EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 ( 2015. gada 17. marts ) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/13


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2015/534

(2015. gada 17. marts)

par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu, 4. panta 3. punktu, 6. panta 2. punktu, 6. panta 5. punkta d) apakšpunktu un 10. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 468/2014, ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (2), un jo īpaši tās 21. panta 1. punktu, 140. pantu un 141. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Kredītiestādēm piemēro regulāras pārskatu sniegšanas prasības, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (3) (tālāk saukta arī “KPR”) un Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 680/2014 (4). ECB apkopo sniegto informāciju, pamatojoties uz Lēmumu ECB/2014/29 (5). Ar šo regulu tiek papildināts Lēmums ECB/2014/29, tālāk precizējot prasības attiecībā uz uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu.

(2)

Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 680/2014 noteiktas vienotas prasības visām iestādēm, kurām piemēro Regulu (ES) Nr. 575/2013, attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu kompetentajām iestādēm par konkrētām jomām, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 1. pantā. Viena no šīm jomām ir konsolidēta finanšu informācija. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktu konsolidētas uzraudzības finanšu informācijas sniegšana ir obligāta kredītiestādēm, kas sagatavo savus konsolidētos pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 (6) 6. panta 2. punktu. Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 680/2014 noteikto obligāto uzraudzības finanšu informāciju nacionālās kompetentās iestādes (NKI) pašlaik iesniedz ECB gan par nozīmīgām, gan par mazāk nozīmīgām iestādēm saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/29, un tai jāsaglabājas nemainīgai, jo uz to neattiecas šīs Regulas priekšmets.

(3)

Rīcības brīvības īstenošana, pieprasot kredītiestādes izmantot starptautiskos grāmatvedības standartus, kas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemērojami uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, neattiecas uz šīs regulas priekšmetu. Ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 150. pantu, NKI iepriekšējie lēmumi par šīs rīcības brīvības īstenošanu vai neīstenošanu saglabājas nemainīgi.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 3. punktu kredītiestādēm, kuras izmanto starptautiskos grāmatvedības standartus, kas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemērojami uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, konsolidētās uzraudzības finanšu informācijas sniegšanai nepieciešams kompetentās iestādes lēmums par šādas pārskatu sniegšanas attiecināšanu. ECB jāpieņem lēmums arī attiecināt prasību iesniegt uzraudzības finanšu informāciju uz nozīmīgām uzraudzītām grupām, kuras uzraudzības pārskatu sniegšanai piemēro Regulu (EK) Nr. 1606/2002, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 6. punktu kredītiestādes, kuras piemēro valsts uzskaites sistēmas, pamatojoties uz Padomes Direktīvu 86/635/EEK (7), konsolidētas finanšu informācijas sniegšanai nepieciešams iepriekšējs kompetentas iestādes lēmums par šādas informācijas sniegšanas attiecināšanu. ECB jāpieņem arī lēmums attiecināt prasību iesniegt uzraudzības finanšu informāciju uz nozīmīgām uzraudzītām grupām, kuras piemēro valsts uzskaites sistēmas, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK. Apspriešanās ar Eiropas Banku iestādi ir notikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 6. punktu.

(6)

Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 680/2014 ir noteiktas vienotas prasības saistībā ar uzraudzības pārskatu sniegšanu pa tās darbības jomām. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. un 6. punktu Īstenošanas Regula (ES) Nr. 680/2014 attiecas vienīgi uz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju. Tā neattiecas uz uzraudzības finanšu informācijas individuālu sniegšanu, tāpēc kompetentās iestādes ir tiesīgas piemērot prasības saistībā ar uzraudzības finanšu informācijas individuālu sniegšanu. Ņemot vērā nozīmīgo un mazāk nozīmīgo uzraudzīto iestāžu nepieciešamību saņemt salīdzināmu finanšu informāciju, šajā regulā jānosaka uzraudzības finanšu informācija, ko nozīmīgās un mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes individuāli sniedz NKI. NKI pēc tam iesniedz šo informāciju ECB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 140. panta 3. punktu.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (8) 40. pantu uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst pieprasīt visām kredītiestādēm, kurām ir filiāles to teritorijā, regulāri sniegt informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par savu darbību šajās uzņēmējās dalībvalstīs. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 20. punktu filiāles, ko iesaistītā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kas reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts, ir uzraudzītās iestādes. Ņemot vērā nozīmīgo uzraudzīto iestāžu nepieciešamību saņemt salīdzināmu finanšu informāciju, šajā regulā jānosaka informācija, ko NKI sniedz filiāles, kuras iesaistītajā dalībvalstī izveidojušas kredītiestādes, kas reģistrēts neiesaistītajā dalībvalstī. NKI pēc tam iesniedz šo informāciju ECB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 140. panta 3. punktu.

(8)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktā ir noteikts, ka ECB ir pienākums uzraudzīt kredītiestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, vai kredītiestāžu, kas dibinātas neiesaistītajās dalībvalstīs, filiāles, kas izveidotas iesaistītajās dalībvalstīs. Tāpēc to filiāļu uzraudzība, ko iesaistītā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde no trešās valsts, neietilpst ECB uzliktajos uzraudzības uzdevumos. Tādējādi uz šādām filiālēm neattiecas šajā regulā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības. Turklāt filiāles, ko iesaistītā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde no citas iesaistītās dalībvalsts, jāizslēdz no šīm pārskatu sniegšanas prasībām, jo šīs prasības iecerēts piemērot tās uzraudzītās iestādes līmenī, kura izveidojusi filiāli.

(9)

Šīs regulas prasībām attiecībā uz nozīmīgām un mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, tostarp attiecībā uz filiālēm, ko iesaistītā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde no citas neiesaistītās dalībvalsts, jābūt vērstām uz to, lai nodrošinātu, ka šīs uzraudzītās iestādes sniedz NKI parastu obligātās informācijas kopumu, nevis uzliktu vienotus pārskatu sniegšanas pienākumus. NKI var būt noderīgi vākt nepieciešamo obligāto informāciju plašākas pārskatu sniegšanas sistēmas ietvaros, kuru tās izveido saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem un kas kalpo arī mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādiem kā statistikas mērķi.

(10)

ECB tās uzdevumu izpildei ir nepieciešams saņemt finanšu informāciju no mazāk nozīmīgām uzraudzītām grupām, kuras nesagatavo savus konsolidētos pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktu. Tāpēc šajā regulā jānosaka uzraudzības finanšu informācija, kas šādām grupām jāsniedz NKI. Īpaši jānosaka formāts, biežums, atsauces datumi un nosūtīšanas periodi, un termiņi attiecīgas informācijas iesnigšanai. Šīm prasībām jābūt vērstām uz to, lai nodrošinātu, ka šādas uzraudzītās grupas sniedz NKI parastu obligātās informācijas kopumu, nevis uzliktu vienotus pārskatu sniegšanas pienākumus.

(11)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 2. punktu un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21. pantu ECB un NKI ir pienākums apmainīties ar informāciju. Neaizskarot ECB tiesības tieši saņemt kredītiestāžu sniegto informāciju vai pastāvīgi izmantot tiešu pieeju šādai informācijai, NKI atsevišķi jāsniedz ECB visa informācija, kas nepieciešama to ECB uzdevumu izpildei, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1024/2013.

(12)

Saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 2. panta 3. punktu iestādēm, sniedzot konsolidēto uzraudzības finanšu informāciju, var tikt ļauts pielietot pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada. Šajā regulā arī jāļauj pārskatu sniegšanai piemērot pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada.

