EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2002

Komisijas Regula (ES) 2015/2002 (2015. gada 10. novembris), ar ko groza IC un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 294, 11.11.2015, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2002/oj

11.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2002

(2015. gada 10. novembris),

ar ko groza IC un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1357/2014 (2), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (3) III pielikumu, tiek grozītas atkritumu bīstamās īpašības, lai salāgotu to ar izmaiņām, kas ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (4). Ar šo grozījumu bīstamās īpašības H1-H15 tiek pārdēvētas par HP1-HP15, lai izvairītos no iespējamām neskaidrībām saistībā ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajiem bīstamības apzīmējumu kodiem. Minēto regulu piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC pielikumā, kur sniegti konkrēti norādījumi par paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanu, ir minēti bīstamo īpašību vecie nosaukumi, tāpēc tas būtu attiecīgi jāatjaunina.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2014/955/ES (5) tiek aizstāti Komisijas Lēmuma 2000/532/EK (6) pielikumā uzskaitītie atkritumi, lai tādā veidā atspoguļotu zinātnes un tehnikas attīstību. Lēmumu 2014/955/ES piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 V pielikuma 2. daļā uzskaitīti Lēmuma 2000/532/EK pielikumā uzskaitītie atkritumi. Pēc Lēmuma 2000/532/EK pielikuma grozīšanas vajadzētu attiecīgi grozīt arī Regulas (EK) Nr. 1013/2006 V pielikumu. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas kā Regula (ES) Nr. 1357/2014 un Lēmums 2014/955/ES.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1013/2006.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 2008/98/EK 39. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1357/2014, ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 365, 19.12.2014., 89. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 18. decembra Lēmums 2014/955/ES, ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK par atkritumu sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (OV L 370, 30.12.2014., 44. lpp.).

(6)  Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmums 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC un V pielikumu groza šādi:

1)

IC pielikuma IV.25. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

Apakšpozīcija viii): attiecīgos gadījumos norāda atbilstīgo H kodu vai kodus, t. i., kodus, kas norāda bīstamās īpatnības, kādas piemīt atkritumiem (sk. paziņojuma dokumentam pievienoto saīsinājumu un kodu sarakstu). Ja nav tādu bīstamo īpatnību, uz kurām attiecas Bāzeles konvencija, bet atkritumi ir bīstami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK III pielikumu, norāda HP kodu vai kodus saskaņā ar šo III pielikumu un pēc HP koda ieraksta “ES” (piemēram, HP14 ES).”;

2)

V pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu:

“2. daļa

Lēmuma 2000/532/EK pielikumā uzskaitītie atkritumi  (1)

01

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES MINERĀLU IZPĒTĒ, IEGUVĒ, KARJERU IZSTRADĒ UN FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ APSTRĀDĒ

01 01

atkritumi, kas radušies minerālu ieguvē

01 01 01

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu ieguvē

01 01 02

atkritumi, kas radušies metālus nesaturošu minerālu ieguvē

01 03

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē

01 03 04*

skābās smagās frakcijas, kas radušās sēra rūdas apstrādē

01 03 05*

citas smagās frakcijas, kas satur bīstamas vielas

01 03 06

frakcijas, kas nav minētas 01 03 04. un 01 03 05. pozīcijā

01 03 07*

citi metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 03 08

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 03 07. pozīcijā

01 03 09

sarkanie dubļi, kas radušies alumīnija oksīda ražošanā un kas nav 01 03 10. pozīcijā minētie atkritumi

01 03 10*

sarkanie dubļi, kas radušies alumīnija oksīda ražošanā un kas satur bīstamas vielas, kas nav 01 03 07. pozīcijā minētie atkritumi

01 03 99

citur neminēti atkritumi

01 04

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi

01 04 07*

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 04 08

grants un drupinātu iežu atkritumi, kas nav minēti 01 04 07. pozīcijā

01 04 09

smilšu un māla atkritumi

01 04 10

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 04 07. pozīcijā

01 04 11

kālija sāls un akmeņsāls pārstrādes atkritumi, kas nav minēti 01 04 07. pozīcijā

01 04 12

smagās frakcijas un citi atkritumi, kas radušies minerālu mazgāšanā un attīrīšanā un kas nav 01 04 07. un 01 04 11. pozīcijā minētie atkritumi

01 04 13

akmens izciršanā un izzāģēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 01 04 07. pozīcijā

01 04 99

citur neminēti atkritumi

01 05

urbšanas dubļi un citi urbšanas atkritumi

01 05 04

saldūdens urbšanas dubļi un atkritumi

01 05 05*

urbšanas dubļi un atkritumi, kas satur naftu

01 05 06*

urbšanas dubļi un citi urbšanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 05 07

barītu saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05. un 01 05 06. pozīcijā

01 05 08

hlorīdus saturoši urbšanas dubļi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05. un 01 05 06. pozīcijā

01 05 99

citur neminēti atkritumi

02

LAUKSAIMNIECĪBAS, DĀRZKOPĪBAS, AKVAKULTŪRAS, MEŽSAIMNIECĪBAS, MEDNIECĪBAS, ZVEJNIECĪBAS UN PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN APSTRĀDES ATKRITUMI

02 01

lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi

02 01 01

mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes

02 01 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 01 03

augu audu atkritumi

02 01 04

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

02 01 06

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), atsevišķi savākti un citur apstrādāti notekūdeņi

02 01 07

mežizstrādes atkritumi

02 01 08*

agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

02 01 09

agroķīmiskie atkritumi, kas nav minēti 02 01 08. pozīcijā

02 01 10

metāla atkritumi

02 01 99

citur neminēti atkritumi

02 02

atkritumi, kas radušies gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanā un apstrādē

02 02 01

mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes

02 02 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 02 03

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 02 04

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

02 02 99

citur neminēti atkritumi

02 03

atkritumi, kas radušies augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanā un apstrādē; konservu ražošanā; rauga un rauga ekstrakta ražošanā, melases pārstrādē un fermentācijā

02 03 01

nogulsnes, kas radušās mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un atdalīšanā

02 03 02

konservējošo vielu atkritumi

02 03 03

atkritumi, kas radušies, veicot ekstrakciju ar šķīdinātājiem

02 03 04

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 03 05

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

02 03 99

citur neminēti atkritumi

02 04

atkritumi, kas radušies cukura ražošanā

02 04 01

zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas

02 04 02

specifikācijām neatbilstīgs kalcija karbonāts

02 04 03

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

02 04 99

citur neminēti atkritumi

02 05

atkritumi, kas radušies piena produktu ražošanā

02 05 01

patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 05 02

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

02 05 99

citur neminēti atkritumi

02 06

atkritumi, kas radušies maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanā

02 06 01

patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 06 02

konservējošo vielu atkritumi

02 06 03

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

02 06 99

citur neminēti atkritumi

02 07

atkritumi, kas radušies alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanā

02 07 01

atkritumi, kas radušies izejvielu mazgāšanā, tīrīšanā un mehāniskā apstrādē

02 07 02

spirta destilācijas atkritumi

02 07 03

ķīmiskās apstrādes atkritumi

02 07 04

patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 07 05

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

02 07 99

citur neminēti atkritumi

03

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES KOKAPSTRĀDĒ, PLĀKŠŅU UN MĒBEĻU, CELULOZES, PAPĪRA UN KARTONA RAŽOŠANĀ

03 01

atkritumi, kas radušies kokapstrādē, plākšņu un mēbeļu ražošanā

03 01 01

mizas un korķa atkritumi

03 01 04*

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas satur bīstamas vielas

03 01 05

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas nav minēti 03 01 04. pozīcijā

