Help Print this page 

Document 32016D1032

Title and reference
Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1032 (2016. gada 13. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz krāsaino metālu ražošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3563) (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • In force
OJ L 174, 30.6.2016, p. 32–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1032/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1032

(2016. gada 13. jūnijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz krāsaino metālu ražošanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3563)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (1) un jo īpaši tās 13. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) izmanto par atsauces materiālu Direktīvas 2010/75/ES II nodaļas aptverto iekārtu atļaujas nosacījumu noteikšanā, un kompetentajām iestādēm būtu jānosaka emisiju robežvērtības, kas nodrošina, ka normālos ekspluatācijas apstākļos emisijas nepārsniedz ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītos emisiju līmeņus, kuri noteikti LPTP secinājumos.

(2)

Ar Komisijas 2011. gada 16. maija lēmumu (2) izveidotais forums, kura dalībnieki ir dalībvalstu, attiecīgo nozaru un vides aizsardzību veicinošo nevalstisko organizāciju pārstāvji, 2014. gada 4. decembrī Komisijai sniedza savu atzinumu par krāsaino metālu ražošanai piemērojamā LPTP atsauces dokumenta ierosināto saturu. Minētais atzinums ir publiski pieejams.

(3)

Minētā LPTP atsauces dokumenta galvenais elements ir šā lēmuma pielikumā izklāstītie LPTP secinājumi.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 75. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tiek pieņemti pielikumā izklāstītie secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz krāsaino metālu ražošanu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

(2)  OV C 146, 17.5.2011., 3. lpp.


PIELIKUMS

SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ KRĀSAINO METĀLU RŪPNIECĪBU

TVĒRUMS

Šie LPTP secinājumi attiecas uz noteiktām Direktīvas 2010/75/ES I pielikuma 2.1., 2.5. un 6.8. apakšiedaļā minētajām darbībām, respektīvi:

—   2.1.: metālu rūdu (ieskaitot sulfīdrūdas) apdedzināšanu vai aglomerēšanu,

—   2.5.: krāsaino metālu ražošanu:

a)

neattīrītu krāsaino metālu ražošanu no rūdas, koncentrātiem vai sekundāriem jēlmateriāliem metalurģiskos, ķīmiskos vai elektrolītiskos procesos;

b)

krāsaino metālu, arī reģenerētu produktu, kausēšanu, tostarp leģēšanu, un krāsaino metālu lietuvju ekspluatēšanu ar šķidrkausēšanas jaudu, kas svinam un kadmijam ir lielāka par 4 tonnām dienā, bet visiem pārējiem metāliem – lielāka par 20 tonnām dienā,

—   6.8.: ogles (cietās ogles) vai elektrografīta ražošana, izmantojot incinerāciju vai grafitizāciju.

Konkrētāk, šie LPTP secinājumi aptver šādus procesus un darbības:

primāro un sekundāro krāsaino metālu ražošana,

cinka oksīda ieguve no izgarojumiem citu metālu ražošanas laikā,

niķeļa savienojumu ieguve no tehniskajiem šķidrumiem metāla ražošanas laikā,

kalcija–silīcija sakausējumu (CaSi) un silīcija (Si) ražošana krāsnī, kurā ražo arī ferosilīciju,

alumīnija oksīda ražošana no boksīta pirms primārā alumīnija ražošanas, ja tā ir šā metāla ražošanas neatņemama daļa,

alumīnija sāļu sārņu pārstrāde,

ogles un/vai grafīta elektrodu ražošana.

Šie LPTP secinājumi neaptver šādas darbības un procesus:

dzelzs rūdas aglomerēšana. To aptver secinājumi par LPTP attiecībā uz dzelzs un tērauda ražošanu,

sērskābes ražošana, izmantojot SO2 gāzes no krāsaino metālu ražošanas. To aptver secinājumi par LPTP attiecībā uz neorganisko ķīmisko vielu – amonjaka, skābju un mēslojuma – lielapjoma ķīmisko ražošanu,

lietuves, ko aptver secinājumi par LPTP attiecībā uz kalvēm un lietuvēm.

Citi atsauces dokumenti, kuri varētu būt relevanti attiecībā uz šajos LPTP secinājumos aplūkotajām darbībām:

Atsauces dokuments

Temats

Energoefektivitāte (ENE)

Vispārīgie energoefektivitātes aspekti

Vispārizmantojamas notekūdeņu un atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas sistēmas ķīmiskās rūpniecības nozarē (CWW)

Notekūdeņu attīrīšanas paņēmieni, kā samazināt metālu emisijas ūdenī

Neorganisko ķīmisko vielu lielapjoma ražošana – amonjaks, skābes un mēslojums (LVIC-AAF)

Sērskābes ražošana

Rūpnieciskās dzesēšanas sistēmas (ICS)

Netieša dzesēšana ar ūdeni vai gaisu (ūdensdzese vai gaisdzese)

Ar glabāšanu saistītās emisijas (EFS)

Materiālu glabāšana un manipulācijas ar tiem

Ekonomika un šķērsvidiskā ietekme (ECM)

Tehnisko paņēmienu ekonomiskie aspekti un šķērsvidiskā ietekme

No RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings (ROM)

Gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings

Atkritumu apstrādes nozare (WT)

Atkritumu apsaimniekošana un apstrāde

Lielas jaudas sadedzināšanas iekārtas [stacijas] (LCP)

Sadedzināšanas iekārtas [stacijas], kas ražo tvaiku un/vai elektroenerģiju

Virsmu apstrāde ar organiskajiem šķīdinātājiem (STS)

Bezskābes dekapēšana

Metālu un plastmasas virsmas apstrāde (STM)

Dekapēšana skābē

DEFINĪCIJAS

Šajos LPTP secinājumos izmanto šādas definīcijas:

Termins

Definīcija

Jauna stacija

Stacija, kuras ekspluatācijai objektā, kurā atrodas iekārta, pirmā atļauja izsniegta pēc šo LPTP secinājumu publicēšanas, vai stacija, kas, saglabājot iekārtas esošos pamatus, pēc šo LPTP secinājumu publicēšanas tiek pilnīgi nomainīta.

Esoša stacija

Stacija, kas nav jauna stacija.

Ievērojama modernizācija

Ievērojamas izmaiņas stacijas konstrukcijā vai tehnoloģijā, kuru gaitā tiek ievērojami pielāgoti vai nomainīti tehnoloģiskie mezgli un saistītais aprīkojums.

Primārās emisijas

No krāsnīm tieši novadītas emisijas, kas neizplatās to tuvumā.

Sekundārās emisijas

Emisijas, kas izkļūst no krāsns oderējuma vai izplatās darbību – piem., pielādēšanas vai izlaišanas – laikā un tiek uztvertas ar nosūcēju vai apvalku (piem., aptvērējapvalku (doghouse)).

Primārā ražošana

Metālu ražošana no rūdām un koncentrātiem.

Sekundārā ražošana

Metālu ražošana no atlikumiem un/vai metāllūžņiem, arī ar pārkausēšanu un sakausēšanu.

Nepārtraukta mērīšana

Mērīšana ar objektā pastāvīgi uzstādītu automātisku mērīšanas sistēmu nepārtrauktam emisiju monitoringam.

Periodiski mērījumi

Mērlieluma (konkrēta mērāmā lieluma) noteikšana ar manuālām vai automātiskām metodēm konkrētos laika intervālos.

VISPĀRĪGI APSVĒRUMI

Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni

Šajos LPTP secinājumos uzskaitītie un aprakstītie tehniskie paņēmieni nav ne preskriptīvi, ne izsmeļoši. Drīkst izmantot citus tehniskos paņēmienus, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.

Ja vien nav norādīts citādi, LPTP secinājumi ir vispārizmantojami.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi emisijām gaisā

Šajos LPTP secinājumos norādītie ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) emisijām gaisā attiecas uz standartapstākļiem – sausu gāzi 273,15 K temperatūrā un pie 101,3 kPA spiediena.

Emisijas gaisā: vidējošanas periodi

Uz gaisā emitēto vielu emisijas vidējošanas periodiem attiecina šādas definīcijas:

Dienas vidējā vērtība

Attiecībā uz 24 stundu periodu vidējota vērtība, kas aprēķināta no derīgām, nepārtrauktos mērījumos iegūtām pusstundas vai stundas vidējām vērtībām

Paraugošanas perioda vidējā vērtība

Vidējā vērtība no trim secīgiem mērījumiem, kas katrs ildzis vismaz 30 minūtes, ja vien nav norādīts citādi (1)

Emisijas ūdenī: vidējošanas periodi

Uz ūdenī emitēto vielu emisijas vidējošanas periodiem attiecina šādas definīcijas:

Dienas vidējā vērtība

Vidējā vērtība, kas iegūta 24 stundu paraugošanas periodā kā plūsmproporcionāls apvienotais paraugs (vai laikproporcionāls apvienotais paraugs, ja ir pierādīts, ka plūsma ir pietiekami nemainīga) (2)

AKRONĪMI

Termins

Nozīme

BaP

Benz[a]pirēns

ESP

Elektrostatiskais precipitators

I-TEQ

Starptautiskā toksiskuma ekvivalence, ko iegūst, piemērojot starptautiskās toksiskuma ekvivalences koeficientus, kuri noteikti Direktīvas 2010/75/ES VI pielikuma 2. daļā

NOX

Slāpekļa monoksīda (NO) un slāpekļa dioksīda (NO2) summa, kas izteikta kā NO2

PCDD/F

Polihlorētie dibenz-p-dioksīni un dibenzfurāni (17 kongeneri)

PAO

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

KGOS

Kopējais gaistošais organiskais ogleklis; kopējie gaistošie organiskie savienojumi, ko mēra ar liesmas jonizācijas detektoru (LJD) un izsaka kā kopējo oglekli

GOS

Gaistošie organiskie savienojumi, kas definēti Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 45. punktā

1.1.   VISPĀRĪGIE LPTP SECINĀJUMI

Līdztekus šajā iedaļā sniegtajiem vispārīgajiem LPTP secinājumiem ir piemērojami arī visi attiecīgie procesiem specifiskie LPTP secinājumi 1.2. līdz 1.9. iedaļā.

1.1.1.   Vidiskās pārvaldības sistēmas (EMS)

1. LPTP.   LPTP, kā uzlabot vispārējos vidiskos rādītājus, ir ieviest un konsekventi īstenot tādu vidiskās pārvaldības sistēmu (EMS), kam piemīt visas šīs iezīmes:

a)

vadības, tostarp augstākā līmeņa vadītāju, atbalsts;

b)

tādas vides politikas noteikšana, kas paredz, ka vadība iekārtu pastāvīgi uzlabo;

c)

nepieciešamo procedūru, mērķu un mērķrādītāju plānošana un noteikšana apvienojumā ar finanšu plānošanu un ieguldījumiem;

d)

tādu procedūru īstenošana, kurās īpaša uzmanība pievērsta šādiem aspektiem:

i)

struktūra un atbildības sadalījums;

ii)

darbā pieņemšana, apmācība, izpratnes un kompetences palielināšana;

iii)

saziņa;

iv)

darbinieku iesaistīšana;

v)

dokumentācija;

vi)

rezultatīva procesu kontrole;

vii)

tehniskās apkopes programmas;

viii)

gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām;

ix)

garantēta vides jomas tiesību aktu prasību ievērošana;

e)

darbības rezultātu pārbaude un koriģējoši pasākumi, kuros īpaša uzmanība pievērsta šādiem aspektiem:

i)

monitorings un mērījumi (sk. arī atsauces ziņojumu “No RED iekārtām gaisā un ūdenī emitēto vielu monitorings” – ROM);

ii)

koriģējoši un profilaktiski pasākumi;

iii)

uzskaitvedība;

iv)

neatkarīgas (ja praktiski iespējams) iekšējās vai ārējās revīzijas, kurās noskaidro, vai EMS atbilst plānam un vai tā ir pienācīgi ieviesta un tiek ievērota;

f)

EMS un tās pastāvīgas piemērotības, atbilstības un efektivitātes pārbaudīšana, kuru veic augstākā līmeņa vadītāji;

g)

sekošana vidi mazāk piesārņojošu tehnoloģiju izstrādei;

h)

jaunas stacijas projektēšanas posmā un visa tās darbmūža laikā – tās vidiskās ietekmes izvērtēšana, ko radīs iekārtas ekspluatācijas eventuāla izbeigšana;

i)

regulāra nozares procesu salīdzinošā novērtēšana.

EMS turklāt paredz arī izstrādāt un īstenot rīcības plānu putekļu difūzo emisiju novēršanai (sk. 6. LPTP) un izmantot tehniskās apkopes vadības sistēmu, kurā īpaša uzmanība veltīta atputekļošanas sistēmu veiktspējai (sk. 4. LPTP).

Izmantojamība

EMS (piem., standarta vai nestandarta) tvērums (piem., detalizācijas līmenis) un veids parasti ir saistīts ar iekārtas veidu, lielumu un sarežģītību un tās iespējamo vidisko ietekmi.

1.1.2.   Energopārvaldība

2. LPTP.   LPTP, kā efektīvi izmantot enerģiju, ir izmantot kādu tālāk norādīto paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Energoefektivitātes pārvaldības sistēma (piem., ISO 50001)

Vispārizmantojams

b

Reģeneratīvie vai rekuperatīvie degļi

Vispārizmantojams

c

Atkritumprocesu siltumenerģijas rekuperācija (piem., tvaika, karsta ūdens, karsta gaisa formā)

Izmantojams tikai pirometalurģiskajos procesos

d

Reģeneratīvais termiskais oksidizators

Izmantojams tikai tad, ja jāsamazina kāda degtspējīga piesārņotāja daudzums

e

Krāsnī ielādējamo materiālu, sadedzināšanā izmantojamo gaisu vai kurināmo priekškarsēt, izmantojot šķidrkausēšanā radušās karstās gāzes

Izmantojams tikai sulfīdrūdu un to koncentrātu apdedzināšanā vai metālguves kausēšanā un citos pirometalurģiskos procesos

f

Paaugstināt izskalošanas šķīdumu temperatūru, izmantojot atlikumsiltuma rekuperācijā iegūto tvaiku vai karsto ūdeni

Izmantojams tikai alumīnija oksīda ieguvē vai hidrometalurģiskajos procesos

g

Karstās gāzes no metālpārvades teknes izmantot par priekškarsētu gaisu sadedzināšanas procesos

Izmantojams tikai pirometalurģiskajos procesos

h

Degļos izmantot ar skābekli bagātinātu gaisu vai tīru skābekli, lai metālguves kausēšana noritētu autogēniski vai oglekli saturošais materiāls sadegtu pilnīgi, tādējādi samazinoties energopatēriņam

Izmantojams tikai krāsnīs, kurās izmanto sēru vai oglekli saturošus jēlmateriālus

i

Koncentrātus un mitrus jēlmateriālus žāvēt zemā temperatūrā

Izmantojams tikai tad, ja veic žāvēšanu

j

Rekuperēt elektriskajās krāsnīs vai šahtas krāsnīs/domnās producētā oglekļa monoksīda ķīmiskās enerģijas saturu, to izplūdes gāzes pēc metālu atdalīšanas izmantojot par kurināmo citos ražošanas procesos vai par enerģijas avotu tvaika/karstā ūdens vai elektroenerģijas ieguvei

Izmantojams tikai tad, ja izplūdes gāzu CO saturs > 10 tilpuma %. Izmantojamību ietekmē arī izplūdes gāzu sastāvs un pastāvīgas plūsmas nepieejamība (t. i., partijveida procesi).

k

Dūmgāzes recirkulēt caur skābekļa–kurināmā degli, lai rekuperētu tajās esošā kopējā organiskā oglekļa enerģiju

Vispārizmantojams

l

Piemērota izolācija augsttemperatūras aprīkojumam, piem., tvaika un karstā ūdens caurulēm

Vispārizmantojams

m

Siltumenerģiju, kas radusies sērskābes ražošanā no sēra dioksīda, izmantot uz sērskābes ražošanas staciju novirzīto gāzu priekškarsēšanai vai tvaika un/vai karstā ūdens ieguvei

Izmantijams tikai krāsaino metālu ražošanas stacijās, arī sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanai

n

Tādam aprīkojumam kā ventilatori izmantot energoefektīvus elektromotorus, kas aprīkoti ar frekvenčregulējamu piedziņu

Vispārizmantojams

o

Izmantot vadības sistēmas, kuras automātiski aktivē gaisa atsūkšanas sistēmu vai koriģē atsūkšanas pakāpi atkarībā no faktiskajām emisijām

Vispārizmantojams

1.1.3.   Procesu vadība

3. LPTP.   LPTP, kā uzlabot vispārējos vidiskos rādītājus, ir nodrošināt stabilu procesu norisi, izmantojot procesu vadības sistēmu kopā ar kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Inspicēt un izvēlēties ielaidmateriālus atkarībā no procesa un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

b

Kārtīgi sajaukt padeves materiālus, lai panāktu optimālu konvertēšanas efektivitāti un samazinātu emisiju un brāķa apmēru

c

Izmantot padeves materiālu svēršanas un mērīšanas sistēmas

d

Ar procesoriem kontrolēt materiālu padeves rādītāju, kritiskos procesa parametrus un apstākļus (ieskaitot trauksmes signālu), sadedzināšanas apstākļus un papildu gāzes padevi

e

Tiešsaistē monitorēt krāsns temperatūru, spiedienu un gāzes plūsmu

f

Monitorēt gaisā izvadīto emisiju mazināšanas stacijas kritiskos procesa parametrus, piem., gāzes temperatūru, reaģentu padeves rādītājus, spiediena krišanos, ESP strāvu un spriegumu, skrubera tehniskā šķidruma plūsmu un pH un gāzveida sastāvdaļas (piem., O2, CO, GOS)

g

Kontrolēt putekļu un dzīvsudraba daudzumu izplūdes gāzē pirms tās novadīšanas uz sērskābes ražošanas staciju, kurā ražo sērskābi vai sašķidrināto SO2

h

Tiešsaistē monitorēt vibrācijas, lai konstatētu nosprostojumus un iespējamas aprīkojuma atteices

i

Tiešsaistē monitorēt elektrolītisko procesu strāvu, spriegumu un elektrokontakta temperatūru

j

Monitorēt un kontrolēt temperatūru šķidrkausēšanas (melting) un metālguves kausēšanas (smelting) krāsnīs, lai nepieļautu, ka pārkaršanas dēļ rodas metālu un metālu oksīdu izgarojumi

k

Ar procesoru kontrolēt reaģentu padevi un notekūdeņu attīrīšanas stacijas darbības rādītājus, tiešsaistē monitorējot temperatūru, duļķainumu, pH, vadītspēju un plūsmu

4. LPTP.   LPTP, kā samazināt vadītās putekļu un metālu emisijas gaisā, ir izmantot tehniskās apkopes pārvaldības sistēmu, kurā īpaša uzmanība veltīta atputekļošanas sistēmu veiktspējai un kura ir vidiskās pārvaldības sistēmas (sk. 1. LPTP) daļa.

1.1.4.   Difūzās emisijas

1.1.4.1.   Vispārīgā pieeja difūzo emisiju novēršanai

5. LPTP.   LPTP, kā novērst vai – ja tas nav iespējams – mazināt difūzās emisijas gaisā un ūdenī, ir tās pēc iespējas pilnīgāk savākt vistuvāk avotam un apstrādāt.

6. LPTP.   LPTP, kā novērst vai – ja tas nav iespējams – mazināt difūzās putekļu emisijas gaisā, ir ieviest un īstenot tādu rīcības plānu difūzo putekļu emisiju novēršanai, kas ir vidiskās pārvaldības sistēmas (sk. 1. LPTP) daļa un ietver abus šos pasākumus:

a)

apzināt relevantākos difūzo putekļu emisiju avotus (izmantojot, piem., EN 15445);

b)

noteikt un īstenot piemērotus pasākumus un tehniskos paņēmienus, ar kuriem noteiktā laikposmā novērst vai samazināt difūzās emisijas.

1.1.4.2.   Difūzās emisijas no jēlmateriālu glabāšanas, manipulācijām ar tiem un to transportēšanas

7. LPTP.   LPTP, kā novērst difūzās emisijas no jēlmateriālu glabāšanas, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Tādus putekļveidojošus materiālus kā koncentrātis, kušņi un smalkmateriāli glabāt slēgtās ēkās vai bunkuros/kastēs

b

Putekļus neveidojošus materiālus, piem., koncentrātus, kušņus, cieto kurināmo, beramus materiālus un koksu un sekundāros materiālus, kas satur ūdenī šķīstošus organiskos savienojumus, glabāt apsegtus

c

Putekļveidojošus materiālus vai sekundāros materiālus, kas satur ūdenī šķīstošus organiskos savienojumus, glabāt slēgtā iepakojumā

d

Granulētus vai aglomerētus materiālus glabāt apsegtos nodalījumos

e

Putekļveidojošus materiālus apstrādāt ar ūdens vai miglas smidzinātāju ar piedevām (piem., lateksu) vai bez tām

f

Putekļveidojošu materiālu pārvades un bēršanas punktos izvietot putekļu/gāzu atsūkšanas ierīces

g

Gāzveida hloru vai maisījumus, kas satur hloru, glabāt sertificētās spiedtvertnēs

h

Tvertnes izgatavot no materiāliem, kas izturīgi pret tajās turētajiem materiāliem

i

Izmantot uzticamas noplūžu detektēšanas sistēmas un tvertnes uzpildes līmeņa uzrādi ar trauksmes signālu pārpildes nepieļaušanai

j

Reaģējošus materiālus glabāt tvertnēs ar dubultsienām vai tvertnēs, kas atrodas ķimikālijizturīgā tādas pašas ietilpības apvaļņojumā, un izmantot glabātavu, kas ir necaurlaidīga un izturīga pret glabāto materiālu

k

Glabātavas konstruēt tā, lai:

visas noplūdes no tvertnēm un piegādes sistēmām tiktu uztvertas un lokalizētas apvaļņojumos, kuru ietilpība atbilst vismaz vislielākās apvaļņojumā esošās glabāšanas tvertnes tilpumam,

piegādes punkti būtu apvaļņojumā, lai varētu savākt visu izlijušo materiālu

l

Ar gaisu reaģējošu materiālu glabāšanai izmantot inertas gāzes buferslāni

m

Savākt un attīrīt ar glabāšanu saistītās emisijas, izmantojot pretpiesārņojuma sistēmu, kas paredzēta glabāto savienojumu apstrādei. Pirms novadīšanas savākt un attīrīt visu ūdeni, ar ko aizskaloti putekļi

n

Glabātavu regulāri tīrīt un vajadzības gadījumā mitrināt ar ūdeni

o

Ja materiālus glabā ārā, kaudzi novietot tā, lai tās garenass būtu paralēla parastajam vēja virzienam

p

Ja materiālus glabā ārā, iestādīt aizsargveģetāciju, uzstādīt vējlaužus vai vēja bloķētājus, lai mazinātu vēja ātrumu

q

Ja materiālus glabā ārā, iespēju robežās tos glabāt vienā kaudzē, nevis vairākās

r

Atklātu āra glabātavu drenēšanai izmantot eļļu uztvērējus un cietvielu uztvērējus. Ja materiāls var izdalīt eļļu (piem., metāla smalce (swarf)), tā glabāšanai izmantot betonētas zonas ar apmalēm vai citiem lokalizācijas elementiem

Izmantojamība

7. LPTP e) punkts nav izmantojams procesiem, kuros izmanto sausus materiālus vai rūdas/koncentrātus, kas dabiski ir pietiekami mitri, lai putekļi neveidotos. Izmantojamība var būt ierobežota reģionos, kur trūkst ūdens vai ir ļoti zema temperatūra.