(13)

ECB ir organizējusi sabiedrisko apspriešanu par šo Regulu un izvērtējusi potenciālās izmaksas un ieguvumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

1.   Šajā regulā ir noteiktas prasības saistībā ar uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu, ko nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) sniedz:

a)

nozīmīgas uzraudzītās grupas, kas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, piemēro starptautiskos grāmatvedības standartus atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, tostarp to apakšgrupas;

b)

nozīmīgas uzraudzītās grupas, kuras nav minētas a) apakšpunktā un kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, piemēro valsts uzskaites sistēmas, tostarp visas to apakšgrupas;

c)

nozīmīgas uzraudzītās iestādes, tostarp filiāles, kuras neiesaistītajā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes izveidojušas iesaistītajā dalībvalstī;

d)

nozīmīgas uzraudzītās grupas attiecībā uz meitasuzņēmumiem, kas reģistrēti neiesaistītajā dalībvalstī vai trešajā valstī;

e)

mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas, kas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, piemēro starptautiskos grāmatvedības standartus atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, tostarp to apakšgrupas;

f)

mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas, kuras nav minētas e) apakšpunktā un kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, piemēro valsts uzskaites sistēmas, tostarp to apakšgrupas;

g)

mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, tostarp filiāles, kuras neiesaistītajā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes izveidojušas iesaistītajā dalībvalstī.

2.   7. un 14. panta noteikumu izņēmuma kārtā uzraudzītām iestādēm, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. vai 10. pantu nepiemēro prudenciālās prasības individuāli, netiek pieprasīts sniegt uzraudzības finanšu informāciju saskaņā ar šo regulu.

3.   Ja kompetentās iestādes, t.sk. ECB, prasa iestādēm ievērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 2.–4. daļā un 6.–8. daļā un Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļā noteiktos pienākumus subkonsolidēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 11. panta 5. punktu, šādas iestādes šajā regulā noteiktās prasības ievēro subkonsolidēti.

4.   NKI un/vai nacionālās centrālās bankas drīkst izmantot saskaņā ar šo regulu savāktos datus jebkādu citu uzdevumu izpildei.

5.   Šī regula neietekmē grāmatvedības standartus, ko uzraudzītās grupas un iestādes piemēro savos konsolidētajos pārskatos vai gada pārskatos, un negroza uzraudzības pārskatu sniegšanai piemērotos grāmatvedības standartus. Tā kā uzraudzītās grupas un iestādes piemēro dažādus grāmatvedības standartus, jāiesniedz tikai informācija, kas attiecas uz vērtēšanas noteikumiem, tostarp metodēm, ar ko aplēš kredītriska zaudējumus, kas pastāv saskaņā ar attiecīgiem grāmatvedības standartiem un ko efektīvi piemēro attiecīgā uzraudzītā grupa vai iestāde. Šim nolūkam uzraudzītās grupas un iestādes, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, nodrošina ar īpašām pārskatu veidnēm. Veidņu datu punkti, kuri neattiecas uz attiecīgām uzraudzītām iestādēm, nav jāsniedz

6.   Filiāles, ko iesaistītajās dalībvalstīs izveidojušas neiesaistītajās dalībvalstīs reģistrētas kredītiestādes, informāciju, kuru tām jāsniedz saskaņā ar šo regulu, var iesniegt attiecīgajai NKI ar tās kredītiestādes palīdzību, kura tās izveidojusi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā vienlaicīgi šādām definīcijām tiek izmantotas definīcijas, kas sniegtas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17), ja vien nav noteikts citādi:

1)

“starptautiskie grāmatvedības standarti” un “starptautiskie finanšu pārskatu standarti” ir starptautiskie grāmatvedības standarti (International Accounting Standards ( IAS)) un starptautiskie finanšu pārskatu standarti (International Financing Reporting Standards (IFRS)), kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 2. pantā;

2)

“meitasuzņēmums” ir meitasuzņēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 16. apakšpunktā, un tā ir kredītiestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;

3)

“apakšgrupa” ir grupa, kuras mātesuzņēmums pats nav meitasuzņēmums citai iestādei, kurai atļauta darbība tajā pašā iesaistītajā dalībvalstī, vai finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kura reģistrēta tajā pašā iesaistītajā dalībvalstī;

4)

“konsolidēti” ir konsolidēti, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 48) apakšpunktā;

5)

“subkonsolidēti” ir subkonsolidēti, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 49) apakšpunktā.

3. pants

Uzraudzītās iestādes vai uzraudzītās grupas statusa maiņa

1.   Šīs regulas vajadzībām uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek klasificēta kā nozīmīga 18 mēnešus pēc tam, kad tai paziņots Regulas (ES) 468/2014 (ECB/2014/17) 45. panta 1. punktā minētais lēmums. Tā sniedz informāciju atbilstoši šīs regulas II sadaļai kā nozīmīga uzraudzītā iestāde vai nozīmīga uzraudzītā grupa pirmajā atsauces datumā pēc tam, kad tā klasificēta kā nozīmīga.

2.   Šīs regulas vajadzībām uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa tiek klasificēta kā mazāk nozīmīga pēc tam, kad tai paziņots Regulas (ES) 468/2014 (ECB/2014/17) 46. panta 1. punktā minētais lēmums. Pēc tam tā sāk sniegt informāciju saskaņā ar šīs regulas III sadaļu.

II SADAĻA

NOZĪMĪGAS UZRAUDZĪTĀS GRUPAS UN IESTĀDES

I NODAĻA

Nozīmīgas uzraudzītas grupas

4. pants

Konsolidētas pārskatu sniegšanas formāts un biežums, atsauces datumi un nosūtīšanas datumi nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 3. punktu nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, kuras, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu uzraudzības pārskatu sniegšanai piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002, jāsniedz konsolidēta uzraudzības finanšu informācija Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 2., 3., un 10. pantā noteiktajā kārtībā. To apakšgrupas, kuras, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1606/2002, uzraudzības pārskatu sniegšanai piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, arī sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 2., 3., un 10. pantā noteiktajā kārtībā.

5. pants

Konsolidētas pārskatu sniegšanas formāts un biežums, atsauces datumi un nosūtīšanas datumi nozīmīgām uzraudzītajām grupām, kas, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, piemēro valsts uzskaites sistēmas

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 6. punktu nozīmīgās uzraudzītās iestādes, kuras nav minētas 4. pantā un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, tostarp to apakšgrupas, sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 2., 3., un 11. pantā noteiktajā kārtībā.

II NODAĻA

NOZĪMĪGAS UZRAUDZĪTĀS IESTĀDES

6. pants

Individuālas pārskatu sniegšanas formāts un biežums iestādēm, kas neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā

1.   Nozīmīgās uzraudzītās iestādes, kuras neietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā un piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1606/2002 tāpēc, ka tās sagatavo savus gada pārskatus saskaņā ar tajā minētajiem grāmatvedības standartiem vai tāpēc, ka piemēro tos uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, sniedz individuālus uzraudzības finanšu pārskatus attiecīgajai (NKI). Tas attiecas arī uz filiālēm, kuras iesaistītajā dalībvalstī ir reģistrējusi neiesaistītajā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde.

2.   1. punktā minētajos uzraudzības finanšu pārskatos iekļauj Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā noteikto informāciju, un tos sniedz ar minētajā pantā noteikto biežumu.

3.   Nozīmīgās uzraudzītās iestādes, kuras nav minētas 1. punktā un kuras neietilpst nozīmīgajā uzraudzītajā grupā, un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, tostarp filiāles, kuras iesaistītajā dalībvalstī izveidojušas neiesaistītajās dalībvalstīs reģistrētas kredītiestādes, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

4.   3. punktā minētajos uzraudzības finanšu pārskatos iekļauj Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā minēto informāciju, un tos sniedz ar minētajā pantā noteikto biežumu.