03 01 99

citur neminēti atkritumi

03 02

atkritumi, kas radušies koksnes konservēšanā

03 02 01*

nehalogenēti organiskie koksnes konservanti

03 02 02*

hlororganiskie koksnes konservanti

03 02 03*

metālorganiskie koksnes konservanti

03 02 04*

neorganiskie koksnes konservanti

03 02 05*

citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas

03 02 99

koksnes konservanti, kas nav minēti citur

03 03

atkritumi, kas radušies celulozes, papīra un kartona ražošanā un apstrādē

03 03 01

mizas un koksnes atkritumi

03 03 02

zaļā atsārma nogulsnes (radušies vārīšanas atsārma reģenerācijā)

03 03 05

nogulsnes, kas radušās, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu

03 03 07

mehāniski atdalīti atlikumi, pārstrādājot papīru un kartonu papīrmasā

03 03 08

atkritumi, kas radušies pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanā

03 03 09

dubļi pēc apstrādes ar kaļķi

03 03 10

šķiedru atlikumi, šķiedru, pildvielu un pārklājumu duļķes, kas radušās mehāniskā atdalīšanā

03 03 11

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 03 03 10. pozīcijā

03 03 99

citur neminēti atkritumi

04

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ĀDU, KAŽOKĀDU APSTRĀDĒ UN TEKSTILRŪPNIECĪBĀ

04 01

atkritumi, kas radušies ādu un kažokādu apstrādē

04 01 01

dīrāšanā un kaļķošanā atdalīti atkritumi

04 01 02

kaļķošanas atkritumi

04 01 03*

attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes

04 01 04

miecēšanas atsārms, kas satur hromu

04 01 05

miecēšanas atsārms, kas nesatur hromu

04 01 06

hromu saturošas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

04 01 07

hromu nesaturošas notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

04 01 08

miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi)

04 01 09

ādu apstrādes atkritumi

04 01 99

citur neminēti atkritumi

04 02

atkritumi, kas radušies tekstilrūpniecībā

04 02 09

kompozītmateriālu (impregnēts audums, elastomērs, plastomērs) atkritumi

04 02 10

organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks)

04 02 14*

apdares atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus

04 02 15

apdares atkritumi, kas nav minēti 04 02 14. pozīcijā

04 02 16*

krāsvielas un pigmenti, kas satur bīstamas vielas

04 02 17

krāsvielas un pigmenti, kas nav minēti 04 02 16. pozīcijā

04 02 19*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

04 02 20

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 04 02 19. pozīcijā

04 02 21

neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

04 02 22

apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

04 02 99

citur neminēti atkritumi

05

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NAFTAS PRODUKTU ATTĪRĪŠANĀ, DABASGĀZES ATTĪRĪŠANĀ UN AKMEŅOGĻU PIROLĪZĒ

05 01

atkritumi, kas radušies naftas produktu attīrīšanā

05 01 02*

atsāļotāju dūņas

05 01 03*

nogulsnes tvertņu apakšā

05 01 04*

skābās alkilnogulsnes

05 01 05*

naftas noplūdes

05 01 06*

iekārtu tehniskās apkopes dūņas, kas satur naftas produktus

05 01 07*

skābais gudrons

05 01 08*

citi darvas produkti

05 01 09*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

05 01 10

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 05 01 09. pozīcijā

05 01 11*

atkritumi, kas radušies degvielu bāziskā attīrīšanā

05 01 12*

naftu saturošas skābes

05 01 13

dūņas no apsildes sistēmas ūdens

05 01 14

dzesēšanas kolonnu atkritumi

05 01 15*

izlietoti filtrmāli

05 01 16

sēru saturoši atkritumi, kas radušies degvielas desulfurizācijā

05 01 17

bitumens

05 01 99

citur neminēti atkritumi

05 06

akmeņogļu pirolīzes atkritumi

05 06 01*

skābais gudrons

05 06 03*

citi darvas produkti

05 06 04

dzesēšanas kolonnu atkritumi

05 06 99

citur neminēti atkritumi

05 07

dabasgāzes attīrīšanas un pārvadāšanas atkritumi

05 07 01*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

05 07 02

atkritumi, kas satur sēru

05 07 99

citur neminēti atkritumi

06

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS

06 01

atkritumi, kas radušies skābju ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

06 01 01*

sērskābe un sērpaskābe

06 01 02*

sālsskābe

06 01 03*

fluorūdeņražskābe

06 01 04*

fosforskābe un fosforpaskābe

06 01 05*

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

06 01 06*

citas skābes

06 01 99

citur neminēti atkritumi

06 02

atkritumi, kas radušies sārmu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

06 02 01*

kalcija hidroksīds

06 02 03*

amonija hidroksīds

06 02 04*

nātrija un kālija hidroksīds

06 02 05*

citi sārmi

06 02 99

citur neminēti atkritumi

06 03

atkritumi, kas radušies sāļu, to šķīdumu un metālu oksīdu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

06 03 11*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdus

06 03 13*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur smagos metālus

06 03 14

cieti sāļi un šķīdumi, kas nav minēti 06 03 11. un 06 03 13. pozīcijā

06 03 15*

metālu oksīdi, kas satur smagos metālus

06 03 16

metālu oksīdi, kas nav minēti 06 03 15. pozīcijā

06 03 99

citur neminēti atkritumi

06 04

metālu saturoši atkritumi, kas nav minēti 06 03. pozīcijā

06 04 03*

atkritumi, kas satur arsēnu

06 04 04*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

06 04 05*

atkritumi, kas satur citus smagos metālus

06 04 99

citur neminēti atkritumi

06 05

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

06 05 02*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

06 05 03

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 06 05 02. pozīcijā

06 06

atkritumi, kas radušies sēra ķīmisko savienojumu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā, sēra ķīmiskajos procesos un desulfurizācijas procesos

06 06 02*

atkritumi, kas satur bīstamus sulfīdus

06 06 03

sulfīdus saturoši atkritumi, kuri nav minēti 06 06 02. pozīcijā

06 06 99

citur neminēti atkritumi

06 07

atkritumi, kas radušies halogēnu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā un halogēnu ķīmiskajos procesos

06 07 01*

elektrolīzes procesa atkritumi, kas satur azbestu

06 07 02*

aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā

06 07 03*

bārija sulfāta dūņas, kas satur dzīvsudrabu

06 07 04*

šķīdumi un skābes, piemēram, kontaktskābe

06 07 99

citur neminēti atkritumi

06 08

atkritumi, kas radušies silīcija un silīcija savienojumu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

06 08 02*

atkritumi, kas satur bīstamus hlorsilānus

06 08 99

citur neminēti atkritumi

06 09

atkritumi, kas radušies fosfora savienojumu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā un fosfora ķīmiskajos procesos

06 09 02

fosforu saturoši izdedži

06 09 03*

kalciju saturoši reakciju atkritumi, kas satur bīstamas vielas vai kas piesārņoti ar tām

06 09 04

kalciju saturoši reakciju atkritumi, kas nav 06 09 03. pozīcijā minētie reakciju atkritumi

06 09 99

citur neminēti atkritumi

06 10

atkritumi, kas radušies slāpekļa savienojumu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā, slāpekļa ķīmiskajos procesos un minerālmēslu ražošanā

06 10 02*

atkritumi, kas satur bīstamas vielas

06 10 99

citur neminēti atkritumi

06 11

atkritumi, kas radušies neorganisko pigmentu un opalescentu vielu ražošanā

06 11 01

kalciju saturoši reakciju atkritumi, kas radušies titāna dioksīda ražošanā

06 11 99

citur neminēti atkritumi

06 13

atkritumi, kas radušies neorganiskās ķīmijas procesos un kas nav minēti citur

06 13 01*

neorganiskie augu aizsardzības līdzekļi, koksnes konservanti un citi biocīdi

06 13 02*

izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02. pozīcijā minēto)

