Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1011

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1011 (2015. gada 24. aprīlis), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/oj

27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/12


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1011

(2015. gada 24. aprīlis),

ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (1) un jo īpaši tās 3. panta 8. punktu, 8. panta 3. punktu un 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta trešo daļu, 7. panta 1. punkta trešo daļu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 2. punkta otro daļu, 11. panta 1. un 3. punktu, 19. pantu un 32. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1277/2005 (3) paredzēti īstenošanas noteikumi Regulai (EK) Nr. 273/2004 un Regulai (EK) Nr. 111/2005 narkotisko vielu prekursoru jomā. Gan Regula (EK) Nr. 273/2004, gan Regula (EK) Nr. 111/2005 tika grozītas pēc Regulas (EK) Nr. 1277/2005 pieņemšanas, lai iekļautu pilnvarojumus pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus saskaņā ar Līguma 290. un 291. pantu. Tādēļ jaunie noteikumi būtu jāpieņem saskaņā ar jaunajām pilnvarām.

(2)

Kaut arī Regula (EK) Nr. 273/2004 attiecas uz iekšzemes tirdzniecību un Regula (EK) Nr. 111/2005 attiecas uz starptautisko tirdzniecību, daudzi noteikumi ir kopīgi abām šīm regulām. Lai nodrošinātu saskaņotību, ir pamatoti pieņemt vienu deleģēto aktu attiecībā uz abām šīm regulām.

(3)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un šīs regulas noteikumu saskaņotu īstenošanu, ir nepieciešams definēt jēdzienu “uzņēmuma telpas”.

(4)

Licences un reģistrācijas, kas ir vajadzīgas uzņēmējiem, kuri vēlas veikt darbības, kas ietver konkrētas vielas (narkotiku prekursori), ko var izmantot nelikumīgai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai, būtu jāpiešķir tikai uzticamiem uzņēmējiem, kas tās pieprasa. Šiem uzņēmējiem ir jābūt veikušiem pienācīgus pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgo narkotisko vielu prekursoru droša apstrāde un glabāšana, un tiem ir jābūt ieceltai identificējamai atbildīgai amatpersonai, kas spēj nodrošināt, ka darbības saistībā ar šīm vielām notiek saskaņā ar atbilstošajām tiesību normām.

(5)

Daži uzņēmēji, kas rīkojas ar narkotisko vielu prekursoriem medicīniskam lietojumam, piemēram, aptiekas un veterinārās ārstniecības iestādes, varētu tikt atbrīvoti no prasības par licenci vai reģistrāciju, lai tie varētu veikt darbības saistībā ar šādām vielām. To pašu varētu attiecināt uz dažām valsts iestādēm.

(6)

Uzņēmējiem, kuri veic darbības saistībā ar narkotisko vielu prekursoriem, kas nav paredzēti Savienības tirgum, bet ir ievesti Savienības muitas teritorijā, būtu jāsniedz informācija, kas apliecina, ka minēto vielu eksports tika veikts saskaņā ar attiecīgām starptautiskām konvencijām, lai pierādītu attiecīgā darījuma nolūku likumību.

(7)

Uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu jāsniedz konkrēta pamatinformācija par darbībām, ko tie veikuši, lai atvieglotu uzraudzību, ko kompetentās iestādes īsteno attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību.

(8)

Lai samazinātu konkrētu narkotisko vielu prekursoru novirzīšanas risku, pirms to eksportēšanas būtu jāsniedz pirmseksporta paziņojums un būtu jāsaņem eksporta atļauja.

(9)

Saraksti, kuros ir norādītas trešās valstis, kas ir galamērķa valstis Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 2. un 3. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu eksportam, tiek bieži mainīti. Lai minētos sarakstus varētu ātri atjaunināt saskaņā ar kritērijiem, kuri šiem sarakstiem noteikti šajā regulā, šie saraksti būtu jāpublicē Komisijas tīmekļa vietnē.

(10)

Lai mazinātu administratīvo slogu noteiktu narkotisko vielu prekursoru kategoriju tirdzniecībai, būtu jāievieš vienkāršota procedūra pirmseksporta paziņojumam un eksporta atļaujai.

(11)

Lai uzlabotu uzraudzības pasākumu īstenošanas saskaņošanu, dalībvalstīm ir lietderīgi regulāri sniegt Komisijai informāciju par sagrābtajiem vai aizturētajiem narkotisko vielu prekursoriem.

