EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2403

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2403 (2015. gada 15. decembris), ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 333, 19.12.2015, p. 62–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/oj

19.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/62


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2403

(2015. gada 15. decembris),

ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (1) un jo īpaši tās I pielikuma III daļas otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/477/EEK 4. pantu dalībvalstis nodrošina, ka vai nu jebkurš šaujamierocis vai šaujamieroča sastāvdaļa, ko laiž tirgū, ir marķēta un reģistrēta saskaņā ar šo direktīvu, vai arī ka tā ir dezaktivēta.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 91/477/EEK I pielikuma III daļas pirmās daļas a) apakšpunktu priekšmetus, kas atbilst “šaujamieroča” definīcijai, neietver minētajā definīcijā, ja tie ir padarīti pastāvīgi nelietojami, tos dezaktivējot un nodrošinot, ka visas šaujamieroča būtiskās detaļas ir padarītas neatgriezeniski nelietojamas un nenoņemamas, neaizvietojamas vai nepārveidojamas tā, ka tas neļauj šaujamieroci jebkādā veidā reaktivēt.

(3)

Direktīvas 91/477/EEK I pielikuma III daļas otrajā daļā paredzēts, ka dalībvalstis rīkojas, lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde pārbauda dezaktivēšanas pasākumus, lai tādējādi pārliecinātos par to, ka šaujamierocim veiktās izmaiņas to padara neatgriezeniski neizmantojamu. Dalībvalstīm prasīts arī izsniegt apliecinājumu vai izziņu, kas apstiprina šaujamieroča dezaktivēšanu, vai arī uz šaujamieroča piestiprina skaidri saredzamu attiecīgu marķējumu.

(4)

Savienība ir Protokola par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību (“protokols”) līgumslēdzēja puse, noslēgts ar Padomes Lēmumu 2014/164/ES (2).

(5)

Protokola 9. pantā ir uzskaitīti dezaktivēšanas kopīgie vispārējie principi, kuri pusēm ir jāievēro.

(6)

Šaujamieroču neatgriezeniskas dezaktivēšanas standarti un metodes, ko paredz šī regula, ir izveidotas, izmantojot Pastāvīgās starptautiskās šaujamieroču pārbaudes komisijas (C.I.P.). tehniskās zināšanas. C.I.P. ir izveidota, lai apstiprinātu valsts šaujamieroču pārbaudes iestāžu darbību un, jo īpaši, lai garantētu, ka katrā valstī pastāv normatīvie akti, lai nodrošinātu šaujamieroču un munīcijas efektīvu un vienotu pārbaudi.

(7)

Lai nodrošinātu šaujamieroču dezaktivēšanas visaugstāko iespējamo drošības līmeni, Komisijai būtu regulāri jāpārskata un jāatjaunina tehniskās specifikācijas, kas noteiktas šajā regulā. Šajā nolūkā Komisijai būtu jāņem vērā pieredze, ko dalībvalstis guvušas, piemērojot visus papildu dezaktivēšanas pasākumus.

(8)

Šī regula neskar Direktīvas 91/477/EEK 3. pantu.

(9)

Ņemot vērā drošības risku saistībā ar šaujamieročiem, kas dezaktivēti pirms šīs regulas piemērošanas dienas un kas laisti tirgū, tostarp par brīvu, apmaiņā vai bartera veidā, vai pārvietoti uz citu dalībvalsti pēc minētā datuma, uz tiem būtu jāattiecina šīs regulas noteikumi.

(10)

Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ieviest pasākumus papildus tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas I pielikumā, lai dezaktivētu šaujamieročus to teritorijā, ar nosacījumu, ka tās ir veikušas visus nepieciešamos pasākumus, lai piemērotu kopējos dezaktivēšanas standartus un metodes, kas paredzētas šajā regulā.

(11)

Lai sniegtu iespēju dalībvalstīm nodrošināt līdzvērtīgu drošības līmeni to teritorijā, tām dalībvalstīm, kas ievieš papildu pasākumus, lai dezaktivētu šaujamieročus savā teritorijā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, būtu jāļauj pieprasīt pierādījumus, ka dezaktivētie šaujamieroči, kas tiek pārvietoti uz to teritoriju, atbilst minētajiem papildu pasākumiem.

