Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1748 (2015. gada 30. septembris) par atkāpšanos attiecībā uz 2015. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 256/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1748

(2015. gada 30. septembris)

par atkāpšanos attiecībā uz 2015. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 75. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešajai daļai no 16. oktobra līdz 30. novembrim dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt līdz 50 % tiešo maksājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (2) un līdz 75 % platībatkarīgā un ar dzīvniekiem saistītā atbalsta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (3).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkts nosaka, ka 1. punktā minētos maksājumus, ieskaitot tiešo maksājumu avansa maksājumus, neizdara, kamēr nav pabeigtas administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas, kas jāveic saskaņā ar minētās regulas 74. pantu. Toties lauku attīstības platībatkarīgajos un ar dzīvniekiem saistītajos atbalsta pasākumos Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkts ļauj izmaksāt avansu tad, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes saskaņā ar minētās regulas 59. panta 1. punktu.

(3)

Skarbā ekonomiskā situācija dažās lauksaimniecības nozarēs, it īpaši piena produktu tirgū, atbalsta saņēmējiem ir radījusi pamatīgas finansiālas grūtības un naudas plūsmas problēmas. Šī situācija iekritusi pirmajā gadā, kad tiek īstenotas jaunās tiešo maksājumu shēmas. Shēmu iedzīvināšanā dalībvalstīm bijušas grūtības, tāpēc ievilkusies vienotā pieteikuma, atbalsta pieteikumu un maksājuma pieprasījumu, maksājumtiesību pieteikumu un maksājumtiesību vērtības palielināšanas pieteikumu administrēšana saskaņā ar pamata maksājuma shēmu. Līdz ar to paredzams, ka vajadzīgās pārbaudes tiks pabeigtas vēlāk nekā parasti un aizkavēsies maksājumi atbalsta saņēmējiem.

(4)

Ņemot vērā šā apstākļu kopuma izņēmuma raksturu un tā izraisītās finansiālās grūtības atbalsta saņēmējiem, šīs grūtības ir jāsamazina, dodot atbalsta saņēmējiem iespēju absorbēt zaudējumus līdz brīdim, kad tiks panākta tirgu stabilizēšanās.

(5)

Tāpēc ir pamats atkāpties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas, ļaujot dalībvalstīm izmaksāt saņēmējiem augstāku avansu par 2015. pieprasījumu gadu.

(6)

Princips tiešos maksājumus izdarīt tikai pēc visu administratīvo pārbaužu un pārbaužu uz vietas pabeigšanas vieš pārliecību par integrētās administrācijas un kontroles sistēmas pamatīgumu. Tomēr, ņemot vērā atbalsta saņēmēju piedzīvotās grūtības, attiecībā uz 2015. pieprasījumu gadu izņēmuma kārtā ir jāatkāpjas no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkta pirmās daļas, ļaujot tiešo maksājumu avansus izmaksāt pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (4) 28. un 29. pantā noteikto administratīvo pārbaužu pabeigšanas. Tāda atkāpe gan nekādi nedrīkst kaitēt pareizai finanšu pārvaldībai un prasībai pēc pietiekama apstiprinājuma. Tādēļ dalībvalstīm, kuras izmanto minēto atkāpi, ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka nenotiek pārmaksāšana un nepamatoti izmaksātas summas tiek ātri un faktiski atgūtas. Turklāt atkāpes izmantošana ir jāietver pārvaldības ticamības deklarācijā par 2016. finanšu gadu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

(7)

Ņemot vērā lielās finansiālās grūtības, kādās patlaban ir atbalsta saņēmēji, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas, Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas un Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas, par 2015. pieprasījumu gadu dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt līdz 70 % no tiešajiem maksājumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā, un līdz 85 % lauku attīstības atbalsta, uz ko norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 67. panta 2. punktā.

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkta pirmās daļas, par 2015. pieprasījumu gadu dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt tiešos maksājumus, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes, uz kurām norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 74. pantā.

3. pants

Dalībvalstīm, kuras piemēro šās regulas 2. pantu, pārvaldības ticamības deklarācijā, kas prasīta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā, par 2016. finanšu gadu ir jābūt apstiprinājumam, ka ir novērsta pārmaksāšana atbalsta saņēmējiem un ir ātri un faktiski atgūtas nepamatoti izmaksātās summas, pamatojoties uz visas nepieciešamās informācijas pārbaudi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).


Top