(12)

Lai nodrošinātu konsekvenci, likumdošanas saskaņotību un juridisko noteiktību, šī deleģētā regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, kad sāk piemērot minēto īstenošanas regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti nosacījumi licenču piešķiršanai un reģistrāciju veikšanai; noteikti gadījumi, kad licence vai reģistrācija nav vajadzīga; paredzēti kritēriji, lai pierādītu darījuma nolūka likumību; noteikta informācija, kas vajadzīga tirdzniecības uzraudzībai; paredzēti nosacījumi, lai noteiktu galamērķa valstu sarakstus attiecībā uz 2. un 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportu; noteikti kritēriji, lai noteiktu vienkāršotas procedūras attiecībā uz pirmseksporta paziņojumiem un eksporta atļaujām; un precizētas prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama par uzraudzības pasākumu īstenošanu attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā jēdziens “uzņēmumu telpas” nozīmē ēku(-as) kopā ar zemi, ko uzņēmējs aizņem katrā šim nolūkam paredzētā vietā.

3. pants

Licenču piešķiršanas nosacījumi

1.   Lai iegūtu licenci saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktu, uzņēmējs ieceļ amatpersonu, kas atbild par minētās regulas pielikuma 1. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu tirdzniecību, dara kompetentajai iestādei zināmu minētās amatpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju un nekavējoties tai ziņo par jebkādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai imports, eksports vai starpniecības darbības norisinātos saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām, un tā ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmēju un pieņemt lēmumus šā uzdevuma veikšanai.

2.   Attiecīgais uzņēmējs atbilst visām turpmāk minētajām prasībām un nosacījumiem:

a)

uzņēmējs veic atbilstošus pasākumus pret Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikuma 1. kategorijā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā uzskaitīto klasificētu vielu neatļautu izņemšanu no uzglabāšanas vietām, klasificēto vielu ražošanu, izgatavošanu un apstrādi un nodrošina uzņēmuma telpas;

b)

uzņēmējs iesniedz pieteikumu, kas ietver šādu informāciju:

i)

pieteikuma iesniedzēja pilns vārds un uzvārds/nosaukums, adrese, tālruņa un/vai faksa numurs, un e-pasta adrese;

ii)

atbildīgās amatpersonas pilns vārds un uzvārds un kontaktinformācija;

iii)

atbildīgās amatpersonas amata un uzdevumu apraksts;

iv)

uzņēmumu telpu atrašanās vietu pilnas adreses;

v)

visu to vietu apraksts, kur tiek veiktas x punktā aprakstītās darbības;

vi)

informācija, kas apliecina, ka 2. punkta a) apakšpunktā minētie atbilstošie pasākumi ir veikti;

vii)

klasificēto vielu nosaukums un KN kods, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā;

viii)

ja tas ir maisījums vai dabīgs produkts, šādas norādes:

a)

maisījuma vai dabīgā produkta nosaukums;

b)

maisījumā vai dabīgajā produktā ietverto klasificēto vielu nosaukums un KN kods, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā;

c)

maisījumā vai dabīgajā produktā ietvertais maksimālais šo klasificēto vielu procentuālais daudzums;

ix)

Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. pantā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktā paredzēto darbību veida apraksts;

x)

attiecīgā gadījumā komercreģistra vai uzņēmējdarbības reģistra apliecināta kopija;

xi)

izziņa par attiecīgā uzņēmēja un atbildīgās amatpersonas nesodāmību vai dokuments, kas apliecina, ka šīs personas spēj nodrošināt vajadzīgās garantijas darbību pareizai veikšanai, vai informācija, kas kompetentajai iestādei ļauj šādu dokumentu iegūt.

3.   Ja uzņēmējam jau ir piešķirts atzīta uzņēmēja statuss saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (4) 5.a pantu, viņš var norādīt atzīta uzņēmēja (AEO) sertifikāta numuru, iesniedzot pieteikumu licences saņemšanai, lai kompetentā iestāde varētu ņemt vērā viņa AEO statusu.

4.   Pēc rakstiska pieprasījuma no attiecīgās kompetentās iestādes pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgu papildu informāciju.

5.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punktu nepiemēro, savukārt 2. punkta b) apakšpunkta iv) punktu piemēro tikai tad, ja nepieciešams.

6.   Neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 10. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. 111/2005 26. panta 3. punktu, kompetentā iestāde nepiešķir licenci, ja nav izpildīti šīs regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka klasificētās vielas ir paredzētas nelikumīgai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai.

