EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2278

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2278 (2016. gada 15. decembris) par Apvienoto Arābu Emirātu normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

C/2016/8352

OV L 342, 16.12.2016, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2278/oj

16.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/68


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2278

(2016. gada 15. decembris)

par Apvienoto Arābu Emirātu normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 25. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantā izklāstītās procedūras par centrālo darījumu partneru (turpmāk “CDP”), kas uzņēmējdarbību veic trešās valstīs, atzīšanu nolūks ir dot CDP, kas uzņēmējdarbību veic un darbības atļauju ir saņēmuši trešās valstīs, kur regulatīvie standarti ir līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti minētajā regulā, iespēju sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā. Tādējādi tajā paredzētā atzīšanas procedūra un lēmums par līdzvērtību palīdz sasniegt Regulas (ES) Nr. 648/2012 galveno mērķi – samazināt sistēmisko risku, paplašinot tādu drošu un stabilu CDP izmantošanu, kas veic ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, tai skaitā arī tad, ja šādi CDP uzņēmējdarbību veic un darbības atļauju ir saņēmuši kādā trešā valstī.

(2)

Lai trešās valsts tiesisko regulējumu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu Savienības tiesiskajam regulējumam attiecībā uz CDP, piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma nodrošinātajam rezultātam pēc būtības vajadzētu būt līdzvērtīgam Savienības prasībām attiecībā uz regulatīvajiem mērķiem, kurus ar to ir paredzēts sasniegt. Tādēļ šīs līdzvērtības novērtēšanas mērķis ir pārliecināties, ka Apvienoto Arābu Emirātu (turpmāk “AAE”) tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina, ka CDP, kas uzņēmējdarbību veic un darbības atļauju ir saņēmuši AAE, tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kuras uzņēmējdarbību veic Savienībā, nerada lielāku risku, nekā tiem radītu CDP, kas darbības atļauju saņēmuši Savienībā, un līdz ar to arī nerada Savienībā nepieņemama līmeņa sistēmisko risku. Tāpēc it īpaši būtu jāņem vērā ievērojami zemāki objektīvie riski, ar kādiem saistīta tīrvērtes darbība finanšu tirgos, kas mazāki par Savienības finanšu tirgu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktu ir jāizpilda trīs nosacījumi, lai noteiktu, ka trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši šajā trešā valstī, ir līdzvērtīgs minētajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.

(4)

Pirmais nosacījums ir tāds, ka trešā valstī darbības atļauju saņēmušajiem CDP ir jāievēro juridiski saistošas prasības, kas līdzvērtīgas prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(5)

AAE juridiski saistošās prasības attiecībā uz CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši no AAE, sastāv no AAE Securities and Commodities Authority (Vērtspapīru un biržā tirgoto izejvielu (preču) darījumu uzraudzības iestāde) (turpmāk “SCA”) izdotajiem noteikumiem (turpmāk “noteikumi”). Noteikumos ir paredzētas prasības, kas CDP pastāvīgi ir jāievēro, lai tie varētu sniegt tīrvērtes pakalpojumus AAE ietvaros. Tie sastāv no 2005. gada Lēmuma Nr. 157\R, kurā definēta tīrvērtes aģentūra, un SCA padomes 2015. gada Lēmuma Nr. 11, kurā noteiktas prasības attiecībā uz CDP. Ikvienai CDP, kas uzņēmējdarbību veic AAE ietvaros, ir jāsaņem darbības atļauja no SCA.

(6)

Ar SCA padomes 2015. gada Lēmumu Nr. 11 SCA ir izdevusi noteikumus, kuros paredzēts, ka CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši no AAE, ir jāievēro dokuments Principles for Financial Markets Infrastructures (“Finanšu tirgu infrastruktūras principi”) (turpmāk “PFMI”), ko 2012. gada aprīlī izdeva Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (2) un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija.

