Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Komisijas Regula (ES) 2015/1221 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu groza, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/10


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1221

(2015. gada 24. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu groza, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1), un jo īpaši tās 37. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļā ietverti divi bīstamo vielu harmonizētās klasifikācijas un marķējuma saraksti. 3.1. tabulā iekļauta bīstamo vielu harmonizētā klasifikācija un marķējums, kuru pamatā ir Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikuma 2. līdz 5. daļā izklāstītie kritēriji. Savukārt 3.2. tabulā iekļauta bīstamo vielu harmonizētā klasifikācija un marķējums, kuru pamatā ir Padomes Direktīvas 67/548/EEK (2) VI pielikumā izklāstītie kritēriji.

(2)

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. pantu ir iesniegti priekšlikumi par atsevišķu vielu harmonizētās klasifikācijas un marķējuma ieviešanu vai atjaunināšanu. Pamatojoties uz ECHA Riska novērtēšanas komitejas (RAC) sagatavotajiem atzinumiem par šiem priekšlikumiem, kā arī uz saņemtajiem iesaistīto personu komentāriem, ir lietderīgi grozīt minētās regulas VI pielikumu, lai tajā iekļautu vai atjauninātu atsevišķu vielu klasifikāciju un marķējumu.

(3)

Attiecībā uz vielu “… % slāpekļskābe” (EK numurs 231-714-2) ir kļuvuši pieejami jauni zinātniskie dati par bīstamības klasi “akūta toksicitāte”, un tie liecina, ka vielas klasificēšana šajā bīstamības klasē, kā ieteikts RAC atzinumā, kura pamatā ir vecāki dati, var nebūt piemērota. Tāpēc šī bīstamības klase nebūtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā tik ilgi, līdz RAC nebūs sniegusi atzinumu saskaņā ar jauno informāciju, savukārt būtu jāiekļauj visas pārējās klases, uz kurām attiecas iepriekšējais atzinums.

(4)

Attiecībā uz vielu “fenols, dodecil-, sazarotas virknes” (EK numurs 310-154-3) RAC patlaban turpinās jauna atzinuma pieņemšana par konkrētajiem koncentrācijas limitiem, kas piemērojami bīstamības klasei “toksisks reproduktīvajai sistēmai”. Tāpēc līdz atzinuma galīgai pieņemšanai šī bīstamības klase nebūtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā.

(5)

Atbilstība jaunajai harmonizētajai klasifikācijai nebūtu jāprasa uzreiz, jo piegādātājiem būs vajadzīgs zināms laiks, lai pielāgotu vielu un maisījumu marķējumu un iepakojumu jaunajai klasifikācijai un izpārdotu esošos krājumus. Turklāt piegādātājiem būs vajadzīgs zināms laiks, lai izpildītu no jaunās harmonizētās klasifikācijas izrietošos reģistrācijas pienākumus attiecībā uz 1A un 1B kategorijas (3.1. tabula) un 1. un 2. kategorijas (3.2. tabula) vielām, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, kā arī attiecībā uz vielām, kuras klasificētas kā ļoti toksiskas ūdens organismiem un kuru ietekme ūdens vidē var būt ilglaicīga, un jo īpaši tos pienākumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (3) 23. pantā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 pārejas noteikumiem, kas ļauj jaunos noteikumus brīvprātīgi piemērot agrāk, piegādātājiem vajadzētu būt iespējai brīvprātīgi izmantot jauno harmonizēto klasifikāciju un attiecīgi pielāgot marķējumu un iepakojumu jau pirms termiņa, līdz kuram jānodrošina atbilstība.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Atkāpjoties no 3. panta 2. punkta, harmonizēto klasifikāciju, kas norādīta šīs regulas pielikumā, drīkst piemērot pirms dienas, kas minēta 3. panta 2. punktā.

3. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Attiecībā uz vielām un maisījumiem šīs regulas 1. pantu piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(2)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļu groza šādi:

1)

daļas 3.1. tabulu groza šādi:

a)

ierakstus, kas attiecas uz indeksa numuriem 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X un 613-149-00-7, aizstāj ar šādiem:

Indeksa Nr.

Starptautiskā ķīmiskā identifikācija

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficients

Piezīmes

Bīstamības klases un kategorijas kodi

Bīstamības apzīmējuma kodi

Piktogramma, signālvārda kodi

Bīstamības apzīmējuma kodi

Papildu bīstamības apzīmējuma kodi

007-004-00-1

… % slāpekļskābe

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

kalcija fosfīds; trikalcija difosfīds

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

gallija arsenīds

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (respiratorā un hematopoētiskā sistēma)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (respiratorā un hematopoētiskā sistēma)

 

 

 

050-008-00-3

tributilalvas savienojumi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksibutāns

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazols (ISO); 1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ols

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoksaflutols (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il α,α,α-trifluor-2-mezil-p-toluil ketons

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

nonānskābe

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalils (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)etil]-1H-imidazols

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorfs (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolīns

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (aknas)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (aknas)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazols (ISO); 5-etoksi-3-trihlormetil-1,2,4-tiadiazols

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

piridabēns (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-hlorpiridazīn-3(2H)-ons

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

ievērojot ierakstu secību, 3.1. tabulā iekļauj šādus ierakstus:

Indeksa Nr.

