EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/456 (2016. gada 4. marts) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses (ECB/2016/3)

OJ L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/34


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/456

(2016. gada 4. marts)

par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses (ECB/2016/3)

(pārstrādāta versija)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. un 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 nosaka, ka, lai apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (turpmāk tekstā – “Birojs”) ierosina un veic krāpšanas administratīvu izmeklēšanu (turpmāk tekstā – “iekšēja izmeklēšana”) iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās, kas nodibinātas Līgumos vai pamatojoties uz tiem. Šajā nolūkā tas izmeklē nopietnus jautājumus, kuri attiecas uz tādu profesionālo pienākumu veikšanu, kas rada ierēdņu un citu Savienības darbinieku nolaidību pienākumu pildīšanā, kas var būt cēlonis disciplinārlietai vai attiecīgā gadījumā kriminālprocesam, vai līdzīgus pārkāpumus pienākumu pildīšanā, ko izdarījuši iestāžu un struktūru locekļi, biroju un aģentūru vadītāji vai iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru personāla locekļi, uz kuriem neattiecas Civildienesta noteikumi un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (turpmāk – “Civildienesta noteikumi”).

(2)

Attiecībā uz Eiropas Centrālo banku (ECB) šādi profesionālie pienākumi, jo īpaši pienākumi, kas saistīti ar profesionālo ētiku un dienesta noslēpumu, noteikti: a) Eiropas Centrālās bankas Personāla nodarbināšanas kārtībā; b) Eiropas Centrālās bankas Personāla noteikumos; c) Nodarbināšanas kārtības IIb pielikumā – attiecībā uz Īstermiņa nodarbināšanas kārtību; un d) Eiropas Centrālās bankas Īstermiņa nodarbināšanas noteikumos; papildu norādījumi sniegti e) ECB Padomes locekļu Ētikas kodeksā (2); f) Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu Ētikas papildkodeksā (3); un g) Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes locekļu Ētikas kodeksā (4) (visi kopā turpmāk saukti par “ECB nodarbināšanas kārtību”).

(3)

Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 4. panta 1. punkts nosaka, ka, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses un apkarotu krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, Birojs “veic administratīvu izmeklēšanu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās” saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un lēmumos, kurus pieņem katra attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra. Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 4. panta 7. punkts nosaka, ka katra iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra pieņem lēmumu, kas “jo īpaši ietver noteikumu par ierēdņu, citu darbinieku, iestāžu vai struktūru locekļu, biroju vai aģentūru vadītāju vai personāla locekļu pienākumu sadarboties ar Biroju un sniegt tam informāciju, vienlaikus nodrošinot iekšējās izmeklēšanas konfidencialitāti”. Saskaņā ar Savienības tiesu praksi Birojs var sākt izmeklēšanu, tikai pamatojoties uz pietiekami nopietnām aizdomām (5).

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 12. apsvērumu izmeklēšana būtu jāveic saskaņā ar Līgumiem un jo īpaši saskaņā ar Protokolu Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, ievērojot arī Civildienesta noteikumus, cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši taisnīguma principu, iesaistīto personu tiesības izteikt savus uzskatus par faktiem, kas uz tām attiecas, un principu, ka izmeklēšanas secinājumi var pamatoties vienīgi uz elementiem, kam ir pierādījuma spēks, kā arī dalībvalstīm kopēji un Eiropas Savienības Tiesas atzīti vispārēji principi, piemēram, juridiskās palīdzības konfidencialitāte (advokātu neatkarība). Tālab iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām būtu jāizstrādā noteikumi, saskaņā ar kuriem ir jāveic iekšējā izmeklēšana.

(5)

Lēmums ECB/2004/11 (6) tika pieņemts, lai noteiktu noteikumus un nosacījumus, kurus ievērojot ECB veic iekšējo izmeklēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (7). Lai ņemtu vērā to, ka Regula (EK) Nr. 1073/1999 ir atcelta un aizstāta ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un ka kopš Lēmuma ECB/2004/11 pieņemšanas izveidotas jaunas ECB struktūras, nepieciešams pārstrādāt pašreizējo tiesisko regulējumu.