7.   Tirdzniecībā starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005 kompetentā iestāde var vai nu ierobežot licences derīguma termiņu, lai tas nepārsniegtu trīs gadus, vai arī pieprasīt uzņēmējiem ne retāk kā reizi trīs gados pierādīt, ka joprojām tiek izpildīti nosacījumi, ievērojot kurus licence tika piešķirta.

To licenču derīguma termiņš, kuras izsniegtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, nemainās.

8.   Licences nav nododamas citiem.

9.   Licences turētājs iesniedz pieteikumu jaunas licences saņemšanai, ja sagaidāms kāds no šādiem apstākļiem:

a)

kādas klasificētas vielas pievienošana;

b)

jaunas darbības uzsākšana;

c)

to uzņēmumu telpu atrašanās vietas maiņa, kur darbības norisinās.

Šādos gadījumos esošā licence vairs nav derīga, sākot ar agrāko no šādiem datumiem:

i)

derīguma termiņa beigas, ja tas noteikts saskaņā ar šīs regulas 3. panta 6. punktu vai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 5. punktu;

ii)

jaunās licences spēkā stāšanās datums.

10.   Šā panta 9. punkts attiecas arī uz licencēm, kas izsniegtas pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

11.   Šā panta 2.–6. punktu un 8., 9. un 10. punktu piemēro arī, lai saņemtu licences saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktu, izņemot speciālas licences.

12.   Valsts iestādes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. un 6. punktā, ir muita, policija un kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas.

4. pants

Gadījumi, kad licence nav vajadzīga

Aptiekas, veterinārmedicīnas iestādes, muita, policija, bruņotie spēki un kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas var tikt atbrīvotas no licencēšanas prasības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktu, ciktāl šie uzņēmēji narkotisko vielu prekursorus izmanto vienīgi savu oficiālo pienākumu veikšanai.

Pirmajā daļā norādītajiem uzņēmējiem nav arī:

a)

jāsniedz dokumenti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 111/2005 3. pantā;

b)

jāieceļ atbildīgā amatpersona, kā noteikts šīs regulas 3. panta 1. punktā.

5. pants

Reģistrāciju veikšanas nosacījumi

1.   Lai iegūtu reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 7. panta 1. punktu, uzņēmējs ieceļ amatpersonu, kas atbild par minētās regulas pielikuma 2. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu tirdzniecību, dara kompetentajai iestādei zināmu minētās amatpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju un nekavējoties tai ziņo par jebkādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai imports, eksports vai starpniecības darbības norisinātos saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām, un tā ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmēju un pieņemt lēmumus šā uzdevuma veikšanai.

2.   Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 2. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu uzņēmējs iesniedz pieteikumu, kas ietver attiecīgo informāciju un dokumentus, kā minēts 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, izņemot 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi), x) un xi) punktā, ja vien kompetentā iestāde to nepieprasa.

Tas pats attiecas uz uzņēmējiem, kas iesaistīti Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportā.

3.   Piemēro arī 3. panta 3. un 4. punktu.

4.   Šā panta 2. punkta pirmo daļu un 3. punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz uzņēmējiem un lietotājiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 6. punktā, attiecībā uz minētās regulas I pielikuma 2. kategorijā uzskaitītām klasificētām vielām.

5.   Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikuma 2.A kategorijā klasificēto vielu lietotāji sniedz arī informāciju par klasificēto vielu izmantošanu.

6. pants

Gadījumi, kad reģistrācija nav vajadzīga

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 7. panta 1. punktu no reģistrācijas prasības var atbrīvot šādas kategorijas:

a)

aptiekas, veterinārmedicīnas iestādes, muitu, policiju, kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas un bruņotos spēkus, ciktāl tie narkotisko vielu prekursorus izmanto vienīgi savu oficiālo pienākumu veikšanai;

b)

uzņēmēji, kas ir iesaistīti Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportā, ja kopējais to eksportētais daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā (1. janvāris līdz 31. decembris) nepārsniedz šīs regulas I pielikumā noteiktos daudzumus. Ja kārtējā kalendārajā gadā šis daudzums tiek pārsniegts, uzņēmējs nekavējoties izpilda reģistrācijas prasību;

c)

uzņēmēji, kas ir iesaistīti tādu maisījumu eksportā, kuri satur Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 3. kategorijā uzskaitītas klasificētas vielas, ja maisījumos ietvertais kopējais klasificētās vielas daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedz šīs regulas I pielikumā noteiktos daudzumus. Ja kārtējā kalendārajā gadā šis daudzums tiek pārsniegts, uzņēmējs nekavējoties izpilda reģistrācijas prasību.