5.   Šī panta 2. un 4. punktā minētā informācija iekļauj vienīgi informāciju, kas attiecas uz:

a)

aktīviem, saistībām, pašu kapitālu, ienākumiem un izdevumiem, ko saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem atzīst uzraudzītā iestāde;

b)

ārpusbilances riska darījumiem un darbībām, kurās iesaistīta uzraudzītā iestāde;

c)

uzraudzītās iestādes veiktajiem darījumiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un b) apakšpunkta;

d)

vērtēšanas noteikumiem, tostarp metodēm, ar ko aplēš kredītriska zaudējumus, kas pastāv saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem un ko efektīvi piemēro attiecīgā uzraudzītā iestāde.

6.   NKI var vākt 2. un 4. punktā noteikto informāciju, kas jāiesniedz ECB kā daļa no plašākas valsts uzskaites sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādiem kā statistikas mērķi.

7. pants

Individuālas pārskatu sniegšanas formāts un biežums iestādēm, kas ietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā

1.   Nozīmīgās uzraudzītās iestādes, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras ietilpst nozīmīgā uzraudzītajā grupā, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Šādas iestādes sniedz uzraudzības finanšu pārskatus ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un šajos pārskatos iekļauj I pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

2.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par šādām papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

3.   Nozīmīgās uzraudzītās iestādes, kuras nav minētas 1. punktā un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, un kuras ietilpst nozīmīgajā uzraudzītajā grupā, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

4.   3. punktā minētā uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un tajā iekļauj I pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

5.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

6.   Šī panta 1., 2., 4. un 5. punktā minētā informācija jāsniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

7.   NKI var vākt 1., 2., 4. un 5. punktā noteiktos datus, kas jāiesniedz ECB kā daļa no plašākas valsts uzskaites sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādi kā statistikas mērķi.

8. pants

Nozīmīgu uzraudzīto iestāžu atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.   Informācijai par 6. un 7. pantā minētajām nozīmīgām uzraudzītām iestādēm ir tālāk minētie atsauces datumi:

a)

ceturkšņa pārskatiem – 31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris;

b)

pusgada pārskatiem – 30. jūnijs un 31. decembris;

c)

gada pārskatiem – 31. decembris.

2.   Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no kalendārā gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

3.   1. un 2. punkta izņēmuma kārtā, ja nozīmīgām uzraudzītām iestādēm ir ļauts izstrādāt to gada pārskatus, piemērojot pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, NKI var pielāgot atsauces datumus pārskata gada beigām. Pielāgotie atsauces datumi ir 3, 6, 9 un 12 mēneši pēc pārskata gada sākuma. Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no pārskata gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

4.   NKI iesniedz ECB informāciju par 6. un 7. pantā minētajām nozīmīgām uzraudzītām iestādēm līdz darba laika beigām tālāk minētajos pārskatu nosūtīšanas datumos:

a)

par nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, kuras neietilpst nozīmīgajā uzraudzītajā grupā, – 40. darba dienā pēc attiecīgā atsauces datuma;

b)

par nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, kuras ietilpst nozīmīgajā uzraudzītajā grupā, – 55. darba dienā pēc attiecīgā atsauces datuma.

5.   NKI lemj par to, kad uzraudzītām iestādēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šos termiņus.

III NODAĻA

Nozīmīgu uzraudzīto grupu pārskatu sniegšana par neiesaistītajā dalībvalstī vai trešā valstī izveidotiem meitasuzņēmumiem

9. pants

Nozīmīgu uzraudzīto grupu pārskatu sniegšanas formāts un biežums par neiesaistītajā dalībvalstī vai trešā valstī izveidotiem meitasuzņēmumiem

1.   Mātesiestādes iesaistītajā dalībvalstī un iestādes, ko kontrolē mātesuzņēmums, kas ir finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, iesaistītajā dalībvalstī, nodrošina, ka attiecīgajām NKI tiek sniegta šāda individuāla uzraudzības finanšu informācija par meitasuzņēmumiem, kas izveidoti neiesaistītajā dalībvalstī vai trešajā valstī:

a)

to nozīmīgo uzraudzīto grupu, kuras iesaistītajā dalībvalstī augstākajā konsolidācijas līmenī piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, uzraudzības finanšu pārskati ietver II pielikumā noteikto informāciju, un tos sniedz ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā;

b)

to nozīmīgo uzraudzīto grupu, kuras nav minētas iepriekš tekstā un uz kurām iesaistītajā dalībvalstī augstākajā konsolidācijas līmenī attiecas valsts uzskaites sistēmas, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, uzraudzības finanšu pārskati sniedz II pielikuma 2. punktā noteikto informāciju, un tos sniedz ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā.

2.   1. punkta izņēmuma kārtā tajā minētie mātesuzņēmumi nesniedz finanšu informāciju par tiem meitasuzņēmumiem, kuru aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk. Šim nolūkam uzraudzīto grupu aktīvu kopējo vērtību nosaka, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas 3. sadaļā minētajiem kritērijiem.

3.   Ja, atjauninot uzraudzīto iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas 2. sadaļas 3. nodaļu, konstatē, ka meitasuzņēmuma aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 3 mljrd. euro, šo meitasuzņēmumu saskaņā ar 1. punktu iekļauj sniegtajā informācijā pirmajā atsauces datumā, kas iestājas 18 mēnešus pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas. Ja šāda atjauninājuma rezultātā konstatē, ka meitasuzņēmuma aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk, mātesuzņēmums sāk sniegt informāciju saskaņā ar 2. punktu pirmajā atsauces datumā pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas.

10. pants

Nozīmīgu uzraudzīto grupu pārskatu sniegšanas par neiesaistītajā dalībvalstī vai trešā valstī izveidotiem meitasuzņēmumiem atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.   9. pantā minētā informācija jāvāc ar tiem pašiem atsauces datumiem kā uzraudzības finanšu informācija par attiecīgo nozīmīgo uzraudzīto grupu. Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no tā pārskata gada pirmās dienas, par kuru tiek sniegta finanšu informācija, līdz atsauces datumam.

2.   NKI iesniedz ECB informāciju par neiesaistītajā dalībvalstī vai trešā valstī izveidotiem meitasuzņēmumiem saskaņā ar 9. pantu līdz darba laika beigām 55. darba dienā pēc atsauces datuma, uz kuru tā attiecas.

3.   NKI lemj par to, kad uzraudzītām iestādēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šo termiņu.

III SADAĻA

MAZĀK NOZĪMĪGAS UZRAUDZĪTĀS GRUPAS UN IESTĀDES

I NODAĻA

Mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas

11. pants

Mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu konsolidētas pārskatu sniegšanas formāts un biežums

1.   Mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2014 24. panta 2. punktu uzraudzības pārskatu sniegšanai atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, tostarp to apakšgrupas, sniedz konsolidētu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

2.   1. punktā minētā uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un tajā iekļauj I pielikuma 1. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

3.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

4.   Mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas, kuras nav minētas 1. punktā un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI. Šāda uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un tajā iekļauj I pielikuma 2. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

5.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

6.   4. un 5. punkta izņēmuma kārtā uzraudzības finanšu pārskatos par mazāk nozīmīgām uzraudzītām grupām, kuru aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk, 4. punktā noteiktās informācijas vietā jāietver III pielikumā noteiktā informācija kā parastā obligātā informācija. Šim nolūkam uzraudzīto grupu aktīvu kopējā vērtība ir vērtība, kuru izmanto, lai noteiktu, vai uzraudzītā iestāde ir nozīmīga, pamatojoties uz tās lielumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas III sadaļu.