8. LPTP.   LPTP, kā novērst difūzās emisijas no manipulācijām ar jēlmateriāliem un to transportēšanas, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Putekļveidojošu koncentrātu un kušņu un smalkmateriālu pārvadei un manipulācijām ar tiem izmantot norobežotus konveijerus vai pneimatiskās sistēmas

b

Manipulācijām ar putekļus neveidojošām cietvielām izmantot pārsegtus konveijerus

c

Atsūkt putekļus no piegādes punktiem, bunkuru ventilācijas lūkām, pneimatiskās pārvades sistēmām un konveijerpārvades punktiem un tos novadīt uz filtrācijas sistēmu (ja materiāli ir putekļveidojoši)

d

Manipulācijām ar materiāliem, kas satur disperģējamas vai ūdenī šķīstošas sastāvdaļas, izmantot slēgtus maisus vai mucas

e

Manipulācijām ar granulētiem materiāliem izmantot piemērotas tvertnes

f

Manipulāciju punktos materiālus apsmidzināt, lai tos samitrinātu

g

Pēc iespējas samazināt transporta attālumus

h

Samazināt attālumu, kādu materiāli krīt no konveijeru lentēm, ekskavatoru kausiem vai greiferiem

i

Koriģēt atklātās lentes konveijeru ātrumu (< 3,5 m/s)

j

Pēc iespējas samazināt materiālu nolaišanas ātrumu vai brīvā kritiena augstumu

k

Pārvades konveijerus un cauruļvadus novietot drošās, atklātās vietās virs zemes, lai varētu ātri konstatēt noplūdes un novērst bojājumus, ko varētu radīt transportlīdzekļi un cits aprīkojums. Ja nebīstamiem materiāliem izmanto ieraktus cauruļvadus, dokumentēt un atzīmēt to shēmu un ieviest drošas rakšanas sistēmas

l

Nodrošināt šķidrumu un sašķidrinātas gāzes piegādes savienojumpunktu automātisku noslēgšanos pēc manipulācijām

m

Lai samazinātu GOS emisijas, noplūdušās gāzes atpakaļnovadīt uz piegādes transportlīdzekli

n

Ja ar transportlīdzekli piegādā putošus materiālus vai ar tiem veic manipulācijas, noskalot tā riteņus un šasiju

o

Plānveidīgi tīrīt ceļus

p

Nošķirt nesaderīgus materiālus (piem., oksidētājus un organiskos materiālus)

q

Pēc iespējas ierobežot materiālu pārvadi starp procesiem

Izmantojamība

8. LPTP n) punkts var nebūt izmantojams, ja tā varētu rasties apledojums.

1.1.4.3   Difūzās emisijas no metālu ražošanas

9. LPTP.   LPTP, kā novērst vai – ja tas nav iespējams – mazināt difūzās emisijas no metālu ražošanas, ir optimizēt izdalgāzu savākšanu un attīrīšanu, izmantojot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Sekundāros jēlmateriālus termiski vai mehāniski priekšapstrādāt, lai pēc iespējas ierobežotu krāsnī padodamā materiāla kontamināciju ar organiskajām vielām

Vispārizmantojams

b

Izmantot slēgtu krāsni ar pienācīgi konstruētu atputekļošanas sistēmu vai krāsni un citus tehnoloģiskos mezglus noslēgt ar piemērotu ventilācijas sistēmu

Izmantojamību var ierobežot ar drošumu saistīti apsvērumi (piem., krāsns tips/konstrukcija, sprāgšanas risks)

c

Darbībām ar krāsni, piem., pielādēšanai un materiāla izlaišanai, izmantot sekundāro nosūcēju

Izmantojamību var ierobežot ar drošumu saistīti apsvērumi (piem., krāsns tips/konstrukcija, sprāgšanas risks)

d

Ja notiek putošu materiālu pārvade (piem., krāsns pielādēšanas un materiāla izlaišanas punktos, pārsegtās metālpārvades teknēs), savākt putekļus vai izgarojumus

Vispārizmantojams

e

Optimizēt to nosūcēju un novadšahtu konstrukciju un darbību, ar kurām uztver izgarojumus, kas izgaro no padeves atveres un šķidrā metāla, metālakmens (matte) vai sārņu izlaišanā un pārvadīšanā pa pārsegtām metālpārvades teknēm

Esošu staciju gadījumā izmantojamību var ierobežot vietas trūkums un ar stacijas konfigurāciju saistīti ierobežojumi

f

Krāsns/reaktora apvalki, piem., “apvalks apvalkā” (house-in-house) vai aptvērējapvalks izlaišanas un pielādēšanas darbībām

Esošu staciju gadījumā izmantojamību var ierobežot vietas trūkums un ar stacijas konfigurāciju saistīti ierobežojumi

g

Optimizēt izdalgāzes noplūdi no krāsns, izmantojot datorizētus fluīdu dinamikas pētījumus un marķiervielas

Vispārizmantojams

h

Pusnoslēgtām krāsnīm neliela jēlmateriālu daudzuma padevei izmantot ielādēšanas sistēmas

Vispārizmantojams

i

Savāktās emisijas attīrīt piemērotā pretpiesārņojuma sistēmā

Vispārizmantojams

1.1.5.   Gaisā emitēto vielu monitorings

10. LPTP.   LPTP ir vismaz tālāk dotajā biežumā saskaņā ar EN standartiem monitorēt emisijas no dūmeņiem gaisā. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot ISO, valsts vai citus starptautiskos standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Parametrs

Monitoringa tvērums

Minimālais monitoringa biežums

Standarts(-i)

Putekļi (4)

Varš:

38. LPTP, 39. LPTP, 40. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Alumīnijs:

56. LPTP, 58. LPTP, 59. LPTP, 60. LPTP, 61. LPTP, 67. LPTP, 81. LPTP, 88. LPTP

Svins, alva:

94. LPTP, 96. LPTP, 97. LPTP

Cinks, kadmijs:

119. LPTP, 122. LPTP

Dārgmetāli:

140. LPTP

Ferosakausējumi:

155. LPTP, 156. LPTP, 157. LPTP, 158. LPTP

Niķelis, kobalts:

171. LPTP

Citi krāsainie metāli:

emisijas, kas rodas tādos ražošanas posmos kā jēlmateriālu priekšapstrāde, pielādēšana, metālguves kausēšana, šķidrkausēšana un izlaišana

Nepārtraukts (3)

EN 13284-2

Varš:

37. LPTP, 38. LPTP, 40. LPTP, 41. LPTP, 42. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Alumīnijs:

56. LPTP, 58. LPTP, 59. LPTP, 60. LPTP, 61. LPTP, 66. LPTP, 67. LPTP, 68. LPTP, 80. LPTP, 81. LPTP, 82. LPTP, 88. LPTP

Svins, alva:

94. LPTP, 95. LPTP, 96. LPTP, 97. LPTP

Cinks, kadmijs:

113. LPTP, 119. LPTP, 121. LPTP, 122. LPTP, 128. LPTP, 132. LPTP

Dārgmetāli:

140. LPTP

Ferosakausējumi:

154. LPTP, 155. LPTP, 156. LPTP, 157. LPTP, 158. LPTP

Niķelis, kobalts:

171. LPTP

Ogle/grafīts:

178. LPTP, 179. LPTP, 180. LPTP, 181. LPTP

Citi krāsainie metāli:

emisijas, kas rodas tādos ražošanas posmos kā jēlmateriālu priekšapstrāde, pielādēšana, metālguves kausēšana, šķidrkausēšana un izlaišana

Reizi gadā (3)

EN 13284-1

Antimons un tā savienojumi, izteikti kā Sb

Svins, alva:

96. LPTP, 97. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā As

Varš:

37. LPTP, 38. LPTP, 39. LPTP, 40. LPTP, 42. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Svins, alva:

96. LPTP, 97. LPTP

Cinks:

122. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā Cd

Varš:

37. LPTP, 38. LPTP, 39. LPTP, 40. LPTP, 41. LPTP, 42. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Svins, alva:

94. LPTP, 95. LPTP, 96. LPTP, 97. LPTP

Cinks, kadmijs:

122. LPTP, 132. LPTP

Ferosakausējumi:

156. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Hroms (VI)

Ferosakausējumi:

156. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

Varš un tā savienojumi, izteikti kā Cu

Varš:

37. LPTP, 38. LPTP, 39. LPTP, 40. LPTP, 42. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Svins, alva:

96. LPTP, 97. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā Ni

Niķelis, kobalts:

172. LPTP, 173. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Svins un tā savienojumi, izteikti kā Pb

Varš:

37. LPTP, 38. LPTP, 39. LPTP, 40. LPTP, 41. LPTP, 42. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Svins, alva:

94. LPTP, 95. LPTP, 96. LPTP, 97. LPTP

Ferosakausējumi:

156. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Tallijs un tā savienojumi, izteikti kā Tl

Ferosakausējumi:

156. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Cinks un tā savienojumi, izteikti kā Zn

Cinks, kadmijs:

113. LPTP, 114. LPTP, 119. LPTP, 121. LPTP, 122. LPTP, 128. LPTP, 132. LPTP

Reizi gadā

EN 14385

Citi metāli, ja relevanti (5)

Varš:

37. LPTP, 38. LPTP, 39. LPTP, 40. LPTP, 41. LPTP, 42. LPTP, 43. LPTP, 44. LPTP, 45. LPTP

Svins, alva:

94. LPTP, 95. LPTP, 96. LPTP, 97. LPTP

Cinks, kadmijs:

113. LPTP, 119. LPTP, 121. LPTP, 122. LPTP, 128. LPTP, 132. LPTP

Dārgmetāli:

140. LPTP

Ferosakausējumi:

154. LPTP, 155. LPTP, 156. LPTP, 157. LPTP, 158. LPTP

Niķelis, kobalts:

171. LPTP

Citi krāsainie metāli

Reizi gadā

EN 14385

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā Hg

Varš, alumīnijs, svins, alva, cinks, kadmijs, ferosakausējumi, niķelis, kobalts, citi krāsainie metāli:

11. LPTP

Nepārtraukts vai reizi gadā (3)

EN 14884

EN 13211

SO2

Varš: 49. LPTP

Alumīnijs: 60. LPTP, 69. LPTP

Svins, alva: 100. LPTP

Dārgmetāli: 142. LPTP, 143. LPTP

Niķelis, kobalts: 174. LPTP

Citi krāsainie metāli  (8)  (9)

Nepārtraukts vai reizi gadā (3)  (6)

EN 14791

Cinks, kadmijs: 120. LPTP

Nepārtraukts

Ogle/grafīts: 182. LPTP

Reizi gadā

NOX, izteikti kā NO2

Varš, alumīnijs, svins, alva, FeSi, Si (pirometalurģiskie procesi): 13. LPTP

Dārgmetāli: 141. LPTP

Citi krāsainie metāli  (9)

Nepārtraukts vai reizi gadā (3)

EN 14792

Ogle/grafīts

Reizi gadā

KGOS

Varš: 46. LPTP

Alumīnijs: 83. LPTP

Svins, alva: 98. LPTP

Cinks, kadmijs: 123. LPTP

Citi krāsainie metāli  (10)

Nepārtraukts vai reizi gadā (3)

EN 12619

Ferosakausējumi: 160. LPTP

Ogle/grafīts: 183. LPTP

Reizi gadā

Formaldehīds

Ogle/grafīts:

183. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

Fenols

Ogle/grafīts: 183. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

PCDD/F

Varš: 48. LPTP

Alumīnijs: 83. LPTP

Svins, alva: 99. LPTP

Cinks, kadmijs: 123. LPTP

Dārgmetāli: 146. LPTP

Ferosakausējumi: 159. LPTP

Citi krāsainie metāli  (7)  (9)

Reizi gadā

EN 1948 1., 2. un 3. daļa

H2SO4

Varš: 50. LPTP

Cinks, kadmijs: 114. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

NH3

Alumīnijs: 89. LPTP

Dārgmetāli: 145. LPTP

Niķelis, kobalts: 175. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

Benz[a]pirēns

Alumīnijs:

59. LPTP, 60. LPTP, 61. LPTP

Ferosakausējumi:

160. LPTP

Ogle/grafīts:

178. LPTP, 179. LPTP, 180. LPTP, 181. LPTP

Reizi gadā

ISO 11338–1

ISO 11338–2

Gāzveida fluorīdi, izteikti kā HF

Alumīnijs: 60. LPTP, 61. LPTP, 67. LPTP

Nepārtraukts (3)

ISO 15713

Alumīnijs: 60. LPTP, 67. LPTP, 84. LPTP

Cinks, kadmijs: 124. LPTP

Reizi gadā (3)

Fluorīdi kopā

Alumīnijs: 60. LPTP, 67. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

Gāzveida hlorīdi, izteikti kā HCl

Alumīnijs: 84. LPTP

Nepārtraukts vai reizi gadā (3)

EN 1911

Cinks, kadmijs: 124. LPTP

Dārgmetāli: 144. LPTP

Reizi gadā

Cl2

Alumīnijs: 84. LPTP

Dārgmetāli: 144. LPTP

Niķelis, kobalts: 172. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

H2S

Alumīnijs: 89. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

PH3

Alumīnijs: 89. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

AsH3 un SbH3 kopā

Cinks, kadmijs: 114. LPTP

Reizi gadā

EN standarta nav

Piezīme.

“Citi krāsainie metāli” attiecas uz to krāsaino metālu ražošanu, kuri nav atsevišķi aplūkoti 1.2.–1.8. iedaļā.

1.1.6.   Dzīvsudraba emisijas

11. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt dzīvsudraba emisijas gaisā (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) no pirometalurģiskajiem procesiem, ir izmantot vienu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai tos abus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot jēlmateriālus ar zemu dzīvsudraba saturu, arī – sadarbojoties ar piegādātājiem dzīvsudraba atdalīšanā no sekundārajiem materiāliem

b

Izmantot adsorbentus (piem., aktivēto ogli, selēnu) kombinācijā ar putekļu filtrēšanu (11)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 1. tabulu.

tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi dzīvsudraba emisijām gaisā (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) no pirometalurģiskajiem procesiem, ja izmantotie jēlmateriāli satur dzīvsudrabu

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (12)  (13)

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā Hg

0,01–0,05

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.1.7.   Sēra dioksīda emisijas

12. LPTP.   LPTP, kā samazināt SO2 emisijas no izdalgāzēm ar augstu SO2 saturu un samazināt dūmgāzu attīrīšanas sistēmā radīto atkritumproduktu daudzumu, ir atgūt sēru, ražojot sērskābi vai sašķidrināto SO2.

Izmantojamība

Izmantojams tikai stacijās, kurās ražo varu, svinu, primāro cinku, sudrabu, niķeli un/vai molibdēnu.

1.1.8.   NOX emisijas

13. LPTP.   LPTP, kā samazināt NOX emisijas gaisā no pirometalurģiskajiem procesiem, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (14)

a

Zemu NOX emisiju degļi

b

Skābekļa–kurināmā degļi

c

Dūmgāzu recirkulācija (atpakaļ deglī, lai samazinātu liesmas temperatūru), ja izmanto skābekļa–kurināmā degļus

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.1.9.   Emisijas ūdenī un to monitorings

14. LPTP.   LPTP, kā novērst vai mazināt notekūdeņu rašanos, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Izmērīt izmantotā tīrā ūdens daudzumu un novadīto notekūdeņu daudzumu

Vispārizmantojams

b

Tajā pašā procesā atkārtoti izmantot ūdeni no tīrīšanas procesiem (ieskaitot anodu un katodu skalošanu) un izlijumus

Vispārizmantojams

c

Atkārtoti izmantot slapjajā ESP un slapjajos skruberos radītās vājo skābju plūsmas

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no tā, kāds ir metālu un cietvielu saturs notekūdeņos

d

Atkārtoti izmantot notekūdeņus no sārņu granulēšanas

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no tā, kāds ir metālu un cietvielu saturs notekūdeņos

e

Atkārtoti izmantot virszemes noteces ūdeņus

Vispārizmantojams

f

Izmantot slēgtu dzesēšanas sistēmu

Ja vajadzīga zema temperatūra, izmantojamība var būt ierobežota tehnisku apsvērumu dēļ

g

Atkārtoti izmantot notekūdeņu attīrīšanas stacijā attīrīto ūdeni

Izmantojamību var ierobežot sāls saturs

15. LPTP.   LPTP, kā novērst ūdens kontamināciju un samazināt emisijas ūdenī, ir nekontaminētas notekūdeņu plūsmas nošķirt no attīrāmām notekūdeņu plūsmām.

Izmantojamība

Nekontaminēta lietusūdens nošķiršana var nebūt izmantojama esošās notekūdeņu savākšanas sistēmās.

16. LPTP.   LPTP ir ūdens paraugošanu veikt saskaņā ar ISO 5667 un punktā, kur notiek emisija no iekārtas, vismaz reizi mēnesī (15) monitorēt emisijas ūdenī, ievērojot EN standartus. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot ISO, nacionālos vai citus starptautiskos standartus, kas nodrošina, ka iegūtajiem datiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalitāte.

Parametrs

Piemērojams šādu metālu ražošanai (16)

Standarts(-i)

Dzīvsudrabs (Hg)

Varš, svins, alva, cinks, kadmijs, dārgmetāli, ferosakausējumi, niķelis, kobalts un citi krāsainie metāli

EN ISO 17852

EN ISO 12846

Dzelzs (Fe)

Varš, svins, alva, cinks, kadmijs, dārgmetāli, ferosakausējumi, niķelis, kobalts un citi krāsainie metāli

EN ISO 11885

EN ISO 15586

EN ISO 17294-2

Arsēns (As)

Varš, svins, alva, cinks, kadmijs, dārgmetāli, ferosakausējumi, niķelis un kobalts

Kadmijs (Cd)

Varš (Cu)

Niķelis (Ni)

Svins (Pb)

Cinks (Zn)

Sudrabs (Ag)

Dārgmetāli

Alumīnijs (Al)

Alumīnijs

Kobalts (Co)

Niķelis un kobalts

Kopējais hroms (Cr)

Ferosakausējumi

Hroms(VI) (Cr(VI))

Ferosakausējumi

EN ISO 10304-3

EN ISO 23913

Antimons (Sb)

Varš, svins un alva

EN ISO 11885

EN ISO 15586

EN ISO 17294-2

Alva (Sn)

Varš, svins un alva

Citi metāli, ja relevanti (17)

Alumīnijs, ferosakausējumi un citi krāsainie metāli

Sulfāti (SO4 2-)

Varš, svins, alva, cinks, kadmijs, dārgmetāli, niķelis, kobalts un citi krāsainie metāli

EN ISO 10304-1

Fluorīds (F-)

Primārais alumīnijs

Kopējās suspendētās cietvielas (KSC)

Alumīnijs

EN 872

17. LPTP.   LPTP, kā mazināt emisijas ūdenī, ir attīrīt šķidrumu glabāšanas laikā noplūdušos šķidrumus un notekūdeņus, kas radušies krāsaino metālu ražošanā, tostarp Waelz cepļa procesa skalošanas posmā, un atdalīt metālus un sulfātus, izmantojot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (18)

Izmantojamība

a

Ķīmiskā izgulsnēšana

Vispārizmantojams

b

Nostādināšana

Vispārizmantojams

c

Filtrācija

Vispārizmantojams

d

Flotācija

Vispārizmantojams

e

Ultrafiltrācija

Izmantojams tikai attiecībā uz konkrētām plūsmām krāsaino metālu ražošanā

f

Filtrācija ar aktivēto ogli

Vispārizmantojams

g

Reversā osmoze

Izmantojams tikai attiecībā uz konkrētām plūsmām krāsaino metālu ražošanā

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi (LPTP SEL) attiecībā uz tiešajām emisijām saņēmējā ūdensobjektā no vara, svina, alvas, cinka, kadmija, dārgmetālu, niķeļa, kobalta un ferosakausējumu ražošanas, ir doti 2. tabulā.

Šie LPTP SEL ir piemērojami punktā, kurā notiek emisija no iekārtas.

2. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi attiecībā uz tiešajām emisijām saņēmējā ūdensobjektā no vara, svina, alvas, cinka (tostarp emisijas, kas ir Waelz cepļa procesa skalošanas posma notekūdeņi), kadmija, dārgmetālu, niķeļa, kobalta un ferosakausējumu ražošanas

LPTP SEL (mg/l) (dienas vidējā vērtība)

Parametrs

Ražošana

Varš

Svins un/vai alva

Cinks un/vai kadmijs

Dārgmetāli

Niķelis un/vai kobalts

Ferosakausējumi

Sudrabs (Ag)

NR

≤ 0,6

NR

Arsēns (As)

≤ 0,1 (19)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,3

≤ 0,1

Kadmijs (Cd)

0,02–0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,05

≤ 0,1

≤ 0,05

Kobalts (Co)

NR

≤ 0,1

NR

0,1–0,5

NR

Kopējais hroms (Cr)

NR

≤ 0,2

Hroms(VI) (Cr(VI))

NR

≤ 0,05

Varš (Cu)

0,05–0,5

≤ 0,2

≤ 0,1

≤ 0,3

≤ 0,5

≤ 0,5

Dzīvsudrabs (Hg)

0,005–0,02

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Niķelis (Ni)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 0,5

≤ 2

≤ 2

Svins (Pb)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,2

Cinks (Zn)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

≤ 0,4

≤ 1

≤ 1

NR –

nav relevants.

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 16. LPTP.

