiskas (t. i., tās neattiecas uz nevienu aspektu, kas saistīts ar prasībām), ziņojumos var apvienot līdzīgus modeļus ar nosacījumu, ka to norāda. Dalībnieku paziņotā informācija un dati var atšķirties tikai tiktāl, ciktāl atšķiras to attiecīgās saistības.

Visiem dalībniekiem dati neatkarīgajam inspektoram jāsniedz vienādā formātā.

Pēc iespējas iesniegšanai jāizmanto elektroniskie saziņas veidi, vienlaikus ņemot vērā konfidencialitātes prasības un administratīvo slogu, ar ko saskaras iesaistītās puses.

Pārskata periodam jābūt vienam gadam. Katram dalībniekam katru gadu divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām jāiesniedz dokumentācija. Ja pēc noteiktā termiņa neatkarīgais inspektors ir dalībniekiem papildus pieprasījis sniegt trūkstošo informāciju, tā jāsniedz īsā termiņā, kurš jānorāda pašregulācijas pasākumā.

Atbilstības verifikācija

Pašregulācijas pasākums paredz neatkarīgajam inspektoram pilnvaras verificēt atbilstību pašregulācijas pasākuma prasībām:

pārbaudot dalībnieku iesniegto dokumentāciju,

testējot ražojumus, kā arī

veicot inspekcijas dalībnieku telpās.

Neatkarīgajam inspektoram jāpieņem lēmums par šo metožu piemērotāko kombināciju.

Testēšana

Testēšana attiecas uz pašregulācijas pasākumā ietverto ražojumu raksturlielumu verificēšanu, laboratorijā veicot fiziskus testus. Testēšana vienmēr jāveic neatkarīgā laboratorijā, kurai vēlams būt akreditētai. Alternatīvā kārtā testēšanu var veikt kāda dalībnieka telpās ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta pilnīga objektivitāte.

Neatkarīgajam inspektoram testēšanai izlases veidā jāizraugās pienācīgs skaits dažādu dalībnieku ražojumu, vēlams no mazumtirgotājiem dažādās dalībvalstīs (fiziskos vai tiešsaistes veikalos). Ja dalībnieki ražojumus nodrošina tieši, tie nedrīkst iesaistīties paraugu atlasē.

Neatkarīgais inspektors var izraudzīties konkrētus modeļus vai konkrēta dalībnieka modeļus, ja no kāda avota iegūtā informācija liecina par šo modeļu vai par šā dalībnieka iespējamu neatbilstību.

Dalībniekiem pēc neatkarīgā inspektora pieprasījuma jāiesniedz konkrēta dokumentācija un informācija, kas vajadzīga testēšanai, ja tā nav ietverta kopā ar ražojumiem nodrošinātajā dokumentācijā.

Detalizētie testēšanas ziņojumi par katru atsevišķu testēto ražojumu jāiesniedz Komisijai un attiecīgajam dalībniekam.

Inspekcijas

Neatkarīgais inspektors var inspicēt konkrētu dalībnieku, balstoties uz konkrētu informāciju, kas pamato šādu inspekciju. Attiecīgais dalībnieks jāiepazīstina ar konkrēto informāciju.

Inspekciju kā līdzekli, ar ko verificē atbilstību pašregulācijas pasākuma saistībām, izmanto tikai tad, ja nav pieejams nekāds cits izmaksu ziņā efektīvs līdzeklis. Inspekcijas laikā neatkarīgajam inspektoram jāveic tikai tādas darbības, kas ir obligāti vajadzīgas, lai verificētu dalībnieka atbilstību pašregulācijas pasākuma saistībām.

Neatkarīgais inspektors nedrīkst dalībnieku iepriekš brīdināt par inspekciju vai drīkst tikai par to paziņot īsi pirms inspekcijas. Dalībnieks sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

Viena mēneša laikā pēc inspekcijas neatkarīgajam inspektoram attiecīgajam dalībniekam jānosūta inspekcijas ziņojuma projekts komentāru sniegšanai. Dalībniekam savi komentāri jāsniedz divu nedēļu laikā pēc ziņojuma projekta saņemšanas. Ja vajadzīgs, neatkarīgajam inspektoram divu nedēļu laikā jāievieš izmaiņas ziņojuma projektā, lai ņemtu vērā no dalībnieka saņemtos komentārus. Ziņojums, tostarp inspekcijas pamatojums, jāiesniedz Komisijai un attiecīgajam dalībniekam. Pirmajā Koordinācijas komitejas sanāksmē, kas notiek pēc ziņojuma pabeigšanas, jāprezentē ziņojuma kopsavilkums. Kopsavilkumā nedrīkst atklāt nekādu sensitīvu komercinformāciju, ja vien tas nav vajadzīgs, lai pierādītu neatbilstību.

