EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2014 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidnēm informācijas iesniegšanai grupas uzraudzības iestādei un informācijas apmaiņai starp uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2014

(2015. gada 11. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidnēm informācijas iesniegšanai grupas uzraudzības iestādei un informācijas apmaiņai starp uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā 2009. gada 25. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 249. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Neskarot citus sadarbības un informācijas apmaiņas veidus, kas var notikt divpusēji vai daudzpusēji starp uzraudzības iestādēm, procedūras un veidnes ir jo īpaši vajadzīgas, lai atvieglotu efektīvu un saskaņotu informācijas apmaiņu starp uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā, jo uzraudzītāju kolēģijai vajadzētu būt galvenajai informācijas apmaiņas platformai starp grupas uzraudzības iestādēm.

(2)

Minētās procedūras un veidnes ir paredzētas uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā, kas koordinēšanas pasākumu ietvaros izlemj par informāciju, kas nepieciešama uzraudzītāju kolēģijas darbībām, un paņēmieniem, saskaņā ar kuriem ar šādu informāciju būtu jāapmainās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (2) 357. pantu.

(3)

Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu uzraudzību, informācijas apmaiņā starp uzraudzības iestādēm ņem vērā grupas būtību, izmēru un sarežģītību, informācijas pieejamību un veidu, kā arī jaunākos un būtiskos datus.

(4)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(5)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37. pantu izveidotās ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas apmaiņa starp uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā

Uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā apmainās ar informāciju sistēmiski, vismaz reizi gadā un vajadzības gadījumā pēc ad hoc principa.

2. pants

Informācijas apmaiņas termiņš

1.   Lai apmainītos ar informāciju sistēmiski vai pēc ad hoc principa, uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā vienojas par termiņu.

2.   Par saskaņoto termiņu kavēšanu attiecīgajām uzraudzības iestādēm paziņo iepriekš, to attiecīgi pamatojot.

3. pants

Informācijas apmaiņas līdzekļi

Uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā vienojas par drošu elektronisko veidni informācijas apmaiņai, kā arī par datu formātu, kādā apmainīsies ar informāciju.

4. pants

Valūta

Ja vien uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā koordinēšanas pasākumu ietvaros saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 248. panta 4. punktu nav nolēmušas citādi, uzraudzības iestādes izsaka summas kā daļu no informācijas, ar ko apmainās uzraudzītāju kolēģijā, tajā valūtā, kurā tika iesniegta informācija.

5. pants

Valoda

Ja vien uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā koordinēšanas pasākumu ietvaros saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 248. panta 4. punktu nav nolēmušas citādi, uzraudzības iestādes apmainās ar informāciju uzraudzītāju kolēģijā tajā valodā, ko visplašāk saprot uzraudzītāju kolēģijā.

6. pants

Pārskats par informāciju, ar ko jāapmainās uzraudzītāju kolēģijā

Grupas uzraudzības iestāde iesniedz citām uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā pārskatu par informāciju, ar ko jāapmainās, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 357. pantu, izmantojot I pielikumā iekļauto veidni.

7. pants

Galveno secinājumu iesniegšana pēc uzraudzības pārbaudes procesa

1.   Citas uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā grupas uzraudzības iestādei iesniedz galvenos secinājumus pēc uzraudzības pārbaudes procesa, kas veikts individuāla uzņēmuma līmenī saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 357. panta 2. punkta c) apakšpunktu, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļauto veidni.

2.   Grupas uzraudzības iestāde citām uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā iesniedz galvenos secinājumus pēc uzraudzības pārbaudes procesa, kas veikts grupas līmenī saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 357. panta 3. punkta a) apakšpunktu, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļauto veidni.

8. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa starp uzraudzības iestādēm ārpus uzraudzītāju kolēģijas

1.   Ja uzraudzības iestāde uzraudzītāju kolēģijā dalās ar informāciju, kas ir svarīga grupas uzraudzībai uz divpusēja vai daudzpusēja pamata, ar dažām citām uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā, tā šādu informāciju paziņo grupas uzraudzības iestādei samērīgā laikposmā. Grupas uzraudzības iestāde nodrošina, ka informācija tiek paziņota visām citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā nākamajā sanāksmē vai pirms tās.

2.   Ja uzraudzības iestāde uzraudzītāju kolēģijā no trešās personas saņem informāciju, kas ir svarīga informācija grupas uzraudzībai, un dalās ar šo informāciju ar dažām citām uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā, tā pēc iespējas lielākā apmērā un ievērojot visus konfidencialitātes ierobežojumus, ko noteikusi trešā persona vai kas noteikti ar likumu, paziņo minēto informāciju grupas uzraudzības iestādei samērīgā laikposmā. Grupas uzraudzības iestāde nodrošina, ka informācija tiek paziņota visām citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm uzraudzītāju kolēģijā nākamajā sanāksmē vai pirms tās.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


I PIELIKUMS

Pārskats par informāciju, ar ko jāapmainās uzraudzītāju kolēģijā

Informācijas veids

Uzņēmuma veids

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli

Periodisks uzraudzības pārskats

Kvantitatīvās ziņošanas veidnes

Galvenie uzraudzības pārskata procesa secinājumi

Citi izvēlētie dati

Dalības sabiedrība

Elements

 

 

 

 

 

Biežums

 

 

 

 

 

Termiņš

 

 

 

 

 

Meitasuzņēmums

Elements

 

 

 

 

 

Biežums

 

 

 

 

 

Termiņš

 

 

 

 

 

Cits saistīts uzņēmums

Elements

 

 

 

 

 

Biežums

 

 

 

 

 

Termiņš

 

 

 

 

 

Informācijas elementus, ar kuriem jāapmainās, tostarp aprakstošo ziņojumu būtiskās daļas, attiecīgās kvantitatīvās ziņošanas veidnes, galvenos secinājumus pēc uzraudzības pārskata procesa un citus izvēlētos datus, kā arī termiņus un biežumu, par ko panākta vienošanās uzraudzītāju kolēģijā, precizē pārskatā.


II PIELIKUMS

Galveno uzraudzības pārskata procesa secinājumu iesniegšana

Atsevišķa uzņēmuma vai grupas nosaukums

 

Risku novērtējuma iznākums un attiecīgās plānotās uzraudzības darbības

Apraksts

 

Konstatējumi, kas gūti uz vietas veiktajās pārbaudēs/inspekcijās un neklātienes darbībās

Apraksts

 

Saistītie uzraudzības pasākumi

Apraksts

 

Galvenie secinājumi, kas seko uzraudzības pārskatīšanas procesam, ietver riska novērtējuma iznākumu, saistītās plānotās uzraudzības darbības, secinājumus, kas gūti pārbaudēs uz vietas, inspekcijās uz vietas un neklātienes darbībās, un attiecīgos uzraudzības pasākumus, kā saskaņots uzraudzītāju kolēģijā.


Top