EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1362

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1362 (2016. gada 9. augusts) par shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

C/2016/5162

OJ L 215, 10.8.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1362/oj

10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1362

(2016. gada 9. augusts)

par shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 7.c panta 4. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (2), un jo īpaši tās 18. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 98/70/EK 7.b un 7.c pantā un IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK 17. un 18. pantā un V pielikumā ir paredzēti līdzīgi biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības kritēriji, kā arī līdzīgas verifikācijas procedūras, ar kurām pārbauda atbilstību minētajiem kritērijiem.

(2)

Ja biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos ņem vērā Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādītajiem mērķiem, dalībvalstīm ir jāprasa, lai uzņēmēji pierāda, ka biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2.–5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

(3)

Komisija var pieņemt lēmumu, ka brīvprātīgās valstu vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti standarti biomasas produktu ražošanai, ir ietverti precīzi dati, piemērojot Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punktu, un/vai ir pierādīts, ka biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem un/vai ka materiāli nav tīši modificēti vai pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu vai tā daļu attiektos IX pielikums. Ja uzņēmējs iesniedz apliecinājumu vai datus, kas iegūti saskaņā ar Komisijas atzītu brīvprātīgu shēmu, dalībvalstij ir aizliegts no piegādātāja pieprasīt papildu pierādījumus par atbilstību ilgtspējības kritērijiem, ciktāl uz to attiecas atzīšanas lēmums.

(4)

Pieprasījums atzīt, ka ar shēmu Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED, kas bāzēta 7–9 Chemin de Balexert, 1219 Chatelaine, Šveicē, tiek pierādīta biodegvielas sūtījumu atbilstība Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem, Komisijai tika iesniegts 2016. gada 27. jūnijā. Šajā shēmā ietverts plašs izejvielu loks, tostarp atkritumi un atlikumi, kā arī visa pārraudzības ķēde. Atzītās shēmas dokumenti būtu jāpublisko pārredzamības platformā, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK.

(5)

Shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED novērtējumā tika konstatēts, ka tā pienācīgi aptver Direktīvas 98/70/EK un Direktīvas 2009/28/EK ilgtspējības kritērijus un ka tajā izmantota masu bilances metodika saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 1. punkta un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 1. punkta prasībām.

(6)

Shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED vērtējums apliecināja, ka tā atbilst uzticamības, pārredzamības un neatkarīgas revīzijas pienācīgiem standartiem, kā arī ir ievērotas Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK V pielikumā paredzētās metodiskās prasības.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar shēmu Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED (turpmāk “shēma”), kuras atzīšanas pieprasījums Komisijai tika iesniegts 2016. gada 27. jūnijā, tiek pierādīts, ka tādu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo sūtījumi, kuri ražoti atbilstoši shēmā noteiktajiem biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas standartiem, atbilst ilgtspējības kritērijiem, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 3., 4. un 5. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3., 4. un 5. punktā.

Shēmā ir ietverti arī precīzi dati Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta un Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punkta izpildes vajadzībām.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Ja šīs shēmas saturs, kurš Komisijai iesniegts atzīšanai 2016. gada 27. jūnijā, tiek mainīts tā, ka tas var ietekmēt šā lēmuma pieņemšanas pamatu, par minētajām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija izvērtē paziņotās izmaiņas, lai noskaidrotu, vai shēma vēl joprojām pienācīgi aptver visus ilgtspējības kritērijus, attiecībā uz kuriem tā ir atzīta.

3. pants

Komisija var lemt par šā lēmuma atcelšanu cita starpā šādos apstākļos:

a)

ja ir skaidri pierādījumi, ka ar shēmu nav īstenoti elementi, kurus uzskata par izšķirīgiem šā lēmumā pieņemšanā, vai ja saistībā ar šiem elementiem noticis nopietns un strukturāls pārkāpums;

b)

ja par shēmu Komisijai netiek iesniegts gada ziņojums, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 6. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 6. punktā;

c)

ja šajā shēmā netiek īstenoti neatkarīgas revīzijas standarti, kas paredzēti Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 5. punkta trešajā daļā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 5. punkta trešajā daļā minētajos īstenošanas aktos, vai citu shēmas elementu uzlabojumi, kurus uzskata par izšķirīgiem atzīšanas pagarināšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.


Top