06 13 03

melnā ogle

06 13 04*

atkritumi, kas radušies azbesta apstrādē

06 13 05*

sodrēji

06 13 99

citur neminēti atkritumi

07

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS

07 01

atkritumi, kas radušies galveno organisko ķīmisko vielu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 01 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 01 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 01 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 01 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 01 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 01 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 01 11. pozīcijā

07 01 99

citur neminēti atkritumi

07 02

atkritumi, kas radušies plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko šķiedru ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 02 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 02 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 02 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 02 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 02 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 02 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 02 11. pozīcijā

07 02 13

plastmasas atkritumi

07 02 14*

tādu piedevu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 02 15

tādu piedevu atkritumi, kas nav minēti 07 02 14. pozīcijā

07 02 16*

atkritumi, kas satur bīstamus silikonus

07 02 17

atkritumi, kas satur silikonus un kas nav minēti 07 02 16. pozīcijā

07 02 99

citur neminēti atkritumi

07 03

atkritumi, kas radušies organisko krāsvielu un pigmentu (izņemot 06 11. pozīcijā minētos) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 03 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 03 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 03 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 03 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 03 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 03 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 03 11. pozīcijā

07 03 99

citur neminēti atkritumi

07 04

atkritumi, kas radušies organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 02 01 08. un 02 01 09. pozīcijā norādītos), koksnes konservantu (izņemot 03 02) un citu biocīdu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 04 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 04 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 04 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 04 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 04 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 04 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 04 11. pozīcijā

07 04 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 04 99

citur neminēti atkritumi

07 05

atkritumi, kas radušies farmaceitisko līdzekļu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 05 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 05 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 05 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 05 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 05 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 05 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 05 11. pozīcijā

07 05 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 05 14

cietie atkritumi, kas nav minēti 07 05 13. pozīcijā

07 05 99

citur neminēti atkritumi

07 06

atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 06 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 06 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 06 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 06 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 06 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 06 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 06 11. pozīcijā

07 06 99

citur neminēti atkritumi

07 07

atkritumi, kas radušies tīru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kas nav minēti citur, ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

07 07 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 07 08*

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

07 07 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 07 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietotie absorbenti

07 07 11*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

07 07 12

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 07 07 11. pozīcijā

07 07 99

citur neminēti atkritumi

08

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ

08 01

atkritumi, kas radušies krāsu un laku ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā un tās noņemot

08 01 11*

krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 12

krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11. pozīcijā

08 01 13*

krāsu vai laku nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 14

krāsu un laku nogulsnes, kas nav minētas 08 01 13. pozīcijā

08 01 15*

ūdens nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 16

ūdens nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 15. pozīcijā

08 01 17*

krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 18

krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 08 01 17. pozīcijā

08 01 19*

ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 20

ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 19. pozīcijā

08 01 21*

krāsu vai laku noņemšanas līdzekļu atkritumi

08 01 99

citur neminēti atkritumi

08 02

atkritumi, kas radušies citu pārklāšanas līdzekļu (ieskaitot keramisko materiālu) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

08 02 01

pulverveida pārklāšanas līdzekļu atkritumi

08 02 02

ūdens nogulsnes, kas satur keramiskos materiālus

08 02 03

ūdens suspensijas, kas satur keramiskos materiālus

08 02 99

citur neminēti atkritumi

08 03

atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

08 03 07

ūdens nogulsnes, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 08

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 12*

tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

08 03 13

tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas nav minēti 08 03 12. pozīcijā

08 03 14*

tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

08 03 15

tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas nav minētas 08 03 14. pozīcijā

08 03 16*

kodināšanas šķīdumu atkritumi

08 03 17*

drukas toneru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

08 03 18

drukas toneru atkritumi, kas nav minēti 08 03 17. pozīcijā

08 03 19*

disperģēta eļļa

08 03 99

citur neminēti atkritumi

08 04

atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā

08 04 09*

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 10

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09. pozīcijā

08 04 11*

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 12

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas nav minētas 08 04 11. pozīcijā

08 04 13*

ūdens nogulsnes, kas satur adhezīvus vai hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 14

ūdens nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 13. pozīcijā

08 04 15*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus vai hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 16

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 15. pozīcijā

08 04 17*

kolofonija eļļa

08 04 99

citur neminēti atkritumi

08 05

atkritumi, kas nav minēti 08. nodaļā

08 05 01*

izocianātu atkritumi

09

FOTORŪPNIECĪBAS ATKRITUMI

09 01

fotorūpniecības procesu atkritumi

09 01 01*

attīstīšanas un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 02*

ofseta plašu attīstīšanas šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 03*

attīstīšanas šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes

09 01 04*

fiksēšanas šķīdumi

09 01 05*

balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi

09 01 06*

sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu vietējā apstrādē

09 01 07

fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 08

fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 10

vienreizlietojamie fotoaparāti bez baterijām

09 01 11*

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas iekļautas 16 06 01., 16 06 02. vai 16 06 03. pozīcijā

09 01 12

vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kas nav minētas 09 01 11. pozīcijā

09 01 13*

sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 09 01 06. pozīcijā

09 01 99

citur neminēti atkritumi

10

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES TERMISKOS PROCESOS

10 01

atkritumi, kas radušies spēkstacijās un citās termocentrālēs (izņemot 19. nodaļā minētos)

10 01 01

smagie pelni, izdedži un sodrēji (izņemot 10 01 04. pozīcijā minētos sodrējus)

10 01 02

akmeņogļu vieglie pelni

10 01 03

kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni

10 01 04*

naftas produktu vieglie pelni un sodrēji

10 01 05

kalciju saturoši cietie atkritumi, kuri radušies dūmvadu gāzu desulfurizācijā

10 01 07

duļķveidīgi kalciju saturoši atkritumi, kuri radušies dūmvadu gāzu desulfurizācijā

10 01 09*

sērskābe

10 01 13*

par degvielu izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni

10 01 14*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur bīstamas vielas

10 01 15

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas nav minēti 10 01 14. pozīcijā

10 01 16*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

10 01 17

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 10 01 16. pozīcijā

10 01 18*

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 01 19

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 01 05., 10 01 07. un 10 01 18. pozīcijā

10 01 20*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

10 01 21

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 10 01 20. pozīcijā

10 01 22*

katlu tīrīšanā radušās ūdeni saturošas nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

10 01 23

katlu tīrīšanā radušās ūdeni saturošas nogulsnes, kas nav minētas 10 01 22. pozīcijā

10 01 24

smiltis no virstošā slāņa

10 01 25

atkritumi, kas radušies ar akmeņoglēm kurināmu spēkstaciju kurināmā uzglabāšanā un sagatavošanā

10 01 26

atkritumi, kas radušies dzesēšanas ūdens attīrīšanā

10 01 99

citur neminēti atkritumi

10 02

atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā

10 02 01

atkritumi, kas radušies izdedžu apstrādē

10 02 02

neapstrādāti izdeži

10 02 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 02 08

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 02 07. pozīcijā

10 02 10

malšanas atlikumi

10 02 11*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 02 12

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 02 11. pozīcijā

10 02 13*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 02 14

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 02 13. pozīcijā

10 02 15

citi nosēdumi un nogulsnes uz filtra

10 02 99

citur neminēti atkritumi

10 03

atkritumi, kas radušies alumīnija metalurģijā

10 03 02

anodu lūžņi

10 03 04*

izdedži, kas radušies primārajā kausēšanā

10 03 05

alumīnija oksīda atkritumi

10 03 08*

sāļu nogulsnes, kas radušās sekundārajā kausēšanā

10 03 09*

melnie izdedži, kas radušies sekundārajā kausēšanā

10 03 15*

sārņi, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 03 16

sārņi, kas nav minēti 10 03 15. pozīcijā

10 03 17*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

10 03 18

anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 10 03 17. pozīcijā

10 03 19*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 03 20

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 03 19. pozīcijā

10 03 21*

citas daļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām)

