EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1918

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1918 (2016. gada 28. oktobris) par dažiem drošības pasākumiem attiecībā uz hronisko novājēšanas slimību (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6815) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/6815

OJ L 296, 1.11.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1918/oj

1.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1918

(2016. gada 28. oktobris)

par dažiem drošības pasākumiem attiecībā uz hronisko novājēšanas slimību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6815)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 4. pantu;

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 4. pants paredz, ka Komisija saskaņā ar principiem un noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Direktīvas 90/425/EEK (2) 10. pantā, var pieņemt drošības pasākumus attiecībā uz transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE).

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) (3) I pielikuma I daļas 1.1.2. punktu EEZ līguma izpildē Direktīvas 90/425/EEK 10. pants nav piemērojams un visas atsauces uz minēto noteikumu ir uzskatāmas par atsauci uz EEZ līguma I pielikuma I daļas ievaddaļas 3. punktu. Saskaņā ar minētā punkta a) apakšpunktu, ja Savienība plāno pieņemt drošības pasākumus attiecībā uz kādu EBTA valsti, tā attiecīgo EBTA valsti par to nekavējoties informē. Turklāt ierosinātie pasākumi ir nekavējoties jāpaziņo katrai EEZ līguma līgumslēdzējai pusei un EBTA Uzraudzības iestādei. 2016. gada 17. jūnijā Komisija informēja Norvēģiju par savu nodomu pieņemt drošības pasākumu attiecībā uz dzīviem briežu dzimtas dzīvniekiem no Norvēģijas sakarā ar to, ka Norvēģijā konstatēti vairāki hroniskās novājēšanas slimības gadījumi. 2016. gada 28. jūnijā Komisija par ierosināto pasākumu paziņoja EEZ līguma līgumslēdzējām pusēm un 2016. gada 30. augustā par to informēja EBTA Uzraudzības iestādi.

(3)

Hroniskā novājēšanas slimība ir briežu dzimtas dzīvnieku TSE, kas ir infekcioza, tāpēc var traucēt tirdzniecību Savienībā, importu Savienībā un eksportu uz trešām valstīm.

(4)

Minētās slimības uzliesmojuma gadījumā pastāv risks, ka slimība varētu izplatīties uz citām briežu dzimtas dzīvnieku populācijām un citiem reģioniem. Līdz ar to tā ar dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku kustību varētu izplatīties no vienas dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas EBTA valsts (“EEZ EBTA valsts”) uz citu dalībvalsti vai EEZ EBTA valsti un trešām valstīm.

(5)

Norvēģija ir Komisiju informējusi, ka tās teritorijā kopš 2016. gada aprīļa sākuma apstiprinājušies vairāki hroniskās novājēšanas slimības gadījumi, un 2016. gada 11. jūlijā pieņēma pagaidu pasākumu, ar kuru, neskarot īpašas atkāpes, līdz 2017. gada 1. janvārim aizliedza no Norvēģijas eksportēt dzīvus briežu dzimtas dzīvniekus.

(6)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā un izvairītos no nepamatotiem trešo valstu liktiem šķēršļiem tirdzniecībai, ir Savienības līmenī jāaizliedz dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku kustība no Norvēģijas uz Savienību, neskarot īpašas atkāpes. Praktisku apsvērumu dēļ šis aizliegums būtu jāpiemēro dzīviem briežu dzimtas dzīvniekiem, kuru kustība notiek sakarā ar cilvēka darbību, bet ne savvaļas briežu dzimtas dzīvniekiem, kas Norvēģijas robežu šķērso bez jebkādas cilvēka iejaukšanās.

(7)

Tā kā dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošana no Norvēģijas uz Zviedriju vai Somiju tūlītējai nokaušanai galamērķa valstī dzīvnieku veselību apdraud maz, būtu jāparedz atkāpe, kas šādu pārvietošanu atļauj, ja vien galamērķa dalībvalsts tai dod rakstisku piekrišanu.

(8)

Būtu jāņem vērā ziemeļbriežu tradicionālā sezonālā pārrobežu ganīšanās un kultūras vai sporta pasākumos izmantoto ziemeļbriežu pārvietošana no Norvēģijas uz Zviedriju un otrādi. Šajā sakarā būtu izņēmuma kārtā jānosaka īpašas atkāpes. Sakarā ar dzīvnieku veselības apdraudējumu, ko rada ar šīm atkāpēm atļautā kustība, it sevišķi vides kontaminācija ar hroniskās novājēšanas slimības prioniem galamērķa teritorijās, šāda kustība būtu jāierobežo, to atļaujot tikai noteiktās Zviedrijas teritorijās, un būtu jāaizliedz dzīvus briežu dzimtas dzīvniekus no šīm teritorijām nosūtīt, izņemot nosūtīšanu uz pārējo Zviedriju, Norvēģiju vai Somiju tūlītējai nokaušanai, ja galamērķa dalībvalsts tai dod piekrišanu.

