Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2229 (2015. gada 29. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2229

(2015. gada 29. septembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (1) un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 649/2012 tiek īstenota Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (PIC procedūra), kas parakstīta 1998. gada 11. septembrī un Kopienas vārdā apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2003/106/EK (2).

(2)

Ir lietderīgi, ka tiek ņemta vērā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 (5) veiktā reglamentējošā darbība attiecībā uz dažām ķīmiskām vielām.

(3)

Fenbutatīnoksīda apstiprinājums ir atsaukts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, līdz ar to fenbutatīnoksīdu ir aizliegts izmantot par pesticīdu, tāpēc tas būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstos.

(4)

Svina savienojumu, dibutiltīna savienojumu, dioktiltīna savienojumu, trihlorbenzola, pentahloretāna, 1,1,2,2-tetrahloretāna, 1,1,1,2-tetrahloretāna, 1,1,2-trihloretāna un 1,1-dihloretēna plašai lietošanai par rūpnieciskām ķīmiskām vielām ir noteikti stingri ierobežojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, tāpēc tās būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. daļā.

(5)

Regulu (EK) Nr. 850/2004 2012. gadā grozīja, lai īstenotu saskaņā ar Stokholmas konvenciju pieņemto lēmumu iekļaut endosulfānu Stokholmas konvencijas A pielikuma 1. daļā, šo ķīmisko vielu iekļaujot Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma A daļas sarakstā. Tāpēc šī ķīmiskā viela ir iekļauta Regulas (ES) Nr. 649/2012 V pielikuma 1. daļas sarakstā un būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. daļas.

(6)

Roterdamas konvencijas Pušu konference savā sestajā sanāksmē, kas notika no 2013. gada 28. aprīļa līdz 10. maijam, nolēma minētās konvencijas III pielikumā iekļaut tehnisko pentabromdifenilēteri, tostarp tetrabromdifenilēteri un pentabromdifenilēteri, kā arī tehnisko oktabromdifenilēteri, tostarp heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri, kas nozīmē, ka minētajām ķīmiskajām vielām tiek piemērota minētajā konvencijā paredzētā PIC procedūra. Līdz ar to minētās ķīmiskās vielas būtu jāiekļauj ķīmisko vielu sarakstā Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 3. daļā.

(7)

Lai noteiktu, kādi kontroles pasākumi ir piemērojami tirgotām precēm, svarīgs ir kombinētās nomenklatūras kods (KN kods). Lai atvieglotu rīkošanos ar KN kodiem un pareizo kontroles pasākumu noteikšanu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikumā uzskaitītajām ķīmiskajām vielām, KN kodi, kas aptver vairāk ķīmisko vielu, nekā uzskaitīts I pielikumā, būtu jāapzīmē ar “ex” pirms KN koda.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 649/2012.

(9)

Ir lietderīgi visām ieinteresētajām personām atvēlēt zināmu laiku pasākumiem, kas nepieciešami šīs regulas izpildei, un dalībvalstīm atvēlēt zināmu laiku pasākumiem, kas nepieciešami tās īstenošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 29. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 19. decembra Lēmums 2003/106/EK, ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 63, 6.3.2003., 27. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

ierakstu par endosulfānu svītro;

b)

pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods (***)

Apakškategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

“1,1-dihloretēns

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trihloretāns

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrahloretāns

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrahloretāns

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Dibutiltīna savienojumi

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

un citi

211-670-0

201-039-8

213-928-8

un citi

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Dioktiltīna savienojumi

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

un citi

222-583-2

212-791-1

240-253-6

un citi

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatīnoksīds

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Svina savienojumi

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

un citi

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

un citi

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentahloretāns

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Trihlorbenzols

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”;

 

c)

slejas nosaukumu “KN kods” aizstāj ar “KN kods (***)”;

d)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(***)

“Ex” pirms koda nozīmē, ka attiecīgajā apakšpozīcijā ietilpst arī ķīmiskās vielas, kas nav minētas slejā “Ķīmiskā viela”.”;

2)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

pievieno šādu ierakstu:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods (***)

Kategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

“Fenbutatīnoksīds

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”;

b)

slejas nosaukumu “KN kods” aizstāj ar “KN kods (***)”;

c)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(***)

“Ex” pirms koda nozīmē, ka attiecīgajā apakšpozīcijā ietilpst arī ķīmiskās vielas, kas nav minētas slejā “Ķīmiskā viela”.”;

3)

pielikuma 3. daļu groza šādi:

a)

pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

Attiecīgais CAS numurs(-i)

HS kods

Viela tīrā veidā (**)

HS kods

Maisījumi, kuru sastāvā ir viela (**)

Kategorija

“Tehniskais pentabromdifenilēteris, tostarp

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

rūpniecisks

tetrabromdifenilēteris,

40088-47-9

pentabromdifenilēteris

32534-81-9

Tehniskais oktabromdifenilēteris, tostarp

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

rūpniecisks”;

heksabromdifenilēteris,

36483-60-0

heptabromdifenilēteris

68928-80-3

b)

slejas nosaukumu “HS kods Viela tīrā veidā” aizstāj ar “HS kods Viela tīrā veidā (**)”;

c)

slejas nosaukumu “HS kods Maisījumi, kuru sastāvā ir viela” aizstāj ar “HS kods Maisījumi, kuru sastāvā ir viela (**)”;

d)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(**)

“Ex” pirms koda nozīmē, ka attiecīgajā apakšpozīcijā ietilpst arī ķīmiskās vielas, kas nav minētas slejā “Ķīmiskā viela”.”


Top