Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2322

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2322 (2015. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 67–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2322/oj

12.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/67


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2322

(2015. gada 10. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 (2) ir izveidots to gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts, kam Savienībā noteikts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā minētais darbības aizliegums.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir sniegušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz minētā saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir sniegušas arī dažas trešās valstis. Pamatojoties uz minēto informāciju, Kopienas saraksts būtu jāatjaunina.

(3)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kuras ir atbildīgas par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, un norādījusi būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatos lēmumu noteikt šiem gaisa pārvadātājiem darbības aizliegumu Savienībā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā jau iekļautajiem gaisa pārvadātājiem.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai, kā arī ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/1991 (3) izveidotajai komitejai (Aviācijas drošības komitejai).

(5)

Aviācijas drošības komiteja ir saņēmusi no Komisijas atjauninātu informāciju par notiekošajām kopīgajām apspriedēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 un Regulu (EK) Nr. 473/2006 (4) ar Botsvānas, Gvinejas Republikas, Indijas, Indonēzijas, Irānas, Irākas, Kazahstānas, Libānas, Madagaskaras, Mozambikas, Nepālas, Filipīnu, Sudānas, Taivānas, Taizemes un Zambijas kompetentajām iestādēm un gaisa pārvadātājiem. Komisija ir sniegusi Aviācijas drošības komitejai arī informāciju par situāciju Gruzijā, Lībijā, Santomē un Prinsipi, Tadžikistānā un Jemenā, kā arī par tehniskajām konsultācijām ar Krievijas Federāciju.

(6)

EASA ir iesniegusi Komisijai un Aviācijas drošības komitejai izklāstus par rezultātiem, kas gūti, analizējot ziņojumus par revīziju, ko Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) veica ICAO Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmas (USOAP) ietvaros. Šajā saistībā dalībvalstis tika aicinātas piešķirt prioritāti to gaisa pārvadātāju perona pārbaudēm, kas licencēti valstīs, attiecībā uz kurām ICAO konstatējusi nopietnas ar drošību saistītas problēmas (SSC) vai attiecībā uz kurām EASA ir secinājusi, ka pastāv būtiskas nepilnības drošības uzraudzības sistēmā. Papildus apspriešanai, ko Komisija sākusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005, prioritātes piešķiršana perona pārbaudēm ļaus gūt papildu informāciju par to gaisa pārvadātāju darbības drošību, kuri licencēti minētajās valstīs.

(7)

EASA ir informējusi Komisiju un Aviācijas drošības komiteju par rezultātiem, kas gūti, analizējot perona pārbaudes, kuras veiktas atbilstīgi Ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšanas programmai (SAFA) saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (5).

(8)

Turklāt EASA informēja Komisiju un Aviācijas drošības komiteju par tehniskās palīdzības projektiem, ko īsteno valstīs, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 2111/2005 paredzētie pasākumi vai pārraudzība. Tā sniedza informāciju par plāniem un paustajiem lūgumiem arī turpmāk saņemt tehnisku palīdzību un turpināt sadarbību nolūkā uzlabot civilās aviācijas iestāžu administratīvās un tehniskās spējas, lai palīdzētu novērst neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem civilās aviācijas standartiem. Šajā saistībā dalībvalstis tika aicinātas atbildēt uz šiem lūgumiem uz divpusējas vienošanās pamata, to koordinējot ar Komisiju un EASA. Šajā saistībā Komisija uzsvēra, ka ir lietderīgi informēt — šim nolūkam it sevišķi izmantojot ICAO kopīgā palīdzības tīkla drošības jomā datubāzi (SCAN) — starptautiskās aviācijas aprindas par tehnisko palīdzību, ko Savienība un tās dalībvalstis sniedz nolūkā uzlabot aviācijas drošību visā pasaulē.

(9)

Eirokontrole sniedza Komisijai un Aviācijas drošības komitejai jaunāko informāciju par SAFA brīdināšanas funkcijas statusu un jaunākos statistikas datus par brīdinājuma ziņojumiem par gaisa pārvadātājiem, kuru darbībai piemērots aizliegums.

Savienības gaisa pārvadātāji

(10)

Pēc analīzes, kuru veica EASA, iepazīstoties ar informāciju, kuras pamatā ir Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem veiktās perona pārbaudes vai EASA veiktās standartizācijas pārbaudes, kā arī specifiskas valstu aviācijas iestāžu veiktas pārbaudes un revīzijas, dažas dalībvalstis ir veikušas konkrētus izpildes nodrošināšanas pasākumus un informējušas Komisiju un Aviācijas drošības komiteju par šiem pasākumiem. Malta ir informējusi Komisiju un Aviācijas drošības komiteju par dažiem pasākumiem, ko tā ir veikusi saistībā ar vairākiem Maltas gaisa pārvadātājiem, un Igaunija ir ziņojusi par gaisa pārvadātāja AS Avies stāvokli. Pirms tikšanās ar Aviācijas drošības komiteju Grieķija sniedza informāciju par dažiem pasākumiem, ko tā bija veikusi attiecībā uz vairākiem Grieķijas gaisa pārvadātājiem.

(11)

Dalībvalstis atkārtoti apliecināja savu gatavību attiecīgi rīkoties, ja jebkāda drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs risks drošībai, kurš radies tāpēc, ka Savienības gaisa pārvadātāji nenodrošina atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem.

Botsvānas gaisa pārvadātāji

(12)

Botsvānas civilās aviācijas iestāde (CAAB) 2015. gada 27. augusta vēstulē sniedza informāciju par to, kā tiek risinātas SSC un citi ICAO konstatējumi. CAAB ir pierādījusi, ka tā ir guvusi papildu panākumus starptautisko drošības standartu īstenošanā. CAAB sadarbojas ar ICAO reģionālo biroju, lai saņemtu papildu palīdzību SSC un citu konstatējumu novēršanā. CAAB ir uzaicinājusi ICAO līdz 2015. gada beigām veikt ICAO koordinēto validācijas apmeklējumu (ICVM), lai verificētu SSC novēršanu.

(13)

Starptautisko drošības standartu labāka īstenošana un pieejamā drošības informācija nedod pamatu lēmumam noteikt darbības aizliegumu vai darbības ierobežojumus Botsvānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Tomēr Komisija uzskata, ka būtu jāturpina rūpīgi uzraudzīt situāciju.

(14)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, iekļaujot tajā Botsvānas gaisa pārvadātājus.

Gvinejas Republikas gaisa pārvadātāji

(15)

Saskaņā ar vienošanos, kas panākta 2013. gada janvārī Briselē notikušajā tehniskajā sanāksmē ar Komisiju, Gvinejas Republikas kompetentās iestādes (DNAC) ir regulāri sniegušas informāciju par ICAO 2012. gada decembrī apstiprinātā korektīvo pasākumu plāna un ar to saistīto darbību īstenošanu.

(16)

Jaunākajā DNAC ziņojumā, ko Komisija saņēma 2015. gada 10. augustā, izklāstīta sīka informācija par jaunākajām darbībām un notikumiem saistībā ar korektīvo pasākumu plāna īstenošanu, kas šobrīd galvenokārt ir saistīts ar gaisa pārvadātāju sertifikācijas procesa un gaisa kuģu reģistrācijas statusu. 2013. gada marta beigās tika apturētas visas iepriekš izdotās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC). Gaisa pārvadātāju Eagle Air un PROBIZ Guinée pilnā ICAO prasībām atbilstošā (piecu posmu) sertifikācija ir noslēgusies, un šie gaisa pārvadātāji AOC ir saņēmuši attiecīgi 2015. gada 10. aprīlī (AOC Nr. 1/DNAC/2015) un 2015. gada 4. augustā (AOC Nr. 2/DNAC/2015). Pārējie četri gaisa pārvadātāji — Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines un Ijet Aviation — arī ir uzsākuši sertifikācijas procesu.

(17)

Ir turpinājusies gaisa kuģu reģistrācija, un DNAC ir ziņojusi, ka gaisa kuģu reģistram ir pievienoti pieci jauni gaisa kuģi.

(18)

Pakāpeniskā korektīvo pasākumu plāna īstenošana atbilstoši plānam, ko ICAO apstiprināja 2012. gada decembrī, un pieejamā informācija par drošību šobrīd nav pietiekams pamats tam, lai pieņemtu lēmumu par darbības aizlieguma vai darbības ierobežojumu piemērošanu Gvinejas Republikā sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Tomēr būtu jāturpina situāciju rūpīgi uzraudzīt.

(19)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka šobrīd nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, iekļaujot tajā Gvinejas Republikas gaisa pārvadātājus.