10 03 22

citas daļiņas un putekļi (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām), kas nav minēti 10 03 21. pozīcijā

10 03 23*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03 24

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 03 23. pozīcijā

10 03 25*

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 03 26

gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 03 25. pozīcijā

10 03 27*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 03 28

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 27. pozīcijā

10 03 29*

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03 30

sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas nav minēti 10 03 29. pozīcijā

10 03 99

citur neminēti atkritumi

10 04

atkritumi, kas radušies svina metalurģijā

10 04 01*

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 04 02*

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 04 03*

kalcija arsenāts

10 04 04*

dūmvadu gāzu putekļi

10 04 05*

citas daļiņas un putekļi

10 04 06*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 04 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 04 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 04 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 04 09. pozīcijā

10 04 99

citur neminēti atkritumi

10 05

atkritumi, kas radušies cinka metalurģijā

10 05 01

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 05 03*

dūmvadu gāzu putekļi

10 05 04

citas daļiņas un putekļi

10 05 05*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 05 06*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 05 08*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 05 09

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 05 08. pozīcijā

10 05 10*

izdedži un apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 05 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 05 10. pozīcijā

10 05 99

citur neminēti atkritumi

10 06

atkritumi, kas radušies vara metalurģijā

10 06 01

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 06 02

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 06 03*

dūmvadu gāzu putekļi

10 06 04

citas daļiņas un putekļi

10 06 06*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 06 07*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 06 09*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 06 10

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 06 09. pozīcijā

10 06 99

citur neminēti atkritumi

10 07

atkritumi, kas radušies sudraba, zelta un platīna metalurģijā

10 07 01

izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 07 02

izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 07 03

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 07 04

citas daļiņas un putekļi

10 07 05

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 07 07*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 07 08

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 07 07. pozīcijā

10 07 99

citur neminēti atkritumi

10 08

atkritumi, kas radušies citu krāsaino metālu metalurģijā

10 08 04

daļiņas un putekļi

10 08 08*

sāļu sārņi, kas radušies primārajā un sekundārajā kausēšanā

10 08 09

citi izdedži

10 08 10*

izdedži un apdedži, kas ir viegli uzliesmojoši vai kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

10 08 11

izdedži un apdedži, kas nav minēti 10 08 10. pozīcijā

10 08 12*

darvu saturoši anodu ražošanā radušies atkritumi

10 08 13

anodu ražošanā radušies oglekli saturoši atkritumi, kas nav minēti 10 08 12. pozīcijā

10 08 14

anodu lūžņi

10 08 15*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 08 16

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 08 15. pozīcijā

10 08 17*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 08 18

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 08 17. pozīcijā

10 08 19*

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur naftas produktus

10 08 20

dzesēšanas ūdens attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 08 19. pozīcijā

10 08 99

citur neminēti atkritumi

10 09

atkritumi, kas radušies melno metālu izstrādājumu liešanā

10 09 03

krāsns izdedži

10 09 05*

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 09 06

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas nav minēti 10 09 05. pozīcijā

10 09 07*

serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 09 08

serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem un kas nav minēti 10 09 07. pozīcijā

10 09 09*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 09 10

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 09 09. pozīcijā

10 09 11*

citas daļiņas, kas satur bīstamas vielas

10 09 12

citas daļiņas, kas nav minētas 10 09 11. pozīcijā

10 09 13*

saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 09 14

saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 09 13. pozīcijā

10 09 15*

plaisu reaģenta atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 09 16

plaisu reaģenta atkritumi, kas nav minēti 10 09 15. pozīcijā

10 09 99

citur neminēti atkritumi

10 10

atkritumi, kas radušies krāsaino metālu izstrādājumu liešanā

10 10 03

krāsns izdedži

10 10 05*

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 10 06

serdeņi un veidnes, kas nav izmantoti lējumiem un kas nav minēti 10 10 05. pozīcijā

10 10 07*

serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem un kas satur bīstamas vielas

10 10 08

serdeņi un veidnes, kas izmantoti lējumiem un kas nav minēti 10 10 07. pozīcijā

10 10 09*

dūmvadu gāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 10 10

dūmvadu gāzu putekļi, kas nav minēti 10 10 09. pozīcijā

10 10 11*

citas daļiņas, kas satur bīstamas vielas

10 10 12

citas daļiņas, kas nav minētas 10 10 11. pozīcijā

10 10 13*

saistvielu atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 10 14

saistvielu atkritumi, kas nav minēti 10 10 13. pozīcijā

10 10 15*

plaisu reaģenta atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 10 16

plaisu reaģenta atkritumi, kas nav minēti 10 10 15. pozīcijā

10 10 99

citur neminēti atkritumi

10 11

atkritumi, kas radušies stikla un stikla izstrādājumu ražošanā

10 11 03

stikla šķiedru atkritumi

10 11 05

daļiņas un putekļi

10 11 09*

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 10

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi, kas nav minēti 10 11 09. pozīcijā

10 11 11*

stikla atkritumi sīku daļiņu un stikla pulvera veidā, kas satur smagos metālus (piemēram, no katodstaru lampām)

10 11 12

stikla atkritumi, kas nav minēti 10 11 11. pozīcijā

10 11 13*

stikla pulēšanā un slīpēšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

10 11 14

stikla pulēšanā un slīpēšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 11 13. pozīcijā

10 11 15*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 16

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 15. pozīcijā

10 11 17*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

10 11 18

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 10 11 17. pozīcijā

10 11 19*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 11 20

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu cietie atkritumi, kas nav minēti 10 11 19. pozīcijā

10 11 99

citur neminēti atkritumi

10 12

atkritumi, kas radušies keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības materiālu ražošanā

10 12 01

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi

10 12 03

daļiņas un putekļi

10 12 05

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 12 06

nederīgās veidnes

10 12 08

keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības materiālu atkritumi (pēc termiskās apstrādes)

10 12 09*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 12 10

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 12 09. pozīcijā

10 12 11*

glazēšanas atkritumi, kas satur smagos metālus

10 12 12

glazēšanas atkritumi, kas nav minēti 10 12 11. pozīcijā

10 12 13

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

10 12 99

citur neminēti atkritumi

10 13

atkritumi, kas radušies cementa, kaļķu, ģipša, kā arī no tiem pagatavotu priekšmetu un izstrādājumu ražošanā

10 13 01

termiski neapstrādātas šihtas atkritumi

10 13 04

atkritumi, kas radušies kaļķa kalcinēšanā un dzēšanā

10 13 06

daļiņas un putekļi (izņemot 10 13 12. un 10 13 13. pozīciju)

10 13 07

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 13 09*

azbestcementa ražošanā radušies atkritumi, kuri satur azbestu

10 13 10

azbestcementa ražošanā radušies atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09. pozīcijā

10 13 11

uz cementa bāzes ražotu kompozītmateriālu atkritumi, kuri nav minēti 10 13 09. un 10 13 10. pozīcijā

10 13 12*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 13 13

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 10 13 12. pozīcijā

10 13 14

cementa atkritumi un nogulsnes

10 13 99

citur neminēti atkritumi

10 14

atkritumi no krematorijām

10 14 01*

gāzu attīrīšanas atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

11

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN CITU MATERIĀLU VIRSMAS ĶĪMISKAJĀ APSTRĀDĒ UN PĀRKLĀŠANĀ; KRĀSAINO METĀLU HIDROMETALURĢIJAS ATKRITUMI

