Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2066

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2066 (2015. gada 17. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 nosaka sertifikācijas prasību minimumu un savstarpējas atzīšanas nosacījumus, ko piemēro fiziskām personām, kuras veic tādu elektrosadales iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu vai izņemšanu no ekspluatācijas, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no stacionārajām elektrosadales iekārtām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 301, 18.11.2015, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2066/oj

18.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 301/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2066

(2015. gada 17. novembris),

ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 517/2014 nosaka sertifikācijas prasību minimumu un savstarpējas atzīšanas nosacījumus, ko piemēro fiziskām personām, kuras veic tādu elektrosadales iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu vai izņemšanu no ekspluatācijas, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no stacionārajām elektrosadales iekārtām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (1), un jo īpaši tās 10. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 517/2014 ir iekļauti pienākumi attiecībā uz to fizisko personu sertifikāciju, kas strādā ar elektrosadales iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes. Šādu personu sertifikācija aptver ne tikai rekuperāciju, bet arī uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu un izņemšanu no ekspluatācijas. Regulā (ES) Nr. 517/2014 ir iekļautas arī sertifikācijas programmu satura prasības, kas ietver informāciju par tehnoloģijām, kuras aizstāj vai samazina fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanu, un šādu tehnoloģiju drošu izmantošanu.

(2)

Tāpēc Regulas (ES) Nr. 517/2014 10. panta piemērošanas vajadzībām ir jāatjaunina prasību minimums attiecībā uz darbību tvērumu, kā arī attiecībā uz prasmēm un zināšanām, kam jābūt aptvertām šādās programmās, norādot sertifikācijas kārtību un savstarpējas atzīšanas nosacījumus.

(3)

Lai ņemtu vērā spēkā esošās kvalifikācijas un sertifikācijas shēmas, jo īpaši tās, kas pieņemtas, pamatojoties uz nu jau atcelto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 (2), un prasības, kas noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 305/2008 (3), minētās prasības būtu iespēju robežās jāiekļauj šajā regulā.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 305/2008 būtu jāatceļ.

(5)

Lai dalībvalstīm dotu laiku pielāgot sertifikācijas programmas ar nolūku tajās iekļaut darbības, kas saistītas ar tādu elektrosadales iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu un izņemšanu no ekspluatācijas, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā arī rekuperāciju no elektrosadales iekārtām, kas nav Regulā (EK) Nr. 305/2008 minētās augstsprieguma sadales iekārtas, būtu lietderīgi, ka prasība būt sertificētam saskaņā ar šo regulu attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar tādu elektrosadales iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu un izņemšanu no ekspluatācijas, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, stātos spēkā no 2017. gada 1. jūlija.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 24. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un tvērums

Šī regula nosaka sertifikācijas prasību minimumu fiziskām personām, kuras veic elektrosadales iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu vai izņemšanu no ekspluatācijas vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no stacionārajām elektrosadales iekārtām, kā arī savstarpējas atzīšanas nosacījumus attiecībā uz sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar minētajām prasībām.

2. pants

Fizisko personu sertifikācija

1.   Fiziskām personām, kuras veic 1. pantā minētās darbības, ir jābūt 3. pantā minētā sertifikāta turētājām.

2.   Fiziskām personām, kuras veic kādu no 1. pantā minētajām darbībām, nepiemēro šā panta 1. punktā minēto prasību, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās iziet apmācības kursu, lai saņemtu sertifikātu attiecīgās darbības veikšanai un

b)

tās veic attiecīgo darbību tādas personas uzraudzībā, kurai ir sertifikāts, kas attiecas uz konkrēto darbību, un kura pilnībā atbild par darbības pareizu veikšanu.

Šā punkta pirmajā daļā paredzēto atkāpi piemēro 1. pantā minēto darbību veikšanas laikposmā, kas kopumā nepārsniedz 12 mēnešus.

3.   Šo regulu nepiemēro ražošanas un remonta darbībām, kuras veic elektrosadales iekārtu ražotāja objektos.

3. pants

Sertifikātu izdošana fiziskajām personām

1.   Šīs regulas 4. pantā minētā sertifikācijas struktūra izdod sertifikātus fiziskajām personām, kuras ir nokārtojušas 5. pantā minētās novērtēšanas struktūras organizētos teorētiskos un praktiskos pārbaudījumus par I pielikumā noteikto prasmju un zināšanu minimumu.

2.   Sertifikātā norāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas struktūras nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbības, kuras sertifikāta turētājs ir tiesīgs veikt;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 305/2008 izdoto sertifikātu turētājus uzskata par kvalificētiem visu 1. pantā minēto darbību veikšanai, un 4. pantā minētā sertifikācijas struktūra var izdod sertifikātu šīs kvalifikācijas turētājam bez atkārtotiem pārbaudījumiem.

4. pants

Sertifikācijas struktūra

1.   Sertifikācijas struktūru nosaka valsts tiesību aktos, vai to izraugās dalībvalsts kompetentā iestāde vai citas iestādes, kurām ir šādas tiesības, un minētā struktūra ir tiesīga izdot sertifikātus fiziskām personām, kas veic 1. pantā minēto darbību.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas struktūra ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas struktūra nosaka un piemēro sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas struktūra veic uzskaiti, kas ļauj pārliecināties par sertificētās personas statusu. Uzskaite ir tāda, kas apliecina, ka sertifikācijas process ir īstenots pienācīgi. Uzskaites datus glabā vismaz piecus gadus.