(6)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (8) kā iekšēja ECB struktūra izveidota Uzraudzības valde, lai plānotu un pildītu ECB uzticētos īpašos uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību. Pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. panta 1. punktu un 25. panta 5. punktu, ECB izveidoja Administratīvās pārskatīšanas padomi (9) un Vidutāju grupu (10). Turklāt, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (11) 3. panta 1. punktu un 143. panta 1. punktu, ECB izveidoja kopējās uzraudzības komandas, lai uzraudzītu katru nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai nozīmīgu uzraudzīto grupu, kā arī komandas pārbaudēm uz vietas. Vēlāk, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Reglamenta (12) 9.a un 9.b pantu, ECB izveidoja Ētikas komiteju (13) un Audita komiteju.

(7)

Šim lēmumam būtu jāattiecas uz kopējo uzraudzības komandu un komandu pārbaudēm uz vietas dalībniekiem, uz kuriem neattiecas ECB Nodarbināšanas kārtība. Uz nacionālo kompetento iestāžu personāla locekļiem, kas ir kopējo uzraudzības komandu un komandu pārbaudēm uz vietas dalībnieki, attiecas ECB kontrole jautājumos, kas saistīti ar to darbu, pildot saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 ECB uzticētos uzdevumus. Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 1. punkts nosaka, ka ECB atbild par Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) efektīvu un saskaņotu darbību. Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 6. panta 1. punkts un 146. panta 1. punkts nosaka, ka kopējo uzraudzības komandu un komandu pārbaudēm uz vietas dalībnieki ievēro attiecīgā komandas koordinatora norādījumus. Šie noteikumi balstās uz Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 7. punktu, kas prasa ECB pieņemt regulējumu, lai organizētu praktisko kārtību, kādā īsteno sadarbību VUM ietvaros.

(8)

Pieņemot šo lēmumu, ECB pienākums ir pamatot ierobežojumus attiecībā uz iekšējo izmeklēšanu, kas skar īpašos uzdevumus un pienākumus, kuri ECB uzticēti Līguma 127. un 128. pantā un Regulā (ES) Nr. 1024/2013. Šiem ierobežojumiem jānodrošina noteiktas ECB informācijas konfidencialitāte un jāīsteno likumdevēja nodoms veicināt krāpšanas apkarošanu. Izņemot šos īpašos uzdevumus un pienākumus, ECB jāuzskata, tostarp arī šā lēmuma ietvaros, par publisku iestādi, kas ir līdzīga citām Savienības iestādēm un struktūrām.

(9)

Izņēmuma gadījumos ECB rīcībā esošās un tās uzdevumu veikšanai vajadzīgās konfidenciālās informācijas aprite ārpus ECB varētu nopietni kaitēt ECB darbībai. Šādos gadījumos lēmums par to, ka Birojam ir atļauts piekļūt informācijai, vai par to, ka Birojam tiks sniegta informācija, būtu jāpieņem ECB Valdei. Tādās jomās kā monetārās politikas lēmumi vai operācijas, kas saistītas ar valūtas rezervju pārvaldību un intervenci valūtu tirgos, piekļuve būtu jāatļauj attiecībā uz vairāk nekā gadu vecu informāciju. Ierobežojumiem citās jomās, piemēram, attiecībā uz informāciju saistībā ar Regulā (ES) Nr. 1024/2013 ECB uzticētajiem uzdevumiem, ECB saņemtajiem nacionālo kompetento iestāžu datiem par finanšu sistēmas vai atsevišķu kredītiestāžu stabilitāti, kā arī informāciju par euro banknošu pašreizējiem un turpmākiem drošības elementiem un tehniskajām specifikācijām, nebūtu jābūt noteiktiem uz konkrētu laiku. Lai gan ar šo lēmumu būtu jānosaka noteiktas specifiskas darbības jomas, kurās informācijas aprite ārpus ECB varētu nopietni kaitēt ECB darbībai, ir nepieciešams paredzēt iespēju lēmumu pielāgot iepriekš neparedzētām izmaiņām, lai nodrošinātu to, ka ECB turpina pildīt tai Līgumā noteiktos uzdevumus.