11 01

atkritumi, kas radušies metālu un citu materiālu virsmas ķīmiskajā apstrādē un pārklāšanā (piemēram, galvanizācijas procesi, cinkošana, kodināšana, gravēšana ar kodināšanu, fosfatēšana, sārmainā attaukošana, anodēšana)

11 01 05*

kodināšanas skābes

11 01 06*

citur neminētas skābes

11 01 07*

kodināšanas sārmi

11 01 08*

nogulsnes, kas radušās fosfatēšanā

11 01 09*

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas satur bīstamas vielas

11 01 10

nosēdumi un nogulsnes uz filtra, kas nav minēti 11 01 09. pozīcijā

11 01 11*

ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kuri satur bīstamas vielas

11 01 12

ūdeni saturoši skalošanas šķīdumi, kas nav minēti 11 01 11 pozīcijā

11 01 13*

attaukošanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 14

attaukošanas atkritumi, kas nav minēti 11 01 13. pozīcijā

11 01 15*

membrānu sistēmu vai jonu apmaiņas sistēmu eluāts un nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

11 01 16*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

11 01 98*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 01 99

citur neminēti atkritumi

11 02

atkritumi, kas radušies krāsaino metālu hidrometalurģijā

11 02 02*

nogulsnes, kas radušās cinka hidrometalurģijā (tostarp jarozīts un getīts)

11 02 03

atkritumi, kas radušies ūdens elektrolīzes procesam paredzētu anodu ražošanā

11 02 05*

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 02 06

vara hidrometalurģijas procesos radušies atkritumi, kas nav minēti 11 02 05. pozīcijā

11 02 07*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

11 02 99

citur neminēti atkritumi

11 03

nogulsnes un cietie atkritumi, kas radušies metālrūdīšanas procesos

11 03 01*

atkritumi, kas satur cianīdu

11 03 02*

citi atkritumi

11 05

atkritumi, kas radušies karstajā galvanizācijā

11 05 01

cietais cinks

11 05 02

cinka pelni

11 05 03*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

11 05 04*

izlietotie kušņi

11 05 99

citur neminēti atkritumi

12

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES METĀLU UN PLASTMASAS FORMĒŠANĀ, VIRSMAS FIZIKĀLĀ UN MEHĀNISKĀ APSTRĀDĒ

12 01

atkritumi, kas radušies metālu un plastmasas formēšanā, virsmas fizikālā un mehāniskā apstrādē

12 01 01

melno metālu slīpēšanas un virpošanas atkritumi

12 01 02

melno metālu putekļi un daļiņas

12 01 03

krāsaino metālu slīpēšanas un virpošanas atkritumi

12 01 04

krāsaino metālu putekļi un daļiņas

12 01 05

plastmasas slīpēšanas un virpošanas atkritumi

12 01 06*

tādas mašīnapstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras satur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

12 01 07*

tādas mašīnapstrādes eļļas uz minerālu bāzes, kuras nesatur halogēnus (izņemot emulsijas un šķīdumus)

12 01 08*

mašīnapstrādes emulsijas un šķīdumi, kas satur halogēnus

12 01 09*

mašīnapstrādes emulsijas un šķīdumi, kas nesatur halogēnus

12 01 10*

sintētiskās mašīnapstrādes eļļas

12 01 12*

izlietoti vaski un tauki

12 01 13

metināšanas atkritumi

12 01 14*

metālapstrādes nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

12 01 15

metālapstrādes nogulsnes, kas nav minētas 12 01 14. pozīcijā

12 01 16*

virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kas satur bīstamas vielas

12 01 17

virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kas nav minētas 12 01 16. pozīcijā

12 01 18*

metālu nogulsnes (slīpēšanā, trīšanā un lepēšanā radušies nosēdumi), kas satur naftas produktus

12 01 19*

bioloģiski viegli noārdāma mašīneļļa

12 01 20*

nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kas satur bīstamas vielas

12 01 21

citas nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kas nav minēti 12 01 20. pozīcijā

12 01 99

citur neminēti atkritumi

12 03

atkritumi, kas radušies tvaika un ūdens attaukošanas procesos (izņemot 11. nodaļā minētos)

12 03 01*

ūdeni saturoši šķidrumi mazgāšanai

12 03 02*

atkritumi, kas radušies attaukošanā ar ūdens tvaikiem

13

EĻĻU ATKRITUMI UN ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ ATKRITUMI (IZŅEMOT PĀRTIKAS EĻĻAS, KĀ ARĪ 05., 12. un 19. NODAĻĀ MINĒTĀS EĻĻAS)

13 01

hidraulisko eļļu atkritumi

13 01 01*

hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus

13 01 04*

hlorētas emulsijas

13 01 05*

nehlorētas emulsijas

13 01 09*

hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas

13 01 10*

nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas

13 01 11*

sintētiskās hidrauliskās eļļas

13 01 12*

bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas

13 01 13*

citas hidrauliskās eļļas

13 02

motoreļļu, pārnesumu eļļu un smēreļļu atkritumi

13 02 04*

hlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes

13 02 05*

nehlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes

13 02 06*

sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

13 02 07*

bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

13 02 08*

citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

13 03

izolācijas un siltumnesēju eļļu atkritumi

13 03 01*

izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus

13 03 06*

hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, kas nav minētas 13 03 01. pozīcijā

13 03 07*

nehlorētas minērālās izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 08*

sintētiskās izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 09*

bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 03 10*

citas izolācijas eļļas un siltumnesējas eļļas

13 04

kuģu tilpņu naftas produkti

13 04 01*

iekšzemes navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti

13 04 02*

kuģu tilpņu naftas produkti no ostas molu kanalizācijas

13 04 03*

citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti

13 05

eļļas/ūdens separatora atkritumi

13 05 01*

cietie atkritumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

13 05 02*

nogulsnes no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 03*

pārtvērēju nogulsnes

13 05 06*

naftas produkti no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 07*

eļļains ūdens no eļļas/ūdens separatoriem

13 05 08*

atkritumu maisījumi no smilšu uztvērējiem un eļļas/ūdens separatoriem

13 07

šķidrā kurināmā atkritumi

13 07 01*

mazuts un dīzeļdegviela

13 07 02*

benzīns

13 07 03*

cits kurināmais (ieskaitot maisījumus)

13 08

naftas produktu atkritumi, kas nav minēti citur

13 08 01*

atsāļotāju nogulsnes vai emulsijas

13 08 02*

citas emulsijas

13 08 99*

citur neminēti atkritumi

14

ORGANISKO ŠĶĪDINĀTĀJU, AUKSTUMNESĒJU UN PROPELENTU ATKRITUMI (IZŅEMOT 07. UN 08. NODAĻĀ MINĒTOS ATKRITUMUS)

14 06

organisko šķīdinātāju, aukstumnesēju, putu/aerosolu propelentu atkritumi

14 06 01*

hlorfluorogļūdeņraži, HCFC, HFC

14 06 02*

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

14 06 03*

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

14 06 04*

nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur halogenētos šķīdinātājus

14 06 05*

nogulsnes vai cietie atkritumi, kas satur citus šķīdinātājus

15

IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR

15 01

iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus)

15 01 01

papīra un kartona iepakojums

15 01 02

plastmasas iepakojums

15 01 03

koka iepakojums

15 01 04

metāla iepakojums

15 01 05

iepakojums no kompozītmateriāliem

15 01 06

jauktais iepakojums

15 01 07

stikla tara

15 01 09

iepakojums no tekstilmateriāliem

15 01 10*

iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tāmpiesārņots

15 01 11*

iepakojums no metāla, kas satur bīstamu cietu porainu matricu (piem., azbestu), ietverot tukšus aerosola balonus

15 02

absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargapģērbs

15 02 02*

absorbenti, filtru materiāls (ieskaitot eļļas filtrus, kas nav minēti citur), slaucīšanas materiāls, aizsargapģērbs, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