7.   Ja, atjauninot uzraudzīto iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas III sadaļas 3. nodaļu, konstatē, ka mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 3 mljrd. euro, šī grupa sāk sniegt informāciju saskaņā ar 4. un 5. punktu pirmajā atsauces datumā, kas iestājas 18 mēnešus pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas. Ja šāda atjauninājuma rezultātā konstatē, ka mazāk nozīmīgas uzraudzītās grupas aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk, šī grupa sāk sniegt informāciju saskaņā ar 6. punktu pirmajā atsauces datumā pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas.

8.   Šī panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētā informācija jāsniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

9.   NKI var vākt 2., 3., 4., 5, un 6. punktā noteikto informāciju, kas jāiesniedz ECB kā daļa no plašākas pārskatu sniegšanas sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgajiem Savienības vai nacionālajiem tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādiem kā statistikas mērķi.

12. pants

Mazāk nozīmīgu uzraudzīto grupu atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.   Informācijai par 11. pantā minētajām mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm ir tālāk minētie atsauces datumi:

a)

ceturkšņa pārskatiem – 31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris;

b)

pusgada pārskatiem – 30. jūnijs un 31. decembris;

c)

gada pārskatiem – 31. decembris.

2.   Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no kalendārā gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

3.   1. un 2. punkta izņēmuma kārtā, ja mazāk nozīmīgām uzraudzītām grupām NKI ir ļāvušas sniegt savu uzraudzības finanšu informāciju, piemērojot pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, NKI var pielāgot atsauces datumus pārskata gada beigām. Pielāgotie atsauces datumi ir 3, 6, 9 un 12 mēneši pēc pārskata gada sākuma. Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi par laiku no pārskata gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

4.   NKI iesniedz ECB 11. pantā minēto informāciju līdz darba laika beigām tālāk minētajos pārskatu nosūtīšanas datumos:

a)

mazāk nozīmīgām uzraudzītām grupām, t.sk. apakšgrupām, kas sniedz konsolidētus pārskatus, – 55. darba dienā pēc attiecīgā atsauces datuma;

b)

mazāk nozīmīgām uzraudzītām grupām, kas sniedz subkonsolidētus pārskatus saskaņā ar 1. panta 3. punktu, – 65. darba dienā pēc attiecīgā atsauces datuma.

5.   NKI lemj par to, kad uzraudzītām iestādēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šos termiņus.

II NODAĻA

Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes

13. pants

Individuālas pārskatu sniegšanas formāts un biežums mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kas neietilpst grupā

1.   Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1606/2002, tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras neietilpst uzraudzītajā grupā, t.sk. filiāles, ko iesaistītajā dalībvalstī izveidojusi neiesaistītajā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

2.   Uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana, kas minēta 1. punktā, notiek Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā noteiktajā biežumā un ietver I pielikuma 1. punktā noteikto kopējo obligāto informāciju.

3.   NKI iesniedz ECB jebkuru NKI saņemto Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā noteikto papildu veidni. NKI par jebkuru šādu papildu veidni, kuru tās gatavojas nosūtīt, paziņo ECB.

4.   Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras nav minētas 1. punktā un uz kurām attiecas valsts uzskaites sistēmas, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, un kuras neietilpst uzraudzītajā grupā, t.sk. filiāles, kuras iesaistītajā dalībvalstī izveidojusi neiesaistītajā dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

5.   4. punktā minētā uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un tajā iekļauj I pielikuma 2. punktā noteikto parasto obligāto informāciju.

6.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

7.   Uz 2., 3., 5. un 6. punktu attiecas šādi izņēmumi:

a)

uzraudzības finanšu pārskatos par mazāk nozīmīgām uzraudzītām kredītiestādēm, kuru aktīvu kopējā vērtība ir mazāka par 3 mljrd. euro, 2., 3., 5. un 6. punktā noteiktās informācijas vietā jāiekļauj III pielikumā noteiktā informācija kā parastā obligātā informācija;

b)

filiāles, kuras neiesaistītajā dalībvalstī reģistrētās kredītiestādes izveidojušas iesaistītajā dalībvalstī, neiekļauj uzraudzības finanšu informācijas pārskatos, ja to aktīvu kopējā vērtība ir mazāka par 3 mljrd. euro.

8.   7. punkta vajadzībām uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība ir vērtība, kuru izmanto, lai noteiktu, vai uzraudzītā iestāde ir nozīmīga, pamatojoties uz tās lielumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas III sadaļu.

9.   Ja, atjauninot uzraudzīto iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas II sadaļas 3. nodaļu, konstatē, ka mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 3 mljrd. euro, šī iestāde sāk sniegt informāciju saskaņā ar 2., 3., 5. un 6. punktu pirmajā atsauces datumā, kas iestājas 18 mēnešus pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas. Ja šāda atjauninājuma rezultātā konstatē, ka mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk, šī iestāde sāk sniegt informāciju saskaņā ar 7. punktu pirmajā atsauces datumā pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas.

10.   Šī panta 2., 3., 5., 6. un 7. punktā minētā informācija jāsniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

11.   NKI var vākt 2., 3., 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju, kas jāiesniedz ECB, kā daļu no plašākas valsts uzskaites sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādiem kā statistikas mērķi.

14. pants

Individuālas pārskatu sniegšanas formāts un biežums iestādēm, kas ietilpst mazāk nozīmīgā uzraudzītajā grupā

1.   Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras saskaņā ar Direktīvu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskus finanšu pārskatu standartus, tāpēc, ka tās savus gada pārskatus sagatavo saskaņā ar tajos minētajiem grāmatvedības standartiem, vai tāpēc, ka tās tos piemēro uzraudzības pārskatu sniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 24. panta 2. punktu, un kuras ietilpst mazāk nozīmīgā uzraudzītajā grupā, sniedz individuālu uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

2.   1. punktā minētā uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 9. pantā, un tajā iekļauj II pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

3.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

4.   Mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kuras nav minētas 1. punktā un uz kurām, pamatojoties uz Direktīvu 86/635/EEK, attiecas valsts uzskaites sistēmas, sniedz uzraudzības finanšu informāciju attiecīgajai NKI.

5.   4. punktā minētā uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana notiek ar biežumu, kas noteikts Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 11. pantā, un tajā iekļauj II pielikumā noteikto parasto obligāto informāciju.

6.   NKI iesniedz ECB visas papildu veidnes, kas noteiktas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikumā un ko vāc NKI. NKI iepriekš informē ECB par papildu veidnēm, ko tās vēlas nosūtīt.

7.   2., 3., 5. un 6. punkta izņēmuma kārtā to mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu uzraudzības finanšu pārskatos, kuru aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk, jāietver III pielikumā noteiktā informācija. Šim nolūkam uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība ir vērtība, kuru izmanto, lai noteiktu, vai uzraudzītā iestāde ir nozīmīga, pamatojoties uz tās lielumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas III sadaļu.

8.   Ja, atjauninot uzraudzīto iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas II sadaļas 3. nodaļu, konstatē, ka mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība pārsniedz 3 mljrd. euro, šī iestāde sāk sniegt informāciju saskaņā ar 2., 3., 5. un 6. punktu pirmajā atsauces datumā, kas iestājas 18 mēnešus pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas. Ja šāda atjauninājuma rezultātā konstatē, ka mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes aktīvu kopējā vērtība ir 3 mljrd. euro vai mazāk, šī iestāde sāk sniegt informāciju saskaņā ar 7. punktu pirmajā atsauces datumā pēc uzraudzīto iestāžu atjauninātā saraksta publikācijas.

