EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0216(01)

Komisijas Lēmums (2016. gada 10. februāris) par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, ar ko groza Komisijas 2015. gada 24. novembra Lēmumu C(2015) 9500

C/2016/855

OJ C 60, 16.2.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

16.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 60/3


KOMISIJAS LĒMUMS

(2016. gada 10. februāris)

par Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, ar ko groza Komisijas 2015. gada 24. novembra Lēmumu C(2015) 9500

(2016/C 60/03)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 210. panta 2. punktu un 214. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstu valdību pārstāvji 2015. gada decembrī un 2016. gada janvārī apsprieda koordinācijas mehānisma “Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā” finansēšanu. 2016. gada 3. februārī viņi vienojās par “Kopīgu izpratni, ar ko izveido pārvaldības un nosacījumu sistēmu Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijā starp ES dalībvalstīm un Komisiju” (“kopīga izpratne”).

(2)

Komisija norāda uz dalībvalstu pausto nodomu iemaksāt 2 000 000 000 euro no 3 000 000 000 euro kopējās summas. Pakāpeniska palīdzības sniegšana ir atkarīga no tā, kā tiek īstenota Eiropas Savienības un Turcijas Republikas kopīgā apņemšanās pastiprināt sadarbību attiecībā uz atbalstu sīriešiem, kuriem piemērota pagaidu aizsardzība, un attiecībā uz migrācijas pārvaldību ar mērķi pārvarēt krīzi saskaņoti (“ES un Turcijas kopīgais rīcības plāns”). Lēmumus un darbības, kas saistīti ar humānās palīdzības sniegšanu, īstenos saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1257/96 (1) un saskaņā ar principiem, kas noteikti Eiropas konsensā par humāno palīdzību (2).

(3)

Finanšu iemaksas, ko veikušas dalībvalstis, tiks iekļautas Savienības budžetā kā ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (3). Komisijai, kura vienīgā ir atbildīga par Savienības budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317. pantu, Savienības vārdā tiek paziņots par dalībvalstu iemaksas sertifikātiem. Šie iemaksas sertifikāti pēc paziņošanas ļauj darīt pieejamas saistību apropriācijas atbilstīgi 7. panta 2. punktam Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (4). Atsevišķo iemaksu sertifikātu pamatā būs viena veidne, kuru ir iespējams pēc nepieciešamības pielāgot konkrētajām vajadzībām.

(4)

Ņemot vērā kopīgo izpratni un ar mērķi nodrošināt lielāku efektivitāti un koordināciju, īstenojot Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā, ir nepieciešams attiecīgi grozīt Komisijas Lēmumu C(2015) 9500,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Komisijas Lēmumu C(2015) 9500 groza šādi:

1)

Komisijas Lēmuma C(2015) 9500 apsvērumus groza šādi:

9. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:

“(9)

Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā vispārējais mērķis ir koordinēt un racionalizēt no Savienības budžeta un dalībvalstu divpusējām iemaksām finansētas darbības, lai uzlabotu bēgļiem un uzņēmējām kopienām Turcijā sniegtā atbalsta efektivitāti un papildinošo raksturu.”,

11. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:

“(11)

ES instrumentus, kurus pašlaik izmanto Sīrijas krīzes risināšanai, piemēram, Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) (5), finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (ASI) (6), Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (7), Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (IcSP) (8) un finansējumu atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību (9), var izmantot arī Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijā tādā apmērā, kā noteikts daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam. Humāno palīdzību, kas tiek sniegta Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā ietvaros, pārvalda un sniedz, pilnībā ievērojot humānās palīdzības pamatprincipus un Eiropas konsensu par humāno palīdzību (10).”,

13. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:

“(13)

Saskaņā ar 2016. gada 3. februāra“Kopīgu izpratni, ar ko izveido pārvaldības un nosacījumu sistēmu Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijā starp ES dalībvalstīm un Komisiju” (“kopīga izpratne”) Komisija norāda uz dalībvalstu pausto nodomu iemaksāt 2 000 000 000 euro no 3 000 000 000 euro kopējās summas. Pakāpeniskā palīdzības sniegšana ir atkarīga no tā, kā Turcija īsteno savas saistības atbilstīgi ES un Turcijas kopīgajam rīcības plānam. Lēmumus un darbības saistībā ar humānās palīdzības sniegšanu īstenos saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1257/96 (11) un saskaņā ar principiem, kas noteikti Eiropas konsensā par humāno palīdzību (12).”,

