EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2030

Komisijas Regula (ES) 2015/2030 (2015. gada 13. novembris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 298, 14.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Atcelts ar 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2030/oj

14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2030

(2015. gada 13. novembris),

ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 850/2004 Savienības tiesību aktos tiek īstenotas saistības, kas noteiktas Stokholmas Konvencijā par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, kura apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2006/507/EK (2), un 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos (turpmāk “CLRTAP”) pievienotajā Orhūsas 1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (turpmāk “Protokols”), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2004/259/EK (3).

(2)

Lēmumā 2009/2 (4), ko CLRTAP Izpildinstitūcija pieņēma 27. sesijā, kas norisinājās 2009. gada 14.–18. decembrī, īsās ķēdes hlorparafīni (turpmāk “SCCP”) ir noteikti par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. Šādi klasificēti, tie tika iekļauti Protokola pielikumā par ražošanas un izmantošanas pārtraukšanu un tiem tika noteikti divi izņēmumi: lietošana par liesmas slāpētājiem kaučukā, ko izmanto konveijera lentēs kalnrūpniecībā vai aizsprostu blīvējumos. Lēmumā 2009/2 ir noteikts, ka Protokola Līgumslēdzējām pusēm ir pienākums veikt pasākumus, lai šo vielu lietošana tiktu pārtraukta, tiklīdz ir pieejamas piemērotas alternatīvas. Lēmums 2009/2 Savienības tiesību aktos tika iestrādāts ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 519/2012 (5), ar kuru saskaņā SCCP tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā.

(3)

Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā iekļautajā ierakstā par SCCP ir paredzēta atkāpe attiecībā uz SCCP ražošanu, laišanu tirgū un lietošanu konveijera lentēs kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumos. Tiklīdz būs pieejama jauna informācija par lietojumiem un drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām, Komisijai, ievērojot atbilstību Lēmumam 2009/2 un minētajam SCCP ierakstam, ir jāpārskata šīs atkāpes, lai pakāpeniski izslēgtu atlikušos SCCP lietojumus. Šāda pārskatīšana, kas pieprasīta Lēmumā 2009/2, ir atbilstīga Regulas (EK) Nr. 850/2004 14. panta 3. punktam.

(4)

Saskaņā ar Lēmumu 2009/2 un SCCP ierakstu Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā izņēmumu pārskatīšanā galvenā uzmanība būtu jāvērš uz to, vai attiecībā uz diviem atlikušajiem lietojumiem pastāv piemērotas alternatīvas. Tiklīdz alternatīvas ir apzinātas, izņēmumi būtu jāsvītro no attiecīgā ieraksta.

(5)

2010. gadā Nīderlande iesniedza dokumentāciju par SCCP“Izvērtējums par ierobežojumiem, kas iespējami attiecībā uz īsās ķēdes hlorparafīniem” (turpmāk “dokumentācija”) (6). Dokumentācijā bija apzinātas vairākas alternatīvas, ko konveijera lentēs kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumos varētu izmantot SCCP vietā. Dokumentācijā tika ņemti vērā rezultāti pēc sabiedriskās apspriešanas, kas notika Nīderlandē dokumentācijas sagatavošanas laikā.

(6)

No apzinātajām dažādajām alternatīvām zināmākās ir vidējās ķēdes hlorparafīni (MCCP) un garās ķēdes hlorparafīni (LCCP), turklāt MCCP kā alternatīvu izvēlējusies lielākā daļa lietotāju. Gan MCCP, gan LCCP apvieno tādus raksturlielumus, kas atgādina SCCP raksturlielumus. Citas pieejamās alternatīvas ietver tādas vielas kā fosfora organisko savienojumu liesmas slāpētāji un fosfātus saturoši plastifikatori, neorganiskie liesmas slāpētāji un vēl daži citi.

(7)

Minētās sabiedriskās apspriešanas laikā daži Eiropas uzņēmumi izteica pieņēmumu, ka pāreja uz alternatīvas izmantošanu ne vienmēr varētu notikt vienmērīgi un pārorientēšanās uz tām varētu krietni ieilgt. Tomēr prakse liecina, ka ir tādi Eiropas uzņēmumi, kuri ir sākuši izmantot alternatīvas bez būtiskiem sarežģījumiem. Attiecībā uz abiem lietojumiem, kuriem noteikts izņēmums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 850/2004, viens no lielākajiem konveijera lenšu ražotājiem norādīja, ka pāreja uz MCCP notikusi vienmērīgi un radušās izmaksas bijušas nelielas. Laikā, kad notika gatavošanās minētajam sabiedriskās apspriešanas pasākumam, pie alternatīvu risinājumu ieviešanas strādāja vēl divi citi uzņēmumi.