15 02 03

absorbenti, filtru materiāls, slaucīšanas materiāls un aizsargapģērbs, kas nav minēti 15 02 02. pozīcijā

16

ATKRITUMI, KAS NAV MINĒTI CITUR

16 01

dažādi nolietoti transportlīdzekļi (ietverot visurgājējus) un atkritumi, kas radušies nolietotu transportlīdzekļu demontāžā un transportlīdzekļu apkopē (izņemot 13., 14., 16 06. un 16 08. pozīcijā minētos)

16 01 03

nolietotas riepas

16 01 04*

nolietoti transportlīdzekļi

16 01 06

nolietoti transportlīdzekļi, kas nesatur ne šķidrumus, ne citas bīstamas detaļas

16 01 07*

eļļas filtri

16 01 08*

detaļas, kas satur dzīvsudrabu

16 01 09*

detaļas, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus

16 01 10*

eksplozīvas detaļas (piemēram, gaisa spilveni)

16 01 11*

bremžu kluči, kas satur azbestu

16 01 12

bremžu kluči, kas nav minēti 16 01 11. pozīcijā

16 01 13*

bremžu šķidrums

16 01 14*

antifrīza šķidrums, kas satur bīstamas vielas

16 01 15

antifrīza šķidrums, kas nav minēts 16 01 14. pozīcijā

16 01 16

sašķidrinātās gāzes tvertnes

16 01 17

melnie metāli

16 01 18

krāsainais metāls

16 01 19

plastmasa

16 01 20

stikls

16 01 21*

bīstamas detaļas, kas nav minētas 16 01 07. līdz 16 01 11. pozīcijā, 16 01 13. un 16 01 14. pozīcijā

16 01 22

citur neminētas detaļas

16 01 99

citur neminēti atkritumi

16 02

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

16 02 09*

transformatori un kondensatori, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus

16 02 10*

nederīgas iekārtas, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus vai kas ir ar tiem piesārņotas un kas nav minētas 16 02 09. pozīcijā

16 02 11*

nederīgas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus, HCFC, HFC

16 02 12*

nederīgas iekārtas, kas satur azbestu nesaistītā veidā

16 02 13*

nederīgas iekārtas, kas satur bīstamas detaļas (2) un kas nav minētas 16 02 09. līdz 16 02 12. pozīcijā

16 02 14

nederīgas iekārtas, kas nav minētas 16 02 09. līdz 16 02 13. pozīcijā

16 02 15*

bīstamas detaļas, kas noņemtas no nederīgām iekārtām

16 02 16

no nederīgām iekārtām noņemtas detaļas, kas nav minētas 16 02 15. pozīcijā

16 03

specifikācijām neatbilstīgas partijas un nelietoti izstrādājumi

16 03 03*

neorganiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 03 04

neorganiskie atkritumi, kas nav minēti 16 03 03. pozīcijā

16 03 05*

organiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 03 06

organiskie atkritumi, kas nav minēti 16 03 05. pozīcijā

16 03 07*

metāliskais dzīvsudrabs

16 04

sprāgstvielu atkritumi

16 04 01*

munīcijas atkritumi

16 04 02*

pirotehnikas atkritumi

16 04 03*

citi sprāgstvielu atkritumi

16 05

gāzes tvertnēs zem spiediena un nederīgas ķīmiskās vielas

16 05 04*

bīstamas vielas saturošas gāzes tvertnēs zem spiediena (ieskaitot halonu)

16 05 05

gāzes tvertnēs zem spiediena, kas nav minētas 16 05 04. pozīcijā

16 05 06*

laboratorijā izmantojamas ķīmiskās vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur, tostarp laboratorijā izmantojamu ķīmisko vielu maisījumi

16 05 07*

nederīgi neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

16 05 08*

nederīgi organiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

16 05 09

nederīgas ķīmiskās vielas, kas nav minētas 16 05 06., 16 05 07. vai 16 05 08. pozīcijā

16 06

baterijas un akumulatori

16 06 01*

svina akumulatori

16 06 02*

Ni-Cd baterijas

16 06 03*

baterijas, kas satur dzīvsudrabu

16 06 04

sārmu akumulatori (izņemot 16 06 03. pozīcijā minētos)

16 06 05

citas baterijas un akumulatori

16 06 06*

atsevišķi no baterijām un akumulatoriem savākts elektrolīts

16 07

transportēšanas cisternu, glabāšanas tvertņu un mucu tīrīšanas atkritumi (izņemot 05. un 13. pozīcijā minētos)

16 07 08*

atkritumi, kas satur naftas produktus

16 07 09*

atkritumi, kas satur citas bīstamas vielas

16 07 99

citur neminēti atkritumi

16 08

izlietoti katalizatori

16 08 01

izlietoti katalizatori, kas satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 16 08 07. pozīcijā minētos)

16 08 02*

izlietoti katalizatori, kas satur bīstamus pārejas metālus vai bīstamu pārejas metālu savienojumus

16 08 03

izlietoti katalizatori, kas satur pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus, kuri nav minēti citur,

16 08 04

izlietoti šķidrie katalītiskās šķelšanas katalizatori (izņemot 16 08 07. pozīcijā minētos)

16 08 05*

izlietoti katalizatori, kas satur fosforskābi

16 08 06*

izlietoti šķidrumi, ko izmanto par katalizatoriem

16 08 07*

izlietoti katalizatori, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

16 09

oksidējošas vielas

16 09 01*

permanganāti, piemēram, kālija permanganāts

16 09 02*

hromāti, piemēram, kālija hromāts, kālija vai nātrija dihromāts

16 09 03*

peroksīdi, piemēram, ūdeņraža peroksīds

16 09 04*

oksidējošas vielas, kas nav minētas citur

16 10

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kurus paredzēts apstrādāt ārpus uzņēmuma

16 10 01*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 10 02

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 16 10 01. pozīcijā

16 10 03*

ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

16 10 04

ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 16 10 03. pozīcijā

16 11

izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi

16 11 01*

metalurģiskajos procesos radušies izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi uz oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas

16 11 02

metalurģiskajos procesos radušies izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi uz oglekļa bāzes, kas nav minēti 16 11 01. pozīcijā

16 11 03*

citi metalurģiskajos procesos radušies izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 11 04

citi metalurģiskajos procesos radušies izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kas nav minēti 16 11 03. pozīcijā

16 11 05*

nemetalurģiskajos procesos radušies izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

16 11 06

nemetalurģiskajos procesos radušies izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kas nav minēti 16 11 05. pozīcijā

17

BŪVNIECĪBĀ UN BŪVJU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (TOSTARP NO PIESĀRŅOTĀM VIETĀM IZRAKTA AUGSNE)

17 01

betons, ķieģeļi, flīzes, dakstiņi un keramika

17 01 01

betons

17 01 02

ķieģeļi

17 01 03

flīzes, dakstiņi un keramika

17 01 06*

betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu un keramikas atsevišķas daļas vai to maisījumi, kas satur bīstamas vielas

17 01 07

betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu un keramikas maisījumi, kas nav minēti 17 01 06. pozīcijā

17 02

koksne, stikls un plastmasa

17 02 01

koksne

17 02 02

stikls

17 02 03

plastmasa

17 02 04*

stikls, plastmasa un koksne, kas satur bīstamas vielas vai kas ar tām piesārņoti

17 03

bitumena maisījumi, akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti

17 03 01*

bitumena maisījumi, kas satur akmeņogļu darvu

17 03 02

bitumena maisījumi, kas nav minēti 17 03 01. pozīcijā

17 03 03*

akmeņogļu darva un darvu saturoši produkti

17 04

metāli (tostarp to sakausējumi)