14. apsvērumu svītro,

15. apsvērums kļūst par 14. apsvērumu, un to aizstāj ar šādu tekstu:

“(14)

Atbilstīgi kopīgai izpratnei dalībvalstu veiktās finanšu iemaksas tiks iekļautas Savienības budžetā kā ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (13). Komisija kā vienīgā atbildīgā par Savienības budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317. pantu Savienības vārdā no katras dalībvalsts saņems atsevišķus iemaksu sertifikātus saskaņā ar 7. panta 2. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (14). Atsevišķo iemaksu sertifikātu pamatā būs viena veidne, kuru ir iespējams pēc nepieciešamības pielāgot konkrētajām vajadzībām. Katra dalībvalstis nosūtīs parakstītu iemaksu sertifikātu ar iemaksu grafiku Komisijai, kura sniegs piekrišanu.”;

2)

Komisijas Lēmuma C(2015) 9500 pantus groza šādi:

1. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā izveide”,

1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ar šo lēmumu izveido koordinācijas mehānismu – Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā (“mehānisms”) –, kura mērķis ir palīdzēt Turcijai risināt neatliekamās bēgļu un to uzņēmēju kopienu humānās un attīstības vajadzības, kā arī palīdzēt valsts un vietējām iestādēm pārvaldīt un risināt bēgļu pieplūduma radītās sekas.”,

3. panta 1. punktu groza šādi:

“Mehānisms koordinē Savienības un dalībvalstu rīcību, nosakot prioritātes un norādot darbību efektīvai īstenošanai izmantojamos instrumentus saskaņā ar šā lēmuma 5. pantā izklāstīto.”,

3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ar mehānisma palīdzību tiks koordinēta humānās, attīstības un cita veida palīdzības sniegšana bēgļiem un uzņēmējām kopienām, kā arī valsts un vietējām iestādēm, kas pārvalda un risina bēgļu pieplūduma radītās sekas.

Mehānisma koordinēto darbību veidi cita starpā var attiekties uz:

a)

humānās palīdzības sniegšanu bēgļiem;

b)

atbalstu, kas veicina integrāciju darba tirgū, izglītības pieejamību, kā arī bēgļu un uzņēmēju kopienu sociālo iekļautību, cita starpā nodrošinot atbilstošu infrastruktūru;

c)

atbalstu valsts un pašvaldību iestādēm ar mērķi risināt sekas, ko rada bēgļu klātbūtne Turcijā, tostarp attiecībā uz migrācijas plūsmu pārvaldību un atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanu.”,

4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1 000 000 000 euro no kopējās summas finansē no ES budžeta, ņemot vērā vēlākus individuālus finansēšanas lēmumus saskaņā ar 84. panta 2. punktu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un saskaņā ar tās finanšu noteikumiem un prasībām attiecīgajā pamataktā.”,

4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“Pamatojoties uz finanšu iemaksām, ko dalībvalstis apņēmušās veikt, tās nodrošina 2 000 000 000 euro atbilstīgi iemaksu sadalījumam, kas balstīts uz nacionālā kopienākuma (NKI) koeficientu, izmantojot datus par 2015. gada budžetu”,

5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Mehānisma koordinācijas komiteja:

i)

izstrādā stratēģiskas norādes attiecībā uz sniedzamās palīdzības koordināciju. Stratēģiskās norādes ietver vispārīgas prioritātes, atbalstāmo darbību veidus, instrumentus, kas izmantojami darbību efektīvai īstenošanai un koordinēšanai, kā arī attiecīgā gadījumā nosacījumus attiecībā uz to, kā Turcija īsteno savas saistības saskaņā ar ES un Turcijas kopīgo rīcības plānu palīdzības sniegšanai;

ii)