9.   Šī panta 2., 3., 5., 6. un 7. punktā minētā informācija jāsniedz saskaņā ar šīs Regulas 6. panta 5. punktu.

10.   NKI var vākt 2., 3., 5., 6. un 7. punktā noteikto informāciju, kas jāiesniedz ECB, kā daļu no plašākas valsts uzskaites sistēmas, kura saskaņā ar attiecīgiem Savienības vai valsts tiesību aktiem ietver papildu uzraudzības finanšu informāciju un arī kalpo mērķiem, kas nav uzraudzības mērķi, – tādiem kā statistikas mērķi.

15. pants

Mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestāžu atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1.   Informācijai par 12. un 13. pantā minētajām mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm ir tālāk minētie atsauces datumi:

a)

ceturkšņa pārskatiem – 31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris un 31. decembris;

b)

pusgada pārskatiem – 30. jūnijs un 31. decembris;

c)

gada pārskatiem – 31. decembris.

2.   Informāciju par periodu sniedz kumulatīvi no kalendārā gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

3.   1. un 2. punkta izņēmuma kārtā, ja mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm NKI ir ļāvušas sniegt savu uzraudzības finanšu informāciju, piemērojot pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, NKI var pielāgot atsauces datumus pārskata gada beigām. Pielāgotie atsauces datumi ir 3, 6, 9 un 12 mēneši pēc pārskata gada sākuma. Datus par periodu sniedz kumulatīvi no pārskata gada pirmās dienas līdz atsauces datumam.

4.   NKI iesniedz ECB uzraudzības finanšu informāciju par 13. un 14. pantā minētajām mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm līdz darba laika beigām tālāk minētajos pārskatu nosūtīšanas datumos:

a)

mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras neietilpst uzraudzītajā grupā, – 55. darba dienā pēc attiecīgā atsauces datuma;

b)

mazāk nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm, kuras ietilpst mazāk nozīmīgā uzraudzītajā grupā, – 65. darba dienā pēc attiecīgā atsauces datuma.

5.   NKI lemj par to, kad uzraudzītām iestādēm jāsniedz uzraudzības finanšu informācija, lai tās varētu ievērot šos termiņus.

IV SADAĻA

DATU KVALITĀTE UN IT VALODA

16. pants

Datu kvalitātes pārbaudes

NKI pārrauga un nodrošina ECB iesniegtās informācijas kvalitāti un ticamību. Šim nolūkam NKI ievēro Lēmuma ECB/2014/29 4. un 5. panta specifikācijas.

17. pants

IT valoda informācijas nosūtīšanai no nacionālajām kompetentajām iestādēm ECB

NKI nosūta šajā regulā noteikto informāciju, ievērojot eXtensible Business Reporting Language taksonomiju, lai nodrošinātu vienveidīgu tehnisko formātu datu sniegšanai, kas noteikts Īstenošanas Regulā (ES) Nr. 680/2014. Šim nolūkam NKI ievēro Lēmuma ECB/2014/29 6. pantā noteiktās specifikācijas.

V SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Pirmās pārskatu sniegšanas atsauces datumi

1.   [2015. gada 31. decembris] ir pirmais atsauces datums uzraudzības finanšu informācijas sniegšanai saskaņā ar šo regulu par:

a)

nozīmīgām uzraudzītām grupām;

b)

nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, kas neietilpst uzraudzītā grupā.

2.   2016. gada 30. jūnijs ir pirmais atsauces datums uzraudzības finanšu informācijas sniegšanai saskaņā ar šo regulu par:

a)

nozīmīgām uzraudzītām iestādēm, kas ietilpst uzraudzītā grupā;

b)

neiesaistītajā dalībvalstī vai trešā valstī reģistrētiem nozīmīgo uzraudzīto grupu meitasuzņēmumiem.

3.   2017. gada 30. jūnijs ir pirmais atsauces datums uzraudzības finanšu informācijas sniegšanai saskaņā ar šo regulu par:

a)

mazāk nozīmīgām uzraudzītām grupām;

b)

mazāk nozīmīgām uzraudzītām iestādēm.

19. pants

Pārejas noteikumi

Lēmumi, ko NKI pieņēma attiecībā uz nozīmīgo uzraudzīto grupu un iestāžu uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu, uz kuriem attiecas šīs regulas priekšmets, saglabājas nemainīgi attiecībā uz visiem atsauces datumiem, kas ir pirms 18. pantā minētajiem pirmā pārskata atsauces datumiem.

20. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 17. martā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas Regula (EK) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 2. jūlija Lēmums ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 214, 19.7.2014., 34. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK ( OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


I PIELIKUMS

Vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana

1.

Uzraudzītām grupām un uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kā arī uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, kuras ir saderīgas ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, “vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 1. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikuma.

2.

Uzraudzītām grupām un uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro tādas valsts uzskaites sistēmas, kas nav minētas 1. punktā, “vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 2. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma.

3.

1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumā sniegtajām norādēm.

4.

1. un 2. tabulas 17.1., 17.2. un 17.3. veidnes ir paredzētas tikai uzraudzītām grupām, savukārt 1. un 2. tabulas 40.1. veidne paredzēta uzraudzītām grupām un uzraudzītām iestādēm, kuras neietilpst grupā.

5.

Lai aprēķinātu šī pielikuma 1. un 2. tabulas 2. daļā minēto robežvērtību, piemēro Īstenošanas Regulas (ES) 680/2014 5. panta a) punkta 4) apakšpunktu.

1. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

1. DAĻA [BIEŽUMS – KATRU CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1

Bilance: aktīvi

1.2

Bilance: saistības

1.3

Bilance: pašu kapitāls

2

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

4.4

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: aizdevumi un debitoru parādi, un līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

4.5

Subordinētie finanšu aktīvi

5

Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

6

Nefinanšu sabiedrībām – dalījumā pa NACE kodiem – izsniegtu aizdevumu un avansu sadalījums

Finanšu saistību sadalījums

8.1

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

9.1

Ārpusbilances riska darījumi: Sniegtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

9.2

Saņemtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

10

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11.1

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite: Sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

12

Izmaiņas atskaitījumos kredītu zaudējumiem un kapitāla vērtspapīru instrumentu vērtības samazinājumam

Saņemtais nodrošinājums un garantijas

13.1

Aizdevumu un avansu sadalījums pa nodrošinājumiem un garantijām

13.2

Attiecīgajā periodā ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [turējumā pārskata sniegšanas datumā]

13.3

Uzkrātais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [materiālie aktīvi]

14

Patiesās vērtības hierarhija: pēc patiesās vērtības novērtētie finanšu instrumenti

Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu sadalījums

16.1

Procentu ienākumi un izdevumi dalījumā pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

16.3

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām dalījumā pa instrumentiem

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: bilance

17.1

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: aktīvi

17.2

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

17.3

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: saistības

18

Rezultatīvi un nerezultatīvi riska darījumi

19

Neveikti riska darījumi

2. DAĻA [KATRU CETURKSNI AR ROBEŽVĒRTĪBU: BIEŽUMS – KATRU CETURKSNI VAI PĀRSKATU NESNIEDZ]

Ģeogrāfiskais sadalījums

20.4

Aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.5

Ārpusbilances riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.6

Saistību ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

4. DAĻA [KATRU GADU]

Grupas struktūra

40.1.