(8)

2013. gadā Komisija apspriedās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām kalnrūpniecības nozarē. Apspriedēs atklājās, ka kalnrūpniecības nozarē vairs netiek izmantotas SCCP saturošas konveijera lentes.

(9)

Šķiet, ka arī SCCP saturošus aizsprostu blīvējumus Savienībā vairs neražo, nelaiž tirgū un nelieto. Jau 2008. gadā attiecīgās ieinteresētās personas Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai norādīja (7), ka Eiropā blīvējumos (arī aizsprostu blīvējumos) SCCP praktiski vairs nelieto vai sāk no tiem pakāpeniski atteikties.

(10)

2012. gada jūnijā vienīgā zināmā struktūra, kas bija reģistrējusi SCCP ražošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (8), paziņoja, ka ir pārtraukusi minētās vielas ražošanu un neplāno to atsākt.

(11)

SCCP lietošanai konveijera lentēs kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumos ir piemērotas alternatīvas. Tāpēc atbilstīgi Lēmumam 2009/2 un pārskatīšanas klauzulai saistībā ar SCCP ierakstu Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumā Komisijai ir jāveic pasākumi, lai atteiktos no šiem diviem lietojumiem. Lai gan šķiet, ka nozare no šiem diviem lietojumiem jau ir atteikusies brīvprātīgi, ierakstā iekļautie izņēmumi būtu jāsvītro, lai nodrošinātu, ka tas pēc būtības pilnībā saskan ar starptautisko vienošanos pārtraukt noturīgo organisko piesārņotāju lietošanu.

(12)

Attiecībā uz SCCP arī jāprecizē, ka aizliegumu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 850/2004 3. panta 1. punktā, nepiemēro konveijera lentēm kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumiem, kuri jau tiek izmantoti šīs regulas spēkā stāšanās dienā vai pirms tās.

(13)

Turklāt jāprecizē, ka izstrādājumus, kuros SCCP koncentrācija ir zemāka par 0,15 % (masas), drīkst laist tirgū un lietot, jo tas ir SCCP kā piemaisījuma pieļaujamais daudzums izstrādājumos, kuru ražošanā izmantoti MCCP.

(14)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (9) izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 13. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.

(2)  Padomes 2004. gada 14. oktobra Lēmums 2006/507/EK par to, kā Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 209, 31.7.2006., 1. lpp.).

(3)  Padomes 2004. gada 19. februāra Lēmums 2004/259/EK, ar ko Kopienas vārdā noslēdz Protokolu 1979. gada Konvencijai par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 81, 19.3.2004., 35. lpp.).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Komisijas 2012. gada 19. jūnija Regula (ES) Nr. 519/2012, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 159, 20.6.2012., 1. lpp.).

(6)  “Izvērtējums par ierobežojumiem, kas iespējami attiecībā uz īsās ķēdes hlorparafīniem”, sagatavojis Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūts, Nīderlande, RPA, 2010. gada jūlijs.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(9)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 850/2004 I pielikuma B daļā ierakstu par hloralkāniem, C10-C13, (īsās ķēdes hlorparafīni) (SCCP) aizstāj ar šādu:

“Hloralkāni, C10-C13 (īsās ķēdes hlorparafīni) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

Piemērojot atkāpi, ir atļauts ražot, laist tirgū un lietot tādas vielas vai preparātus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 1 % (masas), vai tādus izstrādājumus, kuru sastāvā SCCP ir mazāk par 0,15 % (masas).

2.

Lietošana ir atļauta attiecībā uz:

a)

SCCP saturošām konveijera lentēm kalnrūpniecībā un aizsprostu blīvējumiem, kuri jau tiek lietoti 2015. gada 4. decembrī vai pirms tā; un

b)

citiem SCCP saturošiem izstrādājumiem, kuri nav minēti a) apakšpunktā un kuri jau tika lietoti 2012. gada 10. jūlijā vai pirms tā.

3.

Uz 2. punktā minētajiem izstrādājumiem attiecas 4. panta 2. punkta trešā un ceturtā daļa.”


Top