7. pants

Nosacījumi atbrīvojumiem no dažām prasībām

Regulas (EK) Nr. 273/2004 6. panta vajadzībām klienti informē piegādātājus par to, vai uz tiem šis pants attiecas.

8. pants

Kritēriji darījuma nolūka likumības noteikšanai

1.   Uzņēmējs sniedz informāciju, ka sūtījums ir atstājis eksportētājvalsti saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 12. pantam Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti (5), lai pierādītu savu darījumu nolūka likumību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 8. panta 1. punktu.

2.   Šajā nolūkā uzņēmējs izmanto vai nu šīs regulas II pielikumā ietverto paraugu, vai uzrāda importa atļauju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 111/2005 20. pantā, vai arī klienta deklarāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 273/2004 4. pantā.

9. pants

Tirdzniecības uzraudzīšanai nepieciešamā informācija

1.   Regulas (EK) Nr. 273/2004 8. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā uzņēmēji kompetentajām iestādēm kopsavilkuma veidā sniedz informāciju par izmantotajiem vai piegādātajiem klasificēto vielu daudzumiem un, ja veiktas piegādes, par katrai trešai personai piegādāto daudzumu.

Uz Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikuma 3. kategorijā uzskaitītajām klasificētajām vielām pirmo daļu attiecina tikai pēc kompetento iestāžu lūguma.

2.   Regulas (EK) Nr. 111/2005 9. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā uzņēmēji sniedz kompetentajām iestādēm informāciju par:

a)

to klasificēto vielu eksportu, kurām nepieciešama eksporta atļauja;

b)

Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 1. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu importu, par ko jāsaņem importa atļauja, vai visiem gadījumiem, kad Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 2. kategorijā uzskaitītās klasificētās vielas tiek ievestas II tipa kontrolei pakļautā brīvajā zonā, tiek pakļautas kādam neuzlikšanas režīmam, izņemot tranzītu, vai tiek laistas brīvā apgrozībā;

c)

visiem starpniecības pasākumiem saistībā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 1. un 2. kategorijā uzskaitītajām klasificētajām vielām.

3.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, galamērķa valstis, eksportētie daudzumi un eksporta atļauju numuri.

4.   Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, eksportētāja trešā valsts un importa atļaujas numurs.

5.   Šā panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, trešās valstis, kas iesaistītas šajos starpniecības pasākumos, un eksporta vai importa atļauja. Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz papildu informāciju.

6.   Kompetentās iestādes šajā pantā minēto informāciju apstrādā kā konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju.

10. pants

Nosacījumi, lai noteiktu galamērķa valstu sarakstus, uz kurām eksportē 2. un 3. kategorijā uzskaitītās klasificētās vielas

Regulas (EK) Nr. 111/2005 11. panta 1. punktā minētie saraksti ietver visu turpmāk minēto:

a)

trešās valstis, ar kurām Savienība ir noslēgusi konkrētu nolīgumu par narkotisko vielu prekursoriem;

b)

trešās valstis, kas ir pieprasījušas saņemt pirmseksporta paziņojumus saskaņā ar 1988. gada ANO Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību 12. panta 10. punktu;

c)

trešās valstis, kas ir pieprasījušas saņemt pirmseksporta paziņojumus saskaņā ar 1988. gada ANO Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību 24. pantu.

Sarakstus ar konkrētām galamērķa valstīm, uz kurām eksportē 2. un 3. kategorijā uzskaitītās klasificētās vielas un kuras minētas a), b) un c) apakšpunktā, publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

11. pants

Kritēriji vienkāršotu procedūru noteikšanai attiecībā uz pirmseksporta paziņojumiem

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 11. panta 3. punktu kompetentā iestāde var nosūtīt vienkāršotu pirmseksporta paziņojumu, kurš aptver vairākas eksporta darbības, ko veic konkrētā laikposmā, kas ilgst sešus vai divpadsmit mēnešus, ja runa ir par eksportu, kuram paredzēts piemērot vienkāršotu eksporta atļaujas procedūru.

2.   Eksportētājvalsts kompetentā iestāde Regulas (EK) Nr. 111/2005 13. panta 1. punktā noteikto informāciju sniedz kompetentajai iestādei galamērķa trešā valstī.

3.   Kompetentā iestāde attiecīgi informē galamērķa valsti un šim nolūkam izmanto PEN tiešsaistes sistēmu vai šīs regulas pielikumā ietverto “Daudzpusējo paziņojumu par ķīmiskām vielām”.