Grupas struktūra: “katra iestāde atsevišķi”


2. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

1. DAĻA [BIEŽUMS – KATRU CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1

Bilance: aktīvi

1.2

Bilance: saistības

1.3

Bilance: pašu kapitāls

2

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

4.4

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: aizdevumi un debitoru parādi, un līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

4.5

Subordinētie finanšu aktīvi

4.6

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: tirdzniecības finanšu aktīvi

4.7

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.8

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

4.9

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: netirdzniecības parāda instrumenti, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

4.10

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

5

Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

6

Nefinanšu sabiedrībām – dalījumā pa NACE kodiem – izsniegtu aizdevumu un avansu sadalījums

Finanšu saistību sadalījums

8.1

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

9.1

Ārpusbilances riska darījumi: Sniegtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

9.2

Saņemtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

10

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11.2

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP: sadalījums pa risku veidiem

12

Izmaiņas atskaitījumos kredītu zaudējumiem un kapitāla vērtspapīru instrumentu vērtības samazinājumam

Saņemtais nodrošinājums un garantijas

13.1

Aizdevumu un avansu sadalījums pa nodrošinājumiem un garantijām

13.2

Attiecīgajā periodā ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [turējumā pārskata sniegšanas datumā]

13.3

Uzkrātais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums [materiālie aktīvi]

14

Patiesās vērtības hierarhija: pēc patiesās vērtības novērtētie finanšu instrumenti

Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu sadalījums

16.1

Procentu ienākumi un izdevumi dalījumā pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

16.4

Peļņa vai zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām dalījumā pa risku veidiem

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: bilance

17.1

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: aktīvi

17.2

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: ārpusbilances riska darījumi – sniegtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

17.3

Saskaņošana starp grāmatvedības un KPR konsolidācijas tvērumu: saistības

18

Rezultatīvi un nerezultatīvi riska darījumi

19

Neveikti riska darījumi

2. DAĻA [KATRU CETURKSNI AR ROBEŽVĒRTĪBU: BIEŽUMS – KATRU CETURKSNI VAI PĀRSKATU NESNIEDZ]

Ģeogrāfiskais sadalījums

20.4

Aktīvu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.5

Ārpusbilances riska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

20.6

Saistību ģeogrāfiskais sadalījums pa darījuma partneru rezidences vietām

4. DAĻA [KATRU GADU]

Grupas struktūra

40.1

Grupas struktūra: “katra iestāde atsevišķi”


II PIELIKUMS

Ļoti vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana

1.

Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kā arī uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, kuras ir saderīgas ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, “ļoti vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 3. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikuma.

3. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

1. DAĻA [BIEŽUMS – KATRU CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1

Bilance: aktīvi

1.2

Bilance: saistības

1.3

Bilance: pašu kapitāls

2

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

4.4

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: aizdevumi un debitoru parādi, un līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

4.5

Subordinētie finanšu aktīvi

5

Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

9.1

Ārpusbilances riska darījumi: Sniegtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

10

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11.1

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite: Sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

12

Izmaiņas atskaitījumos kredītu zaudējumiem un kapitāla vērtspapīru instrumentu vērtības samazinājumam

14

Patiesās vērtības hierarhija: pēc patiesās vērtības novērtētie finanšu instrumenti

18

Rezultatīvi un nerezultatīvi riska darījumi

19

Neveikti riska darījumi

2.

Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro tādas valsts uzskaites sistēmas, kas nav minētas 1. punktā, “ļoti vienkāršota uzraudzības finanšu pārskatu sniegšana” ietver 4. tabulā minētās veidnes no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma.

4. tabula

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

1. DAĻA [BIEŽUMS – KATRU CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1

Bilance: aktīvi

1.2

Bilance: saistības

1.3

Bilance: pašu kapitāls

2

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem

4.1

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

4.2

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.3

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

4.4

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: aizdevumi un debitoru parādi, un līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

4.5

Subordinētie finanšu aktīvi

4.6

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: tirdzniecības finanšu aktīvi

4.7

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

4.8

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti pēc patiesās vērtības caur pašu kapitālu

4.9

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: netirdzniecības parāda instrumenti, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

4.10

Finanšu aktīvu sadalījums pa instrumentiem un darījuma partneru sektoriem: citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

5

Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2

Subordinētās finanšu saistības

Aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

9.1

Ārpusbilances riska darījumi: Sniegtās aizdevumu saistības, finanšu garantijas un citas saistības

10

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11.2

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP: sadalījums pa risku veidiem

12

Izmaiņas atskaitījumos kredītu zaudējumiem un kapitāla vērtspapīru instrumentu vērtības samazinājumam

18

Rezultatīvi un nerezultatīvi riska darījumi

19

Neveikti riska darījumi

3.

1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumā sniegtajām norādēm.


III PIELIKUMS

Uzraudzības finanšu pārskatu datu punkti

1.

Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002 piemēro starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kā arī uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro valsts uzskaites sistēmas, kuras ir saderīgas ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, “uzraudzības finanšu pārskatu datu punkti” ietver IV pielikumā noteiktos datu punktus no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 III pielikuma.

2.

Uzraudzītām iestādēm, kuras saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK piemēro tādas valsts uzskaites sistēmas, kas nav minētas 1. punktā, “uzraudzības finanšu pārskatu datu punkti” ietver V pielikumā noteiktos datu punktus no Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 IV pielikuma.

3.

1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saskaņā ar Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumā sniegtajām norādēm.


IV PIELIKUMS

“FINREP datu punkti” saskaņā ar starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem vai atsauces valsts GAAP, kas saderīgi ar SFPS

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.

Bilance: aktīvi

1.2.

Bilance: saistības

1.3

Bilance: pašu kapitāls

2

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

5

Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

Finanšu saistību sadalījums

8,1

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8,2

Subordinētās finanšu saistības

10

Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11,1

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite: Sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

18

Rezultatīvi un nerezultatīvi riska darījumi

19

Neveikti riska darījumi


KRĀSU KODS VEIDNĒS:

 

Iesniedzamie datu punkti:

1.   Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.   Aktīvi

 

Atsauces

Uzskaites vērtība

010

010

Nauda, naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi pieprasījuma noguldījumi

1. SGS 54. i)

 

020

Skaidra nauda

Īstenošanas Regulas (ES) 680/2014 V pielikuma (turpmāk “V pielikums”) 2.1. daļa

 

030

Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās

V pielikums. 2.2. daļa

 

040

Citi pieprasījuma noguldījumi

V pielikums. 2.3. daļa

 

050

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

7. SFPS 8. a) ii); 39. SGS 9. Piemērošanas vadlīnijas (tālāk “AG”) 14.

 

060

Atvasinātie instrumenti

39. SGS 9.

 

070

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

32. SGS 11.

 

080

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

090

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

100

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 8. a) i); 39. SGS 9.