(20)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Indijas gaisa pārvadātāji

(21)

2015. gada 20. oktobrī notika tehniskās konsultācijas, kurās piedalījās Komisija, EASA un dalībvalstis un Indijas Civilās aviācijas ģenerāldirektorāta (Indijas DGCA) un gaisa pārvadātāja Air India pārstāvji. Indijas DGCA sniedza sīku informāciju par ilgtspējības pasākumiem, ko tā ir īstenojusi attiecībā uz savu drošības uzraudzības spēju. Tehniskās konsultācijas arī tika izmantotas, lai ar Indijas DGCA apspriestu Indijas gaisa pārvadātāju saziņu ar SAFA programmu.

(22)

Šajās konsultācijās noskaidrojās, ka, neraugoties uz to, ka Indijas DGCA ir īstenojusi dažus pasākumus, lai stiprinātu līdz šim īstenoto aviācijas drošības uzlabojumu ilgtspējību, aizvien ir jāveic papildu pasākumi dažādās jomās. Savukārt Indijas DGCA izmanto SAFA datubāzi, lai uzraudzītu Indijas gaisa pārvadātāju darbības rādītājus saskaņā ar SAFA programmu. Par to cita starpā liecina tas, ka Indijas DGCA ir ziņojusi, ka tā 2015. gada jūnijā bija tikusies ar Air India, lai apspriestu Air India ieviestos procesus, kas saistīti ar to, kā Air India pārrauga savus darbības rādītājus saskaņā ar SAFA programmu.

(23)

Air India sniedza pārskatu par savu drošības pārvaldības sistēmu, SAFA statistiskās informācija kopsavilkumu par floti, piemērus par drošības pārvaldības programmas komunikācijas stratēģiju un sīku informāciju par SAFA procesu, ko tā izmanto, lai turpinātu situācijas uzlabošanu.

(24)

2015. gada 29. oktobra vēstulēs pēc tehniskajām konsultācijām Komisija atkārtoti nosūtīja Indijas DGCA vairākus ziņojumus, tostarp par to, ka tai būtu īpaši rūpīgi jāuzrauga Indijas gaisa pārvadātāju SAFA darbības rādītāji. Komisija arī norādīja Air India, ka panākumi attiecībā uz SAFA procesa pārvaldību ir jāpierāda ar darbības rādītājiem saskaņā ar SAFA programmu. Gan Indijas DGCA, gan Air India tika informēti par EASA pienākumu, kas tai noteikts ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 452/2014 (6) (Part TCO), veikt trešo valstu ekspluatantu drošības novērtēšanu, un to, ka SAFA programmas rādītāji ir viens no svarīgākajiem elementiem, kurus EASA ņem vērā, veicot minēto novērtēšanu.

(25)

Komisija ņēma vērā Indijas DGCA un Air India izklāstīto informāciju. Tika secināts, ka šajā gadījumā nav vajadzīgs Indijā sertificēto gaisa pārvadātāju darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi, tomēr arī turpmāk būtu jānotiek tehniskām konsultācijām, lai pastāvīgi būtu iespēja apspriest ar drošību saistītus jautājumus.

(26)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, iekļaujot tajā Indijas gaisa pārvadātājus.

(27)

Komisija ir iecerējusi turpināt oficiālās konsultācijas ar Indijas DGCA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem.

(28)

Dalībvalstīm jāturpina verificēt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Indijas gaisa pārvadātāju gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Indonēzijas gaisa pārvadātāji

(29)

Ar Indonēzijas kompetentajām iestādēm, Indonēzijas Civilās aviācijas ģenerāldirektorātu (Indonēzijas DGCA), turpinās konsultācijas, kuru mērķis ir pārraudzīt Indonēzijas DGCA sasniegto progresu, lai nodrošinātu, ka visu Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzība atbilst starptautiskajiem drošības standartiem. Pēc 2014. gada maijā veiktās ICAO revīzijas Indonēzijas DGCA ir pabeigusi korektīvo pasākumu plānu, un patlaban notiek minētā plāna korektīvo pasākumu īstenošana. Pēc Indonēzijas DGCA lūguma 29. oktobrī notika tehniskā sanāksme starp Komisiju, EASA, dalībvalstīm, Indonēzijas DGCA, kā arī gaisa pārvadātājiem Citilink, Lion Air un Batik Air. Šajā sanāksmē noskaidrojās, ka šobrīd notiek sagatavošanās, lai veiktu korektīvos pasākumus iepriekšējās revīzijās atklāto konstatējumu novēršanai, bet šie pasākumi aizvien ir dažādās īstenošanas stadijās. Galvenais trūkums ir saistīts ar gaisa pārvadātāju un gaisa kuģu pārbaužu veikšanu. Ir ieviestas šā darba veikšanas procedūras, bet praksē tās ne vienmēr tiek ievērotas. Pārbaudēs konstatēto trūkumu skaits aizvien ir zems, un pārbaudīto uzņēmumu informēšana par konstatētajiem trūkumiem ne vienmēr notiek atbilstoši piemērojamām procedūrām. Nav atbilstošu procedūru saistībā ar atklāto trūkumu papildu pasākumiem, un tie aizvien ir zemā līmenī, termiņi netiek ievēroti, un tie ne vienmēr tiek piemēroti. Indonēzijas DGCA ir jāstrādā ar aptuveni 59 AOC, un vairāki no šiem gaisa pārvadātājiem attīstās ļoti strauji. Ir svarīgi, ka Indonēzijas DGCA spēj sekot līdzi šai attīstībai.

(30)

Gaisa pārvadātājs Citilink sniedza prezentāciju par uzņēmuma attīstību un drošības pārvaldību uzņēmumā. Šā uzņēmuma izaugsme turpinās, uzņēmumam iegūstot aptuveni astoņus jaunus gaisa kuģus gadā, un tā sistēmas un procedūras kļūst stabilākas. Ir uzlabojusies lidojumu datu analīze, un uzņēmums apzinās darbības apdraudējumus. Drošības pārvaldības sistēma ir izveidota, bet tai vēl ir jānostabilizējas, tostarp attiecībā uz ziņoto starpgadījumu un notikumu zemo skaitu.

(31)

Lion Air un Batik Air informāciju sniedza kopā, jo abi pārvadātāji ir Lion Air Group dalībnieki. Abu šo aviosabiedrību izaugsme aizvien ir ievērojama; katra no tām ir ieplānojusi 2016. gadā saņemt apmēram 10 jaunus gaisa kuģus, un līdzīgu skaitu gaisa kuģu arī turpmākajos gados. Galvenais izaicinājums šiem gaisa pārvadātājiem ir pietiekami liela skaita personāla atlase un apmācība visās jomās. Abi gaisa pārvadātāji pastāstīja par lidojumu apkalpes apmācības plāniem un cita personāla atlases un apmācības plāniem. Minimālās kvalifikācijas prasības no jauna pieņemtiem pilotiem un Lion Air prasības kļūšanai par kapteini ir salīdzinoši zemas, ņemot vērā nereti apgrūtinātos operatīvos apstākļus. Tādēļ un arī šā gaisa pārvadātāja straujās izaugsmes dēļ Lion Air strādā salīdzinoši liels skaits nepieredzējušu pilotu. Tas varētu būt radījis lielo skaitu nestabilizēto pieeju un augsta riska nosēšanās starpgadījumus (smaga nosēšanās, novirzīšanās no skrejceļa). Kā piemēru var minēt gaisa pārvadātāja Batik Air novirzīšanos no skrejceļa 2015. gada 6. novembrī. Saistībā ar šo starpgadījumu Indonēzijas DGCA un gaisa pārvadātājs Batik Air ir veikuši tūlītējus pasākumus šā starpgadījuma attiecīgai izmeklēšanai un attiecīgu mazinošu pasākumu īstenošanai. Turklāt ir uzlabojusies lidojumu datu pārvaldības sistēma, kas sniedz noderīgus rezultātus un uzlabo drošību. Drošības pārvaldības sistēma ir labi izstrādāta, un pēdējā laikā ir sākusi uzlaboties arī ziņošana par starpgadījumiem un notikumiem, tomēr īstenošanai un apdraudējumu identifikācijai vēl ir jānostabilizējas. Sanāksmē kļuva skaidrs, ka apdraudējumu no Lion Air un Baltic Air puses rada straujā izaugsme un salīdzinoši nepieredzējušās lidojumu apkalpes.