pastāvīgi uzrauga un izvērtē mehānisma koordinēto darbību īstenošanu, tostarp nosacījumu izpildi, ņemot vērā novērtējumus, ko veic struktūras, kuras izveidotas, lai uzraudzītu progresu, kas panākts, īstenojot ES un Turcijas kopīgajā rīcības plānā ietvertās saistības;

iii)

pārbauda Komisijas iesniegtās maksājumu prognozes saistībā ar darbību īstenošanu un attiecīgā gadījumā var ierosināt Komisijai pilnīgi vai daļēji atlikt līdzekļu pieprasījumu saistībā ar vienu vai vairākiem vēlāk veicamiem maksājumiem;

iv)

uzrauga dalībvalstu iemaksas atbilstīgi iemaksu grafikam katras dalībvalsts iemaksu sertifikātā, atgādinot, ka vienošanās summa ir 2 000 000 000 euro.

Koordinācijas komitejas sastāvā ir divi Komisijas pārstāvji un viens pārstāvis no katras dalībvalsts.

Ciktāl iespējams, koordinācijas komiteja stratēģiskās norādes sniedz vienprātīgi. Balsojuma gadījumā rezultātu nosaka vienkāršs komitejas locekļu balsu vairākums.

Turcija ir koordinācijas komitejas dalībniece padomdevēja statusā attiecībā uz 1. punkta i) un ii) apakšpunktu, lai nodrošinātu veikto darbību pilnīgu koordināciju, izņemot gadījumus, kad koordinācijas komiteja izskata stratēģiskas norādes saistībā ar nosacījumiem, kas attiecas uz to, kā Turcija īsteno savas saistības saskaņā ar ES un Turcijas kopīgo rīcības plānu par palīdzības sniegšanu, vai uzrauga un novērtē šo nosacījumu ievērošanu.

Nodrošina, ka dalībvalstu un Komisijas pārstāvjiem komitejā nav interešu konflikta, kā noteikts Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012.”,

5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“Komisija vada koordinācijas komiteju, un tai ir vadošā loma tās darba koordinēšanā.

Komisijai ir veto tiesības attiecībā uz koordinācijas komitejas izstrādātām stratēģiskām norādēm ar vienīgo mērķi nodrošināt jebkāda turpmāka lēmuma likumību, tostarp tā saderību ar Komisijas atbildību par Savienības budžeta izpildi. Ja Komisija grasās izmantot šīs tiesības, tā pēc pieprasījuma pamato, kāpēc lēmuma projekts būtu nesaderīgs ar kādu no iepriekš minētajām prasībām.”,

5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“Pēc Komisijas ierosinājuma koordinācijas komiteja trīs mēnešu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas izstrādā un apstiprina savu reglamentu.”,

6. pantā svītro virsrakstus “ES budžets” un “Dalībvalstu iemaksas”,

6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“Darbības un pasākumus, kas koordinējami ar mehānismu, īstenos saskaņā ar finanšu noteikumiem, kuri piemērojami Savienības budžetam, un attiecīgo pamataktu prasībām.”,

6. panta 4. punktam pievieno šādu tekstu:

“Pārvaldot summas, kuras koordinē ar mehānismu, pilnībā jāņem vērā 5. pantā minētās koordinācijas komitejas sniegtās stratēģiskās norādes, jo īpaši attiecībā uz palīdzības sniegšanas nosacījumiem.”,

9. panta 1. punktu groza ar šādu tekstu:

“Šis mehānisms ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra attiecībā uz finanšu iemaksām 2016. un 2017. budžeta gadā. To pārvaldīs, pamatojoties uz dalībvalstu iemaksām un to grafiku, kas paziņots Komisijai un par ko saņemta piekrišana”;

3)

pielikumu svītro.

Briselē, 2016. gada 10. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Johannes HAHN


(1)  OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(2)  Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums “Eiropas konsenss par humāno palīdzību” (OV C 25, 30.1.2008., 1. lpp.).

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 27. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 233/2014, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 44. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 231/2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (OV L 77, 15.3.2014., 11. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 1. lpp.).

(9)  OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(10)  Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums “Eiropas konsenss par humāno palīdzību” (OV C 25, 30.1.2008., 1. lpp.).

(11)  OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.

(12)  OV C 25, 30.1.2008., 1. lpp.

(13)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(14)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.


Top