Neatkarīgā inspektora ziņojumi

Neatkarīgajam inspektoram jāsagatavo atbilstības ziņojuma projekts un tas jānosūta Koordinācijas komitejas locekļiem ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Koordinācijas komitejas locekļiem komentāri par ziņojumu jāsniedz divu nedēļu laikā. Neatkarīgajam inspektoram jāiesniedz atbilstības ziņojuma galīgā redakcija Koordinācijas komitejai ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Atbilstības ziņojumā jāietver:

informācija par izmantotajām datu apkopošanas un apstrādes metodēm un par jebkādām grūtībām ziņojuma sagatavošanā*,

dokumentu pārbaudes rezultāti*,

pieeja, kas piemērota, lai izraudzītos ražojumus testēšanai, un jānorāda, vai uzmanība tika koncentrēta uz konkrētiem modeļiem vai dalībniekiem, kā arī iemesli šādai rīcībai*,

testēto ražojumu saraksts un atsevišķo rezultātu kopsavilkums,

kopsavilkumi par visām pārskata periodā veiktajām inspekcijām,

neatbilstīgo dalībnieku saraksts,

informācija par jebkādas neatbilstības iemesliem*, kā arī

ieteikumi turpmākajiem pārskata periodiem.

Pašregulācijas pasākumā var noteikt, ka informācija par punktiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti (*), jāsniedz apkopotā veidā ar rezultātu kopsavilkumu par visiem dalībniekiem kopā, neietverot atsevišķu dalībnieku komerciālos un konfidenciālos datus. Tādos gadījumos Komisijai un attiecīgajam dalībniekam jāsaņem atsevišķi ziņojumi, kas ietver konkrētu atsevišķu informāciju par katru dalībnieku attiecībā uz šiem punktiem.

Neatbilstība

Par neatbilstību jāpiemēro pakāpeniskas sankcijas.

Ja dalībnieks neatkarīgajam inspektoram neiesniedz savu atbilstības ziņojumu, tad neatkarīgajam inspektoram jāveic inspekcija tajā gadā, kas seko attiecīgajam pārskata periodam. Ja dalībnieks atkārtoti nenosūta atbilstības dokumentāciju, dalībnieks nekavējoties jāizslēdz no pašregulācijas pasākuma.

Ja neatkarīgā inspektora inspekcijā vai atbilstības ziņojumā atklājies, ka dalībnieks nav ievērojis pašregulācijas pasākuma prasības, no viņa jāprasa īstenot korektīvas darbības. Ja neatbilstība turpinās ilgāk par sešiem mēnešiem pēc neatkarīgā inspektora ziņojuma, dalībnieks nekavējoties jāizslēdz no pašregulācijas pasākuma.

Priekšsēdētājam par visu neatbilstīgo dalībnieku izslēgšanu rakstiski jāinformē Koordinācijas komiteja vienas nedēļas laikā pēc informācijas saņemšanas no neatkarīgā inspektora par to, ka ir izpildīts tūlītējas izslēgšanas nosacījums.

3.7.   Ierosināto pašregulācijas pasākumu pārvaldības izmaksu lietderība

Dalībniekiem jāuzņemas visas ar neatkarīgo inspektoru un tā darbībām, tīmekļa vietni un Koordinācijas komitejas darbību saistītās izmaksas, izņemot Komisijas pārstāvja un novērotāju, kas nav neatkarīgais inspektors, dalības izmaksas.

Pašregulācijas pasākumam jāmudina dalībnieki specializētajās zināšanās, pieredzē, informācijā un paraugpraksē dalīties ar citu ekodizaina pašregulācijas pasākumu dalībniekiem.

3.8.   Ilgtspējība

Pašregulācijas pasākumā jānorāda tā politikas mērķi. Tiem jāatbilst direktīvas politikas mērķiem.

3.9.   Stimulu saderība

Ierosinātajam pašregulācijas pasākumam jāatbilst citiem valsts līmeņa faktoriem un stimuliem.


(1)  Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai – ES programma, COM(2015) 215.

(2)  Sal. ar direktīvas 18.–21. apsvērumu, 15. panta 3. punkta b) apakšpunktu un 17. pantu.

(3)  Direktīvas VIII pielikums.

(4)  COM(2012) 684, COM(2013) 23 un COM(2015) 178.

(5)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.).

(8)  ““Zilā rokasgrāmata” par ES produktu noteikumu īstenošanu” izskaidro nozīmi frāzēm “laist tirgū” un “nodot ekspluatācijā” (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).


Top