EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1516

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1516 (2015. gada 10. jūnijs), ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 nosaka vienotu likmi pētniecības, attīstības un inovācijas nozares darbībām, kuras finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

OJ L 239, 15.9.2015, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1516/oj

15.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/65


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1516

(2015. gada 10. jūnijs),

ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 nosaka vienotu likmi pētniecības, attīstības un inovācijas nozares darbībām, kuras finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 61. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantu no darbībām gūtie ienākumi ir jāņem vērā, kad tiek aprēķināts publiskais ieguldījums.

(2)

Regula (ES) Nr. 1303/2013 paredz, ka pētniecības, attīstības un inovācijas nozares darbībām ir jāpiemēro vienotas likmes ienākumu procentuālā daļa, neaprēķinot diskontētos neto ienākumus.

(3)

Pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, vienotajai likmei, ko piemēro neto ienākumiem, kas gūti pētniecības, attīstības un inovācijas nozarē, vajadzētu būt 20 %, lai izvairītos no pārāk liela finansējuma piešķiršanas un tirgus kropļošanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula paredz vienotu likmi, ko piemēro darbībām pētniecības, attīstības un inovācijas nozarē, lai laikus noteiktu potenciālos neto ienākumus no šādām darbībām un varētu noteikt darbību atbilstīgos izdevumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. panta 2. punktu.

2. pants

Lai piemērotu vienotas likmes neto ienākumu procentuālo daļu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā, darbībām pētniecības, attīstības un inovācijas nozarē nosaka 20 % vienoto likmi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.


Top