(10)

Šajā lēmumā jāņem vērā tas, ka ECB Padomes un Ģenerālpadomes locekļi, kas nav ECB Valdes locekļi, papildus funkcijām Eiropas Centrālo banku sistēmā pilda nacionālās funkcijas un ka ECB Uzraudzības valdes locekļi, Vidutāju grupas, kopējo uzraudzības komandu un komandu pārbaudēm uz vietas dalībnieki, kas ir iesaistīto dalībvalstu nacionālo kompetento iestāžu pārstāvji, arī papildus saviem Regulā (ES) Nr. 1024/2013 noteiktajiem uzdevumiem pilda nacionālās funkcijas. Uz šādu funkciju pildīšanu attiecas nacionālie likumi, un tā ir ārpus Biroja veikto iekšējo izmeklēšanu darbības jomas. Šim lēmumam tādēļ būtu jāattiecas tikai uz šādu personu profesionālo darbību, kas veikta, tām piedaloties ECB Padomē, Ģenerālpadomē, Uzraudzības valdē, Vidutāju grupā, kopējās uzraudzības komandās un komandās pārbaudēm uz vietas.

(11)

Šajā lēmumā būtu jāņem vērā arī tas, ka ECB Administratīvās pārskatīšanas padomes, Audita komitejas un Ētikas komitejas ārējie locekļi papildus savām pilnvarām var pildīt citas funkcijas. Šādu funkciju pildīšana ir ārpus Biroja veikto iekšējo izmeklēšanu darbības jomas. Tādēļ šis lēmumu būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz šo personu profesionālo darbību, kas veikta ECB Administratīvās pārskatīšanas padomes, Audita komitejas un Ētikas komitejas locekļa statusā.

(12)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 37.1. pants nosaka, ka ECB vadības institūciju locekļiem un darbiniekiem arī pēc to pienākumu izpildes beigām jāievēro prasība neatklāt informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpums. Regulas (ES) Nr. 1024/2013 27. panta 1. punkts nosaka, ka uz Uzraudzības valdes locekļiem, ECB personālu un personālu, ko norīkojušas iesaistītās dalībvalstis un kas veic uzraudzības pienākumus, pat pēc pienākumu pildīšanas izbeigšanas attiecas tādas pašas dienesta noslēpuma prasības. Lēmuma ECB/2014/16 22. panta 1. punkts un Lēmuma (ES) 2015/433 (ECB/2014/59) 2. panta 4. punkts nosaka to pašu attiecībā uz ECB Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļiem un to aizstājējiem, kā arī ECB Ētikas komitejas locekļiem. Audita komitejas pilnvaru (14) 6. punkts nosaka, ka Audita komitejas locekļi nedrīkst atklāt nekādu konfidenciālu informāciju, ko tie ieguvuši, pildot amata pienākumus, personām vai iestādēm ārpus ECB/Eurosistēmas. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 10. pantu uz Biroju un tā darbiniekiem attiecas tādi paši konfidencialitātes un dienesta noslēpuma nosacījumi, kādi attiecībā uz ECB darbiniekiem tiek piemēroti saskaņā ar ECBS Statūtiem un ECB Nodarbināšanas kārtību.

(13)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 7. panta 3. punktu nacionālās kompetentās iestādes, ievērojot nacionālos noteikumus, sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki varētu efektīvi veikt savus uzdevumus. Vācijas Federatīvā Republika un ECB ir parakstījušas 1998. gada 18. septembra Mītnes līgumu (15), kas attiecībā uz ECB īsteno Protokolu Nr. 7 par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti un ietver noteikumus par ECB telpu, arhīvu un sakaru neaizskaramību, kā arī par ECB Valdes locekļu diplomātiskajām privilēģijām un imunitāti.