1.1.10.   Troksnis

18. LPTP.   LPTP, kā samazināt trokšņa emisijas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Trokšņa avota slāpēšanai izmantot uzbērumus

b

Trokšņainas stacijas vai komponentus norobežot ar skaņu absorbējošām struktūrām

c

Aprīkojumu apgādāt ar pretvibrācijas balstiem un starpsavienojumiem

d

Trokšņaino tehniku orientēt pārdomāti

e

Mainīt skaņas frekvenci

1.1.11.   Smakas

19. LPTP.   LPTP, kā samazināt smaku emisijas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Smakojošus materiālus glabāt un ar tiem veikt manipulācijas piemērotā veidā

Vispārizmantojams

b

Līdz minimumam samazināt smakojošu materiālu izmantojumu

Vispārizmantojams

c

Visu aprīkojumu, kas varētu radīt smaku emisijas, projektēt, ekspluatēt un uzturēt uzmanīgi

Vispārizmantojams

d

Izmantot pēcdegli (afterburner) vai filtrēšanu, tostarp biofiltrus

Izmantojams tikai dažos gadījumos (piem., specražošanas impregnēšanas posmā ogles un grafīta nozarē)

1.2.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ VARA RAŽOŠANU

1.2.1.   Sekundārie materiāli

20. LPTP.   LPTP, kā no metāllūžņiem atgūt vairāk sekundāro materiālu, ir separēt nemetāliskās sastāvdaļas un metālus, kas nav varš, izmantojot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Manuāli separēt lielas, saskatāmas sastāvdaļas

b

Magnētiski separēt melnos metālus

c

Optiski vai ar virpuļstrāvu separēt alumīniju

d

Separēt dažādas metāliskās un nemetāliskās sastāvdaļas ar relatīvā blīvuma paņēmienu (izmantojot atšķirīga blīvuma fluīdu vai gaisu)

1.2.2.   Enerģija

21. LPTP.   LPTP, kā energoefektīvi saražot primāro varu, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Optimizēt koncentrātā esošās enerģijas izlietojumu, izmantojot metālguves suspensijkausēšanas (flash smelting) krāsni

Izmantojams tikai jaunās stacijās un ievērojami modernizētās esošās stacijās

b

Krāsnī ielādējamo materiālu priekškarsēt ar karstajām gāzēm, kas radušās šķidrkausēšanas posmos

Izmantojams tikai šahtas krāsnīs

c

Transportēšanas un glabāšanas laikā koncentrātus apklāt

Vispārizmantojams

d

Primārās metālguves kausēšanas vai konvertēšanas posmos saražoto lieko siltumenerģiju izmantot varu saturošu sekundāro materiālu šķidrkausēšanai

Vispārizmantojams

e

Anodu krāšņu gāzu siltumenerģiju kaskādveidīgi izmantot citiem procesiem, piem., žāvēšanai

Vispārizmantojams

22. LPTP.   LPTP, kā energoefektīvi saražot sekundāro varu, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Samazināt ūdens saturu padeves materiālā

Ja materiālu mitruma saturu izmanto difūzo emisiju mazināšanai, izmantojamība ir ierobežota.

b

No metālguves kausēšanas krāsns rekuperēt lieko siltumenerģiju, lai iegūtu tvaiku, ar kuru sakarsēt elektrolītu rafinēšanas blokos un/vai ražot elektroenerģiju koģenerācijas iekārtā

Izmantojams, ja ir ekonomiski pamatota vajadzība pēc tvaika

c

Šķidrkausēt metāllūžņus, izmantojot metālguves kausēšanas vai konvertēšanas procesā saražoto lieko siltumenerģiju

Vispārizmantojams

d

Starp pārstrādes posmiem izmantot starpposma krāsni

Izmantojams tikai metālguves kausētavās, kurās materiālu apstrādā partijās un ir vajadzīga izkausētā materiāla buferkapacitāte

e

Krāsnī ielādējamo materiālu priekškarsēt, izmantojot šķidrkausēšanas posmos radušās karstās procesa gāzes

Izmantojams tikai šahtas krāsnīs

23. LPTP.   LPTP, kā energoefektīvi veikt elektrorafinēšanu (electrorefining), un elektroizdalīšanu (electrowinning), ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Izolēt un pārsegt elektrolīzes tvertnes

Vispārizmantojams

b

Elektroizdalīšanas šūnās pievienot virsmaktīvas vielas

Vispārizmantojams

c

Optimizējot šādus parametrus, šūnu konstrukciju pielāgot tā, lai panāktu mazāku energopatēriņu: atstatums starp anodu un katodu, anoda ģeometrija, strāvas blīvums, elektrolīta sastāvs un temperatūra

Izmantojams tikai jaunās stacijās un ievērojami modernizētās esošās stacijās

d

Izmantot nerūsošā tērauda katodu blankas

Izmantojams tikai jaunās stacijās un ievērojami modernizētās esošās stacijās

e

Katodus/anodus mainīt automātiski, lai elektrodu izvietojums šūnā būtu precīzs

Izmantojams tikai jaunās stacijās un ievērojami modernizētās esošās stacijās

f

Izmantojot īssavienojumu detektēšanu un kvalitātes kontroli, pārliecināties, ka elektrodi ir taisni un plakani un ka anoda svars precīzi atbilst paredzētajam

Vispārizmantojams

1.2.3.   Emisijas gaisā

24. LPTP.   LPTP, kā samazināt sekundārās emisijas gaisā no krāsnīm un palīgierīcēm, ko izmanto primārā vara ražošanā, un optimizēt pretpiesārņojuma sistēmas veiktspēju, ir sekundārās emisijas savākt, sajaukt un attīrīt centralizētā izdalgāzu attīrīšanas sistēmā.

Apraksts

Sekundārās emisijas no dažādiem avotiem savāc, sajauc un attīra vienotā, centralizētā izdalgāzu attīrīšanas sistēmā, kas konstruēta tā, lai rezultatīvi apstrādātu katrā plūsmā sastopamos piesārņotājus. Cenšas nesajaukt ķīmiski nesaderīgas plūsmas un izvairīties no nevēlamām ķīmiskajām reakcijām starp dažādajām savāktajām plūsmām.

Izmantojamība

Esošās stacijās izmantojamību var ierobežot konstrukcija un izkārtojums.

1.2.3.1.   Difūzās emisijas

25. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no primāro un sekundāro materiālu priekšapstrādes (piem., samaisīšanas, žāvēšanas, sajaukšanas, homogenizēšanas, tīklsijāšanas un granulēšanas), ir izmantot kādu no tālāk dotajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Putošu materiālu pārvadei izmantot slēgtu konveijeru vai pneimatisku pārvades sistēmu

Vispārizmantojams

b

Putošu materiālu gadījumā tādas darbības kā sajaukšana veikt slēgtā ēkā

Esošās stacijās paņēmienu izmantot var būt grūti vietas trūkuma dēļ

c

Lietot pretputekļu sistēmas, piem., ūdensmetējus vai ūdens smidzinātājus

Nav izmantojams sajaukšanai, ko veic telpās. Nav izmantojams procesos, kuros jāizmanto sausi materiāli. Izmantojamība ir ierobežota arī reģionos, kur trūkst ūdens vai ir ļoti zema temperatūra.

d

Darbībām ar putošiem materiāliem (piem., žāvēšanai, sajaukšanai, malšanai, separēšanai ar gaisu un granulēšanai) izmantot slēgtu aprīkojumu ar gaisa atsūkšanas sistēmu, kas savienota ar pretpiesārņojuma sistēmu

Vispārizmantojams

e

Putekļainām un gāzveida emisijām izmantot atsūkšanas sistēmu, piem., nosūcēju kombinācijā ar atputekļošanas un atgāzēšanas sistēmu

Vispārizmantojams

26. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no pielādēšanas, metālguves kausēšanas un izlaišanas primārā un sekundārā vara ražošanā, kā arī no starpposma un šķidrkausēšanas krāsnīm, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Jēlmateriālu briketēšana un granulēšana

Izmantojams vienīgi tad, ja tehnoloģiskajā procesā un krāsnī var izmantot granulētus jēlmateriālus.

b

Apvalkota padeves sistēma, piem., viensprauslas deglis, durvju hermetizēšana (20), slēgti konveijeri vai padeves ietaises, kas aprīkotas ar gaisa atsūkšanas sistēmu kombinācijā ar atputekļošanas un atgāzēšanas sistēmu

Viensprauslas deglis ir izmantojams tikai suspensijkausēšanas krāsnīs

c

Krāsnis un gāzes pārvades ceļus ekspluatēt zem negatīva spiediena un ar tādu gāzes atsūkšanas jaudu, kas ir pietiekama paaugstināta spiediena novēršanai

Vispārizmantojams

d

Uztvērējnosūcējs/apvalki pielādēšanas un izlaišanas punktos kombinācijā ar izdalgāzu mazināšanas sistēmu (piem., apvalkojums/tunelis darbībām ar kausu izlaišanas laikā, noslēgts ar kustīgām durvīm/barjeru, kas aprīkota ar ventilācijas un pretpiesārņojuma sistēmu)

Vispārizmantojams

e

Krāsni iekapsulēt ventilētā apvalkojumā

Vispārizmantojams

f

Saglabāt krāsns hermetizējumu

Vispārizmantojams

g

Temperatūru krāsnī uzturēt zemākajā vajadzīgajā līmenī

Vispārizmantojams

h

Pastiprinātās nosūkšanas sistēmas (20)

Vispārizmantojams

i

Slēgta ēka kombinācijā ar citiem difūzo emisiju savākšanas paņēmieniem

Vispārizmantojams

j

Šahtas krāsnīm/domnām – divpiltuvju pielādēšanas sistēma

Vispārizmantojams

k

Jēlmateriālus izraudzīties un padot atkarībā no krāsns tipa un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

Vispārizmantojams

l

Anodu ražošanai paredzētu rotācijas krāšņu mutes pārsegt ar vāku

Vispārizmantojams

27. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no Pērsa–Smita (Peirce–Smith) konvertera primārā un sekundārā vara ražošanā, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Krāsnis un gāzes pārvades ceļus ekspluatēt zem negatīva spiediena un ar tādu gāzes atsūkšanas jaudu, kas ir pietiekama paaugstināta spiediena novēršanai

b

Bagātināšana ar skābekli

c

Ar primāro nosūcēju virs konvertera atveres savākt primārās emisijas un tās pārvadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

d

Materiālus (piem., metāllūžņus un kušņus) pievienot caur nosūcēju

e

Lai uztvertu emisijas, kas rodas ielādēšanas un izlaišanas darbību laikā, līdztekus galvenajam nosūcējam izmantot sekundāro nosūcēju sistēmu

f

Krāsni novietot slēgtā ēkā

g

Lai uzlabotu sekundāro emisiju savākšanas efektivitāti, izmantot motorizētus sekundāros nosūcējus, ko var pārvietot atkarībā no procesa posma

h

Lai novērstu caurpūti konvertera ieripināšanas vai izripināšanas laikā, izmantot pastiprinātās nosūkšanas sistēmas (21) un automātisko vadību

28. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no Hobokena (Hoboken) konvertera primārā vara ražošanā, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Pielādēšanas, nosmelšanas un izlaišanas laikā krāsnis un gāzes pārvades ceļus ekspluatēt zem negatīva spiediena

b

Bagātināšana ar skābekli

c

Ekspluatācijas laikā krāsns muti nosegt ar vāku

d

Pastiprinātās nosūkšanas sistēmas (22)

29. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no metālakmens konvertēšanas procesa, ir izmantot suspensijkonvertēšanas krāsni.

Izmantojamība

Izmantojams tikai jaunās stacijās vai ievērojami modernizētās esošās stacijās.

30. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no rotējošā augšpūtes konvertera (top-blown rotary converter) sekundārā vara ražošanā, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Krāsnis un gāzes pārvades ceļus ekspluatēt zem negatīva spiediena un ar tādu gāzes atsūkšanas jaudu, kas ir pietiekama paaugstināta spiediena novēršanai

Vispārizmantojams

b

Bagātināšana ar skābekli

Vispārizmantojams

c

Krāsni novietot slēgtā ēkā kombinācijā ar paņēmieniem, ar kuriem difūzās emisijas no pielādēšanas un izlaišanas darbībām pārvada uz pretpiesārņojuma sistēmu

Vispārizmantojams

d

Ar primāro nosūcēju virs konvertera atveres savākt primārās emisijas un tās pārvadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

Vispārizmantojams

e

Izmantot nosūcējus vai celtnī iebūvētu nosūcēju, ar ko difūzās emisijas no pielādēšanas un izlaišanas darbībām pārvada uz pretpiesārņojuma sistēmu

Esošās stacijās celtnī iebūvēta nosūcēja paņēmiens izmantojams tikai tad, ja ievērojami modernizē krāsns halli.

f

Materiālus (piem., metāllūžņus un kušņus) pievienot caur nosūcēju

Vispārizmantojams

g

Pastiprinātās nosūkšanas sistēma (23)

Vispārizmantojams

31. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no vara reģenerēšanas ar sārņu koncentratoru, ir izmantot tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Manipulācijās ar sārņiem, to glabāšanā un smalcināšanā izmantot pretputekļu paņēmienus, piem., ūdens izsmidzināšanu

b

Beršana un flotācija ar ūdeni

c

Sārņus uz galīgo glabātavu nogādāt ar hidrotransportu pa slēgtu cauruļvadu

d

Dīķī turēt ūdens kārtu vai sausajās zonās izmantot putekļu mazinātāju, piem., kaļķu pienu

32. LPTP.   LPTP, kā novērst difūzās emisijas no tādu sārņu apstrādes krāsnī, kuriem ir augsts vara saturs, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Manipulācijās ar galīgajiem sārņiem, to glabāšanā un smalcināšanā izmantot pretputekļu paņēmienus, piem., ūdens izsmidzināšanu

b

Krāsni ekspluatēt zem negatīva spiediena

c

Izmantot apvalkotu krāsni

d

Ar apvalkojumu, apvalku un nosūcēju savākt emisijas un tās pārvadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

e

Izmantot pārsegtas metālpārvades teknes

33. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no anodu liešanas primārā un sekundārā vara ražošanā, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot apvalkotu buferpadevēju (tundish)

b

Izmantot slēgtu starpkausu

c

Pār lejamkausu un lejamratu lietot nosūcēju, kas aprīkots ar gaisa atsūkšanas sistēmu

34. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no elektrolīzes šūnām, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Elektroizdalīšanas šūnās pievienot virsmaktīvas vielas

Vispārizmantojams

b

Ar pārsegiem vai nosūcēju savākt emisijas un tās pārvadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

Izmantojams tikai zemas tīrības anodu elektroizdalīšanas šūnās vai elektrorafinēšanas šūnās. Nav izmantojams tad, ja šūnu temperatūras uzturēšanai vajadzīgajā līmenī (aptuveni 65 °C) šūnai jāpaliek atsegtai

c

Elektrolītu šķīdumu pārvadīšanai izmantot slēgtus un fiksētus cauruļvadus

Vispārizmantojams

d

Nosūkt gāzes no katodu metāla atdalīšanas mašīnas skalošanas kamerām un anodu atlikumu skalošanas mašīnas

Vispārizmantojams

35. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no vara sakausējumu liešanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Ar apvalkiem vai nosūcējiem savākt emisijas un tās pārvadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

b

Laikā, kad starpposma krāsnīs un liešanas krāsnīs ir šķidrkausēts materiāls, izmantot pārsegus

c

Pastiprinātās nosūkšanas sistēma (24)

36. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no bezskābes dekapēšanas un dekapēšanas skābē, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Dekapēšanas līniju iekapsulēt izopropanola šķīdumā, kas cirkulē slēgtā kontūrā

Izmantojams tikai pastāvīgā vara stieples ruļļu dekapēšanā

b

Dekapēšanas līniju iekapsulēt, lai emisijas savāktu un pārvadītu uz pretpiesārņojuma sistēmu

Izmantojams tikai pastāvīgā dekapēšanā

1.2.3.2.   Virzītās putekļu emisijas

Šajā iedaļā minētie tehniskie paņēmieni ir izklāstīti 1.10. iedaļā.

Visi ar LPTP saistītie emisiju līmeņi ir doti 3. tabulā.

37. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no jēlmateriālu saņemšanas, glabāšanas, manipulācijām ar tiem, to transportēšanas, mērīšanas, sajaukšanas, samaisīšanas, smalcināšanas, žāvēšanas, griešanas un tīklsijāšanas, kā arī no vara spirālskaidu pirolītiskās apstrādes primārā un sekundārā vara ražošanā, ir izmantot maisa filtru.

38. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no koncentrāta žāvēšanas primārā vara ražošanā, ir izmantot maisa filtru.

Izmantojamība

Ja koncentrātos ir augsts organiskā oglekļa saturs (piem., aptuveni 10 masas procentu), maisa filtri var nebūt izmantojami (maisu aizsērēšanas dēļ) bet var izmantot citus paņēmienus (piem., ESP).

39. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā (izņemot emisijas, kuras tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju vai elektrostaciju) no primārā vara ieguves kausētavas un konvertera, ir izmantot maisa filtru un/vai slapjo skruberi.

40. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā (izņemot emisijas, kuras tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) no sekundārā vara ieguves kausētavas un konvertera un no sekundārā vara starpproduktu pārstrādes, ir izmantot maisa filtru.

41. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no sekundārā vara starpposma krāsns, ir izmantot maisa filtru.

42. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no tādu sārņu apstrādes krāsnī, kuriem ir augsts vara saturs, ir izmantot maisa filtru vai skruberi kombinācijā ar ESP.

43. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no anodu krāsns primārā un sekundārā vara ražošanā, ir izmantot maisa filtru vai skruberi kombinācijā ar ESP.

44. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no anodu liešanas primārā un sekundārā vara ražošanā, ir izmantot maisa filtru vai, ja rodas izdalgāzes, kuru ūdens saturs tuvojas rasas punktam, slapjo skruberi vai demisteri.

45. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no vara šķidrkausēšanas krāsns, ir jēlmateriālus izraudzīties un padot atbilstoši krāsns tipam un izmantotajai pretpiesārņojuma sistēmai, kā arī izmantot maisa filtru.

3. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no vara ražošanas

Parametrs

LPTP

Process

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

37. LPTP

Jēlmateriālu saņemšana, glabāšana, manipulācijas ar tiem, to transportēšana, mērīšana, sajaukšana, samaisīšana, smalcināšana, žāvēšana, griešana un tīklsijāšana, kā arī vara spirālskaidu pirolītiskā apstrāde primārā un sekundārā vara ražošanā

2–5 (25)  (28)

38. LPTP

Koncentrāta žāvēšana primārā vara ražošanā

3–5 (26)  (28)  (29)

39. LPTP

Primārā vara ieguves kausētavas un konvertera procesi (izņemot emisijas, kuras tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju vai elektrostaciju)

2–5 (27)  (28)

40. LPTP

Sekundārā vara ieguves kausētavas un konvertera procesi un sekundārā vara starpproduktu pārstrāde (izņemot emisijas, kuras tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju)

2–4 (26)  (28)

41. LPTP

Sekundārā vara starpposma krāsns

≤ 5 (25)

42. LPTP

Tādu sārņu apstrāde krāsnī, kuriem ir augsts vara saturs

2–5 (25)  (30)

43. LPTP

Anodu krāsns (primārā un sekundārā vara ražošanā)

2–5 (26)  (30)

44. LPTP

Anodu liešana (primārā un sekundārā vara ražošanā)

≤ 5–15 (26)  (31)

45. LPTP

Vara šķidrkausēšanas krāsns

2–5 (26)  (32)

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.2.3.3.   Organisko savienojumu emisijas

46. LPTP.   LPTP, kā samazināt organisko savienojumu emisijas gaisā no vara spirālskaidu pirolītiskās apstrādes un sekundāro jēlmateriālu žāvēšanas, metālguves kausēšanas un šķidrkausēšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (33)

Izmantojamība

a

Pēcdeglis vai pēcdedzināšanas kamera, vai reģeneratīvais termiskais oksidizators

Izmantojamību ierobežo attīrāmo izdalgāzu enerģijas saturs: ja izdalgāzu enerģijas saturs ir mazāks, jāizmanto vairāk kurināmā

b

Adsorbenta inžekcija kombinācijā ar maisa filtru

Vispārizmantojams

c

Pieejamajiem jēlmateriāliem piemērota krāsns konstrukcija un pretpiesārņojuma paņēmieni

Izmantojams tikai jaunās stacijās vai ievērojami modernizētās esošās stacijās

d

Jēlmateriālus izvēlēties un padot atkarībā no krāsns un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

Vispārizmantojams

e

KGOS termiskā likvidēšana krāsnī augstā temperatūrā (> 1 000  °C)

Vispārizmantojams

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 4. tabulu.

4. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi emisijām gaisā no vara spirālskaidu pirolītiskās apstrādes un sekundāro jēlmateriālu žāvēšanas, metālguves kausēšanas un šķidrkausēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (34)  (35)

KGOS

3–30

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

47. LPTP.   LPTP, kā samazināt organisko savienojumu emisijas gaisā no šķīdinātāju ekstrahēšanas hidrometalurģiskajā vara ražošanā, ir izmantot abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus un reizi gadā noteikt GOS emisijas, piem., sagatavojot masu bilanci.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Procesa reaģents (šķīdinātājs) ar mazāku tvaika spiedienu

b

Slēgts aprīkojums, piem., slēgtas sajaukšanas tvertnes, slēgtas nosēdtvertnes un slēgtas glabāšanas tvertnes

48. LPTP.   LPTP, kā samazināt PCDD/F emisijas gaisā no vara spirālskaidu pirolītiskās apstrādes, metālguves kausēšanas un šķidrkausēšanas, ugunsrafinēšanas un konvertēšanas darbībām sekundārā vara ražošanā, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Jēlmateriālus izvēlēties un padot atkarībā no krāsns un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

b

Optimizēt sadedzināšanas apstākļus, lai mazinātu organisko savienojumu emisijas

c

Pusnoslēgtām krāsnīm neliela jēlmateriālu daudzuma padevei izmantot ielādēšanas sistēmas

d

PCDD/F termiskā likvidēšana krāsnī augstā temperatūrā (> 850 °C)

e

Krāsns augšējā zonā inžektēt skābekli

f

Izmantot iekšējā degļa sistēmu

g

Izmantot pēcdedzināšanas kameru vai pēcdegli, vai reģeneratīvo termisko oksidizatoru (36)

h

Ja temperatūra ir > 250 °C, izvairīties izmantot izplūdes gāzu sistēmas ar biezu saputekļojumu

i

Izmantot strauju atdzisināšanu (36)

j

Izmantot adsorbcijas aģenta inžekciju kombinācijā ar efektīvu putekļu savākšanas sistēmu (36)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 5. tabulu.

5. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi emisijām gaisā no vara spirālskaidu pirolītiskās apstrādes, metālguves kausēšanas un šķidrkausēšanas, ugunsrafinēšanas un konvertēšanas darbībām sekundārā vara ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (ng I-TEQ/Nm3) (37)

PCDD/F

≤ 0,1

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.2.3.4.   Sēra dioksīda emisijas

Šajā iedaļā minētie tehniskie paņēmieni ir izklāstīti 1.10. iedaļā.

49. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt SO2 emisijas (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju vai elektrostaciju) no primārā un sekundārā vara ražošanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Sausais vai pussausais skruberis

Vispārizmantojams

b

Slapjais skruberis

Izmantojamība var būt ierobežota šādos gadījumos:

ļoti liels izdalgāzu caurplūdums (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajadzīgs liels daudzums ūdens un jāveic notekūdeņu attīrīšana)

c

Poliēteru tipa absorbcijas/desorbcijas sistēma

Nav izmantojama sekundārā vara ražošanā.

Nav izmantojama, ja nav sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas stacijas

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 6. tabulu.

6. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi SO2 emisijām gaisā (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju vai elektrostaciju) gaisā no primārā un sekundārā vara ražošanas

Parametrs

Process

LPTP SEL (mg/Nm3) (38)

SO2

Primārā vara ražošana

50–500 (39)

Sekundārā vara ražošana

50–300

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.2.3.5.   Skābās emisijas

50. LPTP.   LPTP, kā samazināt skābo gāzu emisijas gaisā no elektroizdalīšanas šūnu, elektrorafinēšanas šūnu, katodu metāla atdalīšanas mašīnas skalošanas kameru un anodu atlikumu skalošanas mašīnu izplūdes gāzēm, ir izmantot slapjo skruberi vai demisteri.

1.2.4.   Augsne un pazemes ūdeņi

51. LPTP.   LPTP, kā nepieļaut augsnes un pazemes ūdeņu kontamināciju, veicot vara reģenerēšanu sārņu koncentratorā, ir dzesēšanas zonās izmantot drenēšanas sistēmu un izmantot pareizu galīgās sārņu glabāšanas zonas konstrukciju, lai tiktu savākts pārplūdušais ūdens un varētu izvairīties no šķidrumu noplūšanas.