(9)

Somijas teritorijā esošo dzīvo briežu dzimtas dzīvnieku veselību aizsargā Norvēģijas–Somijas ziemeļbriežu žogs starp Norvēģiju un Somiju. Tomēr žogs neiet precīzi pa Norvēģijas–Somijas robežu, un dažās vietās tas iesniedzas dažus kilometrus Somijas teritorijā vai dažus kilometrus Norvēģijas teritorijā. Tāpēc aizliegums, kas nosakāms dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku kustībai no Norvēģijas uz Savienību, nebūtu jāpiemēro briežu dzimtas dzīvnieku kustībai no Norvēģijas uz Somiju līdz Norvēģijas–Somijas ziemeļbriežu žogam ganīšanās ietvaros vai tādu Somijas ziemeļbriežu kustībai, kuri ganījušies Norvēģijā līdz Norvēģijas–Somijas ziemeļbriežu žogam un pārvietojas atpakaļ uz Somiju. Juridiskas konsekvences labad būtu jāaizliedz dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku nosūtīšana no Somijas teritorijām līdz Norvēģijas–Somijas ziemeļbriežu žogam, izņemot nosūtīšanu uz pārējo Somijas teritoriju, Norvēģiju vai Zviedriju tūlītējai nokaušanai.

(10)

Aizliegumam vajadzētu būt pagaidu aizliegumam, un līdz 2017. gada 31. decembrim epidemioloģiskā situācija un aizlieguma nepieciešamība būtu jāpārskata.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

1)

“dzīvi briežu dzimtas dzīvnieki” ir dzīvi Cervidae dzimtas dzīvnieki;

2)

“dzīvi ziemeļbrieži” ir dzīvi Rangifer ģints dzīvnieki.

2. pants

1.   Dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku kustība no Norvēģijas uz Savienību ir aizliegta.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ir atļauta šāda dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku kustība:

a)

ar nosacījumu, ka Zviedrijas kompetentā iestāde šādai kustībai dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu: dzīvu ziemeļbriežu kustība no Norvēģijas uz pielikumā uzskaitītajām Zviedrijas teritorijām sezonālās ganīšanās ietvaros vai atpakaļ uz pielikumā uzskaitītajām Zviedrijas teritorijām pēc sezonālās ganīšanās Norvēģijā;

b)

dzīvu ziemeļbriežu kustība no Norvēģijas uz pielikumā uzskaitītajām Somijas teritorijām sezonālās ganīšanās ietvaros;

c)

tādu dzīvu ziemeļbriežu kustība no Somijas, kuri ganījušies teritorijā starp Norvēģijas–Somijas robežu un Norvēģijas–Somijas ziemeļbriežu žogu un kuri atgriežas Somijā;

d)

ar nosacījumu, ka galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde šādai kustībai dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu: dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošana no Norvēģijas uz Zviedriju vai Somiju tūlītējai nokaušanai;

e)

ar nosacījumu, ka Zviedrijas kompetentā iestāde katram šādam sūtījumam dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu: dzīvu ziemeļbriežu pārvietošana no Norvēģijas uz pielikumā uzskaitītajām Zviedrijas teritorijām sporta vai kultūras pasākumiem vai pēc dalības sporta vai kultūras pasākumos;

f)

ar nosacījumu, ka tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde šādai kustībai dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu: dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku tranzīts no Norvēģijas uz Norvēģiju caur Zviedriju vai Somiju.

3. pants

1.   Attiecīgās dalībvalstis aizliedz dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku nosūtīšanu no pielikumā uzskaitītajām teritorijām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, atļauj dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku nosūtīšanu tūlītējai nokaušanai no pielikumā uzskaitītajām Zviedrijas teritorijām uz pārējo Zviedriju vai Somiju, ja vien galamērķa kompetentā iestāde šādai kustībai dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, atļauj dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku nosūtīšanu tūlītējai nokaušanai no pielikumā uzskaitītajām Somijas teritorijām uz Zviedriju. Turklāt atļauj dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku nosūtīšanu tūlītējai nokaušanai no pielikumā uzskaitītajām Somijas teritorijām uz pārējo Somiju, ja vien Somijas kompetentā iestāde šādai kustībai dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, atļauj dzīvu briežu dzimtas dzīvnieku nosūtīšanu no pielikumā uzskaitītajām teritorijām uz Norvēģiju, ja vien Norvēģijas kompetentā iestāde šādai kustībai dod iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2017. gada 31. decembrim.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

(2)  Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.).

(3)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PIELIKUMS

1.   2. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā, 3. panta 1. punktā, 3. panta 2. punktā un 3. panta 4. punktā minētās Zviedrijas teritorijas:

Norbotenas lēne,

Vesterbotenas lēne,

Jemtlandes lēne,

Vesternorlandes lēne,

Dālarnas lēnes Elvdālenas (Älvdalen) komūna,

Jēvleborjas lēnes Nūrdanstīgas, Hudiksvallas un Sēderhamnas komūna.

2.   2. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. panta 1. punktā, 3. panta 3. punktā un 3. panta 4. punktā minētās Somijas teritorijas:

teritorija starp Norvēģijas–Somijas robežu un Norvēģijas–Somijas ziemeļbriežu žogu.


Top