(32)

Indonēzijas DGCA tika uzaicināta uz Aviācijas drošības komitejas 2015. gada 25. novembra sēdi. Indonēzijas DGCA atkārtoti sniedza informāciju, ko tā prezentēja 2015. gada 29. oktobra tehniskajā sanāksmē, tostarp par pastāvīgo uzraudzības programmu un konstatējumiem saistībā ar pārvaldības sistēmu. Tika izklāstīti rezultāti, kas iegūti to četru Indonēzijas gaisa pārvadātāju uzraudzības darbībās, uz kuriem vispārējais Indonēzijas gaisa pārvadātājiem noteiktais darbības aizliegums neattiecas, kā arī rezultāti par trim gaisa pārvadātājiem, kuri piedalījās sēdē. Indonēzijas DGCA sniedza informāciju par drošības apdraudējuma pārvaldības sistēmu, kas šobrīd tiek izstrādāta. Indonēzijas DGCA uzaicināja Komisiju veikt verifikācijas apmeklējumu uz vietas. Šāds apmeklējums dos iespēju izvērtēt progresu un noteikt starptautisko drošības standartu faktisko īstenošanas pakāpi iestādē un gaisa pārvadātājos.

(33)

Gaisa pārvadātāji Citilink, Lion Air un Batik Air izklāstīja informāciju par savu attīstību un drošības pārvaldības īstenošanu, kas lielākoties saskan ar informāciju, ko tie sniedza tehniskajā sanāksmē 29. oktobrī.

(34)

2015. gada 22. oktobra vēstulē Indonēzijas DGCA informēja Komisiju, ka kopš iepriekšējā atjauninājuma ir sertificēti divi jauni gaisa pārvadātāji — AOC Nr. 135-054 ir izdots Alda Trans Papua un AOC Nr. 135-059 ir izdots Weststar Aviation Indonesia. Tomēr Indonēzijas DGCA nesniedza pierādījumus tam, ka minēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzība tiek nodrošināta atbilstoši starptautiskajiem drošības standartiem. Minētajā vēstulē Indonēzijas DGCA informēja Komisiju, ka AOC ir anulētas šādiem gaisa pārvadātājiem: Pacific Royale Airways (AOC 121-045), Air Maleo (AOC 121-041, tikai iekšzemes gaisa pārvadājumi), Manunggal Air Service (AOC 121-020), Nusantara Buana Air (AOC 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC 135-006) un Asconusa Air Transport (AOC 135-022).

(35)

Lai arī ir gūti panākumi kopš ICAO revīzijas 2014. gada maijā un par kopš tehniskās sanāksmes oktobrī, tomēr uzlabojumu verifikācija ir priekšnoteikums tam, lai pārliecinātos par drošības pasākumiem un apsvērtu iespēju mazināt darbības aizliegumu Indonēzijas gaisa pārvadātājiem. Tādēļ, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, ES novērtējuma apmeklējums uz vietas tiks organizēts 2016. gadā. Tomēr šobrīd nav pietiekamu pierādījumu, uz kuru pamata pieņemt lēmumu par Indonēzijas gaisa pārvadātāju, tostarp Citilink, Lion Air un Batik Air, darbības aizlieguma atvieglojumiem.

(36)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts būtu jāgroza, Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā iekļaujot gaisa pārvadātājus Alda Trans Papua un Weststar Aviation. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas un Asconusa Air Transport no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma būtu jāsvītro.

Irānas gaisa pārvadātāji

(37)

Irānas Islāma Republikas Civilās aviācijas organizācijas (CAOIRI) sertificētais gaisa pārvadātājs Iran Air2010. gada 30. martā tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā. Pēc novērtējuma apmeklējuma uz vietas 2010. gada 5. jūlijā tika papildus konkretizēti Iran Air flotes darbības ierobežojumi.

(38)

Iran Air ir sniegusi Komisijai informāciju par savu pašreizējo floti un attiecīgos pavaddokumentus. Gaisa pārvadātājs lūdza atbrīvot visus A320 tipa gaisa kuģus no darbības ierobežojumiem, lai Iran Air varētu Savienībā ekspluatēt arī savus jaunākos A320 tipa gaisa kuģus. Saskaņā ar Iran Air sniegto informāciju Iran Air A320 flotes vidējais vecums ir zemāks nekā to gaisa kuģu vidējais vecums, kurus ir atļauts ekspluatēt Savienībā. Iran Air arī apgalvo, ka šos gaisa kuģus var ekspluatēt droši. Tomēr tā kā sniegtos pierādījumus nav bijis iespējams verificēt, ņemot vērā Komisijai šobrīd pieejamo informāciju, jaunus gaisa kuģus šobrīd nevar pievienot to gaisa kuģu sarakstam, kurus Iran Air var ekspluatēt Savienībā.

(39)

Saskaņā ar Iran Air AOC ir samazinājies to gaisa kuģu skaits, kurus ir atļauts ekspluatēt Savienībā. Tādējādi būtu atbilstoši jāgroza atbrīvoto gaisa kuģu saraksts, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā.

(40)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts būtu jāgroza, lai minētais saraksts atspoguļotu Iran Air pašreizējo gaisa kuģu floti, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā.

Irākas gaisa pārvadātāji

(41)

Laikposmā no 2014. gada 13. jūnija līdz 2015. gada 16. martamEASA ir rakstījusi Irākas Civilās aviācijas iestādei (ICAA) četras reizes, informējot to par drošības problēmām saistībā ar Iraqi Airways darbības rezultātiem SAFA programmā. Šajā saistībā SAFA dati liecina, ka Iraqi Airways neveic pietiekamu šo problēmu iemeslu analīzi.

(42)

Iraqi Airways2014. gada 20. augustā iesniedza EASA pieteikumu trešās valsts gaisa kuģu ekspluatanta (TCO) atļaujas saņemšanai. EASA izvērtēja Iraqi Airways TCO pieteikumu atbilstoši Part TCO prasībām.

(43)

EASA, veicot Iraqi Airways drošības novērtējumu saistībā ar TCO atļauju, atklāja būtiskas problēmas saistībā ar Iraqi Airways spēju reaģēt uz atklātajām drošības problēmām un laikus iesniegt ar drošības jautājumiem saistīto dokumentāciju. Tādēļ EASA secināja, ka, veicot turpmāku novērtēšanu, Iraqi Airways netiktu izdota atļauja un ka pārvadātājs tādējādi neatbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 452/2014 piemērojamām prasībām. EASA2015. gada 16. jūlijā, ņemot vērā iepriekš aprakstītās ar drošību saistītās problēmas, noraidīja Iraqi Airways TCO pieteikumu.

(44)

Komisija 2015. gada 28. septembrī rakstīja ICAA. Vēstulē tika sniegta informācija par oficiālo konsultāciju uzsākšanu ar iestādēm, kuras veic Irākā sertificēto gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem. Šajā vēstulē Komisija paskaidroja, ka šo oficiālo konsultāciju uzsākšanas pamatā ir Iraqi Airways drošības rādītāji SAFA programmā, kā arī EASA negatīvais lēmums attiecībā uz Iraqi Airways pieteikumu uz TCO atļauju.

(45)

Komisija 2015. gada 27. oktobrī rakstīja ICAA un Iraqi Airways, lai abas puses informētu par to, ka Iraqi Airways lieta ir iekļauta Aviācijas drošības komitejas 2015. gada 24.–26. novembra sanāksmes dienas kārtībā un ka gan ICAA, gan Iraqi Airways tiek dota iespēja piedalīties Aviācijas drošības komitejas sēdē atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

(46)

2015. gada 3. novembrī notika videokonference, kurā piedalījās Komisija, EASA un dalībvalstis un gan ICAA, gan Iraqi Airways pārstāvji. Šā videokonferences zvana laikā ICAA sniedza pārskatu par savām funkcijām, tostarp izklāstīja savus drošības uzraudzības pamatprincipus. Tāpat ICAA sniedza pārskatu par uzraudzību attiecībā uz Iraqi Airways, kā arī informāciju par to, kā ICAA veic papildu pasākumus saistībā ar SAFA programmas informāciju. Minētās videokonferences laikā Iraqi Airways cita starpā sniedza ļoti vispārīgu informācijas izklāstu par savu drošības un kvalitātes pārvaldības sistēmu un citiem ar drošību saistītiem procesiem.

(47)

Aviācijas drošības komiteja 2015. gada 25. novembrī uzklausīja ICAA un Iraqi Airways. Cita starpā ICAA ziņoja, ka tā uzrauga septiņus AOC turētājus, tostarp Iraqi Airways. ICAA arī izklāstīja kopsavilkumu par plānotajiem pasākumiem, ar kuriem stiprināt savas spējas. EASA sniedza informāciju par drošības problēmām, uz kuru pamata tika pieņemts negatīvais TCO lēmums.

