Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1967

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1967 (2016. gada 8. novembris), ar ko groza 3. pantu Lēmumā 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7075)

C/2016/7075

OJ L 303, 10.11.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1967/oj

10.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1967

(2016. gada 8. novembris),

ar ko groza 3. pantu Lēmumā 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7075)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2002/757/EK (2) 3. panta 1. punkta pirmo daļu uzņēmīgus augus un uzņēmīgu koksni Savienības teritorijā var ievest vienīgi tad, ja attiecībā uz tiem ir izpildīti neatliekamie fitosanitārie pasākumi, kas aprakstīti minētā lēmuma I pielikuma 1.a un 2. punktā. Lēmuma 2002/757/EK 3. panta 1. punkta otrajā daļā paredzēta atkāpe attiecībā uz tādiem Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Līdz 2016. gada 30. novembrim tos var ievest Savienībā, neizpildot minētā lēmuma I pielikuma 2. punktā minētos nosacījumus, ja vien tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti minētā lēmuma II pielikumā.

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/893 (3) ir noteiktas prasības, kas jāievēro, ievedot Savienībā tādus Acer spp. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir trešās valstīs. Tiek uzskatīts, ka šīs prasības ir vajadzīgas Savienības teritorijas fitosanitārajai aizsardzībai pret Anoplophora glabripennis (Motschulsky), un nekāda atkāpe no tām nebūtu uzskatāma par pamatotu. Tāpēc Lēmumā 2002/757/EK paredzētā atkāpe attiecībā uz minētās sugas zāģmateriāliem bez mizas vairs nebūtu pieļaujama.

(3)

Ņemot vērā informāciju, ko dalībvalstis periodiski iesniedz Komisijai, var secināt, ka ar Lēmuma 2002/757/EK II pielikumā noteikto īpašo nosacījumu piemērošanu pietiek, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu Savienībā. Dalībvalstīm būtu jāturpina šos nosacījumus piemērot Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas. Amerikas Savienoto Valstu iesniegtās tehniskās informācijas novērtējums liecina, ka Lēmuma 2002/757/EK 6.a panta 3. punktā minētā lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programma darbojas efektīvi.

(4)

Tāpēc atļauja piemērot atkāpi attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas būtu jāpagarina līdz 2026. gada 31. decembrim, lai attiecībā uz minēto koksni izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības pārrāvumiem.

(5)

Tādēļ Lēmums 2002/757/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/757/EK grozījums

Lēmuma 2002/757/EK 3. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, līdz 2026. gada 31. decembrim Savienībā, neievērojot šā lēmuma I pielikuma 2. punktu, var ievest tādus Quercus spp. L. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti šā lēmuma II pielikumā.”

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2002. gada 19. septembra Lēmums 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (OV L 252, 20.9.2002., 37. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 9. jūnija Īstenošanas lēmums 2015/893 par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 146, 11.6.2015., 16. lpp.).


Top