(7)

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem CDP ir jāpieņem iekšējie noteikumi un procedūras, kuri nodrošina atbilstību visām attiecīgajām prasībām un kuros būtu ietverti visi svarīgākie aspekti, kas saistīti ar tā darbību, tostarp aizsardzības pasākumi, kas palīdz pārvaldīt kredītu, likviditātes un darbības risku. Šiem iekšējiem noteikumiem un procedūrām ir nepieciešams SCA apstiprinājums. Turklāt šajos iekšējos noteikumos un procedūrās nedrīkst veikt grozījumus, ja SCA iebilst pret grozījumu projektu. Turklāt CDP izmantotajām metodikām par finanšu resursu aprēķināšanu un spriedzes testu scenārijiem ir nepieciešams SCA apstiprinājums.

(8)

Tādējādi juridiski saistošajām prasībām, kas piemērojamas CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši no AAE, ir divu pakāpju struktūra. Noteikumos, it īpaši SCA padomes 2015. gada Lēmumā Nr. 11, ietvertajos pamatprincipos ir izklāstīti augsta līmeņa standarti, kuri ikvienam CDP ir jāievēro, lai saņemtu atļauju sniegt tīrvērtes pakalpojumus AAE ietvaros. Minētie noteikumi veido pirmās pakāpes juridiski saistošās prasības AAE ietvaros. CDP iekšējie noteikumi un procedūras veido otrās pakāpes juridiski saistošās prasības AAE ietvaros. SCA novērtē CDP atbilstību noteikumiem un PFMI. Tiklīdz SCA ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus un procedūras, tie kļūst juridiski saistoši attiecīgajam CDP.

(9)

Novērtējot to, vai tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas piemērojams tiem CDP, kuri uzņēmējdarbību veic AAE ietvaros, ir līdzvērtīgs, būtu jāņem vērā arī šā regulējuma ietekme uz risku mazināšanas iznākumu tāda riska līmeņa ziņā, kādam pakļauti tīrvērtes dalībnieki un tirdzniecības vietas, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, kad tiem ir dalība minētajās struktūrās. Riska mazināšanas rezultātu konstatē gan pēc attiecīgā CDP veiktajai tīrvērtes darbībai objektīvi piemītošā riska līmeņa, kas atkarīgs no tā finanšu tirgus lieluma, kurā darbojas šis CDP, gan pēc tiesiskā un uzraudzības regulējuma, ko piemēro CDP šā riska līmeņa mazināšanas nolūkā, atbilstības. Lai panāktu līdzvērtīgu riska mazināšanas iznākumu, ir nepieciešamas stingrākas riska mazināšanas prasības attiecībā uz CDP, kas veic darbības lielākos finanšu tirgos, kuru riska līmenis ir augstāks, nekā attiecībā uz CDP, kas darbojas mazākos finanšu tirgos ar zemāku riska līmeni.

(10)

Finanšu tirgus, kurā savu tīrvērtes darbību veic CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši AAE ietvaros, ir ievērojami mazāks nekā tas, kurā darbojas CDP, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā. Pēdējos trīs gados veikto atvasināto instrumentu darījumu, kuriem tīrvērte veikta AAE ietvaros, vērtības kopsumma bija mazāka nekā 1 % no atvasināto instrumentu darījumu, kuriem tīrvērte veikta Savienībā, vērtības kopsummas. Tāpēc dalība tādos CDP, kuri uzņēmējdarbību veic AAE, tīrvērtes dalībniekus un tirdzniecības vietas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, pakļauj daudz zemākiem riskiem nekā to dalība tādos CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši Savienībā.

(11)

Tādēļ tiesisko un uzraudzības regulējumu, ko piemēro CDP, kuri uzņēmējdarbību veic AAE, var uzskatīt par līdzvērtīgu, ja tas ir atbilstošs, lai mazinātu zemāka līmeņa risku. Ar noteikumiem, kuri piemērojami CDP, kas darbības atļauju saņēmuši no AAE, un kurus papildina iekšējie noteikumi un procedūras PFMI īstenošanai, tiek mazināts AAE pastāvošais zemāka līmeņa risks un tiek panākts riska mazināšanas iznākums, kas ir līdzvērtīgs Regulā (ES) Nr. 648/2012 paredzētajam iznākumam.

