Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1828

Padomes Regula (ES) 2015/1828 (2015. gada 12. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 266, 13.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1828/oj

13.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/1


PADOMES REGULA (ES) 2015/1828

(2015. gada 12. oktobris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2) īsteno vairumu pasākumu, kas paredzēti Lēmumā 2013/255/KĀDP.

(2)

Padome 2015. gada 12. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1836 (3), ar kuru groza Lēmumu 2013/255/KĀDP. Ar Lēmumu (KĀDP) 2015/1836 nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem personas, vienības un struktūras iekļauj minētā lēmuma I un II pielikuma sarakstos. Iemesli iekļaušanai minētajos sarakstos ir sniegti Lēmuma (KĀDP) 2015/1836 un Lēmuma 2013/255/KĀDP apsvērumos.

(3)

Aktīvu iesaldēšanas pasākumi ietilpst Līguma darbības jomā, un – jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, – ir nepieciešama Savienības līmeņa darbība šo pasākumu īstenošanai.

(4)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 36/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 36/2012 groza šādi:

1)

regulas 15. pantā pievieno šādus punktus:

“1.a   Sarakstā, kas sniegts II pielikumā, iekļauj arī fiziskas vai juridiskas personas, vienības un struktūras, kuras Padome saskaņā ar Padomes Lēmuma 2013/255/KĀDP (4) 28. panta 2. punktu identificējusi kā piederīgas vienai no šādām kategorijām

a)

vadošie uzņēmēji, kas darbojas Sīrijā;

b)

Assad ģimenes vai Makhlouf ģimenes locekļi;

c)

Sīrijas valdības locekļi, kas ir pie varas pēc 2011. gada maija;

d)

Sīrijas bruņoto spēku locekļi pulkveža pakāpē vai tai pielīdzināmā vai augstākā pakāpē, kuri ir amatā pēc 2011. gada maija;

e)

Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestu locekļi, kuri ir amatā pēc 2011. gada maija;

f)

ar režīmu saistītās milicijas locekļi;

g)

personas, vienības, daļas, aģentūras, struktūras vai iestādes, kuras darbojas ķīmisko ierīču izplatīšanas nozarē;

un fiziskas vai juridiskas personas un vienības, kas ir ar tām saistītas un kurām nepiemēro šīs regulas 21. pantu.

1.b   Personas, vienības un struktūras, kas pieder pie vienas no 1.a punktā minētajām kategorijām, neietver vai nesaglabā personu, vienību un struktūru sarakstā, kas sniegts II pielikumā, ja ir pietiekama informācija, ka tās nav vai vairs nav saistītas ar režīmu vai neietekmē to, vai nerada reālu apiešanas risku.

(4)  Padomes Lēmums 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.).”;"

2)

regulas 32.panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Padome savu lēmumu par 1. punktā minēto iekļaušanu sarakstā, tostarp tās pamatojumu, paziņo attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt savus apsvērumus. Jo īpaši, ja persona, vienība vai struktūra ir ietverta II pielikumā sniegtajā sarakstā, pamatojot ar to, ka tās pieder pie vienas no personu, vienību vai struktūru kategorijām, kas noteiktas 15. panta 1.a punktā, persona, vienība vai struktūra var iesniegt pierādījumus un apsvērumus, kāpēc tās uzskata, ka to iekļaušana nav pamatota, kaut tās pieder pie šādas kategorijas.”;

3)

II pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

To fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts, kas minētas 14. pantā, 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 15. panta 1.a punktā”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2015. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1836 (2015. gada 12. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 75. lappusi).


Top