52. LPTP.   LPTP, kā nepieļaut augsnes un pazemes ūdeņu kontamināciju no primārā un sekundārā vara ražošanā veiktās elektrolīzes, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot slēgtu drenēšanas sistēmu

b

Izmantot necaurlaidīgas un skābjizturīgas grīdas

c

Izmantot tvertnes ar dubultsienām vai novietojumu izturīgos apvaļņojumos ar necaurlaidīgām grīdām

1.2.5.   Notekūdeņu rašanās

53. LPTP.   LPTP, kā novērst notekūdeņu rašanos primārā un sekundārā vara ražošanā, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Tvaika kondensātu izmantot elektrolīzes šūnu uzkarsēšanai vai vara katodu skalošanai vai to reciklēt atpakaļ uz tvaika katlu

b

Atkārtoti izmantot ūdeni, kas savākts no dzesēšanas zonas, flotācijas procesa un galīgo sārņu hidrotransportēšanas sārņu koncentrēšanas procesā

c

Reciklēt dekapēšanas šķīdumus un skalošanai izmantoto ūdeni

d

Attīrīt atlikumus (neapstrādātos) no šķīdinātāju ekstrahēšanas hidrometalurģiskajā vara ražošanā, lai atgūtu organiskā šķīduma saturu

e

Centrifugēt šķidrmasu no tīrīšanas un nosēdtvertnēm, kura radusies šķīdinātāju ekstrahēšanas posmā hidrometalurģiskajā vara ražošanā

f

Pēc metālu atdalīšanas elektrolītu notecinājumus atkārtoti izmantot elektroizdalīšanas un/vai izskalošanas procesā

1.2.6.   Atkritumi

54. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidējamo atkritumu daudzumu no primārā un sekundārā vara ražošanas, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai atvieglotu procesa atlikumu atkārtotu izmantošanu vai, ja tas nav iespējams, procesa atlikumu pārstrādi, arī – izmantojot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Reģenerēt metālus no putekļiem un gļotām, kas sakrājas atputekļošanas sistēmā

Vispārizmantojams

b

Atkārtoti izmantot vai pārdot kalcija savienojumus (piem., ģipsi), kas radušies SO2 mazināšanā

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no metālu satura un tirgus pieejamības.

c

Reģenerēt vai pārstrādāt izmantotos katalizators

Vispārizmantojams

d

Reģenerēt metālus no notekūdeņu attīrīšanas gļotām

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no metālu satura un tirgus/procesa pieejamības.

e

Izskalošanas procesā vai ģipša ražošanā izmantot vāju skābi

Vispārizmantojams

f

Reģenerēt varu no tādu sārņu apstrādes, kuriem ir augsts vara saturs, tos apstrādājot krāsnī vai sārņu flotācijas stacijā

g

Galīgos krāšņu sārņus izmantot par abrazīviem vai (ceļu) būvniecības materiāliem, vai kādā citā lietderīgā veidā

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no metālu satura un tirgus pieejamības.

h

Krāšņu oderējumu izmantot metālu reģenerēšanai vai atkārtotai izmantošanai par karstumizturīgu materiālu

i

Sārņu flotācijā iegūtos sārņus izmantot par abrazīviem vai būvniecības materiāliem, vai kādā citā lietderīgā veidā

j

Reģenerēt metālu no šķidrkausēšanas krāšņu nosmēlumiem

Vispārizmantojams

k

No izlietotajiem elektrolītu notecinājumiem reģenerēt varu un niķeli. Atlikušo skābi atkārtoti izmantot jaunā elektrolīta ieguvē vai ģipša ražošanā

l

Izlietotos anodus izmantot par dzesēšanas materiāliem pirometalurģiskajā vara rafinēšanā vai pārkausēšanā

m

Reģenerēt dārgmetālus no anodu gļotām

n

No notekūdeņu attīrīšanas stacijas iegūto ģipsi izmantot pirometalurģiskajā procesā vai pārdot

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no ģenerētā ģipša kvalitātes

o

Reģenerēt metālus no dūņām

Vispārizmantojams

p

Noplicināto elektrolītu no hidrometalurģiskās vara ražošanas atkārtoti izmantot par izskalošanas šķīdumu

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no metālu satura un tirgus/procesa pieejamības.

q

Velmēšanā radušās vara zvīņas reciklēt vara metālguves kausētavā

Vispārizmantojams

r

Reģenerēt metālus no šķīduma, kas izlietots dekapēšanai skābē, un attīrīto skābo šķīdumu izmantot atkārtoti

1.3.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ ALUMĪNIJA RAŽOŠANU, IESKAITOT ALUMĪNIJA OKSĪDA UN ANODU RAŽOŠANU

1.3.1.   Alumīnija oksīda ražošana

1.3.1.1.   Enerģija

55. LPTP.   LPTP, kā energoefektīvi saražot alumīnija oksīdu no boksīta, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Izmantojamība

a

Plākšņveida siltummaiņi

Salīdzinājumā ar citiem paņēmieniem, piem., straujdzesēšanas stacijām, plākšņveida siltummaiņi dod iespēju no tehniskā šķidruma, kas plūst uz izgulsnēšanas zonu, rekuperēt vairāk siltumenerģijas

Paņēmiens izmantojams, ja procesā var atkārtoti izmantot enerģiju no dzesēšanas fluīda un ja to pieļauj kondensāta proporcija un tehniskā šķīduma stāvoklis

b

Cirkulējošā verdošā slāņa kalcinētāji

Cirkulējošā verdošā slāņa kalcinētāju energoefektivitāte ir daudz lielāka nekā rotācijas cepļu energoefektivitāte, jo tie no alumīnija oksīda un dūmgāzēm rekuperē vairāk siltumenerģijas

Izmantojams tikai metālguves šķiras alumīnija oksīdu gadījumā. Nav izmantojams nespecializēto vai citu šķiru alumīnija oksīdu gadījumā, jo tad vajadzīgs augstāks kalcinēšanas līmenis, ko pašlaik var panākt tikai ar rotācijas cepli.

c

Vienplūsmas noārdīšana

Šķidrmasu sakarsē vienā kontūrā, neizmantojot aktīvo straumi un tādējādi šķidrmasu neatšķaidot (atšķirībā no divplūsmu noārdīšanas)

Izmantojams tikai jaunās stacijās

d

Boksīta izraudzīšanās

Boksīts ar augstu mitruma saturu procesā ienes vairāk ūdens, līdz ar to tā iztvaicēšana prasa vairāk enerģijas. Turklāt boksītiem ar augstu monohidrātu saturu (bēmītam un/vai diasporam) noārdīšanas procesā ir vajadzīgs augstāks spiediens un temperatūra, līdz ar to palielinās enerģijas patēriņš.

Paņēmiens izmantojams, ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar konkrēto stacijas konstrukciju, jo dažas stacijas ir īpaši konstruētas konkrētas kvalitātes boksīta izmantošanai, līdz ar to iespējas izmantot alternatīvus boksīta avotus ir ierobežotas

1.3.1.2.   Emisijas gaisā

56. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas no alumīnija oksīda kalcinēšanas, ir izmantot maisa filtru vai ESP.

1.3.1.3.   Atkritumi

57. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidējamo atkritumu daudzumu un uzlabot alumīnija oksīda ražošanas boksīta atlikumu likvidēšanu, ir izmantot vienu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai tos abus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Sablīvējot samazināt boksīta atlikumu apjomu, lai samazinātu tā mitruma saturu, piem., ar vakuumtehnoloģiju vai augstspiediena filtriem izveidojot pussausu masu

b

Samazināt / līdz minimumam ierobežot boksīta atlikumu sārmainību, lai tos varētu apglabāt poligonā

1.3.2.   Anodu ražošana

1.3.2.1.   Emisijas gaisā

1.3.2.1.1.   Putekļu, PAO un fluorīdu emisijas no anodu pastas ražošanas stacijas

58. LPTP.   LPTP, kā mazināt putekļu emisijas gaisā no anodu pastas ražošanas stacijas (atbrīvoties no koksa putekļiem, kas radušies tādos procesos kā koksa glabāšana un saberšana), ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 7. tabulu.

59. LPTP.   LPTP, kā mazināt putekļu un PAO emisijas gaisā no anodu pastas ražošanas stacijas (karstā piķa glabāšana, pastas sajaukšana, dzesēšana un veidošana), ir izmantot kādu no tālāk dotajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (40)

a

Sausais skruberis, kurā par adsorbcijas aģentu izmanto koksu, ar priekšdzesēšanu vai bez tās, un pēc tam maisa filtrs

b

Reģeneratīvais termiskais oksidizators

c

Katalītiskais termiskais oksidizators

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 7. tabulu.

7. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un BaP (kā PAO rādītāja) emisijām gaisā no anodu pastas ražošanas stacijas

Parametrs

Process

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

Karstā piķa glabāšana, pastas sajaukšana, dzesēšana un veidošana

Atbrīvošanās no koksa putekļiem, kas radušies tādos procesos kā koksa glabāšana un saberšana

2–5 (41)

BaP

Karstā piķa glabāšana, pastas sajaukšana, dzesēšana un veidošana

0,001–0,01 (42)

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.3.2.1.2.   Putekļu, sēra dioksīda, PAO un fluorīdu emisijas no apdedzināšanas stacijas

60. LPTP.   LPTP, kā mazināt putekļu, sēra dioksīda, PAO un fluorīdu emisijas gaisā no apdedzināšanas stacijas anodu ražošanas stacijā, kurā integrēta primārā alumīnija ieguves kausētava, ir izmantot kādu no tālāk dotajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (43)

Izmantojamība

a

Izmantot jēlmateriālus un kurināmos ar mazu sēra saturu

SO2 emisiju mazināšanai vispārizmantojams

b

Sausais skruberis, kurā par adsorbcijas aģentu izmanto alumīnija oksīdu, un pēc tam maisa filtrs

Putekļu, PAO un fluorīdu emisiju mazināšanai vispārizmantojams

c

Slapjais skruberis

Izmantojamība putekļu, SO2, PAO un fluorīdu emisiju mazināšanai var būt ierobežota šādos gadījumos:

ļoti liels izdalgāzu caurplūdums (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajadzīgs liels daudzums ūdens un jāveic notekūdeņu attīrīšana)

d

Reģeneratīvais termiskais oksidizators kombinācijā ar atputekļošanas sistēmu

Putekļu un PAO emisiju mazināšanai vispārizmantojams

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 8. tabulu.

8. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu, BaP (kā PAO rādītāja) un fluorīdu emisijām gaisā no apdedzināšanas stacijas anodu ražošanas stacijā, kurā integrēta primārā alumīnija ieguves kausētava

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

2–5 (44)

BaP

0,001–0,01 (45)

HF

0,3–0,5 (44)

Fluorīdi kopā

≤ 0,8 (45)

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

61. LPTP.   LPTP, kā mazināt putekļu, PAO un fluorīdu emisijas gaisā no apdedzināšanas stacijas atsevišķā anodu ražošanas stacijā, ir izmantot priekšfiltrēšanas bloku un reģeneratīvo termisko oksidizatoru, bet pēc tam – sauso skruberi (piem., kaļķu slāni).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 9. tabulu.

9. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu, BaP (kā PAO rādītāja) un fluorīdu emisijām gaisā no apdedzināšanas stacijas atsevišķā anodu ražošanas stacijā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

2–5 (46)

BaP

0,001–0,01 (47)

HF

≤ 3 (46)

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

1.3.2.2.   Notekūdeņu rašanās

62. LPTP.   LPTP, kā novērst notekūdeņu rašanos anodu apdedzināšanā, ir izmantot slēgtu ūdens ciklu.

Izmantojamība

Jaunās un modernizētās stacijās vispārizmantojams. Izmantojamību var ierobežot ūdens kvalitāte un/vai produktu kvalitātes prasības.

1.3.2.3.   Atkritumi

63. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidējamo atkritumu daudzumu, ir ogles putekļus no koksa filtra reciklēt par skrubēšanas materiālu.

Izmantojamība

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no ogles putekļu pelnu satura.

1.3.3.   Primārā alumīnija ražošana

1.3.3.1.   Emisijas gaisā

64. LPTP.   LPTP, kā novērst vai savākt difūzās emisijas no elektrolīzes šūnām primārā alumīnija ražošanā ar Sēderberga tehnoloģiju, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot pastu ar piķa saturu no 25 līdz 28 % (sausa pasta)

b

Kolektora konstrukciju modernizēt tā, lai varētu veikt slēgto padevi konkrētā punktā un uzlabotu izdalgāzu savākšanas efektivitāti

c

Alumīnija oksīda punktpadeve

d

Palielināts anodu augstums salīdzinājumā ar 67. LPTP pieeju

e

Izmantojot anodus ar augstu strāvas blīvumu, to augšas aprīkot ar nosūcējiem – saistībā ar 67. LPTP pieeju.

Apraksts

64. LPTP c): alumīnija oksīda punktpadeve ļauj izvairīties no virskārtas regulārās salaušanas (kāda notiek, piem., manuālā padevē pa sāniem vai bultpadevē (bar broken feed)) un tādējādi mazina ar to saistītās fluorīdu un putekļu emisijas.

64. LPTP d): lielāks anodu augstums palīdz samazināt temperatūru anoda augšā un līdz ar to arī emisijas gaisā.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 12. tabulu.

65. LPTP.   LPTP, kā novērst vai savākt difūzās emisijas no elektrolīzes šūnām primārā alumīnija ražošanā, kurā izmanto priekšapdedzinātus anodus, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Alumīnija oksīdu automātiski padot vairākos punktos

b

Šūnu pilnīgi pārsegt ar nosūcēju un nodrošināt pietiekamu izdalgāzu atsūkšanas jaudu (izdalgāzu novadīšanai uz 67. LPTP paredzēto attīrīšanu), ņemot vērā fluorīdu rašanos no vannām un ogles anodu patēriņu

c

Izmantot pastiprinātās nosūkšanas sistēmu kombinācijā ar 67. LPTP uzskaitītajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

d

Līdz minimumam samazināt anodu nomaiņas ilgumu un citu tādu darbību ilgumu, kas ietver šūnas nosūcēju noņemšanu

e

Izmantot efektīvu procesu vadības sistēmu, izvairoties no novirzēm, kas varētu izraisīt šūnas cikla paātrināšanos un lielākas emisijas

f

Šūnas operācijas un uzturēšanu veikt ar programmētu sistēmu

g

Fluorīdu un oglekļa atgūšanai stieņošanas stacijā izmantot atzītas efektīvas tīrīšanas metodes

h

Izņemtos anodus glabāt nodalījumā netālu no šūnas, izmantojot 67. LPTP aprakstīto apstrādi, vai galus glabāt slēgtās kastēs

Izmantojamība

65. LPTP c) un h) punkts nav izmantojams esošās stacijās.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 12. tabulu.

1.3.3.1.1.   Virzītās putekļu un fluorīdu emisijas

66. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu emisijas no jēlmateriālu glabāšanas, manipulācijām ar tiem un to transportēšanas, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 10. tabulu.

10. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļiem no jēlmateriālu uzglabāšanas, manipulācijām ar tiem un to transportēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (48)

Putekļi

≤ 5–10

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

67. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu, metālu un fluorīdu emisijas gaisā no elektrolīzes šūnām, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (49)

Izmantojamība

a

Sausais skruberis, kurā par adsorbentu izmanto alumīnija oksīdu, pēc tam lietojot maisa filtru

Vispārizmantojams

b

Sausais skruberis, kurā par adsorbentu izmanto alumīnija oksīdu, pēc tam lietojot maisa filtru un slapjo skruberi

Izmantojamība var būt ierobežota:

ļoti liela izdalgāzu caurplūduma gadījumā (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajag daudz ūdens un jāattīra notekūdeņi).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 11. un 12. tabulu.

11. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un fluorīdu emisijām gaisā no elektrolīzes šūnām

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

2–5 (50)

HF

≤ 1,0 (50)

Fluorīdi kopā

≤ 1,5 (51)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.3.1.2.   Kopējās putekļu un fluorīdu emisijas

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi kopējām putekļu un fluorīdu emisijām gaisā no elektrolīzes zāles (savāktām no elektrolīzes šūnām un jumta lūkām): sk. 12. tabulu.

12. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi kopējām putekļu un fluorīdu emisijām gaisā no elektrolīzes zāles (savāktām no elektrolīzes šūnām un jumta lūkām)

Parametrs

LPTP

LPTP SEL esošām stacijām (kg/t Al) (52)  (53)

LPTP SEL jaunām stacijām (kg/t Al) (52)

Putekļi

64. LPTP, 65. LPTP un 67. LPTP kombinācija.

≤ 1,2

≤ 0,6

Fluorīdi kopā

≤ 0,6

≤ 0,35

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

68. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no primārā alumīnija ražošanas procesā notiekošās šķidrkausēšanas un šķidra metāla apstrādes un liešanas, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Lietot elektrolīzes procesā iegūtu šķidro metālu un nekontaminētu alumīnija materiālu, proti, cietu materiālu, kurā nav tādu substanču kā krāsa, plastmasa vai eļļa (piem., sagataves augšdaļa un apakšdaļa, ko kvalitātes apsvērumu dēļ nogriež)

b

Izmantot maisa filtru (54)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 13.

13. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no primārā alumīnija ražošanas procesā notiekošās šķidrkausēšanas, šķidra metāla apstrādes un liešanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (55)  (56)

Putekļi

2–25

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.3.1.3   Sēra dioksīda emisijas

69. LPTP.   LPTP, kā samazināt emisijas gaisā no elektrolīzes šūnām, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Izmantot mazsēra anodus

Vispārizmantojams

b

Izmantot slapjo skruberi (57)

Izmantojamība var būt ierobežota:

ļoti liela izdalgāzu caurplūduma gadījumā (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajag daudz ūdens un jāattīra notekūdeņi)

Apraksts

69. LPTP a): anodus, kuriem gadā sēra saturs nesasniedz 1,5 %, var ražot, attiecīgi kombinējot izmantotos jēlmateriālus. Lai būtu iespējams elektrolīzes process, nepieciešamais vidējais sēra saturs gadā ir 0,9 %.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 14. tabulu.

14. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi SO2 emisijām gaisā no elektrolīzes šūnām

Parametrs

LPTP SEL (kg/t Al) (58)  (59)

SO2

≤ 2,5–15

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.3.1.4.   Perfluorogļūdeņražu emisijas

70. LPTP.   LPTP, kā samazināt perfluorogļūdeņražu emisijas gaisā no primārā alumīnija ražošanas, ir izmantot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Automātiska alumīnija oksīda padeve vairākos punktos

Vispārizmantojams

b

Elektrolīzes procesa datorvadība, kas balstās uz aktīvām šūnu datubāzēm un šūnu darbības parametru monitoringu

Vispārizmantojams

c

Anoda efekta automātiska nomākšana

Nav izmantojams Sēderberga šūnām, jo anoda konstrukcija (viengabala anods) nepieļauj šai tehnoloģijai raksturīgo plūsmu vannā

Apraksts

70. LPTP c): anoda efekts iestājas, alumīnija oksīda saturam elektrolītā samazinoties zem 1–2 %. Anoda efekta laikā nevis tiek sadalīts alumīnija oksīds, bet gan metāla un fluorīda jonos tiek sadalīts vannas kriolīts, fluorīdiem veidojot gāzveida perfluorogļūdeņražus, kas reaģē ar oglekļa anodu.

1.3.3.1.5.   PAO un CO emisijas

71. LPTP.   LPTP, kā samazināt CO un PAO emisijas gaisā no primārā alumīnija ražošanas, kurā izmanto Sēderberga tehnoloģiju, ir sadedzināt šūnu izplūdes gāzu CO un PAO.

1.3.3.2.   Notekūdeņu rašanās

72. LPTP.   LPTP, kā novērst notekūdeņu rašanos, ir attīrīšanas procesā dzesēšanas ūdeni un attīrītos notekūdeņus, arī lietusūdeni, izmantot atkārtoti vai reciklēt.

Izmantojamība

Jaunās stacijās un ievērojami modernizētās stacijās vispārizmantojams. Izmantojamību var ierobežot tādi apstākļi kā ūdens kvalitāte un/vai produktu kvalitātes prasības. Atkārtoti izmantotā vai reciklētā dzesēšanas ūdens, attīrīto notekūdeņu un lietusūdens apjoms nedrīkst pārsniegt šim procesam vajadzīgā ūdens apjomu.

1.3.3.3.   Atkritumi

73. LPTP.   LPTP, kā atkritumos nodot mazāk izlietotā katlu oderējuma, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai atkarībā no galapatērētāju prasībām būtu atvieglota tāda ārējā reciklēšana kā izmantošana sāļu sārņu pārstrādes procesā, kas notiek cementa ražošanā, izmantošana par karbonizatoru tērauda un ferosakausējumu ražošanā vai par sekundāru jēlmateriālu (piem., akmens vati).

1.3.4.   Sekundārā alumīnija ražošana

1.3.4.1.   Sekundārie materiāli

74. LPTP.   LPTP, kā palielināt jēlmateriālu atdevi, ir separēt nemetāla sastāvdaļas un metālus, kas nav alumīnijs, atkarībā no apstrādāto materiālu sastāva izmantojot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju

 

Tehniskais paņēmiens

a

Magnētiski separēt melnos metālus

b

No citām sastāvdaļām ar virpuļstrāvu (izmantojot kustīgus elektromagnētiskos laukus) separēt alumīniju

c

Separēt dažādas metāliskās un nemetāliskās sastāvdaļas ar relatīvā blīvuma paņēmienu (izmantojot atšķirīga blīvuma fluīdu)

1.3.4.2.   Enerģija

75. LPTP.   LPTP, kā panākt enerģijas efektīvu izmantošanu, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Krāsnī ielādējamo materiālu priekškarsēt ar izplūdes gāzi

Izmantojams tikai krāsnīm, kas nav rotācijas krāsnis

b

Gāzes ar nesadedzinātiem ogļūdeņražiem novirzīt atpakaļ degļa sistēmā

Izmantojams tikai atspogu krāsnīm un žāvētājiem

c

Tiešajai veidnēšanai piegādāt šķidro metālu

Izmantojamību ierobežo pārvadāšanai vajadzīgais laiks (ilgākais, 4–5 stundas)

1.3.4.3.   Emisijas gaisā

76. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt emisijas gaisā, ir pirms metālguves kausēšanas posma ar centrifugēšanas un/vai žāvēšanas palīdzību no smalces atdalīt eļļu un organiskos savienojumus (60).

Izmantojamība

Pirms žāvēšanas centrifugēšanu izmanto tikai smalcei, kas ļoti kontaminēta ar eļļu. Ja krāsns un pretpiesārņojuma sistēma ir konstruētas tā, lai tajās varētu darboties ar organisko materiālu, attīrīšana no eļļas un organiskajiem savienojumiem var nebūt jāveic.

