EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1076

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1076 (2015. gada 28. aprīlis), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

OJ L 175, 4.7.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1076/oj

4.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1076

(2015. gada 28. aprīlis),

kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 63. panta 4. punktu un 64. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 63. panta 1. punktā ir noteikts, ka saistībā ar publiskā un privātā sektora partnerības (“PPP”) darbību atbalsta saņēmējs var būt struktūra, uz ko attiecas kādas dalībvalsts privāttiesības (“privātā sektora partneris”). Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 63. panta 3. punktu privātā sektora partneri, kas izraudzīts darbības īstenošanai, kā atbalsta saņēmēju īstenošanas laikā var aizstāt, ja to prasa PPP noteikumi vai noteikumi finansēšanas nolīgumā starp privātā sektora partneri un finanšu iestādi, kura darbību līdzfinansē.

(2)

Lai precizētu partneru pienākumu kopumu saistībā ar PPP darbību, ir nepieciešami papildu noteikumi par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un par attiecīgajiem pienākumiem.

(3)

Ja atbalsta saņēmēju aizstāj PPP darbībā, ko finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, ir jānodrošina, ka pēc aizstāšanas jaunais partneris vai struktūra nodrošina vismaz tādu pašu pakalpojumu ar tādu pašu kvalitātes standartu minimumu, kāds bijis noteikts sākotnējā PPP nolīgumā.

(4)

Attiecībā uz PPP darbībām, kurās dotācijas saņēmējs ir publisko tiesību subjekts, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 64. panta 1. punktā ir izklāstīti nosacījumi, ar kuriem izdevumus, kas radušies privātā sektora partnerim un ko tas samaksājis, var uzskatīt par tādiem, kas radušies atbalsta saņēmējam un ko tas samaksājis. Minētās regulas 64. panta 2. punktā noteikts, ka tādu izdevumu maksājumi izdarāmi darījuma kontā, kas atvērts uz atbalsta saņēmēja vārda.

(5)

Ir jānosaka PPP nolīgumā iekļaujamās minimālās prasības, kas nepieciešamas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 64. panta 1. punkta piemērošanai, ieskaitot noteikumus, kas attiecas uz PPP nolīguma izbeigšanu un nodrošina pietiekamas revīzijas liecības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Noteikumi par atbalsta saņēmēja aizstāšanu PPP darbībās, ko finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 63. panta 4. punkts)

1. pants

Privātā sektora partnera aizstāšanas papildu nosacījumi

Aizstājot privātā sektora partneri vai publisko tiesību subjektu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 63. panta 3. punktā (“partneris vai subjekts”), ievēro šādus papildu nosacījumus:

a)

partneris vai subjekts spēj nodrošināt vismaz tādu pakalpojumu, ieskaitot vismaz kvalitātes standartu minimumu, kāds noteikts publiskā un privātā sektora partnerības (“PPP”) nolīgumā;

b)

partneris vai subjekts ir piekritis uzņemties atbalsta saņēmēja tiesības un pienākumus saistībā ar atbalstu PPP darbībām no dienas, kad vadošajai iestādei ir paziņots par aizvietošanas priekšlikumu.

2. pants

Priekšlikums aizstāt privātā sektora partneri

1.   Priekšlikumu aizstāt privātā sektora partneri kā atbalsta saņēmēju partneris vai subjekts piesūta vadošajai iestādei viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums aizstāt privātā sektora partneri.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā priekšlikumā ietilpst:

a)

PPP nolīguma vai privātā sektora partnera un darbības līdzfinansētājas finanšu iestādes finansēšanas nolīguma noteikumi, kas prasa aizstāšanu;

b)

pierādījums, ka partneris vai subjekts atbilst šīs regulas 1. panta nosacījumiem, un pierādījums, ka tas izpilda un uzņemas visus attiecīgos atbalsta saņēmēja pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013;

c)

pierādījums, ka partnerim vai subjektam ir izsniegts sākotnējā atbalsta nolīgums un tā grozījumi, ja tādi izdarīti.

3. pants

Privātā sektora partnera aizstāšanas apstiprināšana

Viena mēneša laikā pēc 2. pantā minētā priekšlikuma saņemšanas, ar noteikumu, ka partneris vai subjekts izpilda un uzņemas visus attiecīgos atbalsta saņēmēja pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un atbilst šās regulas 1. panta nosacījumiem, vadošā iestāde:

a)

reģistrē partneri vai subjektu par atbalsta saņēmēju no dienas, kas minēta šīs regulas 1. panta b) punktā;

b)

dara partnerim vai subjektam zināmu atlikušo no ESI fondiem pieejamo atbalsta summu.

II NODAĻA

Eiropas strukturālo un investīciju fondu finansētajos PPP nolīgumos iekļaujamās minimālās prasības

(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 64. panta 4. punkts)

4. pants

Darījuma konts

Saistībā ar darījuma kontu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 64. panta 2. punktā, PPP nolīgumā ir šādas prasības:

a)

attiecīgā gadījumā – atlases kritēriji finanšu iestādei, kurā atver darījuma kontu, ieskaitot prasības, kas attiecas uz tās kredītspēju;

b)

nosacījumi, ar kuriem var izdarīt maksājumus no darījumu konta;

c)

noteikums par to, vai publisko tiesību subjekts, kas ir atbalsta saņēmējs, var darījuma kontu izmantot par nodrošinājumu savu vai privātā sektora partnera pienākumu izpildei saskaņā ar PPP nolīgumu;

d)

darījumu konta turētāja pienākums vadošo iestādi pēc tās rakstiska pieprasījuma informēt par izmaksāto darījuma konta naudas līdzekļu apjomu un darījuma konta bilanci;

e)

noteikumi par to, kā izmaksājami darījuma kontā atlikušie līdzekļi, ja darījuma kontu slēdz PPP nolīguma izbeigšanas dēļ.

5. pants

Ziņošana un revīzijas liecības

1.   PPP nolīgumā iekļauj noteikumus par ziņošanas un dokumentu glabāšanas mehānisma izveidi. Šajā mehānismā ietilpst tie paši ziņošanas un dokumentu saglabāšanas pienākumi, kas ir atbalsta saņēmējam, kuram rodas izdevumi un kurš pats samaksā izdevumus, kas ir atbilstīgi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. pantu.

2.   PPP nolīgumā ietilpst procedūras, kas nodrošina pietiekamas revīzijas liecības, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 (2) 25. pantā. Proti, minētās procedūras ļauj salīdzināt privātā sektora partnerim darbības īstenošanā radušos un tā samaksātos maksājumus ar izdevumiem, ko atbalsta saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (OV L 138, 13.5.2014., 5. lpp.).


Top