(14)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1073/1999 aizstāšanu ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un vajadzīgo grozījumu ievērojamo skaitu, Lēmums ECB/2004/11 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērošanas joma

Šo lēmumu piemēro attiecībā uz:

ECB Padomes un Ģenerālpadomes locekļiem – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šo ECB lēmējinstitūciju locekļu statusā,

ECB Valdes locekļiem,

ECB Uzraudzības valdes locekļiem – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šīs struktūras locekļu statusā,

ECB Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļiem – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šīs struktūras locekļu statusā,

ECB Vidutāju grupas locekļiem – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šīs struktūras locekļu statusā,

ECB Audita komitejas locekļiem – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šīs struktūras locekļu statusā,

ECB Ētikas komitejas locekļiem – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šīs struktūras locekļu statusā,

nacionālo centrālo banku vai nacionālo kompetento iestāžu vadības struktūru locekļiem vai darbiniekiem, kas piedalās ECB Padomes, Ģenerālpadomes un Uzraudzības valdes sanāksmēs kā aizstājēji un/vai pavadošās personas, – jautājumos, kas saistīti ar to darbību šajā statusā

(turpmāk kopā sauktiem par “lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībniekiem”), un

ECB pastāvīgajiem vai pagaidu darbiniekiem, uz kuriem attiecas ECB Nodarbināšanas kārtība,

personām, kas ECB labā strādā uz tādu attiecību pamata, kas nav darba līguma tiesiskās attiecības, t. sk. nacionālo kompetento iestāžu darbiniekiem, kas ir kopējo uzraudzības komandu un komandu pārbaudēm uz vietas dalībnieki, – jautājumos, kas saistīti ar to darbu ECB labā

(turpmāk kopā sauktiem par “attiecīgajām personām”).

2. pants

Pienākums sadarboties ar Biroju

Neierobežojot attiecīgās Līguma, Protokola Nr. 7 par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti, ECBS Statūtu un Civildienesta noteikumu normas, pilnībā ievērojot cilvēktiesības, pamatbrīvības un dalībvalstīm kopējos vispārējos principus un ņemot vērā Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteiktās procedūras un šā lēmuma noteikumus, lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieki un attiecīgās personas sadarbojas ar Biroju un sniedz tam informāciju, nodrošinot iekšējās izmeklēšanas konfidencialitāti.

3. pants

Pienākums sniegt informāciju par nelikumīgu darbību

1.   Attiecīgās personas, kas uzzina par informāciju, kura dod pamatu aizdomām, ka iespējami krāpšanas, korupcijas vai citu nelikumīgu darbību gadījumi, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, nekavējoties sniedz šo informāciju Iekšējā audita direktoram, augstākā līmeņa vadītājam, kurš vada to darbības jomu, vai Valdes loceklim, kurš galvenokārt atbild par to darbības jomu. Pēdējie minētie nekavējoties nodod informāciju Sekretariāta ģenerāldirektoram. Attiecīgās personas nedrīkst ciest no netaisnīgas vai diskriminējošas attieksmes tāpēc, ka tās paziņojušas šajā pantā norādīto informāciju.

2.   Lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieki, kas uzzina par 1. punktā norādīto informāciju, informē Sekretariāta ģenerāldirektoru vai prezidentu.

3.   Ja Sekretariāta ģenerāldirektors vai attiecīgā gadījumā prezidents saņem 1. vai 2. punktā norādīto informāciju, viņš saskaņā ar šā lēmuma 4. pantu tos nekavējoties nodod Birojam un informē Iekšējā audita direktorātu vai attiecīgā gadījumā prezidentu.

4.   Lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieki vai attiecīgās personas var, neievērojot 4. panta noteikumus, ziņot tieši Birojam, ja tiem ir konkrēta informācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka iespējams krāpšanas, korupcijas vai citas nelikumīgas darbības gadījums 1. punkta izpratnē, un ja tajā pašā laikā tiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šajā konkrētajā gadījumā iepriekšējos punktos minētā procedūra neļaus par pierādījumiem pienācīgi paziņot Birojam.