1.3.4.3.1.   Difūzās emisijas

77. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no metāllūžņu priekšapstrādes, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Slēgtas konveijeru lentes vai pneimatiskā konveijera sistēma ar gaisa atsūkšanas sistēmu

b

Apvalki vai nosūcēji pielādēšanas un izlādēšanas punktos ar gaisa atsūkšanas sistēmu

78. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no šķidrkausēšanas krāšņu pielādēšanas un izlādēšanas/izlaišanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Virs krāsns durvīm un pie sārņu lūciņas novietot nosūcēju, kas aprīkots ar filtrācijas sistēmai pievienotu izdalgāzu atsūcēju

Vispārizmantojams

b

Izmantot izgarojumu savākšanas apvalku, kas darbojas gan pielādēšanas, gan izlaišanas zonā

Izmantojams tikai uz stacionārām cilindriskajām krāsnīm

c

Izmantot hermetizētas krāsns durvis (61)

Vispārizmantojams

d

Hermetizēti pielādēšanas ratiņi

Izmantojami tikai krāsnīm, kas nav rotācijas krāsnis

e

Izmantot pastiprinātu iesūkšanas sistēmu, ko var modificēt atbilstoši vajadzīgajam tehnoloģiskajam procesam (61)

Vispārizmantojams

Apraksts

78. LPTP a) un b): tiek izmantots pārsegs ar atsūcēju procesa izdalgāzu savākšanai un vadīšanai.

78. LPTP d): metāllūžņu izbēršanas brīdī vagonete piespiežas vaļējām krāsns durvīm un šajā posmā uztur krāsns hermetizējumu.

79. LPTP.   LPTP, kā samazināt emisijas no nosmēlumu/drosa apstrādes, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Nosmēlumus/drosu tūlīt pēc nosmelšanas no krāsns dzesēt hermētiskās tvertnēs inertas gāzes vidē

b

Nepieļaut nosmēlumu/drosa saslapšanu

c

Nosmēlumu/drosu sablietēt, izmantot gaisa atsūkšanas un atputekļošanas sistēmu

1.3.4.3.2.   Virzītās putekļu emisijas

80. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas no smalces žāvēšanas un tās atbrīvošanas no eļļas un organiskajiem savienojumiem, no nemetāla daļu un tādu metālu smalcināšanas, malšanas un sausās separācijas, kas nav alumīnijs, un no glabāšanas, manipulācijām un transportēšanas sekundārā alumīnija ražošanā, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 15. tabulu.

15. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no smalces žāvēšanas un tās atbrīvošanas no eļļas un organiskajiem savienojumiem, no nemetāla daļu un tādu metālu smalcināšanas, malšanas un sausās separācijas, kas nav alumīnijs, un no glabāšanas, manipulācijām un transportēšanas sekundārā alumīnija ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (62)

Putekļi

≤ 5

Informācija par attiecīgo monitoringu ir sniegta 10. LPTP.

81. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no tādiem krāsns tehnoloģiskajiem procesiem kā ielādēšana, šķidrkausēšana, izlaišana un šķidra metāla apstrāde sekundārā alumīnija ražošanā, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 16. tabulu.

16. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no tādiem krāsns tehnoloģiskajiem procesiem kā ielādēšana, šķidrkausēšana, izlaišana un šķidra metāla apstrāde sekundārā alumīnija ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (63)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

82. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no pārkausēšanas sekundārā alumīnija ražošanā, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot nekontaminētu alumīnija materiālu, t. i., cietu materiālu bez tādām substancēm kā laka, plastmasa vai eļļa (piem., sagataves)

b

Lai mazinātu putekļu emisijas, optimizēt sadedzināšanas apstākļus

c

Izmantot maisa filtru

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 17. tabulu.

17. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām no pārkausēšanas sekundārā alumīnija ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (64)  (65)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.4.3.3.   Organisko savienojumu emisijas

83. LPTP.   LPTP, kā samazināt organisko savienojumu un PCDD/F emisijas gaisā no kontaminētu sekundāro jēlmateriālu (piem., smalces) termiskās apstrādes un no šķidrkausēšanas krāsns, ir izmantot maisa filtru kombinācijā ar vismaz vienu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (66)

a

Jēlmateriālus izraudzīties un padot atkarībā no krāsns un no izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

b

Izmantot šķidrkausēšanas krāsnis ar iekšējā degļa sistēmu

c

Izmantot pēcdegli

d

Izmantot strauju atdzisināšanu

e

Izmantot aktivētās ogles inžekciju

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 18. tabulu.

18. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi KGOS un PCDD/F emisijām gaisā no kontaminētu sekundāro jēlmateriālu (piem., smalces) termiskās apstrādes un no šķidrkausēšanas krāsns

Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL

KGOS

mg/Nm3

10–30 (67)

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

≤ 0,1 (68)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.4.3.4.   Skābās emisijas

84. LPTP.   LPTP, kā samazināt HCl, Cl2 un HF emisijas gaisā no kontaminētu sekundāro jēlmateriālu (piem., smalces) termiskās apstrādes, no šķidrkausēšanas krāsns un no pārkausēšanas un šķidra metāla apstrādes, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

a

Jēlmateriālus izraudzīties un padot atkarībā no krāsns un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem (69)

b

Izmantot Ca(OH)2 vai nātrija bikarbonāta inžekciju kombinācijā ar maisa filtru (69)

c

Kontrolēt rafinēšanas procesu, izmantoto rafinēšanas gāzes daudzumu pielāgojot tā, lai atbrīvotos no šķidrajos metālos esošajiem kontaminantiem

d

Rafinēšanas procesā izmantot ar inertu gāzi atšķaidītu hloru

Apraksts

84. LPTP d): lai samazinātu hlora emisijas, tīra hlora vietā izmantot ar inertu gāzi atšķaidītu hloru. Rafinēšanu var veikt, arī izmantojot tikai inerto gāzi.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 19. tabulu.

19. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi attiecībā uz HCl, Cl2 un HF emisijām gaisā no kontaminētu sekundāro jēlmateriālu (piem., smalces) termiskās apstrādes, no šķidrkausēšanas krāsns un no pārkausēšanas un šķidrā metāla apstrādes

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3)

HCl

5–10 (70)

Cl2

≤ 1 (71)  (72)

HF

≤ 1 (73)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.4.4.   Atkritumi

85. LPTP.   LPTP, kā samazināt to atkritumu daudzumu, ko nosūta likvidēšanai sekundārā alumīnija ražošanā, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Savāktos putekļus tehnoloģiskajā procesā atkārtoti izmantot šķidrkausēšanas krāsnī ar sāļu garozu (ja tāda tiek izmantota) vai izmantot tos sāļu sārņu pārstrādes procesā

b

Sāļu sārņus pilnīgi pārstrādāt

c

Tādās krāsnīs, kur sāļu garozu neizmanto, alumīnija atgūšanai apstrādāt nosmēlumus/drosu

86. LPTP.   LPTP, kā samazināt sekundārā alumīnija ražošanā radušos sāļu sārņu daudzumus, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Paaugstināt izmantoto jēlmateriālu kvalitāti, no tādiem lūžņiem, kuros alumīnijs ir sajaukts ar citām sastāvdaļām, separējot sastāvdaļas, kas nav metāli, un metālus, kas nav alumīnijs

Vispārizmantojams

b

Pirms šķidrkausēšanas no kontaminētas smalces atdalīt eļļu un organiskos komponentus

Vispārizmantojams

c

Metālu sūknēt vai maisīt

Nav izmantojams rotācijas krāsnīs

d

Izmantot sasvēršanas rotācijas krāsni

Šādas krāsns izmantošanu var ierobežot padeves materiālu izmēri

1.3.5.   Sāļu sārņu pārstrādes process

1.3.5.1.   Difūzās emisijas

87. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no sāļu sārņu pārstrādes procesa, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Aprīkojumu pārklāt ar filtrēšanas sistēmai pievienotu gāzu atsūkšanas ierīci

b

Izmantot filtrēšanas sistēmai pievienotu nosūcēju ar gāzu atsūkšanas funkciju

1.3.5.2.   Virzītās putekļu emisijas

88. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no smalcināšanas un sausās malšanas, kas saistītas ar sāļu sārņu pārstrādes procesu, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 20. tabulu.

20. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no smalcināšanas un sausās malšanas, kas saistītas ar sāļu sārņu pārstrādes procesu

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (74)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.3.5.3.   Gāzveida savienojumi

89. LPTP.   LPTP, kā samazināt gāzveida emisijas gaisā no slapjās malšanas un izskalošanas sāļu sārņu pārstrādes procesā, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (75)

a

Izmantot aktivētās ogles inžekciju

b

Izmantot pēcdegli

c

Izmantot slapjo skruberi ar H2SO4 šķīdumu

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 21. tabulu.

21. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi gāzveida emisijām gaisā no slapjās malšanas un izskalošanas sāļu sārņu pārstrādes procesā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (76)

NH3

≤ 10

PH3

≤ 0,5

H2S

≤ 2

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.4.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ SVINA UN/VAI ALVAS RAŽOŠANU

1.4.1.   Emisijas gaisā

1.4.1.1.   Difūzās emisijas

90. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no primāro un sekundāro materiālu (izņemot akumulatorus un baterijas) sagatavošanas (piem., mērīšanas, sajaukšanas, samaisīšanas, smalcināšanas, griešanas, tīklsijāšanas), ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Putošiem materiāliem izmantot slēgtu konveijeru vai pneimatisku pārvades sistēmu

Vispārizmantojams

b

Izmantot slēgtu aprīkojumu. Lietojot putošus materiālus, emisijas savākt un novadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

Izmantojams tikai padeves maisījumiem, kas pagatavoti ar dozēšanas tvertni vai masas zuduma sistēmu

c

Jēlmateriālus sajaukt slēgtā ēkā

Izmantojams tikai putošiem materiāliem. Var būt sarežģīti izmantot jau esošām stacijām, jo var nepietikt platības.

d

Lietot pretputekļu sistēmas, piem., ūdens smidzinātājus

Izmantojams tikai sajaukšanai, ko veic ārpus telpām

e

Jēlmateriālus granulēt

Izmantojams vienīgi tad, ja tehnoloģiskajā procesā un krāsnī var izmantot granulētus jēlmateriālus

91. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no jēlmateriālu priekšapstrādes (tādas kā žāvēšana, izjaukšana, aglomerēšana, briketēšana, granulēšana un akumulatoru un bateriju smalcināšana, tīklsijāšana un šķirošana) primārā svina ražošanā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Putošiem materiāliem izmantot slēgtu konveijeru vai pneimatisku pārvades sistēmu

b

Izmantot slēgtu aprīkojumu. Lietojot putošus materiālus, emisijas savākt un novadīt uz pretpiesārņojuma sistēmu

92. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no pielādēšanas, metālguves kausēšanas un izlaišanas svina un/vai alvas ražošanā un no vara atdalīšanas priekšdarbiem primārā svina ražošanā, ir izmantot piemērotu turpmāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Izmantot iekapsulētu ielādēšanas sistēmu ar gaisa atsūkšanas sistēmu

Vispārizmantojams

b

Procesiem, kur padeve un produkcijas izlaide nenotiek pastāvīgi, izmantot hermētiskas vai slēgtas krāsnis ar durvju hermetizāciju (77)

Vispārizmantojams

c

Izmantot krāsnis un gāzes piegādes ceļus, kas darbojas zem negatīva spiediena un ar gāzes atsūkšanas jaudu, ar kuru pietiek, lai nerastos paaugstināts spiediens.

Vispārizmantojams

d

Pielādēšanas un izlaišanas punktos izmantot uztvērējnosūcēju/apvalkus

Vispārizmantojams

e

Izmantot slēgtu ēku

Vispārizmantojams

f

Nosūcēju pilnīgi pārsegt ar gaisa atsūkšanas sistēmu

Tā kā ir vajadzīga platība, var būt grūti izmantot esošās stacijās vai ievērojami modernizētās esošās stacijās

g

Saglabāt krāsns hermetizējumu

Vispārizmantojams

h

Temperatūru krāsnī uzturēt zemākajā vajadzīgajā līmenī

Vispārizmantojams

i

Izlaišanas punktā, pie kausiem un drosa novadīšanas zonā izmantot nosūcēju ar gaisa atsūkšanas sistēmu

Vispārizmantojams

j

Putošiem jēlmateriāliem veikt priekšapstrādi, piem., granulēšanu

Izmantojams vienīgi tad, ja tehnoloģiskajā procesā un krāsnī var izmantot granulētus jēlmateriālus

k

Izlaišanas laikā kausiem izmantot aptvērējapvalku

Vispārizmantojams

l

Pielādēšanas un izlaišanas zonā izmantot filtrēšanas sistēmai pievienotu gaisa atsūkšanas sistēmu

Vispārizmantojams

93. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās emisijas no pārkausēšanas, rafinēšanas un liešanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot kādu no tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombinācijām.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Virs tīģeļkrāsns vai katla – nosūcējs ar gaisa atsūkšanas sistēmu

b

Vāki, ar ko rafinēšanas reakciju un ķīmisko vielu pievienošanas laikā slēdz katlu

c

Pie teknēm un izlaišanas punktos – nosūcējs ar gaisa atsūkšanas sistēmu

d

Kausējuma temperatūras kontrolēšana

e

Slēgti mehāniski nosmēlēji putekļveida sārņu un atlikumu noņemšanai

1.4.1.2.   Virzītās putekļu emisijas

94. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no jēlmateriālu sagatavošanas (piem., saņemšana, manipulācijas, glabāšana, mērīšana, sajaukšana, samaisīšana, žāvēšana, smalcināšana, griešana un tīklsijāšana) primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 22. tabulu.

22. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no jēlmateriālu sagatavošanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (78)

Putekļi

≤ 5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

95. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no akumulatoru un bateriju sagatavošanas (smalcināšanas, tīklsijāšanas un šķirošanas), ir izmantot maisa filtru vai slapjo skruberi.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 23. tabulu.

23. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no akumulatoru un bateriju sagatavošanas (smalcināšana, tīklsijāšana un šķirošana)

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (79)

Putekļi

≤ 5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

96. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas (izņemot tās, kuras tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju) gaisā no pielādēšanas, šķidrkausēšanas un izlaišanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 24. tabulu.

24. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un svina emisijām (izņemot tās, kuras tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju) gaisā no pielādēšanas, metālguves kausēšanas un izlaišanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

2–4 (80)  (81)

Pb

≤ 1 (82)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

97. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no pārkausēšanas, rafinēšanas un liešanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Pirometalurģiskiem procesiem: kausēšanas vannā temperatūru uzturēt tehnoloģiskajam procesam atbilstošā iespējami zemā līmenī, to kombinējot ar maisa filtra izmantošanu

b

Hidrometalurģiskiem procesiem: izmantot slapjo skruberi

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 25. tabulu.

25. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un svina emisijām gaisā no pārkausēšanas, rafinēšanas un liešanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

2–4 (83)  (84)

Pb

≤ 1 (85)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.4.1.3.   Organisko savienojumu emisijas

98. LPTP.   LPTP, kā samazināt organisko savienojumu emisijas gaisā no jēlmateriālu žāvēšanas un metālguves kausēšanas procesiem sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot kādu no turpmāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (86)

Izmantojamība

a

Jēlmateriālus izraudzīties un padot atkarībā no krāsns un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

Vispārizmantojams

b

Lai mazinātu organisko savienojumu emisijas, optimizēt sadedzināšanas apstākļus

Vispārizmantojams

c

Pēcdeglis jeb reģeneratīvais termiskais oksidizators

Izmantojamību ierobežo attīrāmo izdalgāzu energosaturs: ja izdalgāzu energosaturs ir zemāks, būs jāizmanto vairāk kurināmā

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 26. tabulu.

26. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi KGOS emisijām gaisā no jēlmateriālu žāvēšanas un metālguves kausēšanas procesa sekundārā svina un/vai alvas ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (87)

KGOS

10–40

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

99. LPTP.   LPTP, kā samazināt PCDD/F emisijas gaisā no sekundārā svina un/vai alvas ražošanā lietoto jēlmateriālu metālguves kausēšanas, ir izmantot kādu no turpmāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

Tehniskais paņēmiens

a

Jēlmateriālus izraudzīties un padot atkarībā no krāsns un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem (88)

b

Pusnoslēgtām krāsnīm neliela jēlmateriālu daudzuma padevei izmantot ielādēšanas sistēmas (88)

c

Iekšējā degļa sistēma (88) šķidrkausēšanas krāsnīm

d

Pēcdeglis jeb reģeneratīvais termiskais oksidizators (88)

e

Ja temperatūra ir > 250 °C, izvairīties izmantot izplūdes gāzu sistēmas ar biezu saputekļojumu (88)

f

Izmantot strauju atdzisināšanu (88)

g

Izmantot adsorbcijas aģenta inžekciju kombinācijā ar efektīvu putekļu savākšanas sistēmu (88)

h

Izmantot efektīvu putekļu savākšanas sistēmu

i

Krāsns augšējā zonā inžektēt skābekli

j

Lai mazinātu organisko savienojumu emisijas, optimizēt sadedzināšanas apstākļus (88)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 27. tabulu.

27. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi PCDD/F emisijām gaisā no sekundārā svina un/vai alvas ražošanā lietoto jēlmateriālu metālguves kausēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (89)

PCDD/F

≤ 0,1

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.4.1.4.   Sēra dioksīda emisijas

100. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt SO2 emisijas (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju) gaisā no pielādēšanas, metālguves kausēšanas un izlaišanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Sārmainā izskalošana jēlmateriāliem, kas satur sēru sulfātu formā

Vispārizmantojams

b

Sausais vai pussausais skruberis (90)

Vispārizmantojams

c

Slapjais skruberis (90)

Izmantojamība var būt ierobežota:

ļoti liela izdalgāzu caurplūduma gadījumā (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajag daudz ūdens un jāattīra notekūdeņi)

d

Sēra fiksēšana metālguves kausējuma fāzē

Izmantojams tikai sekundārā svina ražošanā

Apraksts

100. LPTP a): pirms metālguves kausēšanas no sekundārajiem jēlmateriāliem ar sārmainu sāls šķīdumu atdala sulfātus.

100. LPTP d): sēra fiksēšanu metālguves kausējuma fāzē panāk, kausēšanas tvertnēs pievienojot dzelzi un sodu (Na2CO3), kas reaģē ar jēlmateriālos esošo sēru, veidojot sārni Na2S-FeS.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 28. tabulu.

28. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi SO2 emisijām (izņemot tās, kuras tiek novadītas uz sērskābes vai sašķidrinātā SO2 ražošanas staciju) gaisā no pielādēšanas, metālguves kausēšanas un izlaišanas primārā un sekundārā svina un/vai alvas ražošanā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (91)  (92)

SO2

50–350

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.4.2.   Augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība

101. LPTP.   LPTP, kā novērst augsnes un pazemes ūdeņu kontamināciju, kuras cēlonis ir akumulatoru un bateriju glabāšana, smalcināšana, tīklsijāšana un šķirošana, ir izmantot skābjizturīgas grīdas virsmas un sistēmu skābju izlijumu savākšanai.

1.4.3.   Notekūdeņu rašanās un attīrīšana

102. LPTP.   LPTP, kā novērst notekūdeņu rašanos sārmainās izskalošanas procesā, ir ūdeni, kas rodas, sārmainā sāļu šķīdumā kristalizējoties nātrija sulfātam, izmantot atkārtoti.

103. LPTP.   LPTP, kā samazināt emisijas ūdenī no akumulatoru un bateriju sagatavošanas, kur skābes migliņa tiek novadīta uz notekūdeņu attīrīšanas staciju, ir ekspluatēt attiecīgi konstruētu notekūdeņu attīrīšanas staciju, kas šo straumi attīra no tajā esošajiem piesārņotājiem.

1.4.4.   Atkritumi

104. LPTP.   LPTP, kā samazināt to atkritumu daudzumu, ko nosūta likvidēšanai primārā svina ražošanā, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Atkārtoti izmantot putekļus no svina ražošanas procesā izmantotās putekļu atdalīšanas sistēmas

Vispārizmantojams

b

No gāzes slapjās vai sausās attīrīšanas putekļiem/dūņām atgūt Se un Te

Izmantojamību var ierobežot klātesošā dzīvsudraba daudzums

c

No rafinēšanas drosa atgūt Ag, Au, Bi, Sb un Cu

Vispārizmantojams

d

Atgūt metālus no notekūdeņu attīrīšanas dūņām

Notekūdeņu attīrīšanas staciju dūņu tieša metālguves kausēšana var nebūt vienmēr iespējama tādu klātesošu elementu dēļ kā As, Tl un Cd

e

Pievienot kušņu materiālu, kas sārņus padara piemērotākus ārējai lietošanai

Vispārizmantojams

105. LPTP.   LPTP, kā atgūt svina akumulatoru un bateriju polipropilēna un polietilēna saturu, ir to pirms metālguves kausēšanas separēt no akumulatoriem un baterijām.

Izmantojamība

Tas var nebūt izmantojams šahtas krāsnīm, jo krāsns darbībai vajadzīgo gāzcaurlaidību var nodrošināt tikai neizjaukti (veseli) akumulatori un baterijas.

106. LPTP.   LPTP, kā atkārtoti izmantot vai atgūt bateriju un akumulatoru pārstrādes procesā iegūto sērskābi, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai sērskābi būtu vieglāk iekšēji vai ārēji izmantot otrreiz vai reciklēt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Atkārtoti izmantot par dekapētāju

Vispārizmantojams atkarībā no vietējiem apstākļiem, piem., vai tiek veikta dekapēšana un vai skābes piemaisījumi sader ar attiecīgo tehnoloģisko procesu

b

Atkārtoti izmantot par jēlmateriālu ķīmiskās ražošanas stacijā

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no tā, vai attiecīgajā vietā ir ķīmiskās ražošanas stacija

c

Skābi atgūt krekinga procesā

Izmantojams tikai tad, ja ir sērskābes vai sašķidrinātā sēra dioksīda ražošanas stacija

d

Izmantot ģipša ražošanā

Izmantojams tikai tad, ja atgūtās skābes piemaisījumi neietekmē ģipša kvalitāti vai ja zemākas kvalitātes ģipsi var izmantot citiem mērķiem, piem., par kusni

e

Izmantot nātrija sulfāta ražošanā

Izmantojams tikai sārmainās izskalošanas procesā

107. LPTP.   LPTP, kā samazināt to atkritumu daudzumu, ko nosūta likvidēšanai sekundārā svina un/vai alvas ražošanā, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Atlikumus atkārtoti izmantot metālguves kausēšanas procesā, lai atgūtu svinu un citus metālus

b

Atlikumus un atkritumus materiālu atgūšanas nolūkā apstrādāt īpašās stacijās

c

Atlikumus un atkritumus apstrādāt tā, lai tos varētu izmantot citiem lietojumiem

1.5.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ CINKA UN/VAI KADMIJA RAŽOŠANU

1.5.1.   Primārā cinka ražošana

1.5.1.1.   Hidrometalurģiskā cinka ražošana

1.5.1.1.1.   Enerģija

108. LPTP.   LPTP, kā efektīvi izmantot enerģiju, ir no apdedzināšanas krāsns izdalgāzēm atgūt siltumenerģiju, izmantojot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Ar siltuma utilizācijas katlu un turbīnām ražot elektroenerģiju

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no enerģijas cenām un dalībvalsts enerģētikas politikas

b

Ar siltuma utilizācijas katlu un turbīnām ražot tehnoloģiskajam procesam vajadzīgo mehānisko enerģiju

Vispārizmantojams

c

Ar siltuma utilizācijas katlu ražot tehnoloģiskajam procesam un/vai biroja apkurei vajadzīgo siltumenerģiju

Vispārizmantojams

1.5.1.1.2.   Emisijas gaisā

1.5.1.1.2.1.   Difūzās emisijas

109. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās putekļu emisijas gaisā no apdedzināšanas krāsns padeves materiālu sagatavošanas un pašas padeves, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Slapjā padeve

b

Pretpiesārņojuma sistēmai pievienots pilnīgi noslēgts tehnoloģiskā procesa aprīkojums

110. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt difūzās putekļu emisijas gaisā no kalcinēšanas tehnoloģiskā procesa, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Darbības veikt zem negatīva spiediena

b

Pretpiesārņojuma sistēmai pievienots pilnīgi noslēgts tehnoloģiskā procesa aprīkojums

111. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no izskalošanas, cietās fāzes un šķidruma separēšanas un attīrīšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Pārsegt tvertnes ar vāku

Vispārizmantojams

b

Pārsegt tehnoloģiskā procesa šķidruma ieejas un izejas teknes

Vispārizmantojams

c

Tvertnes pievienot centrālai mehāniskas vilkmes pretpiesārņojuma sistēmai vai vientvertnes pretpiesārņojuma sistēmai

Vispārizmantojams

d

Vakuumfiltrus pārsegt ar nosūcējiem un tos pievienot pretpiesārņojuma sistēmai

Izmantojams tikai karstu šķidrumu filtrēšanai izskalošanas stadijā un cietās fāzes un šķidruma separēšanas stadijā

112. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no elektroizdalīšanas, ir elektroizdalīšanas šūnās izmantot piedevas, jo īpaši putošanas aģentus.