(12)

Lai Komisija varētu ņemt vērā jaunākās norises un dalībvalstu šaujamieroču dezaktivēšanas jomas paraugpraksi, pārskatot šo regulu, dalībvalstis informē Komisiju par attiecīgajiem pasākumiem, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī regula, un par visiem papildu pasākumiem, kurus tās ievieš. Šim nolūkam būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/1535 (3) minētās paziņošanas procedūras.

(13)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 91/477/EEK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro A, B, C vai D kategorijas šaujamieročiem, kā definēts Direktīvas 91/477/EEK I pielikumā.

2.   Šī regula neattiecas uz šaujamieročiem, kuri dezaktivēti pirms tās piemērošanas dienas, izņemot, ja šie šaujamieroči tiek pārvietoti uz citu dalībvalsti vai laisti tirgū.

2. pants

Personas un uzņēmumi, kas ir pilnvaroti dezaktivizēt šaujamieročus

Šaujamieroču dezaktivēšanu veic publiskas vai privātas struktūras vai personas, kam atļauts to darīt saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

3. pants

Šaujamieroču dezaktivēšanas verifikācija un apliecināšana

1.   Dalībvalstis norīko kompetento iestādi, kura verificē, vai šaujamieroča dezaktivēšana ir veikta saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas I pielikumā (“verificējošā iestāde”).

2.   Ja verificējošā iestāde ir arī tiesīga dezaktivēt šaujamieročus, dalībvalstis nodrošina skaidru nošķīrumu šiem uzdevumiem un personām, kuras tos veic minētajā iestādē.

3.   Komisija savā tīmekļa vietnē publicē to verificējošo iestāžu sarakstu, kuras dalībvalstis norīkojušas, ietverot sīku informāciju par verificējošo iestādi, tās simbolu, kā arī kontaktinformāciju.

4.   Ja šaujamieroča dezaktivēšana veikta saskaņā ar I pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām, verificējošā iestāde šaujamieroča īpašniekam izsniedz dezaktivēšanas apliecinājumu saskaņā ar III pielikumā sniegto paraugu. Visai informācijai, kas ietverta dezaktivēšanas apliecinājumā, jābūt tās dalībvalsts valodā, kurā dezaktivēšanas apliecinājums izsniegts, kā arī angliski.

5.   Dezaktivētā šaujamieroča īpašnieks dezaktivēšanas apliecinājumu glabā vienmēr. Ja dezaktivētais šaujamierocis tiek laists tirgū, tam pievieno dezaktivēšanas apliecinājumu.

6.   Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par apliecinājumiem, kas izsniegti par dezaktivētajiem šaujamieročiem, norādot dezaktivēšanas datumu un apliecinājuma numuru, tiek saglabāta vismaz 20 gadus.

4. pants

Palīdzības pieprasījumi

Jebkura dalībvalsts var lūgt palīdzību iestādēm, kam atļauts dezaktivēt šaujamieročus vai kuras cita dalībvalsts norīkojusi par verificējošo iestādi, lai attiecīgi veiktu vai verificētu šaujamieroča dezaktivēšanu. Ja pieprasījums tiek pieņemts, gadījumā ja šāds pieprasījums attiecas uz šaujamieroča dezaktivēšanas verificēšanu, tad verificējošā iestāde, kas sniedz palīdzību, izdod dezaktivēšanas apliecinājumu saskaņā ar 3. panta 4. punktu.

5. pants

Dezaktivētu šaujamieroču marķējums

Dezaktivētus šaujamieročus marķē ar kopēju īpašu marķējumu saskaņā ar II pielikumā doto veidni, lai norādītu, ka tie ir dezaktivēti saskaņā ar I pielikumā izklāstīto tehnisko specifikāciju. Uz visām pārveidotajām sastāvdaļām verificējošā iestāde piestiprina marķējumu, kas apstiprina šaujamieroča dezaktivēšanu, un tas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

ir skaidri redzams un nenoņemams;

b)

uz tā ir informācija par dalībvalsti, kurā dezaktivēšana veikta, un verificējošo iestādi, kura apliecinājusi šo dezaktivēšanu;

c)

saglabāts šaujamieroča oriģinālais sērijas numurs(-i).