(48)

Iraqi Airways sniedza dažādu informāciju, tostarp par tā SAFA analīzi un papildu pasākumiem. Šajā prezentācijā netika sniegti pietiekami sīki pierādījumi par Iraqi Airways funkcijām drošības un kvalitātes pārvaldības sistēmā. Iraqi Airways sniegtā informācija pēc būtības nebija pietiekama, lai pilnībā novērstu drošības problēmas, uz kuru pamata EASA pieņēma negatīvo lēmumu un noraidīja Iraqi Airways TCO atļaujas pieteikumu.

(49)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts būtu jāgroza, iekļaujot Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā gaisa pārvadātāju Iraqi Airways.

(50)

Tā kā iekļaušana minētajā pielikumā bija tieši saistīta ar EASA negatīvo lēmumu par TCO atļaujas pieteikumu, Komisija apņemas no jauna izvērtēt minēto iekļaušanu pielikumā tad, kad EASA informēs Komisiju, ka EASA uzskata, ka ir izpildīti nosacījumi, uz kuru pamata EASA var pieņemt pozitīvu lēmumu attiecībā uz Iraqi Airways saskaņā ar Part-TCO.

Kazahstānas gaisa pārvadātāji

(51)

Kopā 2009. gada jūlija visiem Kazahstānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem (izņemot vienu) piemēro pilnīgu darbības aizliegumu galvenokārt tāpēc, ka iestāde, kas ir atbildīga par Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību (Kazahstānas Civilās aviācijas komiteja (CAC)), nespēj īstenot un piemērot starptautiskos drošības standartus. Daļējs izņēmums ir piemērots gaisa pārvadātājam Air Astana. Air Astana tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā, un tam tika atļauts darboties Savienībā ar daļu flotes, bet tā darbības apmērs tajā brīdī bija ierobežots.

(52)

2014. gadā, ņemot vērā labākus SAFA rādītājus, Air Astana tika atļauts palielināt darbības apjomu Savienībā, bet tam atļāva izmantot tikai tā tipa gaisa kuģus, kurus tam bija atļauts ekspluatēt Savienībā kopš 2009. gada.

(53)

CAC 2015. gada aprīlī no jauna veica Air Astana sertifikāciju, kā arī Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) darbības drošības revīziju (IOSA) 2015. gada maijā. Gaisa pārvadātājs regulāri Komisijai sniedz jaunāko informāciju par saviem lidojumiem, apmācību un tehniskās apkopes darbībām. Air Astana revīzijā, ko EASA veica 2015. gada oktobrī Part TCO ietvaros, netika atklāti pierādījumi par neatbilstību starptautiskajiem standartiem. Tika secināts, ka Air Astana ir pietiekams darbinieku skaits un to efektīvi vada kompetenta, starptautiska vadības komanda, kurā ir arī vietējais personāls. Šajā organizācijā ir izveidota stabila un uzticama drošības kultūra. Tādēļ EASA revīzijas grupa ieteica Air Astana piešķirt TCO atļauju bez citiem konstatējumiem.

(54)

Lai sniegtu atjauninātu informāciju par drošības uzraudzības darbībām Kazahstānā, CAC tika uzaicinātas uz Aviācijas drošības komitejas 2015. gada 24. novembra sanāksmi. Tā norādīja, ka tiek veikti vairāki pasākumi, lai novērstu ICAO atklātos trūkumus 2014. gada ICVM, tostarp SSC gaisa kuģu ekspluatācijas jomā. Minētie pasākumi ir apmācības programmas izveide aviācijas drošības inspektoriem un to procedūru uzlabošana, kas saistītas ar gaisa kuģu ekspluatantu sertifikāciju un konkrētu apstiprinājumu izdošanu. Attiecībā uz SSC CAC norādīja, ka risinājums nav gaidāms līdz 2015. gada beigām. Turklāt 2015. gada novembrī Kazahstānas kompetentās iestādes parakstīja saprašanās memorandu ar konsultējošo pakalpojumu sniedzēju, lai Kazahstānā paaugstinātu attiecīgo drošības standartu efektīvas īstenošanas līmeni. CAC arī norādīja, ka 2015. gadā kopā 12 ekspluatanti tika sertificēti atkārtoti un ka piecas AOC tika anulētas. Lai arī šie notikumi ir pozitīvi, tomēr saglabājas nenoteiktība par gaisa kuģu ekspluatantu sertifikācijas un apstiprināšanas procesu atbilstības pakāpi, kā arī par to regulatīvo pasākumu efektivitāti, kas tiek īstenoti, lai risinātu SSC.

(55)

Air Astana arī tika uzaicināta uz Aviācijas drošības komitejas 2015. gada 24. novembra sanāksmi. Air Astana sniedza pierādījumus par to, ka tā ir izveidojusi stabilu un efektīvu drošības pārvaldības procesu, ar kuru novērš drošības apdraudējumus, veic iemeslu analīzi un sekmē drošības kultūru organizācijā. Gaisa pārvadātājs ir pierādījis spēju droši un efektīvi veikt izmaiņas savā darbības jomā un apmērā. Turklāt Air Astana ir nodrošinājis, ka tā flotes uzraudzība notiek atbilstoši piemērojamiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(56)

Kazahstānā sertificētais gaisa pārvadātājs SCAT JSC lūdza, lai tas tiktu uzklausīts Aviācijas drošības komitejas 2015. gada 24. novembra sanāksmē. Šis gaisa pārvadātājs ir veiksmīgi pabeidzis IOSA sertifikāciju. Saskaņā ar SCAT JSC sniegto informāciju vairāki tā Boeing B-737 un B-757 tipa gaisa kuģi ir reģistrēti Lietuvā. Lai arī Komisija atzīst SCAT JSC gūtos panākumus, tomēr gaisa pārvadātājs nespēja sniegt pierādījumus, ka tā lidojumu operācijas, kā arī lidojumderīgums un gaisa kuģu apkope tiek veikta atbilstīgi piemērojamiem drošības standartiem.

(57)

Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, tostarp uz informāciju, kas sniegta 2015. gada 24. novembra sanāksmē, ir secināts, ka civilās aviācijas jomas regulatīvās reformas projekts Kazahstānā turpina lēnām progresēt. Tomēr, pirms apsvērt iespēju būtiski mazināt ierobežojumus, kas šobrīd tiek piemēroti CAC uzraudzībā esošajiem gaisa pārvadātājiem, izņemot Air Astana, ir vajadzīgi pierādījumi par lielākiem panākumiem SSC risināšanā.

(58)

Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, Air Astana TCO revīzijas pozitīvo iznākumu un paskaidrojumiem, kas sniegti Aviācijas drošības komitejas sanāksmē, tiek uzskatīts, ka apstākļi, kuru dēļ būtu jāsaglabā Air Astana noteiktais daļējais darbības aizliegums, vairs nepastāv.

(59)

Attiecībā uz SCAT JSC Komisija ir nolēmusi turpināt šīs lietas izskatīšanu, lai nodrošinātu, ka SCAT JSC noteiktā darbības aizlieguma iespējamā mazināšana nerada apdraudējumu saistībā ar tā darbību Savienībā.

(60)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts būtu jāgroza, svītrojot Air Astana no Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikuma.

(61)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Air Astana gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Libānas gaisa pārvadātāji

(62)

Turpinās apspriedes ar Libānas kompetentajām iestādēm, proti, Libānas Civilās aviācijas iestādi (Libānas CAA), un to mērķis ir apstiprināt, ka Libāna īsteno korektīvo pasākumu plānu, kas tika izstrādāts, reaģējot uz konstatējumiem un SSC pēc 2012. gada decembrī notikušā ICVM.

(63)

2015. gada 4. novembrī Libānas CAA un gaisa pārvadātāju Middle East Airlines un Wings of Lebanon pārstāvji piedalījās tehniskajā sanāksmē Briselē kopā ar Komisiju un EASA un sniedza jaunāko informāciju par Libānas CAA sasniegto progresu, galvenokārt informējot par SSC atrisināšanu, Civilās aviācijas iestādes Valdes izveidi un drošības uzraudzības funkcijas nošķiršanas no pakalpojumu sniegšanas funkcijas, kuras abas šobrīd veic CAA.

(64)

Libānas CAA sniedza ICAO papildu informāciju par SSC, un šī informācija tika sniegta tehniskās sanāksmes laikā. Libānas CAA nesen uzaicināja ICAO veikt korektīvo darbību verifikāciju, bet tā vēl nav notikusi. Tika minēts, ka Lidojumu drošības direktorāts, kurš ir atbildīgs par gaisa pārvadātāju sertifikāciju un uzraudzību, ir ieguvis neatkarīgāku stāvokli CAA struktūrā, bet šis apgalvojums tehniskajā sanāksmē netika pamatots ar konkrētiem pierādījumiem.