1.5.1.1.2.2.   Virzītās emisijas

113. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no manipulācijām ar jēlmateriāliem un to glabāšanas, apdedzināšanas krāsns sauso padeves materiālu sagatavošanas, no sauso padeves materiālu apdedzināšanas krāsnī un kalcinēšanas tehnoloģiskā procesa, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 29. tabulu.

29. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no manipulācijām ar jēlmateriāliem un to glabāšanas, apdedzināšanas krāsns sausās padeves sagatavošanas, no sausās padeves apdedzināšanas krāsnī un kalcinēšanas tehnoloģiskā procesa

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (93)

Putekļi

≤ 5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

114. LPTP.   LPTP, kā samazināt cinka un sērskābes emisijas gaisā no izskalošanas, attīrīšanas un elektrolīzes procesiem un kā samazināt arsāna un stibāna emisijas no attīrīšanas procesa, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (94)

a

Slapjais skruberis

b

Demisteris

c

Centrifugēšanas sistēma

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 30. tabulu.

30. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi cinka un sērskābes emisijām gaisā no izskalošanas, attīrīšanas un elektrolīzes un no arsāna un stibāna emisijām, kas radušās attīrīšanas procesā

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (95)

Zn

≤ 1

H2SO4

≤ 10

AsH3 un SbH3 kopā

≤ 0,5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.1.1.3.   Augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība

115. LPTP.   LPTP, kā novērst augsnes un pazemes ūdeņu kontamināciju, ir izmantot ūdensnecaurlaidīgu apvaļņojumu tvertnēm, ko izmanto izskalošanai vai attīrīšanai, un zālēm, kur šūnas atrodas, – sekundārās lokalizācijas sistēmu.

1.5.1.1.4.   Notekūdeņu rašanās

116. LPTP.   LPTP, kā samazināt tīra ūdens patēriņu un novērst notekūdeņu rašanos, ir izmantot kādu no tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombinācijām.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Katla notecinājumus un ūdeni no apdedzināšanas krāsns dzesēšanas kontūra novadīt atpakaļ uz gāzes slapjās tīrīšanas vai izskalošanas posmu

b

Notekūdeņus no attīrīšanas/apdedzināšanas krāsns un tās izlijumus, kā arī elektrolīzes un liešanas izlijumus novadīt atpakaļ uz izskalošanas posmu

c

Notekūdeņus no attīrīšanas/izskalošanas un attīrīšanas izlijumiem, filtra nogulu skalošanas un gāzes slapjās skrubēšanas novadīt atpakaļ uz izskalošanas un/vai attīrīšanas posmu

1.5.1.1.5.   Atkritumi

117. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidēšanai nosūtāmo atkritumu daudzumu, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Atkārtoti izmantot putekļus, kas tehnoloģiskajā procesā savākti koncentrāta glabāšanā un manipulācijās ar to (kopā ar padevei paredzētu koncentrātu)

Vispārizmantojams

b

Atkārtoti izmantot putekļus, kas apdedzināšanas procesā savākti, izmantojot kalcinātu silosu

Vispārizmantojams

c

Atlikumus, kas satur svinu un sudrabu, ārējā stacijā pārstrādāt kā jēlmateriālus

Izmantojams atkarībā no metālu satura un tirgus/procesa pieejamības

d

Atlikumus, kas satur Cu, Co, Ni, Cd, Mn, ārējā stacijā pārstrādāt kā jēlmateriālu, lai iegūtu pārdodamu produktu

Izmantojams atkarībā no metālu satura un tirgus/procesa pieejamības

118. LPTP.   LPTP, kā izskalošanas atkritumus sagatavot galīgai likvidēšanai, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Pirometalurģiskā apstrāde Waelz ceplī

Izmantojams tikai neitrāliem izskalošanas atkritumiem, kas nesatur pārāk daudz cinka ferītu un/vai dārgmetālus augstā koncentrācijā

b

Jarofiksēšanas process

Izmantojams tikai jarozīta dzelzs atliekām. Sakarā ar spēkā esošu patentu izmantojamība ierobežota

c

Sulfidēšanas process

Izmantojams tikai jarozīta dzelzs atliekām un tiešām izskalošanas atliekām

d

Dzelzs atlieku blīvēšana

Izmantojams tikai notekūdeņu attīrīšanas stacijas getīta atliekām un ar ģipsi bagātām dūņām

Apraksts

118. LPTP b): jarofiksēšanas procesā jarozīta precipitātus sajauc ar portlandcementu, kaļķi un ūdeni.

118. LPTP c): sulfidēšanas procesā atduļķošanas tvertnē un sulfidēšanas reaktorā atliekām tiek pievienots NaOH un Na2S.

118. LPTP d): dzelzs atlikumus blīvē, ar filtriem un kaļķa vai citu ķīmisku vielu palīdzību samazinot mitruma saturu.

1.5.1.2.   Pirometalurģiskā cinka ražošana

1.5.1.2.1.   Emisijas gaisā

1.5.1.2.1.1.   Virzītās putekļu emisijas

119. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas (izņemot tās, kuras tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) gaisā no pirometalurģiskās cinka ražošanas, ir izmantot maisa filtru.

Izmantojamība

Ja koncentrāti satur daudz organiskā oglekļa (piem., apmēram 10 masas procenti), maisa filtrus var nebūt iespējams izmantot aizsērēšanas dēļ, un tā vietā var izmantot citus paņēmienus (piem., slapjo skruberi).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 31. tabulu.

31. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) gaisā no pirometalurģiskās cinka ražošanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (96)  (97)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

120. LPTP.   LPTP, kā samazināt SO2 emisijas (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražotnes staciju) gaisā no pirometalurģiskās cinka ražošanas, ir izmantot slapjās atsērošanas paņēmienu.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 32. tabulu.

32. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi SO2 emisijām (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) gaisā no pirometalurģiskās cinka ražošanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (98)

SO2

≤ 500

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.2.   Sekundārā cinka ražošana

1.5.2.1.   Emisijas gaisā

1.5.2.1.1.   Virzītās putekļu emisijas

121. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no granulēšanas un sārņu pārstrādes, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 33. tabulu.

33. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no granulēšanas un sārņu pārstrādes

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (99)

Putekļi

≤ 5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

122. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no metāla un jauktu metāla/oksīda plūsmu šķidrkausēšanas, kā arī no sārņu fumēšanas krāsns un Waelz cepļa, ir izmantot maisa filtru.

Izmantojamība

Maisa filtru var nebūt iespējams izmantot klinkera iegūšanai (kur jāsamazina nevis metālu oksīdi, bet gan hlorīdi).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 34. tabulu.

34. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no metāla un jauktu metāla/oksīda jauktu plūsmu šķidrkausēšanas, kā arī no sārņu fumēšanas krāsns un Waeltz cepļa

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (100)  (101)  (102)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.2.1.2.   Organisko savienojumu emisijas

123. LPTP.   LPTP, kā samazināt organisko savienojumu emisijas gaisā no metāla un jauktu metāla/oksīda plūsmu šķidrkausēšanas, kā arī no sārņu fumēšanas krāsns un Waelz cepļa, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (103)

Izmantojamība

a

Inžektēt adsorbentu (aktivēto ogli vai lignīta koksu), pēc tam lietojot maisa filtru un/vai ESP

Vispārizmantojams

b

Izmantot termisko oksidizatoru

Vispārizmantojams

c

Izmantot reģeneratīvo termisko oksidizatoru

Var nebūt izmantojums drošības apsvērumu dēļ

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 35. tabulu.

35. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi KGOS un PCDD/F emisijām gaisā no metāla un jauktu metāla/oksīda plūsmu šķidrkausēšanas, kā arī no sārņu fumēšanas krāsns un Waeltz cepļa

Parametrs

Mērvienība

LPTP SEL

KGOS

mg/Nm3

2–20 (104)

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

≤ 0,1 (105)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.2.1.3.   Skābās emisijas

124. LPTP.   LPTP, kā samazināt HCl un HF emisijas gaisā no metāla un jauktu metāla/oksīda plūsmu šķidrkausēšanas, kā arī no sārņu fumēšanas krāsns un Waelz cepļa, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (106)

Process

a

Inžektēt adsorbentu, pēc tam lietot maisa filtru

Metāla un jauktu metāla/oksīda plūsmu šķidrkausēšana

Waelz ceplis

b

Slapjais skruberis

Sārņu fumēšanas krāsns

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 36. tabulu.

36. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi HCl un HF emisijām gaisā no metāla un jauktu metāla/oksīda plūsmu šķidrkausēšanas, kā arī no sārņu fumēšanas krāsns un Waeltz cepļa

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (107)

HCl

≤ 1,5

HF

≤ 0,3

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.2.2.   Notekūdeņu rašanās un attīrīšana

125. LPTP.   LPTP, kā samazināt tīra ūdens patēriņu Waelz cepļa tehnoloģiskajā procesā, ir izmantot vairākposmu pretplūsmas mazgāšanu.

Apraksts

Ūdeni no iepriekšējās mazgāšanas filtrē un nākamajā mazgāšanas posmā lieto atkārtoti. Ūdeni var izmantot diviem līdz trim posmiem, kas paver iespēju salīdzinājumā ar vienposma pretplūsmas mazgāšanu patērēt līdz trīs reizēm mazāk ūdens.

126. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt halogenīdu emisijas ūdenī no mazgāšanas stadijas Waelz cepļa tehnoloģiskajā procesā, ir izmantot kristalizāciju.

1.5.3.   Cinka lietņu šķidrkausēšana, sakausēšana un liešana un cinka pulvera ražošana

1.5.3.1.   Emisijas gaisā

1.5.3.1.1.   Difūzās putekļu emisijas

127. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās putekļu emisijas gaisā no cinka lietņu šķidrkausēšanas, sakausēšanas un liešanas, ir aprīkojumu darbināt zem negatīva spiediena.

1.5.3.1.2.   Virzītās putekļu emisijas

128. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no cinka lietņu šķidrkausēšanas, sakausēšanas un liešanas un cinka pulvera ražošanas, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 37. tabulu.

37. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no cinka lietņu šķidrkausēšanas, sakausēšanas un liešanas un cinka pulvera ražošanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (108)

Putekļi

≤ 5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.3.2.   Notekūdeņi

129. LPTP.   LPTP, kā novērst notekūdeņu rašanos no cinka lietņu šķidrkausēšanas un liešanas, ir dzesēšanas ūdeni izmantot atkārtoti.

1.5.3.3.   Atkritumi

130. LPTP.   LPTP, kā samazināt to atkritumu daudzumu, ko nosūta likvidēšanai no cinka lietņu kausēšanas, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar vienu vai abiem tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Cinka drosa oksidēto frakciju un cinku saturošos putekļus no šķidrkausēšanas krāsnīm izmantot apdedzināšanas krāsnī vai hidrometalurģiskajā cinka ražošanā

b

Cinka drosa metālisko frakciju un metālisko drosu no katodu liešanas izmantot šķidrkausēšanas krāsnī vai arī cinka putekļu vai cinka oksīda veidā atgūt cinka rafinēšanas stacijā

1.5.4.   Kadmija ražošana

1.5.4.1.   Emisijas gaisā

1.5.4.1.1.   Difūzās emisijas

131. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izskalošanai un cietās un šķidrās fāzes separēšanai hidrometalurģiskajā ražošanā, briketēšanai/granulēšanai un fumēšanai pirometalurģiskajā ražošanā, kā arī šķidrkausēšanas, sakausēšanas un liešanas tehnoloģiskajiem procesiem izmantot pretpiesārņojuma sistēmai pievienotu centrālu atsūkšanas sistēmu

b

Hidrometalurģiskajā ražošanā elektrolīzes posmā šūnām izmantot pārsegus

1.5.4.1.2.   Virzītās putekļu emisijas

132. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no pirometalurģiskās kadmija ražošanas un no kadmija lietņu šķidrkausēšanas, sakausēšanas un liešanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (109)

Izmantojamība

a

Maisa filtrs

Vispārizmantojams

b

Elektrostatiskais precipitators (ESP)

Vispārizmantojams

c

Slapjais skruberis

Izmantojamība var būt ierobežota:

ļoti liela izdalgāzu caurplūduma gadījumā (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajag daudz ūdens un jāattīra notekūdeņi)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 38. tabulu.

38. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļiem un kadmija emisijām gaisā no pirometalurģiskās kadmija ražošanas un no kadmija lietņu šķidrkausēšanas, sakausēšanas un liešanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (110)

Putekļi

2–3

Cd

≤ 0,1

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.5.4.2.   Atkritumi

133. LPTP.   LPTP, kā samazināt to atkritumu daudzumu, ko nosūta likvidēšanai no hidrometalurģiskās kadmija ražošanas, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Kadmiju, kas paliek pēc cinka tehnoloģiskā procesa, attīrīšanas nodalījumā ekstrahē ar kadmiju bagāta cementāta veidā, pēc tam koncentrē un rafinē (elektrolīzē vai pirometalurģiskā procesā) un beigās pārveido tirgošanai piemērotā kadmija metālā vai kadmija savienojumos

Izmantojams, ja ir ekonomiski pamatots pieprasījums

b

Kadmiju, kas paliek pēc cinka tehnoloģiskā procesa, attīrīšanas nodalījumā ekstrahē ar kadmiju bagāta cementāta veidā, pēc tam ar vairākām hidrometalurģiskajām operācijām iegūst ar kadmiju bagātu precipitātu (piem., cementu (metālisku Cd), Cd(OH)2), ko apglabā poligonā, savukārt visu citu procesa plūsmu atlikumu pārstrādi veic kadmija ražošanas stacijas vai cinka ražošanas stacijas tehnoloģiskajā plūsmā

Izmantojams tikai tad, ja ir pieejams attiecīgs atkritumu poligons

1.6.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ DĀRGMETĀLU RAŽOŠANU

1.6.1.   Emisijas gaisā

1.6.1.1.   Difūzās emisijas

134. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no priekšapstrādes operācijām (piem., smalcināšanas, sijāšanas un sajaukšanas), ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai kādu no to kombinācijām.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Putošu materiālu priekšapstrādes zonas un pārvades sistēmas noslēgt

b

Priekšapstrādes un manipulāciju norises vietas ar putošiem materiāliem paredzētu nosūcēju un gaisvadu sistēmu pievienot putekļu savācējiem vai atsūcējiem

c

Priekšapstrādes un manipulāciju aprīkojumu savienot ar attiecīgo putekļu savācēju vai atsūcēju ar elektrisku bloķētāju, lai būtu drošība, ka nekādu aprīkojumu nevar darbināt, ja nedarbojas putekļu savākšanas un filtrēšanas sistēma

135. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no metālguves kausēšanas un šķidrkausēšanas gan dorē (Doré) tehnoloģiskajos procesos, gan tehnoloģiskos procesos, kas nav dorē, ir izmantot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Ēkas un/vai metālguves kausēšanas krāšņu teritorijas noslēgt

b

Darbības veikt zem negatīva spiediena

c

Ar nosūcēju un ar gaisvadu sistēmas starpniecību krāsns sistēmas pievienot putekļu savācējiem vai atsūcējiem

d

Krāsns aprīkojumu savienot ar attiecīgo putekļu savācēju vai atsūcēju ar elektrisku bloķētāju, lai būtu drošība, ka nekādu aprīkojumu nevar darbināt, ja nedarbojas putekļu savākšanas un filtrēšanas sistēma

136. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no izskalošanas un zelta elektrolīzes, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Šķīdumu pārnesē izmantot slēgtas tvertnes/traukus un slēgtus cauruļvadus

b

Elektrolīzes šūnām izmantot nosūcējus un atsūkšanas sistēmas

c

Zelta ražošanā izmantot ūdens aizkaru, kas anoda gļotu izskalošanā ar sālsskābi vai citiem šķīdinātājiem novērstu gāzveida hlora emisijas

137. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no hidrometalurģiskajām operācijām, ir izmantot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Tādi lokalizācijas pasākumi kā hermētiski vai slēgti reakcijas trauki, glabāšanas tvertnes, šķīdinātāja ekstrakcijas aprīkojums un filtri, trauki un tvertnes, kas aprīkotas ar līmeņa kontroli, slēgti cauruļvadi, noslēgtas drenēšanas sistēmas un plānotās apkopes programmas

b

Reakcijas trauki un tvertnes, kas pievienotas kopīgai gaisvadu sistēmai ar izdalgāzu atsūkšanu (automātisks rezerves/dublējuma bloks, ko var izmantot atteices gadījumā)

138. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas, ir izmantot visus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Visas kalcinēšanas krāsnis, incineratorus un žāvētājkrāsnis pievienot cauruļvadu sistēmai, kas atsūc procesa izplūdes gāzes

b

Izmantot skruberstacijas, kas pieslēgtas prioritārajai elektroapgādes sistēmai, kuru energoapgādes traucējumu gadījumā apkalpo elektroenerģijas rezerves ģenerators

c

Darbības uzsākšanai un apturēšanai, izlietotās skābes novadīšanai un skruberiem paredzēta svaiga skābju preparāta sagatavošanai izmantot automatizētu vadības sistēmu

139. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no metālu galaproduktu šķidrkausēšanas rafinēšanas laikā, ir izmantot abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Apvalkota krāsns zem negatīva spiediena

b

Attiecīgi apvalkojumi, apvalki un uztvērējnosūcēji ar efektīvu atsūkšanas/ventilācijas funkciju

1.6.1.2.   Virzītās putekļu emisijas

140. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no visām putekļus radošajām darbībām, piem., smalcināšanas, sijāšanas, sajaukšanas, metālguves kausēšanas un šķidrkausēšanas, incinerācijas, kalcinēšanas, žāvēšanas un rafinēšanas, ir izmantot kādu no tālāk aprakstītajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (111)

Izmantojamība

a

Maisa filtrs

Var nebūt izmantojams izdalgāzēm, kurās ir daudz gāzveidīgo selēna savienojumu

b

Slapjais skruberis kombinācijā ar ESP, kas paver iespēju atgūt selēnu

Izmantojams tikai izdalgāzēm, kas satur gāzveidīgus selēna savienojumus (piem., dorē metālu ražošanā)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 39. tabulu.

39. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no visām putekļus radošajām darbībām, piem., smalcināšanas, sijāšanas, sajaukšanas, šķidrkausēšanas un metālguves kausēšanas, incinerācijas, kalcinēšanas, žāvēšanas un rafinēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (112)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.6.1.3   NOX emisijas

141. LPTP.   LPTP, kā samazināt NOX emisijas gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, kurās notiek šķīdināšana/izskalošana ar slāpekļskābi, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens (113)

a

Sārma skruberis ar kaustisko sodu

b

Skruberis ar oksidējošām vielām (piem., skābekli, ūdeņraža peroksīdu) un reducējošām vielām (piem., slāpekļskābi, urīnvielu) tādiem hidrometalurģisko operāciju traukiem, kur augstā koncentrācijā var veidoties NOX. Tādus bieži izmanto kombinācijā ar 141. LPTP a).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 40. tabulu.

40. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi NOX emisijām gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, kurās notiek šķīdināšana/izskalošana ar slāpekļskābi

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (114)

NOX

70–150

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.6.1.4.   Sēra dioksīda emisijas

142. LPTP.   LPTP, kā samazināt SO2 emisijas (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) gaisā no šķidrkausēšanas un metālguves kausēšanas dorē metāla ražošanai, arī no ar tām saistītās incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (115)

Izmantojamība

a

Kaļķu inžekcija kombinācijā ar maisa filtru

Vispārizmantojams

b

Slapjais skruberis

Izmantojamība var būt ierobežota:

ļoti liela izdalgāzu caurplūduma gadījumā (jo rodas daudz atkritumu un notekūdeņu),

sausās teritorijās (jo vajag daudz ūdens un jāattīra notekūdeņi).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 41. tabulu.

41. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi SO2 emisijām gaisā (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) no šķidrkausēšanas un metālguves kausēšanas dorē metāla ražošanai, arī no ar tām saistītās incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (116)

SO2

50–480

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

143. LPTP.   LPTP, kā mazināt SO2 emisijas gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, arī no ar tām saistītās incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas, ir izmantot slapjo skruberi.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 42. tabulu.

42. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi SO2 emisijām gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, arī no ar tām saistītās incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (117)

SO2

50–100

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.6.1.5.   HCl un Cl2 emisijas

144. LPTP.   LPTP, kā mazināt HCl un Cl2 emisijas gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, arī no ar tām saistītās incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas, ir izmantot sārma skruberi.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 43. tabulu.

43. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņu HCl un Cl2 emisijām gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, arī no ar tām saistītās incinerācijas, kalcinēšanas un žāvēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (118)

HCl

≤ 5–10

Cl2

0,5–2

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.6.1.6.   NH3 emisijas

145. LPTP.   LPTP, kā samazināt NH3 emisijas gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, kurās izmanto amonjaku vai amonija hlorīdu, ir izmantot slapjo skruberi ar sērskābi.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 44. tabulu.

44. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi NH3 emisijām gaisā no hidrometalurģiskajām operācijām, kurās izmanto amonjaku vai amonija hlorīdu

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (119)

NH3

1–3

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.6.1.7.   PCDD/F emisijas

146. LPTP.   LPTP, kā samazināt PCDD/F emisijas gaisā no žāvēšanas, kurā jēlmateriāli satur organiskos savienojumus, halogēnus vai citus PCDD/F prekursorus, no incinerācijas un no kalcinēšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Pēcdeglis jeb reģeneratīvais termiskais oksidizators (120)

b

Izmantot adsorbcijas aģenta inžekciju kombinācijā ar efektīvu putekļu savākšanas sistēmu (120)

c

Organisko savienojumu emisiju samazināšanai optimizēt sadedzināšanu vai tehnoloģiskā procesa apstākļus (120)

d

Ja temperatūra ir > 250 °C, izvairīties izmantot izplūdes gāzu sistēmas ar biezu saputekļojumu (120)

e

Izmantot strauju atdzisināšanu (120)

f

PCDD/F termiski iznīcināt krāsnī augstā temperatūrā (> 850 °C)

g

Izmantot skābekļa inžekciju krāsns augšējā zonā

h

Iekšējā degļa sistēma (120)

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 45. tabulu.

45. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi PCDD/F emisijām gaisā no žāvēšanas, kurā jēlmateriāli satur organiskos savienojumus, halogēnus vai citus PCDD/F prekursorus, no incinerācijas un no kalcinēšanas

Parametrs

LPTP SEL (ng I-TEQ/Nm3) (121)

PCDD/F

≤ 0,1

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.6.2.   Augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība

147. LPTP.   LPTP, kā novērst augsnes un pazemes ūdeņu kontamināciju, ir izmantot kādu tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot noslēgtas drenēšanas sistēmas

b

Izmantot tvertnes ar dubultsienām vai tās novietot izturīgos apvaļņojumos

c

Izmantot ūdensnecaurlaidīgas un skābjizturīgas grīdas

d

Automātiska līmeņa kontrole reakcijas tilpnēs

1.6.3.   Notekūdeņu rašanās

148. LPTP.   LPTP, kā samazināt notekūdeņu rašanos, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izlietotos/atgūtos skrubēšanas šķidrumus un citus hidrometalurģiskos reaģentus pārstrādāt izskalošanā un citās rafinēšanas operācijās

b

Izskalošanas, ekstrahēšanas un izgulsnēšanas šķīdumus pārstrādāt

1.6.4.   Atkritumi

149. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidēšanai nosūtāmo atkritumu daudzumu, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Process

a

Atgūt metāla saturu no sārņiem, filtru putekļiem un slapjās atputekļošanas sistēmas atlikumiem

Dorē ražošana

b

Atgūt selēnu, kas ievākts no gāzveidīgus selēna savienojumus saturošām slapjās atputekļošanas sistēmas izdalgāzēm

c

Atgūt sudrabu no izlietota elektrolīta un izlietotiem gļotu mazgāšanas šķīdumiem

Sudraba rafinēšana ar elektrolīzi

d

Atgūt metālus no atlikumiem, kas radušies elektrolītu attīrīšanā (piem., sudraba cements, atlikumi uz vara karbonāta bāzes)

e

Atgūt zeltu no zelta izskalošanas procesa elektrolīta, gļotām un šķīdumiem

Zelta rafinēšana ar elektrolīzi

f

Atgūt metālus no izlietotiem anodiem

Sudraba vai zelta rafinēšana ar elektrolīzi

g

Atgūt platīna grupas metālus no šķīdumiem, kas bagātināti ar šiem metāliem

h

Atgūt metālus no apstrādes procesa beigu šķidrumu apstrādes

Visi tehnoloģiskie procesi

1.7.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ FEROSAKAUSĒJUMU RAŽOŠANU

1.7.1.   Enerģija

150. LPTP.   LPTP, kā efektīvi izmantot enerģiju, ir atgūt enerģiju no izplūdes gāzēm, kas satur daudz CO un ir radušās slēgtā iegremdētā elektriskā loka krāsnī vai slēgtā plazmas putekļprocesā, izmantojot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Izmantot tvaika katlu un turbīnas, lai atgūtu izplūdes gāzu enerģiju un ražotu elektroenerģiju

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no enerģijas cenām un dalībvalsts enerģētikas politikas

b

Izplūdes gāzes nepastarpināti izmantot par kurināmo (piem., jēlmateriālu žāvēšanai, krāsnī ielādējamā materiāla priekškarsēšanai, aglomerēšanai, kausu uzkarsēšanai)

Izmantojams tikai tad, ja tehnoloģiskajā procesā ir vajadzīga siltumenerģija

c

Izplūdes gāzu izmantošana par degvielu netālu esošās stacijās

Izmantojams tikai tad, ja pastāv ekonomiski pamatots pieprasījums pēc šāda kurināmā

151. LPTP.   LPTP, kā efektīvi izmantot enerģiju, ir atgūt enerģiju no karstajām izplūdes gāzēm, kas radušās pusslēgtā iegremdētā elektriskā loka krāsnī, izmantojot vienu vai abus tālāk norādītos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Ar siltuma utilizācijas katlu un turbīnām atgūt izplūdes gāzu enerģiju un ražot elektroenerģiju

Izmantojamība var būt ierobežota atkarībā no enerģijas cenām un dalībvalsts enerģētikas politikas

b

Ar siltuma utilizācijas katlu ražot karsto ūdeni

Izmantojams tikai ekonomiski pamatota pieprasījuma gadījumā

152. LPTP.   LPTP, kā efektīvi izmantot enerģiju, ir enerģiju no atklātas iegremdētā elektriskā loka krāsns izplūdes gāzēm atgūt karstā ūdens ražošanā.

Izmantojamība

Izmantojams tikai tad, ja pastāv ekonomiski pamatots pieprasījums pēc karstā ūdens.

1.7.2.   Emisijas gaisā

1.7.2.1.   Difūzās putekļu emisijas

153. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt un savākt difūzās emisijas gaisā no izlaišanas un liešanas, ir izmantot vienu vai abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Izmantot nosūcējsistēmu

Esošās stacijās izmantojams atkarībā no konfigurācijas

b

Izvairīties no liešanas, izmantojot šķidrus ferosakausējumus

Izmantojams tikai tad, ja patērētājs (piem., tērauda ražotājs) un ferosakausējumu ražotājs ir apvienoti

1.7.2.2.   Virzītās putekļu emisijas

154. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no cietu materiālu glabāšanas, manipulācijām ar tiem un to transportēšanas un no tādām priekšapstrādes operācijām kā mērīšana, sajaukšana, samaisīšana un attaukošana, un no izlaišanas, liešanas un iepakošanas, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 46. tabulu.

155. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no smalcināšanas, briketēšanas, granulēšanas un aglomerēšanas, ir izmantot maisa filtru vai maisa filtru kombinācijā ar citiem paņēmieniem.

Izmantojamība

Maisa filtra izmantojamība var būt ierobežota, ja vides temperatūra ir zema (– 20 °C līdz – 40 °C) un ja izdalgāzēm ir augsts mitruma saturs, kā arī CaSi smalcināšanā – drošības apsvērumu dēļ (sprādzienbīstamība).

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 46. tabulu.

156. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no atklātas vai pusslēgtas iegremdētā elektriskā loka krāsns, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 46. tabulu.

157. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no slēgtas iegremdētā elektriskā loka krāsns vai slēgta plazmas putekļ procesa, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (122)

Izmantojamība

a

Slapjais skruberis kombinācijā ar ESP

Vispārizmantojams

b

Maisa filtrs

Vispārizmantojams, ja vien izplūdes gāzu CO un H2 saturs neizraisa bažas par drošību.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 46. tabulu.

158. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu un metālu emisijas gaisā no feromolibdēna vai ferovanādija ražošanā izmantota tīģeļa ar karstumizturīgu oderējumu, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 46. tabulu.

46. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no ferosakausējumu ražošanas

Parametrs

Process

LPTP SEL (mg/Nm3)

Putekļi

Cieto materiālu glabāšana, manipulācijas ar tiem un to pārvadāšana

Priekšapstrādes operācijas, piem., mērīšana, sajaukšana, samaisīšana un attaukošana

Izlaišana, liešana un iepakošana

2–5 (123)

Smalcināšana, briketēšana, granulēšana un aglomerēšana

2–5 (124)  (125)

Vaļējas vai pusslēgtas iegremdētā elektriskā loka krāsnis

2–5 (124)  (126)  (127)

Slēgta iegremdētā elektriskā loka krāsns vai slēgts plazmas putekļprocess

Feromolibdēna un ferovanādija ražošanai paredzēts tīģelis ar karstumizturīgu oderējumu

2–5 (124)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.7.2.3.   PCDD/F emisijas

159. LPTP.   LPTP, kā samazināt PCDD/F emisijas gaisā no ferosakausējumu krāsns, ir inžektēt adsorbentus un izmantot ESP un/vai maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 47. tabulu.

47. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi attiecībā uz PCDD/F emisijām gaisā no krāsnīm, kurās ražo ferosakausējumus

Parametrs

LPTP SEL (ng I-TEQ/Nm3)

PCDD/F

≤ 0,05 (128)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.7.2.4.   PAO un organisko savienojumu emisijas

160. LPTP.   LPTP, kā samazināt PAO un organisko savienojumu emisijas gaisā no titāna smalces attaukošanas rotācijas cepļos, ir izmantot termisko oksidizatoru.

1.7.3.   Atkritumi

161. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidēšanai nosūtāmo sārņu daudzumu, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai sārņus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Sārņus izmantot būvdarbos

Izmantojams tikai attiecībā uz augstoglekļa FeCr un SiMn ražošanas sārņiem, attiecībā uz sārņiem, kas rodas, tēraudlietuvēs no atlikumiem atgūstot leģējošās piedevas, un attiecībā uz parastiem izplūdes sārņiem, kas radušies FeMn un FeMo ražošanā

b

Sārņus izmantot par slīpgraudiem smilšstrūklošanā

Izmantojams tikai attiecībā uz augstoglekļa FeCr ražošanas sārņiem

c

Sārņus izmantot par kausētiem–lietiem ugunturiem

Izmantojams tikai attiecībā uz augstoglekļa FeCr ražošanas sārņiem

d

Sārņus izmantot metālguves kausēšanas procesā

Izmantojams tikai attiecībā uz silikokalcija ražošanas sārņiem

e

Sārņus izmantot par jēlmateriālu silikomangāna ražošanā vai citos metalurģiskos lietojumos

Izmantojams tikai attiecībā uz bagātiem FeMn ražošanas sārņiem (ar augstu MnO saturu)

162. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidēšanai nosūtāmo filtra putekļu un dūņu daudzumu, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai atfiltrētos putekļus un dūņas būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība (129)

a

Atfiltrētos putekļus izmantot metālguves kausēšanas procesā

Izmantojams tikai FeCr un FeMo ražošanā atfiltrētajiem putekļiem

b

Atfiltrētos putekļus izmantot nerūsošā tērauda ražošanā

Izmantojams tikai smalcināšanas un tīklsijāšanas laikā atfiltrētajiem putekļiem augstoglekļa FeCr ražošanā

c

Atfiltrētos putekļus un dūņas izmantot par padeves koncentrātu

Izmantojams tikai Mo apdedzināšanas izdalgāzu attīrīšanā atfiltrētajiem putekļiem un dūņām

d

Atfiltrētos putekļus izmantot citās nozarēs

Izmantojams tikai FeMn, SiMn, FeNi, FeMo un FeV ražošanā

e

Mikrokristālisko silīcija dioksīdu izmantot par piedevu cementa rūpniecībā

Izmantojams tikai mikrokristāliskā silīcija dioksīda atliekām no FeSi un Si ražošanas

f

Atfiltrētos putekļus un dūņas izmantot cinka rūpniecībā

Izmantojams tikai krāšņu putekļiem un slapjā skrubera dūņām, kas rodas, tēraudlietuvēs no atliekām atgūstot leģējošās piedevas

1.8.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ NIĶEĻA UN/VAI KOBALTA RAŽOŠANU

1.8.1.   Enerģija

163. LPTP.   LPTP, kā panākt enerģijas efektīvu izmantošanu, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Metālguves kausēšanas krāsnīs izmantot ar skābekli bagātinātu gaisu un izmantot skābekļa konverterus

b

Izmantot siltuma reģenerācijas katlus

c

Izmantot krāsnī procesa (piem., žāvēšanas) laikā radušās dūmgāzes

d

Izmantot siltummaiņus

1.8.2.   Emisijas gaisā

1.8.2.1.   Difūzās emisijas

164. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās putekļu emisijas gaisā no krāsns pielādēšanas, ir izmantot slēgtas konveijersistēmas.

165. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās putekļu emisijas gaisā no metālguves kausēšanas, ir izmantot ar pretpiesārņojuma sistēmu savienotas pārsegtas, ar nosūcējiem aprīkotas metālpārvades teknes.

166. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās putekļu emisijas no konvertēšanas procesiem, ir aprīkojumu ekspluatēt zem negatīva spiediena un izmantot pretpiesārņojuma sistēmai pievienotus uztvērējnosūcējus.

167. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas gaisā no izskalošanas atmosfēras spiedienā un zem spiediena, ir izmantot abus tālāk norādītos tehniskos paņēmienus.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Izmantot hermētiskus vai slēgtus reaktorus, nosēdtvertnes un spiediena autoklāvus/traukus

b

Izskalošanas posmos izmantot skābekli vai hloru, nevis gaisu

168. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no šķidrumekstrahējumu rafinēšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Šķīdinātāja/ūdens bāzes maisījumam izmantot lēncirpes vai ātrcirpes maisītāju

b

Maisītājam un separatoram izmantot pārsegus

c

Izmantot pilnīgi hermetizētas pretpiesārņojuma sistēmai pievienotas tvertnes

169. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no elektroizdalīšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādīto tehnisko paņēmienu kombinācijām.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Savākt un atkārtoti izmantot gāzveida hloru

Izmantojams tikai elektroizdalīšanai uz hlorīdu pamata

b

Šūnas pārsegt ar polistirola lodītēm

Vispārizmantojams

c

Šūnas pārsegt ar stabilu putu slāni, izmantojot putošanas aģentus

Izmantojams tikai elektroizdalīšanai uz sulfātu pamata

170. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās emisijas no ūdeņraža reducēšanas procesa niķeļa pulvera un niķeļa brikešu ražošanā (tehnoloģiskie procesi zem spiediena), ir izmantot hermētisku vai slēgtu reaktoru, nosēdtvertni un spiediena autoklāvu/trauku, pulveru konveijeru un gatavā produkta silosu.

1.8.2.2.   Virzītās putekļu emisijas

171. LPTP.   LPTP, kā apstrādāt sulfīdrūdas, lai samazinātu putekļu un metālu emisijas gaisā no manipulācijām ar jēlmateriāliem un to glabāšanas, no materiālu priekšapstrādes procesa (piem., rūdas sagatavošanas un rūdas/koncentrātu žāvēšanas), no krāsns pielādēšanas, metālguves kausēšanas, konvertēšanas, termiskās rafinēšanas un niķeļa pulvera un brikešu ražošanas, ir izmantot maisa filtru vai kādu ESP un maisa filtra kombināciju.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 48. tabulu.

48. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu emisijām gaisā no manipulācijām ar jēlmateriāliem un to glabāšanas, no materiālu priekšapstrādes procesa (piem., rūdas sagatavošanas un rūdas/koncentrātu žāvēšanas), no krāsns pielādēšanas, metālguves kausēšanas, konvertēšanas, termiskās rafinēšanas un niķeļa pulvera un brikešu ražošanas sulfīdrūdu apstrādē

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (130)

Putekļi

2–5

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.8.2.3.   Niķeļa un hlora emisijas

172. LPTP.   LPTP, kā samazināt niķeļa un hlora emisijas gaisā no izskalošanas procesiem atmosfēras spiedienā vai zem spiediena, ir izmantot slapjo skruberi.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 49. tabulu.

49. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi attiecībā uz niķeļa un hlora emisijām gaisā no izskalošanas procesiem atmosfēras spiedienā vai zem spiediena

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (131)

Ni

≤ 1

Cl2

≤ 1

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

173. LPTP.   LPTP, kā samazināt niķeļa emisijas gaisā no niķeļa akmens rafinēšanas procesa, kurā izmanto dzelzs(III) hlorīdu ar hloru, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 50. tabulu.

50. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi niķeļa emisijām gaisā no niķeļa akmens rafinēšanas procesa, kurā izmanto dzelzs(III) hlorīdu ar hloru

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (132)

Ni

≤ 1

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.8.2.4.   Sēra dioksīda emisijas

174. LPTP.   LPTP, kā sulfīdrūdu apstrādē samazināt SO2 emisijas (izņemot tās, kas tiek novadītas uz sērskābes ražošanas staciju) gaisā no metālguves kausēšanas un no konvertēšanas, ir izmantot kādu no turpmāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (133)

a

Kaļķu inžekcija, pēc kuras lieto maisa filtru

b

Slapjais skruberis

1.8.2.5.   NH3 emisijas

175. LPTP.   LPTP, kā samazināt NH3 emisijas gaisā no niķeļa pulvera un brikešu ražošanas, ir izmantot slapjo skruberi.

1.8.3.   Atkritumi

176. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidēšanai nosūtāmo atkritumu daudzumu, ir uz vietas organizēt tādas operācijas, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot atkārtoti vai, ja tas nav iespējams, pārstrādāt, arī ar kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

Izmantojamība

a

Granulētos sārņus, kas radušies elektriskā loka krāsnī (lieto metālguves kausēšanā) izmantot par abrazīvu materiālu vai būvmateriālu

Izmantojamība ir atkarīga no metāla satura sārņos

b

Izdalgāzu putekļus, kas ievākti no elektriskā loka krāsns (lieto metālguves kausēšanā), izmantot par jēlmateriālu cinka ražošanā

Vispārizmantojams

c

Metālakmens granulēšanas izdalgāzu putekļus, kas ievākti no elektriskā loka krāsns (lieto metālguves kausēšanā), izmantot par jēlmateriālu niķeļa rafinēšanā / atkārtotā metālguves kausēšanā

Vispārizmantojams

d

Sēra atlikumus, kas iegūti pēc metālakmens filtrēšanas izskalošanā uz hlora bāzes, izmantot par jēlmateriālu sērskābes ražošanā

Vispārizmantojams

e

Dzelzs atlikumus, kas iegūti pēc izskalošanas uz sēra bāzes, izmantot par padeves materiāliem niķeļa metālguves kausētavā

Izmantojamība ir atkarīga no metāla satura atkritumos

f

Cinka karbonāta atlikumus, kas iegūti šķīdinātājekstrahējuma rafinēšanā, izmantot par jēlmateriālu cinka ražošanā

Izmantojamība ir atkarīga no metāla satura atkritumos

g

Vara atlikumus, kas pēc izskalošanas iegūti izskalošanā uz sulfātu bāzes un uz hlora bāzes, izmantot par jēlmateriālu vara ražošanā

Vispārizmantojams

1.9.   SECINĀJUMI PAR LPTP ATTIECĪBĀ UZ OGLEKĻA UN/VAI GRAFĪTA RAŽOŠANU

1.9.1.   Emisijas gaisā

1.9.1.1.   Difūzās emisijas

177. LPTP.   LPTP, kā samazināt difūzās PAO emisijas gaisā no šķidrā piķa glabāšanas, manipulācijām ar to un tā pārvadāšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens

a

Šķidrā piķa glabāšanas tvertnes atgaisot

b

Izmantot kondensāciju ar iekšēju un/vai ārēju dzesēšanu, ko veic ar gaisa un/vai ūdens sistēmu (piem, kondicionēšanas stāvkameru) palīdzību, pēc tam lietojot filtrēšanas paņēmienus (adsorbcijas skruberus vai ESP)

c

Ievāktās izdalgāzes savākt un novadīt uz citos procesos (piem., sajaukšanā un profilēšanā vai apdedzināšanā) pieejamiem tehnoloģiskiem cikliem, kur to apjoms tiek samazināts (sausais skruberis vai termiskais oksidizators/reģeneratīvais termiskais oksidizators)

1.9.1.2.   Putekļu un PAO emisijas

178. LPTP.   LPTP, kā samazināt putekļu emisijas gaisā no koksa un piķa glabāšanas, manipulācijām ar to un to pārvadāšanas, mehāniskiem procesiem (piem., beršanas) un grafitizēšanas un griešanas, ir izmantot maisa filtru.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 51. tabulu.

51. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un BaP (kā PAO rādītāja) emisijām gaisā no koksa un piķa glabāšanas, manipulācijām ar to un tā pārvadāšanas, mehāniskiem procesiem (piem., beršanas) un grafitizēšanas un griešanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (134)

Putekļi

2–5

BaP

≤ 0,01 (135)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

179. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu un PAO emisijas gaisā no jēlpastas un jēlprofilu ražošanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (136)

a

Sausais skruberis, kam par adsorbentu izmanto koksu, ar priekšatdzesēšanu vai bez tās, pēc tam maisa filtrs

b

Koksa filtrs

c

Reģeneratīvais termiskais oksidizators

d

Termiskais oksidizators

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 52. tabulu.

52. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un BaP (kā PAO rādītāja) emisijām gaisā no jēlpastas un jēlprofilu ražošanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (137)

Putekļi

2–10 (138)

BaP

0,001–0,01

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

180. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu un PAO emisijas gaisā no apdedzināšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (139)

Izmantojamība

a

Ja ir sagaidāmi ļoti gaistoši savienojumi, ESP kombinācijā ar termiskās oksidēšanas posmu (piem., ar reģeneratīva termiskā oksidizatora izmantošanu)

Vispārizmantojams

b

Ja izplūdes gāzes satur daudz putekļu, reģeneratīvais termiskais oksidizators kombinācijā ar priekšapstrādi (piem., ESP)

Vispārizmantojams

c

Izmantot termisko oksidizatoru

Nav izmantojams vienlaidu gredzenveida krāsnīs

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 53. tabulu.

53. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un BaP (kā PAO rādītāja) emisijām gaisā no apdedzināšanas un otrreizējas apdedzināšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (140)

Putekļi

2–10 (141)

BaP

0,005–0,015 (142)  (143)

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

181. LPTP.   LPTP, kā novērst vai samazināt putekļu un PAO emisijas gaisā no impregnēšanas, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem tehniskajiem paņēmieniem vai to kombināciju.

 

Tehniskais paņēmiens (144)

a

Sausais skruberis, pēc kura lieto maisa filtru

b

Koksa filtrs

c

Termiskais oksidizators

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 54. tabulu.

54. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi putekļu un BaP (kā PAO rādītāja) emisijām gaisā no impregnēšanas

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (145)

Putekļi

2–10

BaP

0,001 – 0,01

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.9.1.3.   Sēra dioksīda emisijas

182. LPTP.   LPTP, kā samazināt SO2 emisijas gaisā, ja tehnoloģiskajā procesā tiek pievienots sērs, ir lietot sauso un/vai slapjo skruberi.

1.9.1.4.   Organisko savienojumu emisijas

183. LPTP.   LPTP, kā samazināt organisko savienojumu emisijas gaisā, arī attiecībā uz fenola un formaldehīdu emisijām no impregnēšanas posma, kur tiek lietoti tādi īpaši impregnēšanas līdzekļi kā sveķi un bionoārdāmi šķīdinātāji, ir izmantot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem.

 

Tehniskais paņēmiens (146)

a

Reģeneratīvais termiskais oksidizators kopā ar elektrostatisko precipitatoru sajaukšanas posmam, apdedzināšanas posmam un impregnēšanas posmam

b

Biofiltrs un/vai bioskruberis impregnēšanas posmam, kurā izmanto tādus īpašus impregētājus kā sveķi un bionoārdāmi šķīdinātāji.

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi: sk. 55. tabulu.

55. tabula

Ar LPTP saistītie emisiju līmeņi KGOS emisijām gaisā no sajaukšanas, apdedzināšanas un impregnēšanas posmiem

Parametrs

LPTP SEL (mg/Nm3) (147)  (148)

KGOS

≤ 10–40

Attiecīgais monitorings aprakstīts 10. LPTP.