6. pants

Papildu dezaktivēšanas pasākumi

1.   Dalībvalstis var ieviest tādus papildu pasākumus, lai savā teritorijā dezaktivētu šaujamieročus, kas pārsniedz I pielikumā izklāstītās tehniskās specifikācijas.

2.   Komisija ar komiteju, kas izveidota ar Direktīvu 91/477/EEK, regulāri analizē visus papildu pasākumus, ko veikušas dalībvalstis, un apsver iespēju savlaicīgi pārskatīt tehniskās specifikācijas, kas noteiktas I pielikumā.

7. pants

Dezaktivētu šaujamieroču pārvietošana Savienības teritorijā

1.   Dezaktivētus šaujamieročus tikai tad var pārvietot uz citu dalībvalsti, ja tiem ir kopējais īpašais marķējums un tiem ir pievienots dezaktivēšanas apliecinājums saskaņā ar šo regulu.

2.   Dalībvalstis atzīst dezaktivēšanas apliecinājumus, kurus izsniegusi cita dalībvalsts, ja apliecinājums atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām. Tomēr dalībvalstis, kuras ir ieviesušas papildu pasākumus saskaņā ar 6. pantu, var pieprasīt pierādījumu, ka dezaktivētais šaujamierocis, ko vēlas pārvietot uz to teritoriju, atbilst minētajiem papildu pasākumiem.

8. pants

Paziņošanas prasības

Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pasākumiem, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī regula, kā arī visus papildu pasākumus, kas veikti saskaņā ar 6. pantu. Šim nolūkam dalībvalstis piemēro paziņošanas procedūras, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2015/1535.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 8. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  OV L 256, 13.9.1991., 51. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 11. februāra Lēmums 2014/164/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību (OV L 89, 25.3.2014., 7. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Šaujamieroču dezaktivēšanas tehniskās specifikācijas

I.

Dezaktivēšanas darbības, lai padarītu šaujamieročus neatgriezeniski neizmantojamus, definē, pamatojoties uz trim tabulām:

I tabulā ir uzskaitīti dažādu tipu šaujamieroči,

II tabulā ir aprakstītas darbības, kas jāveic, lai katru šaujamieroču būtisku daļu padarītu neatgriezeniski neizmantojamu,

III tabulā ir noteikts, kuras dezaktivēšanas darbības veic dažāda tipa šaujamieročiem.

II.

Lai laika gaitā ņemtu vērā tehnikas attīstību un šaujamieroču dezaktivēšanas darbības, šīs tehniskās specifikācijas būs jāpārskata un jāatjaunina regulāri, vismaz reizi divos gados.

III.

Lai nodrošinātu šaujamieroču dezaktivēšanas darbību pareizu un vienotu piemērošanu, Komisija izstrādās definīcijas sadarbībā ar dalībvalstīm.

I tabula. Šaujamieroču tipu saraksts

Šaujamieroču tipi

1

Pistoles (viena šāviena, pusautomātiskās)

2

Revolveri (ieskaitot pielādējamus veltnī)

3

Viena šāviena garstobra šaujamieroči (nepārlaužams stobrs)

4

Šaujamieroči ar pārlaužamu stobru (piem., gludstobra vītņstobra, kombinētie, ar ķīli / atvāžamu aizslēgu, īsie un garie šaujamieroči)

5

Garstobra ieroči ar atgriezējmehānismu (gludstobra, vītņstobra)

6

Pusautomātiskie garie šaujamieroči (gludstobra, vītņstobra)

7

(Pilnībā) automātiskie šaujamieroči: piem, atlasītas triecienšautenes, mašīnpistoles, (pilnībā) automātiskās pistoles

8

No stobra lādējamie šaujamieroči


II tabula. Īpašas darbības attiecībā uz katru sastāvdaļu

SASTĀVDAĻA

PROCESS

1.

STOBRS

1.1.