Starptautiskā ķīmiskā identifikācija

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficients

Piezīmes

Bīstamības klases un kategorijas kodi

Bīstamības apzīmējuma kodi

Piktogramma, signālvārda kodi

Bīstamības apzīmējuma kodi

Papildu bīstamības apzīmējuma kodi

019-003-00-3

kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

fenols, dodecil-, sazarotas virknes [1];

fenols, 2-dodecil-, sazarotas virknes;

fenols, 3-dodecil-, sazarotas virknes;

fenols, 4-dodecil-, sazarotas virknes;

fenols, (tetrapropenil) atvasinājumi [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvons (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-ons; [1]

d-karvons; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-ons; [2]

l-karvons; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-ons [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrions (ISO); 2-{2-hlor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoksi)metil]benzoil}cikloheksān-1,3-dions

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (acis, nieres, aknas)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (acis, nieres, aknas)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etils (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-hlor-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoāts

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (nieres)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (nieres)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

oktānskābe

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

dekānskābe

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-benzoldikarboksilskābe, diheksilesteris, sazarotas un lineāras virknes

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramats (ISO); (5 s,8 s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspir[4,5]dec-3-en-4-il etilkarbonāts

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorfacetāts; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolīn-4-acetāts

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (aknas)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (aknas)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpiroksimāts (ISO); terc-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilēn]amino}oksi)metil]benzoāts

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

triflusulfuronmetils; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoāts

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazāts (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazīnkarboksilāts

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazols

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacils (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidīn-2,4(3H,5H)-dions

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamīds (ISO); 2-(4-hlorfenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamīds

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulams (ISO); N-(2,6-dihlor-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidīn-2-sulfonamīds

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (acis, nieres)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (acis, nieres)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetēnamīds-P (ISO); 2-hlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamīds

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamīds (ISO); N-(ciānmetil)-4-(trifluormetil)piridīn-3-karboksamīds

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflors (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfanilidēn]ciānamīds

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

daļas 3.2. tabulu groza šādi:

a)

ierakstus, kas attiecas uz indeksa numuriem 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X un 613-149-00-7, aizstāj ar šādiem:

Indeksa Nr.

Starptautiskā ķīmiskā identifikācija

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Robežkoncentrācijas

Piezīmes

007-004-00-1

… % slāpekļskābe

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

kalcija fosfīds; trikalcija difosfīds

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

gallija arsenīds

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

tributilalvas savienojumi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksibutāns

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonazols (ISO); 1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ols

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoksaflutols (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il α, α,α-trifluor-2-mezil-p-tolilketons

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

nonānskābe

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalils (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)etil]-1H-imidazols

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorfs (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolīns

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazols (ISO); 5-etoksi-3-trihlormetil-1,2,4-tiadiazols

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

piridabēns (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-hlorpiridazīn-3(2H)-ons

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

ievērojot ierakstu secību, 3.2. tabulā iekļauj šādus ierakstus:

Indeksa Nr.

Starptautiskā ķīmiskā identifikācija

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Robežkoncentrācijas

Piezīmes

019-003-00-3

kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

fenols, dodecil-, sazarotas virknes [1];

fenols, 2-dodecil-, sazarotas virknes;

fenols, 3-dodecil-, sazarotas virknes;

fenols, 4-dodecil-, sazarotas virknes;

fenols, (tetrapropenil) atvasinājumi [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvons (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-ons; [1]

d-karvons; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-ons; [2]

l-karvons; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-ons [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrions (ISO); 2-{2-hlor-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoretoksi)metil]benzoil}cikloheksān-1,3-dions

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etils (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-hlor-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoāts

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

oktānskābe

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

dekānskābe

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-benzoldikarboksilskābe, diheksilesteris, sazarotas un lineāras virknes

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramats (ISO); (5 s,8 s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspir[4,5]dec-3-en-4-il etilkarbonāts

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorfacetāts; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolīn-4-acetāts

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpiroksimāts (ISO); terc-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilēn]amino}oksi)metil]benzoāts

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

triflusulfuronmetils; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoāts

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazāts (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il)hidrazīnkarboksilāts

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazols

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacils (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidīn-2,4(3H,5H)-dions

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamīds (ISO); 2-(4-hlorfenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamīds

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulams (ISO); N-(2,6-dihlor-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidīn-2-sulfonamīds

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetēnamīds-P (ISO); 2-hlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamīds

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamīds (ISO); N-(ciānmetil)-4-(trifluormetil)piridīn-3-karboksamīds

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflors (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfanilidēn]ciānamīds

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top