(65)

Gaisa pārvadātājs Middle East Airlines sniedza prezentāciju par savu darbību un drošības pārvaldību, un šķiet, ka šis gaisa pārvadātājs kontrolē procesus tādos drošībai būtiskos jautājumos kā lidojuma operācijas, apkalpes apmācība, lidojumderīguma vadība un kvalitātes un drošības pārvaldība. EASA sniedza informāciju par to, ka nesen notikušā sanāksmē, kurā piedalījās Middle East Airlines, saistībā ar tās pieteikumu TCO atļaujas saņemšanai tika gūti pozitīvi rezultāti. Gaisa pārvadātājs regulāri organizē trešo personu veiktas revīzijas, lai mazinātu iestādes drošības uzraudzības trūkumu un uzlabotu starptautisko drošības standartu īstenošanu.

(66)

Gaisa pārvadātājs Wings of Lebanon sniedza informāciju par tikai viena gaisa kuģu ekspluatāciju un ieviestajiem drošības procesiem. Nesen tika nomainīti augstākos amatos esošie gaisa pārvadātāja darbinieki, un tas ir ļāvis uzlabot gaisa pārvadātāja darba procedūras, kā arī veiksmīgi uzsākt drošības pārvaldības sistēmas izveidi.

(67)

Ņemot vērā drošības uzraudzības sistēmas pakāpeniskos uzlabojumus, Middle East Airlines veiktos veicinošos pasākumus un pieejamo drošības informāciju, šobrīd nav pamata pieņemt lēmumu par darbības aizlieguma vai darbības ierobežojumu piemērošanu Libānas gaisa pārvadātājiem. Tomēr, lai situāciju uzraudzītu rūpīgāk, konsultācijas ar Libānas iestādēm jāturpina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu.

(68)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, iekļaujot tajā Libānas gaisa pārvadātājus.

(69)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Madagaskaras gaisa pārvadātāji

(70)

Komisija ir turpinājusi konsultācijas ar Madagaskaras Civilās aviācijas iestādi (ACM). Pēc ACM lūguma Briselē 2015. gada 2. oktobrī notika sanāksme, kurā piedalījās Komisija, EASA un kāda dalībvalsts, no vienas puses, un ACM un gaisa pārvadātājs Air Madagascar, no otras puses.

(71)

Šajā sanāksmē ACM un Air Madagascar sniedza informāciju par abu organizāciju sasniegto progresu saistībā ar attiecīgo korektīvo un preventīvo pasākumu plāniem, kas tiek īstenoti, lai risinātu ar drošību saistītās nepilnības, kuras minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2011 66.–74. apsvērumā. Gan ACM, gan Air Madagascar uzskata, ka minētās ar drošību saistītās nepilnības ir pilnībā novērstas, un ACM lūdza atkārtoti novērtēt Air Madagascar noteiktos darbības ierobežojumus.

(72)

Komisija ir ņēmusi vērā ACM ziņoto progresu, kas gūts ICAO konstatēto nepilnību novēršanā, kā arī ACM un gaisa pārvadātāja Air Madagascar sniegto informāciju par attiecīgo korektīvo un preventīvo pasākumu plānu izpildi. Atzīstot ACM un gaisa pārvadātāja Air Madagascar gūtos panākumus un par ņemot vērā sagaidāmo progresu nākotnē, tomēr nosacījumi Air Madagascar noteiktā daļējā darbības aizlieguma mazināšanai šobrīd nav izpildīti. Aizvien vēl ir jāveic starptautisko drošības standartu faktiskās īstenošanas verifikācija. ACM ir jāiegūst pieredze saistībā ar jaunajiem procesiem, ko tā ir ieviesusi. Šajā saistībā Madagaskarā 2016. gada pirmajā ceturksnī ir gaidāms Savienības apmeklējums uz vietas. Turklāt šobrīd nav pietiekamu pierādījumu, uz kuru pamata varētu mazināt Madagaskaras gaisa pārvadātājiem noteiktos darbības ierobežojumus.

(73)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Madagaskaras gaisa pārvadātājiem.

Mozambikas gaisa pārvadātāji

(74)

Savienības novērtējuma apmeklējums, kas notika 2015. gada aprīlī, Komisijai ļāva secināt, ka, lai gan Mozambikas kompetentās civilās aviācijas iestādes (IACM) ir guvušas nozīmīgus panākumus starptautisko drošības standartu īstenošanā, Mozambikas drošības uzraudzības sistēmā vēl aizvien ir nopietni trūkumi. Tādēļ tika nolemts, ka Komisija sadarbībā ar EASA sniegs tehnisku palīdzību IACM, kuras mērķis ir veicināt atlikušo trūkumu novēršanu un pabeigt iekšējās kapacitātes veidošanas procesu, kas vajadzīgs nepieciešamās ilgtspējas sasniegšanai.

(75)

2015. gada 12. oktobrī tika uzsākts ilgtermiņa tehniskās palīdzības projekts, kas turpināsies līdz 2016. gada jūnija sākumam. Projekta pirmajā posmā ir iegūti sākotnējie rezultāti. Pēc tiesiskā regulējuma un aviācijai piemērojamo noteikumu detalizētas izskatīšanas tika identificētas korekcijas un uzlabojumi, kas būtu jāveic. Tiek apsvērta iespēja izmantot vairāku Savienības civilās aviācijas jomas tiesību aktu noteikumu principus un struktūru, pielāgojot tos Mozambikas aviācijas sistēmas īpatnībām. Tiek pieliktas īpašas pūles, lai sistemātiski novērstu visus ICAO USOAP ietvaros izdarītos konstatējumus, lai ievērojami uzlabotu efektīvas īstenošanas rādītāju. Pēc sazināšanās ar visiem pastāvošajiem gaisa pārvadātājiem tika noslēgta to sertifikācijas statusa pārskatīšana. Tiek apsvērta iespēja izveidot vairākus sadarbības protokolus, ar kuriem stiprināt dažus no IACM visvājākajiem posmiem. Ir uzsākta to IACM iekšējo procedūru un procesu identificēšana, kuriem nepieciešamas nozīmīgākās izmaiņas.

(76)

2015. gada 14. septembrī tika uzsākts īstermiņa tehniskās palīdzības projekts, kurš beidzās 2015. gada 13. novembrī. Tajā notika praktiskā apmācība un sniegti norādījumi par lidlauka sertifikāciju un uzraudzību, īpašu uzmanību veltot jaunajai Nakalas starptautiskajai lidostai un Beiras starptautiskajai lidostai.

(77)

Tomēr IACM spēja pārraudzīt civilās aviācijas darbības Mozambikā patlaban vēl nav sasniegusi līmeni, kas pietiekami atbilst starptautiskajiem drošības standartiem. Tādējādi nav pietiekami daudz pierādījumu par labu lēmumam mazināt darbības aizliegumu visiem Mozambikā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem.

(78)

Saskaņā ar IACM2015. gada 5. novembrī sniegto sarakstu Mozambikā ir sertificēti trīs jauni gaisa pārvadātāji, proti, Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) un Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC MOZ-19). Tomēr IACM nevarēja sniegt pierādījumus tam, ka minēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzība tiek nodrošināta atbilstīgi starptautiskajiem drošības standartiem. Minētajā sarakstā IACM informēja Komisiju par to, ka AOC gaisa pārvadātājiem Aero-Serviços Sarl (AOC MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (AOC MOZ-05) un Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13), kuru darbība iepriekš tika apturēta atkārtotas sertifikācijas procesā, tagad ir anulēta, jo šie gaisa pārvadātāji nespēja noslēgt minēto procesu.

(79)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts būtu jāgroza, Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā iekļaujot gaisa pārvadātājus Ambassador Lda, Everett Aviation Lda un Inaer Aviation Mozambique Lda un no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot gaisa pārvadātāju Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda un Unique Air Charter Lda.

Nepālas gaisa pārvadātāji

(80)

Komisija ir turpinājusi apspriesties ar Nepālas Civilās aviācijas iestādi (CAAN), lai nostiprinātu CAAN spējas pietiekami īstenot un izpildīt attiecīgos starptautiskos drošības standartus.

(81)

Komisija un EASA apmeklēja CAAN laikposmā no 2015. gada 5. līdz 9. oktobrim. Šā apmeklējuma nolūks, no EASA puses, bija tehniskās palīdzības sniegšana; tika novērtēts CAAN gūtais progress saistībā ar ICAO revīzijā izdarītajiem konstatējumiem un pārskatīts plāns, lai varētu sniegt ieteikumus par vēl neatrisināto problēmu novēršanu. Komisija piedalījās šajā apmeklējumā uz vietas, lai pārskatītu progresu, ko CAAN guvusi saistībā ar trūkumiem, kuru dēļ Nepālas gaisa pārvadātājiem 2013. gada decembrī tika noteikts darbības aizliegums.