17 04 01

varš, bronza, misiņš

17 04 02

alumīnijs

17 04 03

svins

17 04 04

cinks

17 04 05

dzelzs un tērauds

17 04 06

alva

17 04 07

jaukti metāli

17 04 09*

metāla atkritumi, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

17 04 10*

kabeļi, kas satur naftas produktus, akmeņogļu darvu un citas bīstamas vielas

17 04 11

kabeļi, kas nav minēti 17 04 10. pozīcijā

17 05

augsne (tostarp no piesārņotajām vietām izrakta augsne), akmeņi un bagarēšanas grunts

17 05 03*

augsne un akmeņi, kas satur bīstamas vielas

17 05 04

augsne un akmeņi, kas nav minēti 17 05 03. pozīcijā

17 05 05*

bagarēšanas grunts, kas satur bīstamas vielas

17 05 06

bagarēšanas grunts, kas nav minēta 17 05 05. pozīcijā

17 05 07*

sliežu balasts, kas satur bīstamas vielas

17 05 08

sliežu balasts, kas nav minēts 17 05 07. pozīcijā

17 06

izolācijas materiāli un būvmateriāli, kas satur azbestu

17 06 01*

izolācijas materiāli, kas satur azbestu

17 06 03*

citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

17 06 04

izolācijas materiāli, kas nav minēti 17 06 01. un 17 06 03. pozīcijā

17 06 05*

būvmateriāli, kas satur azbestu

17 08

būvmateriāli uz ģipša bāzes

17 08 01*

būvmateriāli uz ģipša bāzes, kas piesārņoti ar bīstamām vielām

17 08 02

būvmateriāli uz ģipša bāzes, kas nav minēti 17 08 01. pozīcijā

17 09

citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi

17 09 01*

būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

17 09 02*

būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus (piemēram, hermētiķi, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus, sveķus saturoši grīdas segumi, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus, sintētiski materiāli, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus, kondensatori, kas satur polihlorbifenilus un polihlorterfenilus)

17 09 03*

citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tostarp jaukti atkritumi), kas satur bīstamas vielas

17 09 04

būvniecības un būvju nojaukšanas jauktie atkritumi, kas nav minēti 17 09 01., 17 09 02. un 17 09 03. pozīcijā

18

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES CILVĒKU UN DZĪVNIEKU VESELĪBAS APRŪPĒ UN/VAI AR TO SAISTĪTAJĀ ZINĀTNISKAJĀ IZPĒTĒ (IZŅEMOT VIRTUVES UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU ATKRITUMUS, KURU RAŠANĀS NAV TIEŠI SAISTĪTA AR VESELĪBAS APRŪPI)

18 01

dzemdniecības atkritumi, diagnostikā, cilvēku slimību ārstēšanā vai profilaksē radušies atkritumi

18 01 01

adatas un citi asi priekšmeti (izņemot 18 01 03. pozīcijā minētos)

18 01 02

ķermeņa daļas un orgāni, ieskaitot asins maisiņus un asins pagatavojumu rezerves (izņemot 18 01 03. pozīcijā minētos)

18 01 03*

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 01 04

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi)

18 01 06*

ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

18 01 07

ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 01 06. pozīcijā

18 01 08*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

18 01 09

zāles, kas nav minētas 18 01 08. pozīcijā

18 01 10*

amalgamas atkritumi no zobārstniecības

18 02

atkritumi, kas radušies dzīvnieku zinātniskajā izpētē, dzīvnieku slimību, diagnostikā, ārstēšanā vai profilaksē

18 02 01

adatas un citi asi priekšmeti (izņemot 18 02 02. pozīcijā minētos)

18 02 02*

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 02 03

atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās

18 02 05*

ķīmiskas vielas, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur

18 02 06

ķīmiskas vielas, kas nav minētas 18 02 05. pozīcijā

18 02 07*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

18 02 08

zāles, kas nav minētas 18 02 07. pozīcijā

19

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS IEKĀRTĀS, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS, DZERAMĀ ŪDENS UN TEHNISKAJĀM VAJADZĪBĀM LIETOJAMĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS IEKĀRTĀS

19 01

atkritumi, kas radušies atkritumu sadedzināšanā vai pirolīzē

19 01 02

melnie metāli, kas atdalīti no smagajiem pelniem

19 01 05*

gāzu attīrīšanā radušies filtrēšanas atlikumi

19 01 06*

gāzu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un citi ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

19 01 07*

gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

19 01 10*

dūmvadu gāzu attīrīšanai izmantotā aktīvā ogle

19 01 11*

smagie pelni un izdedži, kas satur bīstamas vielas

19 01 12

smagie pelni un izdedži, kas nav minēti 19 01 11. pozīcijā

19 01 13*

vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

19 01 14

vieglie pelni, kas nav minēti 19 01 13. pozīcijā

19 01 15*

sodrēji, kas satur bīstamas vielas

19 01 16

sodrēji, kas nav minēti 19 01 15. pozīcijā

19 01 17*

pirolīzē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 01 18

pirolīzē radušies atkritumi, kas nav minēti 19 01 17. pozīcijā

19 01 19

smiltis no virstošā slāņa

19 01 99

citur neminēti atkritumi

19 02

atkritumi, kas radušies atkritumu fizikāli ķīmiskajā apstrādē (ietverot hroma atdalīšanu, cianīdu atdalīšanu, neitralizāciju)

19 02 03

iepriekš sajaukti atkritumi, kas sastāv tikai no tādiem atkritumiem, kas nav bīstami

19 02 04*

iepriekš sajaukti atkritumi, starp kuriem ir vismaz viena veida bīstamie atkritumi

19 02 05*

nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas satur bīstamas vielas

19 02 06

nogulsnes no fizikāli ķīmiskās apstrādes, kas nav minētas 19 02 05. pozīcijā

19 02 07*

naftas produkti un koncentrāti, kas radušies atdalīšanā

19 02 08*

viegli uzliesmojoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

19 02 09*

viegli uzliesmojoši cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

19 02 10

viegli uzliesmojoši atkritumi, kas nav minēti 19 02 08. un 19 02 09. pozīcijā

19 02 11*

citi atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 02 99

citur neminēti atkritumi

19 03

stabilizēti/cietināti atkritumi

19 03 04*

daļēji stabilizēti atkritumi, kas klasificēti kā bīstami un kas nav 19 03 08. pozīcijā minētie atkritumi

19 03 05

stabilizēti atkritumi, kas nav minēti 19 03 04. pozīcijā

19 03 06*

cietināti atkritumi, kas apzīmēti kā bīstami

19 03 07

cietināti atkritumi, kas nav minēti 19 03 06. pozīcijā

19 03 08*

daļēji stabilizēts dzīvsudrabs

19 04

pārstikloti atkritumi un atkritumi, kas radušies pārstiklošanā

19 04 01

pārstikloti atkritumi

19 04 02*

vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmvadu gāzu attīrīšanā

19 04 03*

nepārstiklota cietā fāze

19 04 04

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas radušies pārstiklotu atkritumu dzesēšanā

19 05

atkritumi, kas radušies cieto atkritumu aerobā apstrādē

19 05 01

sadzīves atkritumu un tiem pielīdzināmo atkritumu nekompostētā frakcija

19 05 02

dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu nekompostētā frakcija

19 05 03

specifikācijām neatbilstīgs komposts

19 05 99

citur neminēti atkritumi

19 06

atkritumi, kas radušies atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 03

šķidrums, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 04

hidrolizāts, kas radies sadzīves atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 05

šķidrums, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 06

hidrolizāts, kas radies dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu anaerobā apstrādē