4. pants

Sadarbība ar Biroju saistībā ar sensitīvu informāciju

1.   Izņēmuma gadījumos, kuros kādas informācijas aprite ārpus ECB varētu nopietni kaitēt ECB darbībai, lēmumu par to, ka Birojam ir atļauts piekļūt informācijai, vai par to, ka Birojam tiks sniegta informācija, pieņem ECB Valde. Tas attiecas uz: informāciju par monetārās politikas lēmumiem, operācijām, kas saistītas ar ārvalstu valūtas rezervju pārvaldību un intervenci valūtu tirgos ar noteikumu, ka šāda informācija nav vecāka par vienu gadu; informāciju saistībā ar uzdevumiem, kas ECB uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013; datiem, ko par finanšu sistēmas vai atsevišķu kredītiestāžu stabilitāti ECB saņēmusi no nacionālajām kompetentajām iestādēm; un informāciju par euro banknošu drošības elementiem un tehniskajām specifikācijām.

2.   Pieņemot katru šādu lēmumu, ECB Valde ņem vērā visus faktorus, piemēram, Biroja izmeklēšanai vajadzīgās informācijas jutīguma pakāpi, informācijas nozīmīgumu izmeklēšanā, to aizdomu nopietnību, par kurām prezidentam ziņojis Birojs, lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieki vai attiecīgās personas, kā arī risku ECB turpmākajai darbībai. Ja piekļuve netiek atļauta, lēmumā norāda šā lieguma iemeslus. Datus, ko ECB saņem par finanšu sistēmas vai atsevišķu kredītiestāžu stabilitāti, ECB Valde var nedarīt pieejamus Birojam, ja tā vai attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde uzskata, ka informācijas atklāšana apdraudēs finanšu sistēmas vai atsevišķas kredītiestādes stabilitāti.

3.   Dažos izņēmuma gadījumos, kuros informācija saistīta ar kādu ECB darbības jomu, kas ir tikpat sensitīva kā 1. punktā minētās informācijas kategorijas, ECB Valde var nolemt pagaidām liegt Birojam piekļuvi šādai informācijai. Šādiem lēmumiem, kas ir spēkā ne ilgāk par sešiem mēnešiem, piemēro 2. punkta noteikumus. Pēc šā termiņa beigām Birojam atļauj piekļuvi attiecīgajai informācijai, ja vien ECB Padome šajā laikā nav grozījusi šo lēmumu un attiecīgo informācijas kategoriju pievienojusi 1. punktā minētajām kategorijām.

5. pants

ECB palīdzība iekšējā izmeklēšanā

1.   Uzsākot iekšējo izmeklēšanu ECB, Biroja darbinieki saņem no par ECB drošību atbildīgā vadītāja atļauju iekļūt ECB telpās pēc tam, kad uzrādījuši Biroja ģenerāldirektora izsniegtu rakstiski pilnvarojumu, kurā norādīti:

a)

Biroja darbinieku identitātes dati un amata nosaukums;

b)

izmeklēšanas būtība un mērķis;

c)

izmeklēšanas veikšanas juridiskais pamats un no šā pamatojuma izrietošās izmeklēšanas pilnvaras.

Par to nekavējoties informē prezidentu, viceprezidentu un Iekšējā audita direktoru.

2.   Iekšējā audita direktorāts palīdz Birojam izmeklēšanas darba praktiskajā organizācijā.

3.   Lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieki un attiecīgās personas sniedz jebkuru pieprasīto informāciju Biroja darbiniekiem, kuri veic izmeklēšanu, izņemot gadījumus, kuros pieprasītā informācija var tikt uzskatīta par sensitīvu 4. panta izpratnē, šādos gadījumos lēmumu par informācijas sniegšanu vai nesniegšanu pieņemot ECB Valdei. Iekšējā audita direktorāts reģistrē visu sniegto informāciju.