(82)

Šajā apmeklējumā apstiprinājās, ka CAAN ir guvusi panākumus starptautisko drošības standartu īstenošanā. Saskaņā ar ICAO CAAN sagatavotais korektīvo pasākumu plāns pilnībā novērš attiecīgos konstatējumus, tostarp ICAO konstatējumus par SSC. Tomēr apmeklējuma uz vietas laikā minēto pasākumu īstenošanu nevarēja verificēt. Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītā SSC aizvien pastāv. CAAN ir ieplānojusi ICAO reģionālā biroja drošības komandas apmeklējumu, kurš notiks 2015. gada decembrī un kurā tiks veikts korektīvo pasākumu īstenošanas sākotnējais novērtējums, lai, iespējams, veiktu ICVM 2016. gada pirmajā ceturksnī. ICVM laikā ICAO verificēs korektīvo pasākumu faktisko īstenošanu. CAAN visiem gaisa pārvadātājiem un citiem tās uzraudzībā esošajiem pakalpojumu sniedzējiem piemēro regulāru revīziju programmu. Tomēr pārbaužu programma ir jāturpina uzlabot.

(83)

Tiekoties ar Nepālas tūrisma, kultūras un civilās aviācijas ministru, tika uzsvērta nepieciešamība piešķirt CAAN pilnvaras darboties neatkarīgi no politiskās varas attiecībā uz funkcijām, kas saistītas ar drošību, un tas, ka CAAN ir vajadzīgs pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai tā varētu uzlabot aviācijas uzraudzības sistēmu Nepālā. Ministrs informēja, ka Nepālās civilās aviācijas akta papildu grozījumi ir sagatavošanā un ka ar tiem tiks atrisināti institucionālie jautājumi un nodrošināta drošības uzraudzības funkcijas neatkarība no pakalpojumu sniedzējiem, un ka CAAN tiek pilnībā atbalstīta visu konstatējumu novēršanā.

(84)

2015. gada 7. un 8. oktobrī Komisija un EASA apmeklēja Nepālā reģistrētos gaisa pārvadātājus Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air un Nepal Airlines Corporation, lai novērtētu attīstību kopš iepriekšējā apmeklējuma 2014. gada februārī. Minētie četri gaisa pārvadātāji ir atkārtoti sertificēti atbilstoši piecu posmu pieejai, un CAAN veic regulāru uzraudzību. Drošības pārvaldības sistēmu un drošības kultūras izveide minētajos gaisa pārvadātājos ir dažādos attīstības posmos un, lai arī daži no tiem ir guvuši lielākus panākumus nekā citi, tomēr neviens no tiem šobrīd nav izpildījis piemērojamos starptautiskos drošības standartus.

(85)

CAAN arī sniedza informāciju par diviem jauniem sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Saurya Airlines ir piešķirts AOC Nr. 083/2014 2014. gada 13. novembrī, un Himalaya Airlines ir piešķirts AOC Nr. 084/2015 2015. gada 9. martā. Tomēr CAAN nevarēja sniegt pierādījumus tam, ka minēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzība tiek nodrošināta atbilstīgi starptautiskajiem drošības standartiem.

(86)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts būtu jāgroza, Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā iekļaujot gaisa pārvadātājus Saurya Airlines un Himalaya Airlines.

Filipīnu gaisa pārvadātāji

(87)

Komisija, EASA un dalībvalstis ir rūpīgi uzraudzījušas to gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, kuri sertificēti Filipīnās un veic lidojumus Savienībā, tostarp piešķīra prioritāti perona pārbaudēm, kas jāveic Filipīnas gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(88)

Pirms Aviācijas drošības komitejas sanāksmes Filipīnu Civilās aviācijas iestāde (CAAP) sniedza Komisijai tehnisko informāciju par Filipīnās sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību. Minētajā informācijā bija norādīts, ka Filipīnās šobrīd ir 38 aktīvi AOC turētāji. CAAP vadības grupa, kura līdz šim ir veicinājusi uzlabojumus Filipīnu civilajā aviācijā, turpina darboties, un tā turpinās īstenot savu pastāvīgo uzlabojumu programmu. Turklāt CAAP sniegtā informācija un pieejamās nelaimes gadījumu un starpgadījumu informācijas analīze neliecina par negatīvām tendencēm saistībā ar Filipīnās sertificētajiem gaisa pārvadātājiem.

(89)

Pēdējā laikā gaisa pārvadātājiem Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation un Cebu Pacific Air tika veiktas SAFA perona pārbaudes. Ziņojumi liecina, ka saistībā ar šīm SAFA perona pārbaudēm negatīvas tendences nav konstatētas.

(90)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, iekļaujot tajā Filipīnu gaisa pārvadātājus.

(91)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai Filipīnu gaisa pārvadātāji nodrošina faktisku atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Krievijas Federācijas gaisa pārvadātāji

(92)

Komisija, EASA un dalībvalstis turpināja rūpīgi uzraudzīt to gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, kuri sertificēti Krievijas Federācijā un veic lidojumus Savienībā, tostarp piešķīra prioritāti perona pārbaudēm, kas jāveic dažu Krievijas gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(93)

Komisija 2015. gada 23. oktobrī ar EASA un kādas dalībvalsts palīdzību tikās ar Krievijas Federālās gaisa transporta aģentūras (FATA) pārstāvjiem. Šīs tikšanās mērķis bija pārskatīt Krievijas gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, pamatojoties uz SAFA perona pārbaužu ziņojumiem no 2014. gada 20. septembra līdz 2015. gada 19. oktobrim, un apzināt gadījumus, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība.

(94)

Tikšanās laikā Komisija norādīja, ka dažiem ekspluatantiem, kuru SAFA pārbaudēs konstatēto neatbilstību skaits ir 2 vai vairāk, neveic atbilstošu iemeslu analīzi. FATA norādīja, ka SAFA pārbaudēs atklātie konstatējumi regulāri tiek analizēti un ka pastāvīgi tiek uzraudzīta ekspluatantu korektīvo pasākumu efektivitāte. FATA apņēmās veikt turpmākus pasākumus saistībā ar minētajām neatbilstībām, kas vēl nebija pienācīgi novērstas, un sniegt Komisijai jaunāko informāciju par to stāvokli. Turklāt FATA sniedza jaunāko informāciju par tās uzraudzībā esošo gaisa pārvadātāju AOC darbības apturēšanu un anulēšanu.

(95)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, tika secināts, ka nav vajadzīga Krievijas aviācijas iestāžu vai Krievijas Federācijā sertificēto gaisa pārvadātāju uzklausīšana Aviācijas drošības komitejā. Tomēr puses vienojās, ka arī turpmāk vismaz vienu reizi pirms katras Aviācijas drošības komitejas sanāksmes jānotiek regulārām drošības ekspertu sanāksmēm, kurās piedalās Komisija un Krievijas iestādes.

(96)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu, iekļaujot tajā Krievijas Federācijas gaisa pārvadātājus.

(97)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai Krievijas Federācijas pārvadātāji nodrošina faktisku atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(98)

Ja minētās pārbaudes norādīs uz tiešu drošības apdraudējumu, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta pret Krievijas Federācijas gaisa pārvadātājiem rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Sudānas gaisa pārvadātāji

(99)

Sudānas Civilās aviācijas iestāde (SCAA) ir regulāri sazinājusies ar Komisiju, jo īpaši saistībā ar Sudānā reģistrēto gaisa pārvadātāju novērtēšanu. SCAA uzraudzības darbības ir uzlabojušās attiecībā uz vairākiem gaisa pārvadātājiem. Lai arī SCAA bija apstiprinājusi gatavību veikt novērtējuma apmeklējumu uz vietas 2015. gada oktobrī, tā tomēr vēlāk lūdza šo apmeklējumu atlikt līdz 2016. gadam, lai SCAA un gaisa pārvadātājiem būtu vairāk laika starptautisko drošības standartu īstenošanai.

(100)

Lai noteiktu, vai SCAA un Sudānā sertificētie gaisa pārvadātāji ievēro starptautiskos drošības standartus, ir vajadzīgs Savienības drošības novērtējuma apmeklējums.

(101)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu attiecībā uz Sudānas gaisa pārvadātājiem.

