EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1754

Padomes Lēmums (ES) 2016/1754 (2016. gada 29. septembris), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

OJ L 268, 1.10.2016, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1754/oj

1.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 268/82


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/1754

(2016. gada 29. septembris),

ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 78. panta 3. punktu, Padome pieņēma divus lēmumus, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 (2)40 000 starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju no Itālijas un Grieķijas ir jāpārceļ uz citām dalībvalstīm. Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 (3)120 000 starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju no Itālijas un Grieķijas ir jāpārceļ uz citām dalībvalstīm.

(2)

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/1601 4. panta 2. punktu no 2016. gada 26. septembra54 000 pieteikuma iesniedzēju no Itālijas un Grieķijas ir jāpārceļ uz citu dalībvalstu teritoriju, ja vien saskaņā ar minētā lēmuma 4. panta 3. punktu līdz tam laikam Komisija nav ierosinājusi iedalīt tos konkrētai labumguvējai dalībvalstij, kura saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs personu pieplūdums.

(3)

Lēmuma (ES) 2015/1601 1. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija pastāvīgi uzrauga situāciju attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo masveida pieplūdumu dalībvalstīs. Vajadzības gadījumā Komisijai jāiesniedz priekšlikums grozīt minēto lēmumu, lai ņemtu vērā situācijas attīstību uz vietas un tās ietekmi uz pārcelšanas mehānismu, kā arī pieaugošo spiedienu uz dalībvalstīm, jo īpaši dalībvalstīm, kuras savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ pirmās saskaras ar migrāciju.

(4)

Lai izbeigtu nelikumīgu migrāciju no Turcijas uz ES, 2016. gada 18. martā (4) ES un Turcija vienojās par vairākiem rīcības elementiem, tostarp par to, ka par katru sīrieti, ko Turcija uzņēmusi atpakaļ no Grieķijas salām, no Turcijas uz dalībvalstīm atbilstoši esošajām saistībām tiks pārmitināts cits sīrietis. Pārmitināšana saskaņā ar minēto mehānismu notiks, vispirms pildot dalībvalstu apņemšanās, ko tās uzņēmās Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2015. gada 20. jūlija secinājumos. Jebkādas turpmākas pārmitināšanas vajadzības jāapmierina, izmantojot līdzīgu brīvprātīgu pasākumu, kura limits ir vēl līdz 54 000 personu, ļaujot visas minētajā pasākumā uzņemtās pārmitināšanas saistības atskaitīt no neiedalītajām vietām, kas paredzētas Lēmumā (ES) 2015/1601.

(5)

Var sagaidīt, ka pārmitināšana, humanitāra uzņemšana vai cita veida likumīga uzņemšana no Turcijas saskaņā ar valsts un daudzpusējām shēmām atvieglos migrācijas spiedienu uz tām dalībvalstīm, kuras gūst labumu no pārcelšanas saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601, nodrošinot likumīgu un drošu ceļu uz Savienību un atturot no nelikumīgas ieceļošanas. Tāpēc dalībvalstu solidaritātes centieni, savā teritorijā brīvprātīgi uzņemot Sīrijas valstspiederīgos, kuri atrodas Turcijā un kuriem nepārprotami vajadzīga starptautiskā aizsardzība, būtu jāņem vērā attiecībā uz iepriekš minētajiem 54 000 starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem. Attiecībā uz minētajiem 54 000 pieteikuma iesniedzējiem to personu skaits, ko dalībvalsts uzņēmusi no Turcijas, būtu jāatskaita no personu skaita, kas uz minēto dalībvalsti ir jāpārceļ saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601.

(6)

Uzņemšanas mehānismi var ietvert pārmitināšanu, humanitāru uzņemšanu vai citus likumīgus veidus to Sīrijas valstspiederīgo uzņemšanai, kuri atrodas Turcijā un kuriem nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, piemēram, humanitārās vīzas programmas, humanitāru pārcelšanu, ģimenes atkalapvienošanās programmas, privātas sponsorēšanas projektus, stipendiju programmas, darbaspēka mobilitātes shēmas un citus.

(7)

Šim lēmumam nevajadzētu ietekmēt saistības, ko dalībvalstis uzņēmušās saskaņā ar pārmitināšanas shēmu, par ko dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties 2015. gada 20. jūlija Padomes sanāksmē, vienojās savos secinājumos, un tās nebūtu jāņem vērā saistību izpildē saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601. Tāpēc dalībvalstij, kas izvēlas pildīt savas saistības saskaņā ar Lēmumu (ES) 2015/1601, lai, veicot pārmitināšanu, uzņemtu sīriešus, kuri atrodas Turcijā, minētais pasākums nebūtu jāuztver kā daļa no tās saistībām, kas izriet no 2015. gada 20. jūlija pārmitināšanas shēmas.

(8)

Lai nodrošinātu pienācīgu situācijas uzraudzību, dalībvalstij, ja tā izvēlējusies izmantot šo iespēju, katru mēnesi būtu jāziņo Komisijai par sīriešiem, kuri atradušies Turcijā un kuri uzņemti tās teritorijā saskaņā ar šajā grozījumā paredzēto iespēju, precizējot, saskaņā ar kuru shēmu – valsts vai daudzpusējo – persona ir uzņemta, un precizējot likumīgās uzņemšanas veidu.

(9)

Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(10)

Ar šo lēmumu tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(11)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots LES un LESD, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Apvienotā Karaliste nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro.

(12)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots LES un LESD, un neskarot minētā protokola 4. un 4.a pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro.

(13)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots LES un LESD, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(14)

Ņemot vērā situācijas steidzamību, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (ES) 2015/1601 4. pantā iekļauj šādu punktu:

“3.a   Saistībā ar 1. punkta c) apakšpunktā minēto pieteikuma iesniedzēju pārcelšanu dalībvalstis var izvēlēties pildīt savas saistības, uzņemot savā teritorijā Sīrijas valstspiederīgos, kuri atrodas Turcijā, saskaņā ar valstu vai daudzpusējām likumīgas uzņemšanas shēmām personām, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, bet izņemot pārmitināšanas shēmu, kas bija dalībvalstu valdību pārstāvju 2015. gada 20. jūlija Padomes sanāksmē izdarīto secinājumu priekšmets. Šādā veidā dalībvalsts uzņemto personu skaits atbilstoši samazina attiecīgās dalībvalsts pienākumu.

Attiecībā uz katru šādu likumīgu uzņemšanu, kas samazina pārcelšanas pienākumu, 10. pantu piemēro mutatis mutandis.

Dalībvalstis, kas izvēlas šajā punktā paredzēto iespēju, katru mēnesi ziņo Komisijai par to personu skaitu, kas likumīgi uzņemtas šā punkta nolūkā, norādot tās shēmas veidu, saskaņā ar kuru notikusi uzņemšana, un izmantotās likumīgas uzņemšanas veidu.”

2. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2017. gada 26. septembrim.

3.   Šo lēmumu piemēro visām personām, ko Lēmuma (ES) 2015/1601 4. panta 3.a punkta nolūkā dalībvalstis ir uzņēmušas no Turcijas teritorijas no 2016. gada 1. maija.

Briselē, 2016. gada 29. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. ŽIGA


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/1523 (2015. gada 14. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (OV L 239, 15.9.2015., 146. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (OV L 248, 24.9.2015., 80. lpp.).

(4)  ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojums.


Top