(12)

Tāpēc būtu jāsecina, ka AAE tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina, ka CDP, kuri AAE ietvaros saņēmuši darbības atļauju, ievēro juridiski saistošās prasības, kas līdzvērtīgas prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(13)

Saskaņā ar otro nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam AAE tiesiskajam un uzraudzības regulējumam attiecībā uz CDP, kas darbības atļauju saņēmuši no AAE, ir jāparedz minēto CDP pastāvīga efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(14)

CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši no AAE, uzraudzību veic SCA. SCA ir tiesīga pastāvīgi uzraudzīt CDP atbilstību juridiski saistošajām prasībām, kuras attiecas uz CDP. Saistībā ar šo SCA var pieprasīt no CDP informāciju, veikt pārbaudes uz vietas, izdot norādījumus par prudenciālās uzraudzības prasību pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu novēršanu, kā arī norādījumus attiecībā uz tādu praksi, kas ir pretrunā finanšu tirgu pareizai darbībai, kā arī pieprasīt, lai CDP izveidotu iekšējās kontroles sistēmu un veiktu risku kontroles pasākumus. SCA var arī atcelt no amata CDP vadību, konkrētu komiteju locekļus un citus darbiniekus. Turklāt SCA ir tiesīga atcelt CDP piešķirto atļauju. SCA var arī veikt disciplinārus pasākumus attiecībā uz CDP un uzlikt tiem naudas sodus par tiem piemērojamo juridiski saistošo noteikumu neievērošanu.

(15)

Tādēļ būtu jāsecina, ka CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši no AAE, ir pakļauti pastāvīgai, iedarbīgai uzraudzībai un prasību izpildei.

(16)

Saskaņā ar trešo nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam AAE tiesiskajā un uzraudzības regulējumā ir jābūt iekļautai efektīvai līdzvērtīgai sistēmai tādu CDP atzīšanai, kas darbības atļauju saņēmuši saskaņā ar kādas trešās valsts tiesību aktiem (“trešās valsts CDP”).

(17)

SCA var atzīt CDP, kuri darbības atļauju saņēmuši kādā trešā valstī, kur tiesiskais un uzraudzības regulējums nodrošina iznākumu līdzīgi tam, kādu nodrošina AAE piemērojamais tiesiskais un uzraudzības regulējums. Turklāt trešo valstu CDP ir jābūt pakļautiem iedarbīgai uzraudzībai, kas nodrošinātu piemērojamā tiesiskā un uzraudzības regulējuma ievērošanu. Lai varētu piešķirt atzīšanu, ir nepieciešams noslēgt nodomu protokolu starp AAE un pieteikuma iesniedzēja CDP uzraudzības iestādi no trešās valsts.

(18)

Tāpēc būtu jāsecina, ka AAE tiesiskajā un uzraudzības regulējumā ir paredzēta iedarbīga un līdzvērtīga trešās valsts CDP atzīšanas sistēma.

(19)

Šis lēmums ir balstīts uz juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz CDP, kuras AAE ietvaros ir piemērojamas šā lēmuma pieņemšanas laikā. Komisijai sadarbībā ar EVTI būtu jāturpina regulāri uzraudzīt, kā mainās tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CDP AAE ietvaros un kā tiek izpildīti nosacījumi, ar kādiem ir pieņemts šis lēmums.

(20)

Tiesiskā un uzraudzības regulējuma attiecībā uz CDP, kas darbības atļauju saņēmuši no AAE, regulārajai pārskatīšanai nebūtu jāskar Komisijas iespēja papildus vispārīgajai pārskatīšanai jebkurā laikā veikt speciālu pārskatīšanu, ja attiecīgo pārmaiņu dēļ Komisijai ir nepieciešams atkārtoti novērtēt līdzvērtību, kas noteikta ar šo lēmumu. Šāda atkārtota novērtēšana varētu izraisīt šā lēmuma atcelšanu.

(21)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punkta vajadzībām AAE tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas sastāv no AAE Securities and Commodities Authority (SCA) izdotajiem noteikumiem, papildinātiem ar saskaņā ar SCA padomes 2015. gada Lēmumu Nr. 11 piemērojamo dokumentu Principles for Financial Markets Infrastructures, un kas piemērojams CDP, kuri AAE ietvaros saņēmuši darbības atļauju, ir uzskatāms par līdzvērtīgu Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas nosaukums 2014. gada 1. septembrī tika mainīts uz “Maksājumu un tirgus infrastruktūru komiteja”.


Top