Taivānas gaisa pārvadātāji

(102)

Ņemot vērā gaisa pārvadātāja TransAsia Airways (TNA) divus traģiskos nelaimes gadījumus pēdējos 18 mēnešos, Komisija uzsāka oficiālas konsultācijas ar Taivānas Civilās aviācijas iestādi (CAA) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktā paredzētajiem noteikumiem. CAA un gaisa pārvadātājs TNA šajā saistībā tika uzaicināti uz 2015. gada 19. oktobra tehnisko sanāksmi Briselē, kurā piedalījās Komisija un EASA un kurā tika apspriesta CAA ieviestā drošības uzraudzības sistēma, kā arī TNA drošības rādītāji.

(103)

Minētajā sanāksmē CAA ziņoja, ka tās drošības uzraudzības sistēma ir veidota atbilstīgi ICAO standartiem un ieteicamai praksei, un, atsaucoties uz astoņiem ICAO kritiskajiem elementiem, paskaidroja to, kā tā pilda drošības uzraudzības pienākumus. CAA sniedza sīkāku informāciju par pasākumiem, kas tika veikti pēc pēdējos divos gados notikušajiem nelaimes gadījumiem, kuros iesaistīts gaisa pārvadātājs TNA. Atbilstoši Taivānas noteikumiem CAA apturēja gaisa pārvadātāja TNA veiktās gaisa kuģu ekspluatācijas darbības uz vienu gadu no datuma, kurā notika otrais nelaimes gadījums. Visbeidzot CAA uzsvēra tās apņemšanos īstenot ICAO 19. pielikuma prasības un paziņoja, ka tā līdz 2017. gada beigām veiks drošības pārvaldības sistēmas (SMS) novērtējumu visiem gaisa pārvadātājiem Taivānā.

(104)

Tajā pašā sanāksmē gaisa pārvadātājs TNA informēja Komisiju, ka pēc traģiskajiem nelaimes gadījumiem 2014. un 2015. gadā tika izstrādāts un īstenots lidojumu drošības uzlabošanas rīcības plāns, kas aptvēra šādus jautājumus: korporatīvās kultūras uzlabošana, organizācijas inženiertehniskie jautājumi, SMS īstenošana, apmācība un mērījumi. Tas ziņoja, ka 2015. gadā gaisa pārvadātājs veica būtiskas organizatoriskas pārmaiņas, tostarp šādus pasākumus: jaunu cilvēku iecelšana gaisa pārvadātāja vadībā, kvalitātes kontroles nodaļas izveide, lidojumu drošības komitejas izveide, kura veido un veicina drošības politiku, un flotes atjaunošana, lai flotes vidējais vecums 2016. gadā būtu četri gadi. Tika veikti arī īpaši pasākumi, lai uzlabotu lidojuma apkalpes apmācību. Papildus CAA veiktajām darbībām ATR un Lidojumu drošības fonds [Flight Safety Foundation] ar Airbus un Bureau Veritas palīdzību 2015. gadā veica novērtējuma apmeklējumus. Abu apmeklējumu uz vietas rezultātā tika pausti vairāki ieteikumi, kas tika ņemti vērā ar korektīvo pasākumu plānu, ko gaisa pārvadātājs TNA izstrādāja vēlāk.

(105)

CAA noslēdza sanāksmi, atkārtojot, ka visi aviācijas nozares aspekti Taivānā atbilst ICAO noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, un apņēmās turpināt cieši uzraudzīt gaisa pārvadātāja TNA drošības rādītājus un korektīvo un preventīvo pasākumu plānu īstenošanu.

(106)

Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju, tika secināts, ka CAA un gaisa pārvadātājam TNA nav vajadzības piedalīties Aviācijas drošības komitejas sanāksmē un ka Taivānas gaisa pārvadātājiem nav jāpiemēro darbības aizliegums. Tomēr CAA un gaisa pārvadātājs TNA vienojās turpināt tehniskās konsultācijas, lai Komisija varētu iegūt informāciju par attiecīgo korektīvo un preventīvo pasākumu plānu īstenošanu un būtu iespējams pastāvīgi apspriest ar drošību saistītus jautājumus.

(107)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu attiecībā uz Taivānas gaisa pārvadātājiem.

(108)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Taivānā sertificēto gaisa pārvadātāju gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Taizemes gaisa pārvadātāji

(109)

Ar 2015. gada 14. oktobra vēstuli Taizemes Civilās aviācijas iestāde (Taizemes CAA) sniedza Komisijai informāciju par panākumiem to korektīvo pasākumu īstenošanā, ar kuriem tiek risinātas ICAO atklātās SSC un citi ICAO un Federālās aviācijas administrācijas atklātie konstatējumi. Jāpiezīmē, ka Taizemes valdība dažu mēnešu laikā ir spējusi veikt bijušā Civilās aviācijas direktorāta reorganizāciju, pārveidojot to par neatkarīgu Taizemes CAA. Taizemes CAA ir pieņēmusi darbā jaunus tehniskos speciālistus un papildu inspektorus, kā arī tā šobrīd ir darbaspēka stabilizācijas procesā.

(110)

No 2015. gada 9. līdz 12. novembrimEASA apmeklēja Taizemi, tostarp Taizemes CAA, lai pārskatītu ICAO atklātās neatbilstības, ņemot vērā divu Taizemes gaisa pārvadātāju iesniegtos TCO pieteikumus. EASA novērojumi saskan ar ICAO konstatējumiem. EASA novēroja, ka Taizemes CAA ir salīdzinoši vāja un pārslogota, bet pamanīja arī pozitīvu attīstību. Turpmākam progresam ir vajadzīgs politiskais atbalsts un pietiekami ilgs laiks, lai korektīvos pasākumus varētu īstenot ilgtspējīgā veidā.

(111)

Pēc Taizemes valdības pieprasījuma 2015. gada 23. novembrī tika organizēta tehniskā sanāksme, kurā piedalījās Komisija, EASA, augsta līmeņa amatpersonas no Taizemes valdības, Taizemes CAA amatpersonas un gaisa pārvadātāja Thai Airways International pārstāvji. Minētajā sanāksmē sniegtā informācija par uzlabojumiem Taizemes civilās aviācijas sistēmā tika uzskatīta par pietiekami nozīmīgu Aviācijas drošības komitejas vajadzībām.

(112)

Tādēļ Taizemes delegācija tika uzaicināta uz Aviācijas drošības komitejas 25. novembra sēdi. Taizemes CAA informēja par organizatoriskajiem uzlabojumiem un par īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumu plāniem, ar kuru būtu jāatrisina ICAO konstatējumi un SSC. Attiecībā uz laicīgu īstenošanu Taizemes CAA paskaidroja, ka tā uzskatījusi, ka ir svarīgāk izveidot augstas kvalitātes aviācijas drošības sistēmu nekā noteikt nereālistiskus un neizpildāmus termiņus. Taizemes CAA ir apņēmusies īstenot Eiropas aviācijas drošības noteikumus un gatavojas noslēgt līgumus ar EASA un citiem partneriem no Eiropas par atbalstu šajā īstenošanas procesā. Thai Airways informēja par gaisa pārvadātāja attīstību un starptautisko drošības standartu un drošības pārvaldības ieviešanu savā darbībā.

(113)

Lai arī starptautisko drošības standartu īstenošanas efektivitāte ir zemā līmenī, par ko liecina ICAO 2015. gada februāra revīzijas rezultāti, Taizemes valdība un CAA ir skaidri apliecinājušas apņemšanos uzlabot drošības uzraudzības sistēmu Taizemē un ir sniegušas pierādījumus par to, ka īsā laikā jau ir panākts būtisks progress. Turklāt pieejamā drošības informācija par Taizemes gaisa pārvadātājiem nerada pamatu lēmumam, ar kuru nosaka darbības aizliegumu vai darbības ierobežojumus. Lai situāciju uzraudzītu rūpīgāk, konsultācijas ar Taizemes iestādēm jāturpina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu.

(114)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu attiecībā uz Taizemes gaisa pārvadātājiem.

(115)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Taizemē sertificēto gaisa pārvadātāju gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(116)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Zambijas gaisa pārvadātāji

(117)

Zambijas Civilās aviācijas iestāde (ZCAA) 2015. gada 4. septembrī sniedza Komisijai atjauninātu informāciju par Zambijas drošības rīcības plāna īstenošanu. Šī informācija liecina par pozitīviem panākumiem. Tomēr daži pasākumi aizvien ir noslēguma posmā un vēl nav pilnībā ieviesti. Komisija un ZCAA abpusēji vienojās par ES novērtējuma apmeklējuma atlikšanu līdz 2016. gada sākumam.