19 06 99

citur neminēti atkritumi

19 07

atkritumu poligonu filtrāts

19 07 02*

atkritumu poligonu filtrāts, kas satur bīstamas vielas

19 07 03

atkritumu poligonu filtrāts, kas nav minēts 19 07 02. pozīcijā

19 08

atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas nav minēti citur

19 08 01

atkritumi no sietiem

19 08 02

atkritumi no smilšu uztvērējiem

19 08 05

dūņas, kas radušās pilsētas notekūdeņu attīrīšanā

19 08 06*

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

19 08 07*

šķīdumi un dūņas, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā

19 08 08*

membrānu sistēmu atkritumi, kas satur smagos metālus

19 08 09

eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus

19 08 10*

eļļas/ūdens atdalīšanā radušies tauku un eļļas maisījumi, kas nav minēti 19 08 09. pozīcijā

19 08 11*

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās dūņas, kas satur bīstamas vielas

19 08 12

rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanā radušās dūņas, kas nav minētas 19 08 11. pozīcijā

19 08 13*

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās dūņas, kas satur bīstamas vielas

19 08 14

rūpniecisko notekūdeņu cita veida attīrīšanā radušās dūņas, kas nav minētas 19 08 13. pozīcijā

19 08 99

citur neminēti atkritumi

19 09

atkritumi, kas radušies dzeramā ūdens vai tehniskajām vajadzībām lietojamā ūdens sagatavošanā

19 09 01

cietie atkritumi, kas radušies primārajā filtrācijā un sijāšanā

19 09 02

nogulsnes, kas radušās ūdens dzidrināšanā

19 09 03

nogulsnes, kas radušās ogļskābās gāzes atdalīšanā

19 09 04

izlietota aktīvā ogle

19 09 05

piesātināti vai izlietoti jonu apmaiņas sveķi

19 09 06

šķīdumi un nogulsnes, kas radušās jonu apmaiņas sveķu reģenerācijā

19 09 99

citur neminēti atkritumi

19 10

atkritumi, kas radušies metālus saturošu atkritumu sasmalcināšanā

19 10 01

dzelzs un tērauda atkritumi

19 10 02

krāsaino metālu atkritumi

19 10 03*

vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas satur bīstamas vielas

19 10 04

vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas nav minēti 19 10 03. pozīcijā

19 10 05*

citas frakcijas, kas satur bīstamas vielas

19 10 06

citas frakcijas, kas nav minētas 19 10 05. pozīcijā

19 11

atkritumi, kas radušies naftas produktu reģenerācijā

19 11 01*

izlietoti filtrmāli

19 11 02*

skābais gudrons

19 11 03*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi

19 11 04*

atkritumi, kas radušies pēc kurināmā apstrādes ar sārmiem

19 11 05*

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas satur bīstamas vielas

19 11 06

notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas nav minētas 19 11 05. pozīcijā

19 11 07*

dūmvadu gāzu attīrīšanā radušies atkritumi

19 11 99

citur neminēti atkritumi

19 12

atkritumi, kas radušies atkritumu mehāniskā apstrādē (piemēram, šķirošana, smalcināšana, presēšana, granulēšana) un kas nav minēti citur

19 12 01

papīrs un kartons

19 12 02

melnie metāli

19 12 03

krāsainie metāli

19 12 04

plastmasa un kaučuks

19 12 05

stikls

19 12 06*

koksne, kas satur bīstamas vielas

19 12 07

koksne, kas nav minēta 19 12 06. pozīcijā

19 12 08

tekstilizstrādājumi

19 12 09

minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)

19 12 10

uzliesmojoši atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)

19 12 11*

citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri satur bīstamas vielas

19 12 12

citi atkritumi (ieskaitot materiālu maisījumus), kas radušies tādu atkritumu mehāniskā apstrādē, kuri nav minēti 19 12 11. pozīcijā

19 13

augsnes un gruntsūdeņu attīrīšanā radušies atkritumi

19 13 01*

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19 13 02

augsnes attīrīšanā radušies cietie atkritumi, kas nav minēti 19 13 01. pozīcijā

19 13 03*

augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 13 04

augsnes attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 03. pozīcijā

19 13 05*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

19 13 06

gruntsūdeņu attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 19 13 05. pozīcijā

19 13 07*

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas satur bīstamas vielas

19 13 08

gruntsūdeņu attīrīšanā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi un ūdeni saturoši koncentrāti, kas nav minēti 19 13 07. pozīcijā

20

SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJSAIMNIECĪBU ATKRITUMI UN TIEM LĪDZĪGI TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU ATKRITUMI) UN ATSEVIŠĶI SAVĀKTIE ATKRITUMU VEIDI

20 01

atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 15 01. pozīcijā minētās)

20 01 01

papīrs un kartons

20 01 02

stikls

20 01 08

bioloģiski noārdāmi virtuves un ēdnīcu atkritumi

20 01 10

apģērbs

20 01 11

tekstilizstrādājumi

20 01 13*

šķīdinātāji

20 01 14*

skābes

20 01 15*

sārmi

20 01 17*

fotorūpniecībā izmantotās ķīmiskās vielas

20 01 19*

pesticīdi

20 01 21*

luminiscences spuldzes un citi atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

20 01 23*

nederīgas iekārtas, kas satur hlorfluorogļūdeņražus

20 01 25

pārtikas eļļas un tauki

20 01 26*

eļļas un tauki, kas nav minēti 20 01 25. pozīcijā

20 01 27*

krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamas vielas

20 01 28

krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27. pozīcijā

20 01 29*

mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas

20 01 30

mazgāšanas līdzekļi, kas nav minēti 20 01 29. pozīcijā

20 01 31*

citotoksiskas un citostatiskas zāles

20 01 32

zāles, kas nav minētas 20 01 31. pozīcijā

20 01 33*

baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01., 16 06 02. vai 16 06 03. pozīcijā, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas

20 01 34

baterijas un akumulatori, kas nav minēti 20 01 33. pozīcijā

20 01 35*

nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21. un 20 01 23. pozīcijā un kas satur bīstamas detaļas (3)

20 01 36

nederīgas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas nav minētas 20 01 21., 20 01 23. un 20 01 35. pozīcijā

20 01 37*

koksne, kas satur bīstamas vielas

20 01 38

koksne, kas nav minēta 20 01 37. pozīcijā

20 01 39

plastmasa

20 01 40

metāli

20 01 41

atkritumi, kas radušies skursteņu tīrīšanā

20 01 99

citas atkritumu daļas, kas nav minētas citur

20 02

dārzu un parku atkritumi (ieskaitot kapsētu atkritumus)

20 02 01

bioloģiski noārdāmi atkritumi

20 02 02

augsne un akmeņi

20 02 03

citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi

20 03

citi sadzīves atkritumi

20 03 01

jaukti sadzīves atkritumi

20 03 02

tirgus atkritumi

20 03 03

ielu tīrīšanas atkritumi

20 03 04

septisko tvertņu dūņas

20 03 06

atkritumi, kas radušies kanalizācijas tīrīšanā

20 03 07

lielgabarīta atkritumi

20 03 99

citur neminēti sadzīves atkritumi”


(1)  Ar zvaigznīti apzīmētos atkritumus uzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK. Identificējot atkritumus šajā sarakstā, jāievēro Lēmuma 2000/532/EK pielikuma iedaļas “definīcijas”, “novērtēšana un klasifikācija” un “atkritumu saraksts”.

(2)  Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajām detaļām var būt arī 16 06. pozīcijā minētie akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami; dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no katodu staru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u. c.

(3)  Starp elektrisko un elektronisko ierīču bīstamajām detaļām var būt arī 16 06. pozīcijā minētie akumulatori un baterijas, kas klasificēti kā bīstami; dzīvsudraba releji, stikla atkritumi no katodu staru lampām, citu veidu aktivēta stikla atkritumi u. c.


Top