6. pants

Ieinteresēto personu informēšana

1.   Ja tiek konstatēta kāda lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieka vai attiecīgās personas iespējama iesaistīšanās krāpšanā, korupcijā un citā nelikumīgā darbībā 3. panta 1. punkta izpratnē, ieinteresēto personu informē pēc iespējas ātri ar nosacījumu, ka tas nekaitēs izmeklēšanai (16). Jebkurā gadījumā nedrīkst izdarīt secinājumus, kuros nosaukts vārdā lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieks vai attiecīgā persona, neļaujot ieinteresētajai personai izteikt savu viedokli par visiem ar viņu saistītiem faktiem, t. sk. pret viņu vērstiem pierādījumiem. Ieinteresētajām personām ir tiesības neizteikties, tiesības atteikties liecināt pret sevi un tiesības uz juridisko palīdzību.

2.   Ja izmeklēšanas dēļ jāsaglabā pilnīga slepenība un/vai jāizmanto izmeklēšanas procedūras, kas ir nacionālo tiesu iestāžu kompetencē, var ar prezidenta vai viceprezidenta piekrišanu uz ierobežotu laiku atlikt pienākuma izpildi attiecībā uz lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieka vai attiecīgās personas uzaicināšanu paust savu viedokli.

7. pants

Informēšana par izmeklēšanas izbeigšanu bez turpmāku darbību veikšanas

Ja pēc iekšējas izmeklēšanas nevar ierosināt lietu pret lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieku vai attiecīgo personu, par kuru izteiktas aizdomas, iekšējo izmeklēšanu, neveicot turpmākas darbības, izbeidz ar Biroja ģenerāldirektora lēmumu, kurš rakstiski informē attiecīgo lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībnieku vai attiecīgo personu.

8. pants

Imunitātes atcelšana

Biroja ģenerāldirektoram atzinuma saņemšanai nosūta jebkurus nacionālo policijas vai tiesas iestāžu pieprasījumus atcelt lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībniekam vai attiecīgajai personai piemērojamo imunitāti pret tiesvedību iespējamos krāpšanas, korupcijas un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, gadījumos. Lēmumu par imunitātes atcelšanu lēmējinstitūciju un citu struktūru dalībniekiem pieņem ECB Padome, bet lēmumu par imunitātes atcelšanu attiecīgajām personām pieņem ECB Valde.

9. pants

Stāšanās spēkā un atcelšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Lēmums ECB/2004/11 tiek atcelts divdesmitajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Atsauces uz Lēmumu ECB/2004/11 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 4. martā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.

(2)  ECB Padomes locekļu Ētikas kodekss (OV C 123, 24.5.2002., 9. lpp.).

(3)  Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu Ētikas papildkodekss (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 11.3. pantu) (OV C 104, 23.4.2010., 8. lpp.).

(4)  Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes locekļu Ētikas kodekss (OV C 93, 20.3.2015., 2. lpp.).

(5)  Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Centrālo banku, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Lēmums ECB/2004/11 (2004. gada 3. jūnijs) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas kaitē Eiropas Kopienu finanšu interesēm, kā arī par grozījumiem Eiropas Centrālās bankas darbinieku darba līgumu noteikumos (OV L 230, 30.6.2004., 56. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF) (OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(9)  Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp.).

(10)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 673/2014 (2014. gada 2. jūnijs) par Mediācijas grupas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/26) (OV L 179, 19.6.2014., 72. lpp.).

(11)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(12)  Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

(13)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/433 (2014. gada 17. decembris) par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59) (OV L 70, 14.3.2015., 58. lpp.).

(14)  Pieejamas ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.

(15)  Federālais Vēstnesis (Bundesgesetzblatt) Nr. 45, 1998, 27.10.1998., un Nr. 12, 1999, 6.5.1999.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūras un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.) 20. pants attiecas uz jebkuru ierobežojumu sniegt informāciju datu subjektam datu apstrādes gadījumā.


Top