Ja stobrs ir piestiprināts rāmim (1), stobru aktivizēt ar rūdīta tērauda tapu (diametrs > 50 % no patrontelpas, minimums 4,5 mm) caur patrontelpu un rāmi. Tapa ir piemetināta (2).

1.2.

Ja stobrs ir brīvs (nav fiksēts), patrontelpas sienā visā garumā izgriezt garenisku spraugu (platums >

Formula

kalibra un maksimāli 8 mm) un stabili iemetināt stobrā tapu vai stieni, sākot no patrontelpas (L ≥ 2/3 stobra garuma).

1.3.

Stobra pirmajā trešdaļā no patrontelpas vai nu urbt caurumus (jābūt vismaz 2/3 no diametra gludstobra ieročiem un visu diametra izmērā visiem pārējiem ieročiem; vienu aiz otra, 3 īsiem ieročiem, 6 gariem ieročiem), vai aiz patrontelpas izfrēzēt V veida spraugu (60 ± 5° leņķī), kas vietēji atver stobru, vai aiz patrontelpas –garenisku spraugu (platums no 8–10 mm ± 0,5 mm, garums ≥ 52 mm) tādā pašā pozīcijā kā caurumus, vai izfrēzēt garenisku spraugu (platums 4–6 mm ± 0,5 mm) no patrontelpas līdz stobra galam, izņemot 5 mm pie stobra gala.

1.4.

Stobriem ar patronu padošanas rampu – noņemt patronu padošanas rampu.

1.5.

Novērst stobra noņemšanu no rāmja, izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metinot.

2.

AIZSLĒGA BLOKS, AIZSLĒGA PRIEKŠĒJĀ DAĻA

2.1.

Noņemt vai saīsināt belzni.

2.2.

Nofrēzēt aizslēga galvu vismaz 45 grādu leņķī un tā, lai virsma ir lielāka nekā 50 % no aizslēga patronas atbalsta virsmas.

2.3.

Aizmetināt belžņa caurumu.

3.

VELTNIS

3.1.

Noņemt visas veltņa iekšējās sienas vismaz 2/3 no tā garuma, izfrēzējot apli, kura diametrs ≥ ar rāmja diametru.

3.2.

Ja iespējams, metināt tā, lai novērstu veltņa izņemšanu no rāmja, vai, ja tas nav iespējams, veikt attiecīgus pasākumus, kas nodrošina to, ka izņemšana nav iespējama.

4.

SLĪDNIS

4.1.

Nofrēzēt vai noņemt vairāk nekā 50 % no aizslēga patronas atbalsta virsmas ar leņķi starp 45 un 90 grādiem.

4.2.

Noņemt vai saīsināt belzni.

4.3.

Frēzēt un aizmetināt belžņa caurumu.

4.4.

Nofrēzēt nost aizslēga kaujas izciļņus no slīdņa.

4.5.

Vajadzības gadījumā frēzēt izmešanas logu slīdņa augšējā priekšējā stūra iekšpusē 45 grādu leņķī.

5.

RĀMIS (PISTOLES)

5.1.

Noņemt patronu padošanas rampu.

5.2.

Nofrēzēt vismaz 2/3 no garenslīdošā aizslēga sliedes rāmja abās pusēs.

5.3.

Metināt aizslēga aizturi.

5.4.

Novērst polimēra rāmja pistoles demontāžu, izmantojot metināšanu. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem šo procesu var veikt pēc attiecīgās valsts iestādes veiktās pārbaudes.

6.

AUTOMĀTISKA SISTĒMA

6.1.

Iznīcināt virzuli un gāzes sistēmu griežot vai metinot.

6.2.

Noņemt aizslēga bloku, aizstājot to ar tērauda gabalu, un piemetināt to vai samazināt aizslēga bloku vismaz par 50 %, sametināt to un nogriezt aizslēga kaujas izciļņus no aizslēga priekšējās daļas.

6.3.

Sametināt kopā gaiļa mehānismu un, ja iespējams, ar rāmi. Ja rāmja metināšana nav iespējama: izņemt uzsitiena–nolaidējmehānismu un pienācīgi aizpildīt tukšo vietu (piemēram, atbilstoša izmēra pildījumu ielīmēt ar epoksīda sveķiem).

