EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2423

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2423 (2015. gada 16. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu

OJ L 341, 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/18


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/2423

(2015. gada 16. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 (2) paredz asimetrisku tirdzniecības liberalizāciju starp Savienību un Rietumbalkānu valstīm un attiecīgajām teritorijām, līdz 2015. gada 31. decembrim piešķirot gandrīz visiem minēto valstu un teritoriju produktiem ārkārtas neierobežotu beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum.

(2)

Regula (EK) Nr. 1215/2009 neparedz iespēju uz laiku apturēt ārkārtas tirdzniecības pasākumu piešķiršanu gadījumos, kad šo pasākumu izmantotāji nopietni un sistemātiski pārkāpj cilvēktiesības, tostarp galvenās darba tiesības, kā arī demokrātijas pamatprincipus un tiesiskumu. Ir lietderīgi ieviest šādu iespēju, lai nodrošinātu, ka var ātri rīkoties gadījumos, kad kādā no valstīm un teritorijām, kuras piedalās Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas, nopietni un sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības, tostarp galvenās darba tiesības, kā arī demokrātijas pamatprincipi un tiesiskums.

(3)

Ņemot vērā starp Savienību un visām stabilizācijas un asociācijas procesā iesaistītajām valstīm izveidoto uz līgumiem balstīto režīmu atšķirības tarifu liberalizācijas darbības jomās un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1215/2009 piešķirtās preferences, ir lietderīgi pagarināt Regulas (EK) Nr. 1215/2009 piemērošanas termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim, lai valstīm, kuras izmanto ārkārtas tirdzniecības pasākumus, un Savienībai dotu pietiekami daudz laika preferences, kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1215/2009, vajadzības gadījumā pielāgot Stabilizācijas un asociācijas nolīgumos paredzētajām preferencēm.

(4)

Regula (EK) Nr. 1215/2009 paredz vispārējo kvotu tāda vīna importam Savienībā, ko klasificē ar kombinētās nomenklatūras (KN) kodiem 2204 21 93 līdz 2204 21 98 un 2204 29 93 līdz 2204 29 98. Minētā kvota ir pieejama visām Rietumbalkānu valstīm un teritorijām, izņemot Melnkalni, kad ir izsmeltas atsevišķās kvotas vīnam, kā paredzēts to divpusējos Stabilizācijas un asociācijas nolīgumos. Ar Melnkalni noslēgtajā Protokolā par vīnu ir ietverta tikai kvota vīnam, ko klasificē ar KN kodiem ex 2204 10 un ex 2204 21, ko šī valsts nav varējusi izpildīt. Tādējādi ir kavēta Melnkalnes piekļuve beznodokļu vīna kvotai produktiem, uz kuriem neattiecas ar šo valsti noslēgtais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām Rietumbalkānu valstīm un attiecīgajām teritorijām, ir lietderīgi paredzēt, ka arī Melnkalnei tiek nodrošināta piekļuve vispārējai vīna kvotai produktiem, ko klasificē ar KN kodu 2204 29, nenosakot, ka pilnībā jāizmanto tās atsevišķā kvota.

(5)

Kopš stabilizācijas un asociācijas procesa sākšanas ir noslēgti Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi ar visām Rietumbalkānu valstīm un attiecīgajām teritorijām, izņemot Kosovu (3). Sarunas par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu tika noslēgtas 2014. gada maijā, un nolīgums tika parakstīts 2015. gada oktobrī.

(6)

Bosnija un Hercegovina 2003. gadā tika atzīta par Savienības potenciālo kandidātvalsti, un 2008. gada 16. jūnijā tā parakstīja Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (“Stabilizācijas un asociācijas nolīgums”), piekrītot nosacījumiem par dalību Savienībā. Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem Bosnijai un Hercegovinai (4) (“pagaidu nolīgums”) piemēroja līdz 2015. gada 31. maijam, bet Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu piemēro kopš 2015. gada 1. jūnija.

(7)

Tomēr Bosnija un Hercegovina vēl nav piekritusi pielāgot tirdzniecības koncesijas, kas piešķirtas saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, lai ņemtu vērā preferenciālo tradicionālo tirdzniecību starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu saskaņā ar Centrāleiropas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Ja līdz šīs regulas pieņemšanai Savienība un Bosnija un Hercegovina nebūs parakstījušas un provizoriski piemērojušas vienošanos par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā paredzēto tirdzniecības koncesiju pielāgošanu, Bosnijai un Hercegovinai piešķirtās preferences būtu jāaptur no 2016. gada 1. janvāra. Tiklīdz Savienība un Bosnija un Hercegovina būs parakstījušas un provizoriski piemērojušas vienošanos par tirdzniecības koncesiju pielāgošanu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā, minētās preferences būtu jāatjauno,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1215/2009 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

valstīm un teritorijām, kas minētas 1. pantā, ir jāatturas no iesaistīšanās nopietnos un sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp attiecībā uz galvenajām darba tiesībām, kā arī demokrātijas pamatprincipu un tiesiskuma pārkāpumos.”;

2)

regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja kāda valsts vai teritorija neievēro 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu vai 2. punktu, Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji apturēt attiecīgās valsts vai teritorijas tiesības izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. panta 4. punktā.”;

3)

regulas 7. pantam pievieno šādu punktu:

“c)

attiecīgās valsts vai teritorijas tiesību izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības pilnīgu vai daļēju apturēšanu gadījumā, ja attiecīgā valsts vai teritorija neievēro 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētos nosacījumus.”;

4)

regulas 10. panta 1. punkta ievadformulējumu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja Komisija konstatē pietiekamus pierādījumus par krāpšanu vai par to, ka nav nodrošināta administratīvā sadarbība, kas vajadzīga, lai pārbaudītu izcelsmes apliecinājumu, vai ja ievērojami palielinās eksports uz Savienību, pārsniedzot parasto ražošanas līmeni un parasto eksporta daudzumu, vai arī ja valstis un teritorijas, kas minētas 1. pantā, neievēro 2. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, tā var veikt pasākumus, lai pilnīgi vai daļēji uz trim mēnešiem atliktu šajā regulā paredzēto režīmu, ar noteikumu, ka tā vispirms ir:”;

5)

regulas 12. panta otro un trešo daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim.”;

6)

regulas I pielikumā 5. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“5)

Lai Melnkalnes izcelsmes vīnam, ciktāl tas attiecas uz produktiem, ko klasificē ar KN kodu 2204 21, varētu izmantot vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltai atsevišķajai tarifu kvotai, kas paredzēta ar Melnkalni noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētā atsevišķā tarifu kvota ir atvērta ar kārtas numuru 09.1514.”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1215/2009 piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu aptur no 2016. gada 1. janvāra.

3. pants

1.   Neatkarīgi no 2. panta Regulas (EK) Nr. 1215/2009 piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu neaptur, ja pirms 2016. gada 1. janvāra Savienība un Bosnija un Hercegovina paraksta un provizoriski piemēro vienošanos par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma un pagaidu nolīguma pielāgošanu, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

2.   Ja 1. punktā minēto vienošanos par pielāgošanu paraksta un provizoriski piemēro tikai 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk, Regulu (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu atsāk piemērot no dienas, kad šāda vienošanās tiek parakstīta un provizoriski piemērota.

3.   Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiklīdz ir parakstīta 1. punktā minētā vienošanās par pielāgošanu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2015. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  Eiropas Parlamenta 2015. gada 15. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 16. decembra lēmums.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(4)  Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (OV L 233, 30.8.2008., 6. lpp.).


Top