5. pants

Novērtēšanas struktūra

1.   Dalībvalsts kompetentās iestādes izraudzītā novērtēšanas struktūra vai cita atbilstoši pilnvarotā struktūra organizē pārbaudījumus 1. pantā minētajām fiziskajām personām. Sertifikācijas iestāde, kas minēta 4. pantā, var veikt arī novērtēšanas struktūras funkcijas.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas struktūra ir objektīva.

2.   Pārbaudījumus plāno un strukturē tādā veidā, kas nodrošina I pielikumā noteiktā prasmju un zināšanu minimuma pārbaudi.

3.   Novērtēšanas struktūra izstrādā ziņošanas procedūras un veic uzskati, kas dokumentē novērtēšanas individuālos un kopējos rezultātus.

4.   Novērtēšanas struktūra nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi pārzina attiecīgās pārbaudījumu metodes un pārbaudījumu dokumentus un tiem ir pārbaudījumu jomai atbilstoša kompetence. Tā nodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumentus un materiālus.

6. pants

Paziņojumi

1.   Līdz 2017. gada 1. janvārim dalībvalstis ar Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2065 (4) noteikto veidlapu paziņo Komisijai 4. pantā paredzēto fizisko personu sertifikācijas struktūru nosaukumus un kontaktinformāciju un 3. panta prasībām atbilstošo fizisko personu sertifikātu nosaukumus.

2.   Dalībvalstis paziņojumu, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, papildina ar visu vajadzīgo jauno informāciju, un to nekavējoties iesniedz Komisijai.

7. pants

Savstarpējas atzīšanas nosacījumi

1.   Uz sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 3. pantu, attiecas citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu citā Savienības oficiālajā valodā.

8. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 305/2008 atceļ.

Atsauces uz atcelto Regulu (EK) Nr. 305/2008 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr fiziskām personām, kuras veic tādu elektrosadales iekārtu uzstādīšanu, apkalpi, tehnisko apkopi, remontu un izņemšanu no ekspluatācijas, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no stacionārajām elektrosadales iekārtām, kas nav Regulā (EK) Nr. 305/2008 minētās augstsprieguma sadales iekārtas, regulas 2. panta 1. punktu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regula (EK) Nr. 305/2008 par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām (OV L 92, 3.4.2008., 17. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 17. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2065, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 517/2014 nosaka veidlapas paziņojumiem par dalībvalstu apmācības un sertifikācijas programmām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 14. lappusi).


I PIELIKUMS

Prasību minimums attiecībā uz prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas struktūrām

Pārbaudījumi, kas minēti 3. panta 1. punktā un 5. panta 2. punktā, ietver:

a)

teorētisku pārbaudījumu, kurā iekļauts viens vai vairāki jautājumi, ar kuriem pārbauda konkrētās iemaņas vai zināšanas, un ailē “Pārbaudījuma veids” tas ir apzīmēts ar (T);

b)

praktisku pārbaudījumu, kura laikā kandidāts izpilda attiecīgo uzdevumu, izmantojot tam piemērotus materiālus, instrumentus un aprīkojumu, un kurš ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (P).

Nr.

Zināšanu un prasmju minimums

Pārbaudījuma veids

1.

Pamatzināšanas par saistītiem vides jautājumiem (klimata pārmaiņas, globālās sasilšanas potenciāls), Regulas (ES) Nr. 517/2014 attiecīgajiem noteikumiem un attiecīgajām īstenošanas regulām

T

2.

Sēra heksafluorīda (SF6) fizikālās, ķīmiskās un vidiskās īpašības

T

3.

SF6 izmantošana elektroenerģijas iekārtās (izolācijai, loka dzēšanai)

T

4.

SF6 kvalitāte saskaņā ar attiecīgajiem nozares standartiem

T

5.

Elektroenerģijas iekārtu uzbūve

T

6.

SF6 kvalitātes pārbaude

P

7.

SF6 un SF6 maisījumu rekuperācija un SF6 attīrīšana

P

8.

SF6 glabāšana un transportēšana

T

9.

SF6 rekuperācijas iekārtu ekspluatācija

P

10.

Hermētiskās urbšanas sistēmu darbība, ja tas ir nepieciešams

P

11.

SF6 atkārtota izmantošana un dažādas atkārtotas izmantošanas kategorijas

T

12.

Darbs ar vaļējiem SF6 nodalījumiem

P

13.

SF6 blakusproduktu neitralizācija

T

14.

SF6 monitorings un atbilstīgie datu reģistrācijas pienākumi saskaņā ar valsts vai Savienības tiesību aktiem vai starptautiskiem nolīgumiem

T

15.

Noplūžu samazināšana un noplūžu pārbaudes

T

16.

Pamatzināšanas par attiecīgajām tehnoloģijām, kas aizstāj vai samazina fluorētu siltumnīcefekta gāzu izmantošanu, un to droša izmantošana

T


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 305/2008

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

2. pants

4. pants

3. pants

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

8. pants

9. pants

9. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums


Top