 

110

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

32. SGS 11.

 

120

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

130

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

140

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

7. SFPS 8. d); 39. SGS 9.

 

150

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

32. SGS 11.

 

160

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

170

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

180

Aizdevumi un debitoru parādi

7. SFPS 8. c); 39. SGS 9, AG16., AG26.; V pielikums. 1.16. daļa

 

190

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

200

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

210

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

7. SFPS 8. b); 39. SGS 9., AG 16., AG 26.

 

220

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

230

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

240

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

7. SFPS 22. b); 39. SGS 9.

 

250

Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas procentu likmes riska apdrošināšanas portfelī

39. SGS 89.A a)

 

260

Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS 54. e); V pielikums. 2.4. daļa

 

270

Materiālie aktīvi

 

 

280

Pamatlīdzekļi

16. SGS 6.; 1. SGS 54. a)

 

290

Ieguldījumu īpašums

40. SGS 5.; 1. SGS 54. b)

 

300

Nemateriālie aktīvi

1. SGS 54 c); Regulas (ES) Nr. 575/2013 (tālāk “KPR”) 4. panta 1. punkta 115. apakšpunkts

 

310

Nemateriālā vērtība

3. SFPS B67. d); KPR 4. panta 1. punkta 113. apakšpunkts

 

320

Nemateriālie aktīvi

38. SGS 8., 118.

 

330

Nodokļa aktīvi

1. SGS 54. n–o)

 

340

Pārskata perioda nodokļa aktīvi

1. SGS 54. n); 12. SGS 5.

 

350

Atliktā nodokļa aktīvi

1. SGS 54. o); 12. SGS 5.; KPR 4. panta 1. punkta 106. apakšpunkts

 

360

Citi aktīvi

V pielikums. 2.5. daļa

 

370

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

1. SGS 54. j); 5. SFPS 38, V pielikums. 2.6. daļa

 

380

KOPĀ AKTĪVI

1. SGS 9. a), SGS Piemērošanas vadlīnijas (tālāk “AG”) 6.

 

1.2.   Saistības

 

Atsauces

Uzskaites vērtība

010

010

Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības

7. SFPS 8. e) ii); 39. SGS 9., AG 14.–15.

 

020

Atvasinātie instrumenti

39. SGS 9., AG 15. a)

 

030

Īsās pozīcijas

39. SGS, AG 15. b)

 

040

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

050

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa

 

060

Citas finanšu saistības

V pielikums. 1.32.–34. daļa

 

070

Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

7. SFPS 8. e) i); 39. SGS 9.

 

080

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

090

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa

 

100

Citas finanšu saistības

V pielikums. 1.32.–34. daļa

 

110

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

7. SFPS 8. f); 39. SGS 47.

 

120

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

130

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa

 

140

Citas finanšu saistības

V pielikums. 1.32.–34. daļa

 

150

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

7. SFPS 22. b); 39. SGS 9.; V pielikums. 1.23. daļa

 

160

Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas procentu likmes riska apdrošināšanas portfelī

39. SGS 89.A b)

 

170

Uzkrājumi

37. SGS 10.; 1. SGS 54. l)

 

180

Pensijas un citas pēcnodarbinātības definētu pabalstu saistības

19. SGS 63.; 1. SGS 78. d); V pielikums. 2.7. daļa

 

190

Citi darbinieku ilgtermiņa pabalsti

19. SGS 153.; 1. SGS 78. d); V pielikums. 2.8. daļa

 

200

Pārstrukturēšana

37. SGS 71., 84. a)

 

210

Aizsākti juridiski jautājumi un nodokļu tiesvedība

37. SGS. C papildinājums. 6. un 10. piemērs

 

220

Sniegtās saistības un garantijas

37. SGS. C.9. papildinājums

 

230

Citi uzkrājumi

 

 

240

Nodokļu saistības

1. SGS 54. n–o)

 

250

Pārskata perioda nodokļu saistības

1. SGS 54. n); 12. SGS 5.

 

260

Atliktā nodokļa saistības

1. SGS 54. o); 12. SGS 5.; KPR 4. panta 1. punkta 108. apakšpunkts

 

270

Akciju kapitāls, kas atmaksājams pēc pieprasījuma

32 SGS Ilustratīvie piemēri (tālāk “IP”) 33.; Starptautiskās finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (tālāk “SFPIK”) 2. interpretācija; V pielikums 2.9. daļa

 

280

Citas saistības

V pielikums. 2.10. daļa

 

290

Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

1. SGS 54. p); 5. SFPS 38., V pielikums. 2.11. daļa

 

300

KOPĒJĀS SAISTĪBAS

1. SGS 9. b); IG 6.

 

1.3.   Kapitāla vērtspapīri

 

Atsauces

Uzskaites vērtība

010

010

Kapitāls

1. SGS 54 r), Direktīvas 86/635/EEK (tālāk “BPD”) 22. pants

 

020

Samaksātais kapitāls

1. SGS 78. e)

 

030

Pieprasītais nesamaksātais kapitāls

1. SGS 78. e); V pielikums. 2.14. daļa

 

040

Akciju emisijas uzcenojums

1. SGS 78. e); KPR 4. panta 1. punkta 124. apakšpunkts

 

050

Emitēti kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas nav kapitāls

V pielikums. 2.15.–16. daļa

 

060

Saliktu finanšu instrumentu pašu kapitāla komponents

32. SGS 28.–29.; V pielikums. 2.15. daļa

 

070

Emitēti citi kapitāla vērtspapīru instrumenti

V pielikums. 2.16. daļa

 

080

Citi kapitāla vērtspapīri

2. SFPS 10.; V pielikums. 2.17. daļa

 

090

Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi

KPR 4. panta 1. punkta 100. apakšpunkts

 

095

Posteņi, ko nepārklasificēs uz peļņu vai zaudējumiem

1. SGS 82.A a)

 

100

Materiālie aktīvi

16. SGS 39.–41.

 

110

Nemateriālie aktīvi

38. SGS 85.–87.

 

120

Aktuārā peļņa vai (–) zaudējumi par definētu pabalstu pensiju plāniem

1. SGS 7.

 

122

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

5. SFPS 38., IG 12. piemērs

 

124

Daļa citu atzīto ienākumu un izdevumu no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS 82. h); 28. SGS 11.

 

128

Posteņi, ko var pārklasificēt uz peļņu vai zaudējumiem

1. SGS 82.A a)

 

130

Ārvalstu operācijās veikto neto ieguldījumu riska ierobežošana [efektīvā daļa]

39. SGS 102. a)

 

140

Pārrēķins ārvalstu valūtā

21. SGS 52. b); 21. SGS 32., 38.–49.

 

150

Riska ierobežošanas atvasinātie instrumenti Naudas plūsmas riska ierobežošana [efektīvā daļa]

7. SFPS 23. c); 39. SGS 95.–101.

 

160

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) ii); 39. SGS 55. b)

 

170

Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmas grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas

5. SFPS 38., IG 12. piemērs

 

180

Daļa citu atzīto ienākumu un izdevumu no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS 82. h); 28. SGS 11.

 

190

Nesadalītā peļņa

KPR 4. panta 1. punkta 123. apakšpunkts

 

200

Pārvērtēšanas rezerves

1. SFPS 30., D5.–D8.; V pielikums. 2.18. daļa

 

210

Citas rezerves

1. SGS 54.; 1. SGS 78. e)

 

220

Rezerves vai uzkrātie zaudējumi no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

28. SGS 11.; V pielikums. 2.19. daļa

 

230

Citas

V pielikums. 2.19. daļa

 

240

(-) Pašu akcijas

1. SGS 79. a) vi); 32. SGS 33.–34., AG 14., AG 36.; V pielikums. 2.20. daļa

 

250

Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

27. SGS 28.; 1. SGS 83. a) ii)

 

260

(-) Starpperioda dividendes

32. SGS 35.

 

270

Mazākuma līdzdalība [nekontrolējoša līdzdalība]

27. SGS 4.; 1. SGS 54. q); 27. SGS 27.

 

280

Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi

27. SGS. 27.–28.; KPR 4. panta 1. punkta 100. apakšpunkts

 

290

Citi posteņi

27. SGS 27.–28.

 

300

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

1. SGS 9. a), IG 6.

 

310

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN KOPĀ SAISTĪBAS

1. SGS IG6.

 

2.   Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

Atsauces

Pārskata periods

010

010

Procentu ienākumi

1. SGS 97.; 18. SGS 35. b) iii); V pielikums. 2.21. daļa

 

