Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/41 (2016. gada 14. janvāris), ar ko Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām saistībā ar augsti patogēno putnu gripu atļauts Savienībā importēt gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 41) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 11, 16.1.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/41/oj

16.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/41

(2016. gada 14. janvāris),

ar ko Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām saistībā ar augsti patogēno putnu gripu atļauts Savienībā importēt gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 41)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu, 8. panta 4. punktu un 9. panta 4. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/777/EK (2) ir noteikti dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības noteikumi gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu (“preču”) importam Savienībā, pārvadāšanai tranzītā caur to un uzglabāšanai.

(2)

Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā ir uzskaitītas tās trešās valstis vai to daļas, no kurām ir atļauts Savienībā importēt preces, ja tām ir veikta attiecīga apstrāde, kā aprakstīts minētā pielikuma 4. daļā. Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļā izklāstīta nespecifiskā apstrāde “A” un īpašās apstrādes no “B” līdz “F”, kuras uzskaitītas dilstošā iedarbīguma secībā.

(3)

Meksika Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā ir iekļauta kā trešā valsts, no kuras ir atļauts Savienībā importēt un tranzītā caur to pārvadāt preces, kas iegūtas no mājputniem, saimniecībās audzētiem medījamiem putniem, skrējējputniem un savvaļas medījamiem putniem.

(4)

Pēc H7N3 apakštipa augsti patogēnās putnu gripas (“APPG”) uzliesmojumiem Meksikas teritorijā 2013. gada janvārī ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/217/ES (3) ieraksts par minēto trešo valsti Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļas sarakstā tika grozīts, lai precizētu, ka no mājputniem, saimniecībās audzētiem medījamiem putniem, skrējējputniem un savvaļas medījamiem putniem iegūtas preces no Meksikas var atļaut importēt Savienībā tikai pēc tam, kad tām ir veikta īpašā apstrāde “B”, kura aprakstīta Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļā.

(5)

Meksika 2015. gada 8. maijā iesniedza informāciju par APPG situāciju valstī. Meksika veica inficēto dzīvnieku izkaušanu un putnu gripas uzraudzību. Tā neatklāja vīrusa turpmāku cirkulāciju.

(6)

Komisija novērtēja minēto informāciju. Pamatojoties uz šo novērtējumu, kā arī uz Meksikas nodrošinātajām garantijām, ierakstu par Meksiku Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļas sarakstā būtu lietderīgi grozīt attiecībā uz to paredzēto īpašo apstrādi, kas jāveic precēm, kuras iegūtas no mājputniem, saimniecībās audzētiem medījamiem putniem, skrējējputniem un savvaļas medījamiem putniem. Lai ņemtu vērā labvēlīgo epidemioloģisko situāciju Meksikā, iepriekš minētās preces var atļaut importēt Savienībā pēc tam, kad tām ir veikta īpašā apstrāde “D”.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļa.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmums 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 8. maija Īstenošanas lēmums 2013/217/ES, ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas (OV L 129, 14.5.2013., 38. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā ierakstu par Meksiku aizstāj ar šādu:

“MX

Meksika

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX”


Top