EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B1466

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES, Euratom) 2016/1466 (2016. gada 28. aprīlis) par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

OJ L 246, 14.9.2016, p. 126–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1466/oj

14.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/126


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES, EURATOM) 2016/1466

(2016. gada 28. aprīlis)

par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu (1),

ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015) 377 – C8-0199/2015) (2),

ņemot vērā Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus (3),

ņemot vērā Komisijas ziņojumu par turpmāko rīcību saistībā ar 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015) 505) un Komisijas dienestu darba dokumentus, kas tam pievienoti (SWD(2015) 194, SWD(2015) 195),

ņemot vērā Komisijas gada ziņojumu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 2014. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (COM(2015) 441) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas tam pievienots (SWD(2015) 170),

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi (4),

ņemot vērā deklarāciju (5) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz izpildaģentūrām par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05585/2016 – C8-0040/2016),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 317., 318. un 319. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (6) un jo īpaši tās 62., 164., 165. un 166. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (7), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 21. septembra Regulu (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (8), un jo īpaši tās 66. panta pirmo un otro daļu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/779/ES, ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2008/37/EK (9),

ņemot vērā Reglamenta 93. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un citu attiecīgo komiteju atzinumus (A8-0140/2016),

A.

tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu Komisija uzņemas atbildību par budžeta izpildi un programmu pārvaldību un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantu budžeta izpildi veic sadarbībā ar dalībvalstīm un ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu,

1.

sniedz Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras direktoram apstiprinājumu par Izpildaģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus rezolūcijā, kas ir neatņemama daļa no lēmumiem par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras, kā arī 2016. gada 28. aprīļa rezolūcijā par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (10);

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu, lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija, kā arī rezolūciju, kas ir neatņemama šo lēmumu daļa, nosūtīt Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV L 51, 20.2.2014.

(2)  OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.

(3)  OV C 367, 5.11.2015., 12. lpp.

(4)  OV C 409, 9.12.2015., 247. lpp.

(5)  OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.

(6)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(7)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

(8)  OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.

(9)  OV L 346, 20.12.2013., 58. lpp.

(10)  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0148 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 91. lpp.).


Top