6.4.

Novērst roktura noslēgšanas sistēmas pie rāmja demontāžu, piemetinot to, vai veikt attiecīgus pasākumus, kas nodrošina to, ka noņemšana nav iespējama. Droši aizmetināt padeves mehānismu ieročiem ar patronu lentām.

7.

PIELĀDĒŠANA

7.1.

Frēzēt konusu minimums 60 grādu leņķī (virsotnes leņķis), lai iegūtu pamatnes diametru vismaz 1 cm vai vienādu ar aizslēga patronas atbalsta virsmas diametru.

7.2.

Izņemt belzni, paplašināt belžņa caurumu vismaz līdz 5 mm diametram un aizmetināt belžņa caurumu.

8.

MAGAZĪNA (attiecīgā gadījumā)

8.1.

Izmantojot punktmetināšanu, metināt magazīnu pie rāmja vai roktura – atkarībā no ieroča tipa – nolūkā novērst magazīnas noņemšanu.

8.2.

Ja magazīnas nav, metināt punktus magazīnas atrašanās vietā, lai nofiksētu aizslēgu vai neatgriezeniski novērstu magazīnas uzlikšanu.

8.3.

Caur magazīnu, patrontelpu un rāmi izdzīt rūdīta tērauda tapas. Nostiprināt metinot.

9.

LĀDĒŠANA NO STOBRA

9.1.

Noņemt vai sametināt laktiņu, aizmetināt caurumu(-us).

10.

SKAŅAS KLUSINĀTĀJS

10.1.

Novērst skaņas klusinātāja noņemšanu no stobra, izmantojot rūdīta tērauda tapu vai metinot, ja skaņas klusinātājs ir daļa no ieroča.

10.2.

Noņemt visas iekšējās klusinātāja daļas un to stiprinājuma punktus tā, ka paliek tikai caurule. Palikušās caurules ārpusē urbt caurumus ik pa 5 cm.

Ieliktņu cietība

Tapas/stieņa cietība = 58 -0; + 6 HRC

TIG metināšanas nerūsošā tērauda tips ER 316 l


III tabula. Īpašas darbības ar katra tipa šaujamieroču būtiskām sastāvdaļām

TIPS

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCESS

Pistoles (izņemot automātiskās)

Revolveri

Viena šāviena garstobra šaujamieroči (nepārlaužams stobrs)

Šaujamieroči ar pārlaužamu stobru (garstobra, vītņstobra, kombinēti)

Garstobra ieroči ar atgriezējmehānismu (gludstobra, vītņstobra)

Pusautomātiskie garie šaujamieroči (gludstobra, vītņstobra)

Automātiskie šaujamieroči: triecienšautenes, mašīnpistoles

No stobra lādējamie šaujamieroči

1.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2. un 1.3.

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5.

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3.

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1.

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.2.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.3.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.4.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

4.5.

X

 

 

 

 

X

X (automātiskās pistoles)

 

5.1.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

5.2.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

5.3.

X

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

5.4.

X (polimēra rāmis)

 

 

 

 

 

X (automātiskās pistoles)

 

6.1.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1.

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2.

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1. vai 8.2.

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3.

 

 

 

 

X (magazīnas caurule)

X (magazīnas caurule)

 

 

9.1.

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1.

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2.

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Stobrs piestiprināts pie rāmja ar skrūvēm vai skavām vai citā procesā.

(2)  Metināšana ir ražošanas vai veidošanas process. kas savieno materiālus, parasti metālu vai termoplastiskus materiālus, tos sapludinot.


II PIELIKUMS

Dezaktivētu šaujamieroču marķējuma paraugs

Image

1)

dezaktivēšanas marķējums

2)

dezaktivēšanas valsts – oficiālais starptautiskais kods

3)

struktūras simbols, kura sertificē šaujamieroča dezaktivēšanu

4)

dezaktivēšanas gads

Pilnu marķējumu stiprina tikai uz šaujamieroča rāmja, savukārt dezaktivēšanas marķējumu (1) un dezaktivēšanas valsti (2) piestiprina visām citām galvenajām sastāvdaļām.


III PIELIKUMS

Image


Top