(118)

Sagaidāms, ka ZCAA turpinās starptautisko drošības standartu īstenošanu. Komisija ir iecerējusi veikt papildu sagatavošanās darbu līdz 2016. gada sākumā plānotajam novērtējuma apmeklējumam uz vietas, kurā tiks verificēta minēto standartu īstenošana Zambijā.

(119)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka pašreiz nav iemesla grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstu attiecībā uz Zambijas gaisa pārvadātājiem.

(120)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 474/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(121)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi:

(1)

regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikuma tekstu;

(2)

regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Violeta BULC


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/1991 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.).

(4)  Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 473/2006, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (OV L 133, 6.5.2014., 12. lpp.).


A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURU DARBĪBA SAVIENĪBĀ IR AIZLIEGTA, AR IZŅĒMUMIEM  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Ekspluatanta valsts

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irāka

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Afganistānā, tostarp šādi:

 

 

Afganistānas Islāma Republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistānas Islāma Republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistānas Islāma Republika

PAMIR AIRLINES

Nav zināms

PIR

Afganistānas Islāma Republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistānas Islāma Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot pārvadātāju TAAG Angola Airlines, kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Angolas Republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolas Republika

AIR GICANGO

009

Nav zināms

Angolas Republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolas Republika

AIR NAVE

017

Nav zināms

Angolas Republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolas Republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nav zināms

Angolas Republika

DIEXIM

007

Nav zināms

Angolas Republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nav zināms

Angolas Republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolas Republika

HELIANG

010

Nav zināms

Angolas Republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nav zināms

Angolas Republika

MAVEWA

016

Nav zināms

Angolas Republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Beninā, tostarp šādi:

 

 

Beninas Republika

AERO BENIN

PEA Nr. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninas Republika

AFRICA AIRWAYS

Nav zināms

AFF

Beninas Republika

ALAFIA JET

PEA Nr. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nav zināms

Beninas Republika

BENIN GOLF AIR

PEA Nr 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninas Republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA Nr 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninas Republika

COTAIR

PEA Nr. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninas Republika

ROYAL AIR

PEA Nr. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninas Republika

TRANS AIR BENIN

PEA Nr. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kongo Republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nav zināms

Kongo Republika

EMERAUDE

RAC06-008

Nav zināms

Kongo Republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nav zināms

Kongo Republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nav zināms

Kongo Republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongo Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šāds:

 

 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

TANGO AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Eritrejā, tostarp šādi:

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC Nr. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC Nr. 005

NAS

Eritreja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot pārvadātājus Afrijet un SN2AG, kas iekļauti B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Gabonas Republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonas Republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonas Republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonas Republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonas Republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, izņemot pārvadātājus Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua un Indonesia Air Asia, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Indonēzijas Republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonēzijas Republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonēzijas Republika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonēzijas Republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonēzijas Republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzijas Republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonēzijas Republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzijas Republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonēzijas Republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Nav zināms

Indonēzijas Republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzijas Republika

HEAVY LIFT

135-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Nav zināms

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonēzijas Republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzijas Republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonēzijas Republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonēzijas Republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonēzijas Republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzijas Republika

KOMALA INDONESIA

135-051

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonēzijas Republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonēzijas Republika

MARTABUANA ABADION

135-049

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MIMIKA AIR

135-007

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MY INDO AIRLINES

121-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NAM AIR

121-058

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonēzijas Republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzijas Republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonēzijas Republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SMAC

135-015

SMC

Indonēzijas Republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzijas Republika

SURYA AIR

135-046

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonēzijas Republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonēzijas Republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonēzijas Republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonēzijas Republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzijas Republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzijas Republika

UNINDO

135-040

Nav zināms

Indonēzijas Republika

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Nav zināms

Indonēzijas Republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonēzijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kazahstānā, izņemot pārvadātāju Air Astana, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Kazahstānas Republika

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazahstānas Republika

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazahstānas Republika

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazahstānas Republika

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazahstānas Republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazahstānas Republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazahstānas Republika

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazahstānas Republika

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazahstānas Republika

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazahstānas Republika

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazahstānas Republika

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazahstānas Republika

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazahstānas Republika

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazahstānas Republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazahstānas Republika

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazahstānas Republika

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazahstānas Republika

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazahstānas Republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazahstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstānas Republika

AIR BISHKEK (iepriekš EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizstānas Republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizstānas Republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizstānas Republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizstānas Republika

S GROUP INTERNATIONAL

(iepriekš S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizstānas Republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizstānas Republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizstānas Republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā

 

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Lībijā, tostarp šādi:

 

 

Lībija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Lībija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Lībija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Lībija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Lībija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Lībija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Lībija

PETRO AIR

025/08

PEO

Lībija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Mozambikas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Mozambikas Republika

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Nav zināms

Mozambikas Republika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Nav zināms

Mozambikas Republika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Nav zināms

Mozambikas Republika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Nav zināms

Mozambikas Republika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Nav zināms

Mozambikas Republika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Nav zināma

Mozambikas Republika

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Nav zināma

Mozambikas Republika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Nav zināma

Mozambikas Republika

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Nav zināma

Mozambikas Republika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambikas Republika

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambikas Republika

MAKOND, LDA

MOZ-20

Nav zināma

Mozambikas Republika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambikas Republika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Nav zināma

Mozambikas Republika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Nav zināma

Mozambikas Republika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Nav zināma

Mozambikas Republika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mozambikas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Nepālā, tostarp šādi:

 

 

Nepālas Republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nav zināma

Nepālas Republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nav zināma

Nepālas Republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepālas Republika

FISHTAIL AIR

017/2001

Nav zināma

Nepālas Republika

GOMA AIR

064/2010

Nav zināma

Nepālas Republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Nav zināma

Nepālas Republika

MAKALU AIR

057A/2009

Nav zināma

Nepālas Republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nav zināma

Nepālas Republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nav zināma

Nepālas Republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nav zināma

Nepālas Republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepālas Republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nav zināma

Nepālas Republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepālas Republika

SIMRIK AIR

034/2000

Nav zināma

Nepālas Republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepālas Republika

SITA AIR

033/2000

Nav zināma

Nepālas Republika

TARA AIR

053/2009

Nav zināma

Nepālas Republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepālas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

 

 

Santome un Prinsipi

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

 

 

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

NAV ZINĀMA

RUM

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NAV ZINĀMA

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

NAV ZINĀMA

Nav zināma

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NAV ZINĀMA

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NAV ZINĀMA

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NAV ZINĀMA

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

NAV ZINĀMA

Nav zināma

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 

 

Sudānas Republika

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudānas Republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudānas Republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudānas Republika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudānas Republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudānas Republika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudānas Republika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudānas Republika

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudānas Republika

GREEN FLAG AVIATION

17

Nav zināma

Sudānas Republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudānas Republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudānas Republika

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudānas Republika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudānas Republika

MID AIRLINES

25

NYL

Sudānas Republika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudānas Republika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudānas Republika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudānas Republika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Zambijā, tostarp šāds:

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS SAVIENĪBĀ  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Ekspluatanta valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecas ierobežojumi

Gaisa kuģa, uz kuru attiecas ierobežojumi, reģistrācijas zīme(-es) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolas Republika

Visa flote, izņemot: sešus Boeing B777 tipa gaisa kuģus un četrus Boeing B737-700 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolas Republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot: LET 410 UVP.

Visa flote, izņemot: D6-CAM (851336).

Komoru salas

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot: divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus, divus Falcon 900 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonas Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot: vienu Challenger CL-601 tipa gaisa kuģi, vienu HS-125-800 tipa gaisa kuģi.

Visa flote, izņemot: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonas Republika; Dienvidāfrikas Republika

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Irānas Islāma Republika

Visa flote, izņemot:

10 Airbus A300 tipa gaisa kuģus un divus Airbus A310 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Irānas Islāma Republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Visa flote, izņemot: divus TU- 204 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot: P-632, P-633.

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskara

Visa flote, izņemot: Boeing B737 tipa gaisa kuģus, ATR 72/42 tipa gaisa kuģus un trīs DHC 6-300 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot Boeing B737 flotē esošos gaisa kuģus, kā norādīts AOC, ATR 72/42 flotes gaisa kuģus, kā norādīts AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskaras Republika


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Savienībā.

(3)  Iran Air ir atļauts nodrošināt lidojumus uz Savienību, izmantojot tikai konkrētus gaisa kuģus, atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 590/2010 69. apsvērumā (OV L 170, 6.7.2010., 15. lpp.).


Top