12. pants

Kritēriji vienkāršotu procedūru noteikšanai attiecībā uz eksporta atļaujām

1.   Pēc attiecīgā uzņēmēja pieprasījuma kompetentā iestāde var izsniegt eksporta atļauju, piemērojot vienkāršotu procedūru, kā minēts Regulas (EK) Nr. 111/2005 19. pantā, ja tiek bieži eksportēta viena minētās regulas pielikumā uzskaitīta konkrēta 3. un 4. kategorijā klasificēta viela un šajā procesā iesaistīts viens un tas pats Savienības reģistrēts eksportētājs un viens un tas pats importētājs vienā un tajā pašā galamērķa trešā valstī, aptverot konkrētu sešu vai divpadsmit mēnešu ilgu laika posmu.

Šo vienkāršoto eksporta atļauju var piešķirt tikai šādos gadījumos:

a)

ja iepriekšējā eksporta laikā uzņēmējs ir demonstrējis spēju izpildīt visus pienākumus saistībā ar šo eksportu un nav izdarījis nekādus attiecīgo tiesību aktu pārkāpumus;

b)

ja kompetentā iestāde var pārliecināties, ka šo eksporta darbību nolūki ir likumīgi.

2.   Pieteikumā vienkāršotas eksporta atļaujas saņemšanai ietver vismaz šādu informāciju:

a)

eksportētāja, importētāja trešā valstī un galīgā saņēmēja vārds, uzvārds un adrese/nosaukums;

b)

klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, vai – attiecībā uz maisījumiem vai dabīgiem produktiem – to nosaukums un KN kods, kā arī tās klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, kura ietilpst maisījumā vai dabīgajā produktā;

c)

eksportam paredzētās klasificētās vielas maksimālais daudzums;

d)

eksporta darbībām paredzētais laika posms.

3.   Kompetentā iestāde lēmumu par vienkāršotās eksporta atļaujas pieteikumu pieņem 15 darbdienu laikā no tās dienas, kad tā saņēmusi vajadzīgo informāciju.

4.   Ārkārtas medicīniskās aprūpes gadījumā, ja ir izpildīti šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi, kompetentā iestāde lēmumu par vienkāršotās eksporta atļaujas procedūras piemērošanu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 4. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportu pieņem nekavējoties vai vēlākais triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

13. pants

Nosacījumi un prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz par uzraudzības pasākumu īstenošanu

1.   Dalībvalstis paziņojumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 111/2005 32. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13. panta 1. punktā, iesniedz Komisijai nākamajā mēnesī pēc katra kalendārā ceturkšņa. Paziņojumos ietverta informācija par visiem gadījumiem, kad klasificēto un neklasificēto vielu izlaišana tikusi apturēta vai klasificētās un neklasificētās vielas tikušas aizturētas.

2.   Šajā informācijā ietver:

a)

vielu nosaukumus;

b)

ja ir zināms, vielu izcelsmi, ražošanas vietu un galamērķi;

c)

klasificēto vielu daudzumu, to muitas statusu un izmantotā transporta veidu.

3.   Katra kalendārā gada beigās Komisija visām dalībvalstīm sniedz informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 1. punktu.

14. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1277/2005 tiek atcelta.

15. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 47, 18.2.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2005. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai (OV L 202, 3.8.2005., 7. lpp.).

(4)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1990. gada 22. oktobra Lēmums 90/611/EEK par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību noslēgšanu Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā (OV L 326, 24.11.1990., 56. lpp.).


I PIELIKUMS

Viela

Daudzums

Acetons (1)

50 kg

Etilēteris (1)

20 kg

Metiletilketons (1)

50 kg

Toluols (1)

50 kg

Sērskābe

100 kg

Hlorūdeņražskābe

100 kg


(1)  Tā ietver šo vielu sāļus, ja tādi var būt.


II PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā.

3.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/


III PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā. Obligāti jāaizpilda ar trekniem burtiem izceltās ailes.

3.

Sīkāka informācija par ailēm:

 

Aile “A daļa”: norādīt, vai daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vienu vai vairākām eksporta darbībām. Ja tas attiecas uz vairākām darbībām, norādīt paredzēto laika posmu.

 

14. aile (daudzums un svars): ja daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vairākām eksporta darbībām, norādīt maksimālo daudzumu un svaru.

 

18. aile (izvešanas datums): ja daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vairākām eksporta darbībām, šī aile jāaizpilda, norādot pēdējo paredzamo izvešanas datumu.

4.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/


Top