1.9.2.   Atkritumi

184. LPTP.   LPTP, kā samazināt likvidēšanai nosūtāmo atkritumu daudzumu, ir operācijas uz vietas organizēt tā, lai procesa atlikumus būtu vieglāk izmantot otrreiz vai, ja to nevar, šos atlikumus pārstrādāt, to attiecinot arī uz ogli un citiem ražošanas procesu atlikumiem šajā procesā vai citos ārējos procesos.

1.10.   TEHNISKO PAŅĒMIENU APRAKSTS

1.10.1.   Emisijas gaisā

Šeit aprakstītie tehniskie paņēmieni ir sakārtoti pēc tā, kādu(-us) piesārņotāju(-us) ar tiem domāts mazināt.

1.10.1.1.   Putekļu emisijas

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Maisa filtrs

Maisa filtri, ko bieži dēvē par auduma filtriem, ir no poraina auduma vai filca materiāla, caur kuru laiž gāzes, lai no tām atdalītu daļiņas. Lai izmantotu maisa filtru, ir jāizvēlas tāds auduma materiāls, kas ir piemērots izdalgāzu īpašībām un maksimālajai darba temperatūrai.

Elektrostatiskais precipitators (ESP)

Elektrostatiskajos precipitatoros daļiņas elektrizē un separē ar elektrisko lauku. Tos var ekspluatēt ļoti dažādos apstākļos. Sausajos ESP savākto materiālu noņem mehāniski (ar kratīšanu, vibrāciju, saspiestu gaisu), savukārt slapjajā ESP to noskalo ar piemērotu šķidrumu, parasti ūdeni.

Slapjais skruberis

Slapjais skruberis atdala putekļus, ienākošo gāzi intensīvi jaucot ar ūdeni, parasti kombinācijā ar rupjo daļiņu atdalīšanu ar centrbēdzes spēku. Atdalītie putekļi tiek savākti skrubera apakšā. Var tikt atdalītas arī tādas vielas kā SO2, NH3, daži GOS un smagie metāli.

1.10.1.2.   NOX emisijas

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Mazu NOX emisiju deglis

Mazu NOX emisiju degļi samazina NOX veidošanos, pazeminot liesmas maksimālo temperatūru, palēninot degšanu (tomēr materiālu sadedzinot pilnīgi) un kāpinot siltumpārnesi (palielināta liesmas starojamība). Ultramazu NOX emisiju degļos izmanto pakāpenisku sadedzināšanu (ar pakāpenisku gaisa/kurināmā padevi) un dūmgāzu recirkulēšanu.

Skābekļa–kurināmā deglis

Tehniskais paņēmiens paredz sadedzināšanā izmantojamo gaisu aizstāt ar skābekli, tādējādi novēršot/mazinot termisko NOX veidošanos no krāsnī nonākušā slāpekļa. Krāsnī atlikušā slāpekļa daudzums ir atkarīgs no ievadītā skābekļa tīrības, kurināmā kvalitātes un iespējamās gaisa ieplūdes.

Dūmgāzu recirkulācija

Dūmgāzu recirkulācija ir krāsns dūmgāzu atpakaļnovadīšana liesmā, lai samazinātu skābekļa saturu un attiecīgi liesmas temperatūru. Izmantojot speciālos degļus, degšanas gāzes iekšēji recirkulē, tādējādi atdzesējot liesmu pamatni un samazinot skābekļa saturu liesmu karstākajā daļā.

1.10.1.3.   SO2, HCl un HF emisijas

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Sausais vai pussausais skruberis

Izdalgāzes plūsmā ievada un disperģē sārmainu reaģentu (piem., kaļķus vai nātrija bikarbonātu) sausa pulvera vai suspensijas/šķīduma veidā. Materiāls reaģē ar skābajām gāzveida vielām (piem., SO2), veidojot cietvielas, kuras var atdalīt ar filtrāciju (maisa filtru vai elektrostatisko precipitatoru). Skrubersistēmas attīrīšanas efektivitāti uzlabo reaģēšanas torņa izmantošana. Adsorbciju var panākt arī ar pildslāņa torņiem (piem., koksa filtru).

Esošu staciju gadījumā veiktspēja ir saistīta ar tādiem procesa parametriem kā temperatūra (vismaz 60 °C), mitruma saturs, saskares ilgums, gāzu fluktuācijas un ar putekļu filtrēšanas sistēmas (piem., maisa filtra) spēju tikt galā ar paaugstinātu putekļu slodzi.

Slapjais skruberis

Veicot attīrīšanu slapjajā skruberī, gāzveida savienojumus izšķīdina skruberšķīdumā (piem., sārmainā šķīdumā, kas satur kaļķus, NaOH vai H2O2). Slapjajam skruberim cauri izplūdušās izdalgāzes piesātina ar ūdeni; pilienus pirms izdalgāzu aizvadīšanas atdala. Iegūto šķidrumu vēl attīra notekūdeņu attīrīšanas procesā un nešķīstošās vielas savāc ar nostādināšanu vai filtrēšanu.

Esošu staciju gadījumā šis tehniskais paņēmiens var prasīt daudz vietas.

Mazsēra kurināmā izmantošana

Dabasgāzes vai mazsēra degvieleļļas izmantošana samazina SO2 un SO3 emisijas no kurināmajā esošā sēra oksidācijas sadegšanas laikā.

Poliēteru tipa absorbcijas/desorbcijas sistēma

Ar šķīdinātāju uz poliēteru bāzes selektīvi absorbē izplūdes gāzu SO2. Tad absorbēto SO2 atdestilē citā kolonnā un šķīdinātāju pilnīgi reģenerē. Atdestilēto SO2 izmanto sašķidrinātā SO2 vai sērskābes ieguvei.

1.10.1.4.   Dzīvsudraba emisijas

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Adsorbcija uz aktivētās ogles

Šā procesa pamatā ir dzīvsudraba adsorbcija uz aktivētās ogles. Kad uz virsmas adsorbētās vielas daudzums sasniedzis maksimumu, adsorbētais saturs, adsorbentu reģenerējot, tiek desorbēts.

Adsorbcija uz selēna

Šā procesa pamatā ir pildslānis, kurā ir ar selēnu klātas lodītes. Sarkanais amorfais selēns reaģē ar gāzē esošo dzīvsudrabu, veidojot HgSe. Pēc tam filtru apstrādā, lai selēnu reģenerētu.

1.10.1.5.   GOS, PAO un PCDD/F emisijas

Tehniskais paņēmiens

Apraksts

Pēcdeglis jeb termiskais oksidizators

Sadedzināšanas sistēma, kurā izplūdes gāzes plūsmā esošais piesārņotājs termoregulētā vidē reaģē ar skābekli, lai radītu oksidācijas reakciju

Reģeneratīvais termiskais oksidizators

Sadedzināšanas sistēma, kurā ar reģeneratīvu procesu izmanto gāzes un oglekļa savienojumu siltumenerģiju, izmantojot karstumizturīgus nesējslāņus. Lai varētu mainīt gāzes plūsmas virzienu un slāni iztīrīt, ir vajadzīga kolektorsistēma. To dēvē arī par reģeneratīvo pēcdegli.

Katalītiskais termiskais oksidizators

Sadedzināšanas sistēma, kurā sadalīšanu veic uz metāla katalizatora virsmas zemā temperatūrā, parasti 350–400 °C. To dēvē arī par katalītisko pēcdegli.

Biofiltrs

Biofiltrs sastāv no organiska vai inerta materiāla slāņa, kurā mikroorganismi bioloģiski oksidē izdalgāzu plūsmās esošos piesārņotājus.

Bioskruberis

Bioskruberis apvieno gāzu slapjo attīrīšanu skruberī (absorbcija) un bionoārdīšanu: skruberūdens mikroorganismu populācija ir piemērota gāzu kaitīgo sastāvdaļu oksidēšanai.

Jēlmateriālus izvēlēties un padot atkarībā no krāsns un izmantotajiem pretpiesārņojuma paņēmieniem

Jēlmateriālus izvēlas tā, lai krāsns un pretpiesārņojuma sistēma, ko izmanto vajadzīgo piesārņojuma mazināšanas raksturlielumu sasniegšanai, varētu pienācīgi apstrādāt padotajos materiālos esošos kontaminantus

Optimizēt sadedzināšanas apstākļus, lai mazinātu organisko savienojumu emisijas

Labi sajaukt gaisu vai skābekli un oglekļa saturu, kontrolēt gāzu temperatūru un augsttemperatūras rezidences laiku, lai oksidētu organisko oglekli, ko satur PCDD/F. Šajā paņēmienā var izmantot arī bagātinātu gaisu vai tīru skābekli.

Pusnoslēgtām krāsnīm neliela jēlmateriālu daudzuma padevei izmantot ielādēšanas sistēmas

Lai krāsns mazāk atdzistu materiālu ielādēšanas laikā, pusnoslēgtās krāsnīs jēlmateriālus padod nelielās porcijās. Tas gāzu temperatūru uztur augstāku un novērš PCDD/F atkalizveidošanos.

Iekšējā degļa sistēma

Izplūdes gāzes vada caur degļa liesmu, organisko oglekli ar skābekli pārvēršot CO2.

Ja temperatūra ir > 250 °C, izvairīties izmantot izplūdes gāzu sistēmas ar biezu saputekļojumu

Ja temperatūra pārsniedz 250 °C, putekļu klātbūtne sekmē PCDD/F veidošanos de novo sintēzes ceļā.

Adsorbcijas aģenta inžekcija kombinācijā ar efektīvu putekļu savākšanas sistēmu

PCDD/F var tikt adsorbēti uz putekļiem, līdz ar to emisijas var samazināt, izmantojot efektīvu putekļu filtrācijas sistēmu. Šo procesu veicina un PCDD/F emisijas samazina īpaša adsorbcijas aģenta izmantošana.

Strauja atdzisināšana

PCDD/F de novo sintēzi novērš gāzu strauja atdzesēšana no 400 °C līdz 200 °C.

1.10.2.   Emisijas ūdenī

Tehniskie paņēmieni

Apraksts

Ķīmiskā izgulsnēšana

Izšķīdušu piesārņotāju pārvēršana nešķīstošos savienojumos, pievienojot ķīmiskus izgulsnētājus. Izgulsnētās cietvielas pēc tam separē, izmantojot nostādināšanu, flotāciju vai filtrāciju. Vajadzības gadījumā pēc tam vēl var izmantot ultrafiltrāciju vai reverso osmozi. Metālu izgulsnēšanai parasti izmanto tādas ķīmiskās vielas kā kaļķi, nātrija hidroksīds un nātrija sulfīds.

Nostādināšana

Suspendēto daļiņu un suspendēto materiālu separēšana, tos nostādinot ar gravitāciju.

Flotācija

Cietu vai šķidru daļiņu separēšana no notekūdeņiem, tos piesaistot sīkiem gāzes – parasti gaisa – burbulīšiem. Peldošās daļiņas uzkrājas uz ūdens virsmas, un tās savāc ar skimeriem.

Filtrācija

Cietvielu atdalīšana no notekūdeņiem, tos izlaižot caur porainu materiālu. Visbiežāk par filtrmateriālu izmanto smiltis.

Ultrafiltrācija

Filtrācijas process, kurā par filtrmateriālu izmanto membrānas ar aptuveni 10 μm lielām porām

Filtrācija ar aktivēto ogli

Filtrācijas process, kurā par filtrmateriālu izmanto aktivēto ogli

Reversā osmoze

Membrānprocess, kurā ar membrānu atdalītajos nodalījumos radītās spiedienu atšķirības iespaidā ūdens no šķīduma, kurā vielas koncentrācija ir augstāka, plūst uz šķīdumu, kurā vielas koncentrācija ir zemāka

1.10.3.   Citi

Tehniskie paņēmieni

Apraksts

Demisteris

Demisteri ir filtrācijas ierīces, kas no gāzes plūsmas atdala tajā ietvertos šķidruma pilienus. Tos veido savītu metāla vai plastmasas stiepļu struktūra ar lielu īpatnējo virsmas laukumu. Gāzē esošie sīkie pilieni pēc inerces ietriecas stieplēs un savienojas lielākos pilienos.

Centrifūgas sistēma

Centrifūgas sistēmas ar inerces palīdzību atdala pilienus no izdalgāzu plūsmām, izmantojot centrbēdzes spēku.

Pastiprinātās nosūkšanas sistēma

Sistēma, ar ko atkarībā no izgarojumu avotiem, kas ielādēšanas, šķidrkausēšanas un izlaišanas ciklos ir atšķirīgi, maina atsūkšanas ventilatora jaudu. Pielādēšanas laikā arī automātiski kontrolē degļa darbību, lai nodrošinātu, ka laikā, kad durvis ir atvērtas, gāzu plūsma ir minimāla.

Metāla smalces centrifugēšana

Centrifugēšana ir mehāniska metode eļļas separēšanai no metāla smalces. Lai paātrinātu nostādināšanas procesu, eļļu no metāla smalces separē ar centrbēdzes spēku.

Metāla smalces žāvēšana

Metāla smalces žāvēšanā izmanto netieši karsētu sviedējcilindru. Eļļa atdalās pirolītiskā procesā, kas noris temperatūrā starp 300 °C un 400 °C.

Noslēgtas krāsns durvis vai krāsns durvju noslēgšana

Krāsns durvis ir konstruētas tā, lai novērstu difūzo emisiju izkļūšanu un metālguves kausēšanas/šķidrkausēšanas posmā krāsnī saglabātu pozitīvu spiedienu.


(1)  Partijveida procesu gadījumā var izmantot vidējo vērtību, kas iegūta no reprezentatīva skaita mērījumu, kuri veikti visā partijas apstrādes laikā, vai visā partijas apstrādes laikā veikta mērījuma rezultātu.

(2)  Ja plūsma nav pastāvīga, var izmantot kādu citu paraugošanas procedūru, kas sniedz reprezentatīvus rezultātus (piem., punktparaugošanu).

(3)  Augsta emisiju līmeņa avotu gadījumā LPTP ir nepārtraukta mērīšana vai, ja nepārtraukta mērīšana nav izmantojama, biežāks periodisks monitorings.

(4)  Ja avots nelielā daudzumā (< 10 000 Nm3/h) emitē putekļus no jēlmateriālu glabāšanas un manipulācijām ar tiem, monitoringa pamatā var būt aizstājparametru (piem., spiediena krituma) mērījumi.

(5)  Tas, kurus metālus monitorē, ir atkarīgs no izmantoto jēlmateriālu sastāva.

(6)  Kas attiecas uz 69. LPTP a) punktu, SO2 emisijas var aprēķināt pēc katras patērētās anodu partijas sēra satura mērījumiem, izmantojot masas bilanci.

(7)  Ja tas ir relevanti, ņemot vērā tādus faktorus kā organisko halogēnsavienojumu saturs izmantotajos jēlmateriālos, temperatūras profils utt.

(8)  Monitoringu veikt ir relevanti, ja jēlmateriāli satur sēru.

(9)  Veikt monitoringu var nebūt relevanti hidrometalurģisku procesu gadījumā.

(10)  Ja tas ir relevanti, ņemot vērā tādus faktorus kā organisko savienojumu saturs izmantotajos jēlmateriālos.

(11)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(12)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(13)  Diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar adsorbentu (piem., aktivētās ogles, selēna) izmantošanu kombinācijā ar putekļu filtrēšanu, ja vien procesos neizmanto Waelz cepli.

(14)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(15)  Ja datu rinda skaidri liecina, ka emisiju stabilitāte ir pietiekama, monitoringa biežumu var attiecīgi pielāgot.

(16)  Piezīme.“Citi krāsainie metāli” attiecas uz to krāsaino metālu ražošanu, kuri nav atsevišķi aplūkoti 1.2.–1.8. iedaļā.

(17)  Tas, kurus metālus monitorē, ir atkarīgs no izmantoto jēlmateriālu sastāva.

(18)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(19)  Ja stacijas kopējā ielaidē ir augsts arsēna saturs, LPTP SEL var sasniegt 0,2 mg/l.

(20)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(21)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(22)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(23)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(24)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(25)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(26)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(27)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība.

(28)  Ja smago metālu emisijas pārsniedz šādus līmeņus, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā: 1 mg/Nm3 attiecībā uz svinu, 1 mg/Nm3 attiecībā uz varu, 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz arsēnu un 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz kadmiju.

(29)  Ja izmantotajos koncentrātos ir augsts organiskā oglekļa saturs (piem., aptuveni 10 masas procentu), gaidāmas emisijas, kas var sasniegt 10 mg/Nm3.

(30)  Ja svina emisijas pārsniedz 1 mg/Nm3, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā.

(31)  Diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar maisa filtra izmantošanu.

(32)  Ja vara emisijas pārsniedz 1 mg/Nm3, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā.

(33)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(34)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(35)  Diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar reģeneratīvā termiskā oksidizatora izmantošanu.

(36)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(37)  Izteikts kā vismaz sešu stundu ilga paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(38)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(39)  Ja izmanto slapjo skruberi vai koncentrātu ar zemu sēra saturu, LPTP SEL var būt līdz 350 mg/Nm3.

(40)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(41)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(42)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(43)  Tehniskie paņēmieni aprakstīti 1.10. iedaļā.

(44)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(45)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(46)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība.

(47)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(48)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(49)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(50)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(51)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(52)  Piesārņotāja masa, kas gada laikā emitēta no elektrolīzes zāles, dalīta ar tajā pašā gadā saražotā šķidrā alumīnija masu.

(53)  Šie LPTP SEL nav izmantojami stacijām, kuru konstrukcija liedz mērīt jumta emisijas.

(54)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(55)  Izteikts kā gada laikā ievākto paraugu vidējā vērtība.

(56)  Rādītāju diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar maisa filtra izmantošanu.

(57)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(58)  Gada laikā emitētā piesārņotāja masa, dalīta ar tajā pašā gadā saražotā šķidrā alumīnija masu.

(59)  Rādītāju diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar slapjā skrubera izmantošanu. Rādītāju diapazona augšgala vērtības ir asociētas ar mazsēra anodu izmantošanu.

(60)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(61)  Tehniskais paņēmiens aprakstīts 1.10. iedaļā.

(62)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(63)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(64)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(65)  Krāsnīm, kuru konstrukcija paredz lietot un kurās lieto tikai nekontaminētu jēlmateriālu, un kurām putekļu emisijas nepārsniedz 1 kg/h, diapazona augšējā vērtība ir 25 mg/Nm3, izteikta kā gada laikā ievākto paraugu vidējā vērtība.

(66)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(67)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(68)  Izteikts kā vismaz sešu stundu ilga paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(69)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(70)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai kā paraugošanas perioda vidējā vērtība. Attiecībā uz rafinēšanu, ko veic ar hloru saturošām ķīmiskām vielām, LPTP SEL attiecas uz vidējo koncentrāciju hlorēšanas laikā.

(71)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība. Attiecībā uz rafinēšanu, ko veic ar hloru saturošām ķīmiskām vielām, LPTP SEL attiecas uz vidējo koncentrāciju hlorēšanas laikā.

(72)  Izmantojams tikai emisijām no rafinēšanas procesiem, ko veic ar hloru saturošām ķīmiskām vielām.

(73)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(74)  Izteikts kā vidējā dienas vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(75)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(76)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(77)  Tehnisko paņēmienu apraksti ir sniegti 1.10. iedaļā.

(78)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(79)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(80)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(81)  Ja emisijas pārsniegs šādus līmeņus: 1 mg/Nm3 attiecībā uz varu, 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz arsēnu, 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz kadmiju, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā.

(82)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(83)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(84)  Ja emisijas pārsniegs šādus līmeņus: 1 mg/Nm3 attiecībā uz varu, 1 mg/Nm3 attiecībā uz antimonu, 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz arsēnu un 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz kadmiju, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā.

(85)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(86)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(87)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(88)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(89)  Izteikts kā vismaz sešu stundu ilga paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(90)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(91)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(92)  Ja nav izmantojami slapjie skruberi, diapazona augšējā vērtība ir 500 mg/Nm3.

(93)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(94)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(95)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(96)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(97)  Ja nav izmantojams maisa filtrs, diapazona augšējā vērtība ir 10 mg/Nm3.

(98)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība.

(99)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(100)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(101)  Ja nav izmantojams maisa filtrs, diapazona augšējā vērtība var būt augstāka, līdz pat 15 mg/Nm3.

(102)  Ja arsēna un kadmija emisijas pārsniegs 0,05 mg/Nm3, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā.

(103)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(104)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(105)  Izteikts kā vismaz sešu stundu ilga paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(106)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(107)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(108)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(109)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(110)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(111)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(112)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(113)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(114)  Izteikts kā stundas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(115)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(116)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība).

(117)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(118)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(119)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(120)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(121)  Izteikts kā vismaz sešu stundu ilga paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(122)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(123)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(124)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(125)  Gadījumiem, kur nav iespējams izmantot maisa filtru, diapazona augšgala vērtības var būt līdz 10 mg/Nm3.

(126)  FeMn, SiMn, CaSi ražošanai diapazona augšgala vērtības var būt līdz 15 mg/Nm3, jo to putekļi pēc dabas (piem., sava higroskopiskuma vai ķīmisko īpašību dēļ) ir lipīgi un tas ietekmē maisa filtra lietderību.

(127)  Ja metālu emisijas pārsniegs šādus līmeņus: 1 mg/Nm3 attiecībā uz svinu, 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz kadmiju, 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz hromuVI un 0,05 mg/Nm3 attiecībā uz talliju, gaidāms, ka putekļu emisiju vērtības būs vairāk diapazona apakšgalā.

(128)  Izteikts kā vismaz sešu stundu ilga paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(129)  Stipri kontaminētus putekļus un dūņas nevar izmantot atkārtoti vai pārstrādāt. Atkārtotu izmantošanu un reciklēšanu ierobežot var arī uzkrāšanās problēmas (piem., atkārtoti izmantojot FeCr ražošanas putekļus, krāsnī var uzkrāties Zn).

(130)  Izteikts kā dienas vidējā vērtība vai paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(131)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(132)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(133)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(134)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(135)  BaP daļiņas ir sagaidāmas tikai tad, ja tiek apstrādāts ciets piķis.

(136)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(137)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(138)  Rādītāju diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar to, ka izmanto sauso skruberi, kurā par adsorbentu izmantots kokss, pēc tam lietojot maisa filtru. Rādītāju diapazona augšgala vērtības ir asociētas ar termiskā oksidizatora izmantošanu.

(139)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(140)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(141)  Rādītāju diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar to, ka kombinēti izmanto elektrostatisko precipitatoru un reģeneratīvo termisko oksidizatoru. Rādītāju diapazona augšgala vērtības ir asociētas ar termiskā oksidizatora izmantošanu.

(142)  Rādītāju diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar termiskā oksidizatora izmantošanu. Rādītāju diapazona augšgala vērtības ir asociētas ar to, ka kombinēti izmanto elektrostatisko precipitatoru un reģeneratīvo termisko oksidizatoru.

(143)  Katoda ražošanā diapazona augšējā vērtība ir 0,05 mg/Nm3.

(144)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(145)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(146)  Tehniskie paņēmieni ir aprakstīti 1.10. iedaļā.

(147)  Izteikts kā paraugošanas perioda vidējā vērtība.

(148)  Rādītāju diapazona apakšgala vērtības ir asociētas ar to, ka kombinēti izmanto elektrostatisko precipitatoru un reģeneratīvo termisko oksidizatoru. Rādītāju diapazona augšgala vērtības ir asociētas ar to, ka izmanto biofiltru un/vai bioskruberi.


Top