020

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) i), B5. e); V pielikums. 2.24. daļa

 

030

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 20. a) i), B5. e)

 

040

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

7. SFPS 20. b); 39. SGS 55. b); 39. SGS 9.

 

050

Aizdevumi un debitoru parādi

7. SFPS 20. b); 39. SGS 9., 46. a)

 

060

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

7. SFPS 20. b); 39. SGS 9., 46. b)

 

070

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite, procentu likmju risks

39. SGS 9.; V pielikums. 2.23. daļa

 

080

Citi aktīvi

V pielikums. 2.25. daļa

 

090

(Procentu Izmaksas)

1. SGS 97.; V pielikums. 2.21. daļa

 

100

(Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības)

7. SFPS 20. a) i), B5. e); V pielikums. 2.24. daļa

 

110

(Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

7. SFPS 20. a) i), B5. e)

 

120

(Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā)

7. SFPS 20. b); 39. SGS 47.

 

130

(Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite, procentu likmju risks)

39. SGS 9.; V pielikums. 2.23. daļa

 

140

(Citas saistības)

V pielikums. 2.26. daļa

 

150

(Izdevumi par akciju kapitālu, kas atmaksājams pēc pieprasījuma)

2. SFPIK 11.

 

160

Dividenžu ienākumi

18. SGS 35. b) v); V pielikums. 2.28. daļa

 

170

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) i), B5. e)

 

180

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. SFPS 20. a) i), B5. e); 39. SGS 9.

 

190

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) ii); 39. SGS 9., 55. b)

 

200

Maksu un komisijas naudas ienākumi

7. SFPS 20. c)

 

210

(Maksu un komisijas naudas izdevumi)

7. SFPS 20. c)

 

220

Peļņa vai (–) zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un saistības, kas nav novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto

7. SFPS 20. a) ii–v); V pielikums. 2.97. daļa

 

230

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

7. SFPS 20. a) ii); 39. SGS 9., 55. b)

 

240

Aizdevumi un debitoru parādi

7. SFPS 20. a) iv); 39. SGS 9., 56.

 

250

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

7. SFPS 20. a) iii); 39. SGS 9., 56.

 

260

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

7. SFPS 20. a) v); 39. SGS 56.

 

270

Citas

 

 

280

Peļņa vai (–) zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un saistībām, neto

7. SFPS 20. a) i); 39. SGS 55. a)

 

290

Peļņa vai (–) zaudējumi no finanšu aktīviem un saistībām, kas novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto

7. SFPS 20. a) i); 39. SGS 55. a)

 

300

Peļņa vai (–) zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites, neto

7. SFPS 24.; V pielikums. 2.30. daļa

 

310

Valūtas kursa starpības [peļņa vai (–) zaudējumi], neto

21. SGS 28., 52. a)

 

330

Peļņa vai (–) zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, neto

1. SGS 34.

 

340

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

V pielikums. 2.141.–143. daļa

 

350

(Citi darbības izdevumi)

V pielikums. 2.141.–143. daļa

 

355

KOPĒJIE DARBĪBAS IENĀKUMI, NETO

 

 

360

(Administratīvie izdevumi)

 

 

370

(Personāla izdevumi)

19. SGS 7.; 1. SGS 102. IG 6.

 

380

(Citi administratīvie izdevumi)

 

 

390

(Amortizācija)

1. SGS 102., 104.

 

400

(Pamatlīdzekļi)

1. SGS 104.; 16. SGS 73. e) vii)

 

410

(Ieguldījumu īpašumi)

1. SGS 104.; 40. SGS 79. d) iv)

 

420

(Citi nemateriālie aktīvi)

1. SGS 104.; 38. SGS 118. e) vi)

 

430

(Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse)

37 SGS 59., 84.; 1. SGS 98. b) f) g)

 

440

(Sniegtās saistības un garantijas)

 

 

450

(Citi uzkrājumi)

 

 

460

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse finanšu aktīviem, kas nav novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

7. SFPS 20. e)

 

470

(Finanšu aktīvi, kas novērtēti iegādes vērtībā)

7. SFPS 20. e); 39. SGS 66.

 

480

(Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi)

7. SFPS 20. e); 39. SGS 67.

 

490

(Aizdevumi un debitoru parādi

7. SFPS 20. e); 39. SGS 63.

 

500

(Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi)

7. SFPS 20. e); 39. SGS 63.

 

510

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos)

28. SGS. 40.–43.

 

520

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse nefinanšu aktīviem)

36. SGS 126. a) b)

 

530

(Pamatlīdzekļi)

16. SGS 73. e) v–vi)

 

540

(Ieguldījumu īpašumi)

40. SGS 79. d) v)

 

550

(Nemateriālā vērtība)

3. SFPS B papildinājums 67. d) v); 36. SGS 124.

 

560

(Citi nemateriālie aktīvi)

38. SGS 118. e) iv) v)

 

570

(Citi)

36. SGS 126. a) b)

 

580

Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā

3. SFPS B papildinājums 64. n) i)

 

590

Daļa peļņas vai (–) zaudējumu no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

1. SGS 82. c)

 

600

Peļņa vai (–) zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas un nekvalificējas kā pārtrauktas darbības

5. SFPS 37.; V pielikums. 2.27. daļa

 

610

PE ĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM NO TURPINĀMĀM DARBĪBĀM

1. SGS 102. IG 6.; 5. SFPS 33. A

 

620

(Nodokļa izdevumi vai (–) ienākumi saistībā ar peļņu vai zaudējumiem no turpināmām darbībām)

1. SGS 82. d); 12. SGS 77.

 

630

PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM NO TURPINĀMĀM DARBĪBĀM

1. SGS, IG 6.

 

640

Peļņa vai (–) zaudējumi pēc nodokļiem no pārtrauktām darbībām

1. SGS 82. e); 5. SFPS 33.a), A

 

650

Peļņa vai (-) zaudējumi pirms nodokļiem no pārtrauktām darbībām

5. SFPS 33. b) i)

 

660

(Nodokļa izdevumi vai (–) ienākumi saistībā ar pārtrauktām darbībām)

5. SFPS 33. b) ii), iv)

 

670

GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI

1. SGS 82. f)

 

680

Attiecināms uz mazākuma līdzdalību [nekontrolējoša līdzdalība]

1. SGS 83. a) i)

 

690

Attiecināms uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

1. SGS 83. a) ii)

 

5.   Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

 

 

Atsauces

Centrālās bankas

Vispārējā valdība

Kredītiestādes

Citas finanšu sabiedrības

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa a)

V pielikums. 1.35. daļa b)

V pielikums. 1.35. daļa c)

V pielikums. 1.35. daļa d)

V pielikums. 1.35. daļa e)

V pielikums. 1.35. daļa f)

010

020

030

040

050

060

Pa produktiem

010

Pēc pieprasījuma un ar īsu iepriekšēju brīdinājumu [norēķinu konts]

V pielikums. 2.41. daļa a)

 

 

 

 

 

 

020

Kredītkaršu parādi

V pielikums. 2.41. daļa b)

 

 

 

 

 

 

030

Pircēju un pasūtītāju parādi

V pielikums. 2.41. daļa c)

 

 

 

 

 

 

040

Finanšu noma

V pielikums. 2.41. daļa d)

 

 

 

 

 

 

050

Pirkšanas ar atpārdošanu aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa e)

 

 

 

 

 

 

060

Citi termiņaizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa f)

 

 

 

 

 

 

070

Avansi, kas nav aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa g)

 

 

 

 

 

 

080

AIZDEVUMI UN AVANSI

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

 

 

 

 

 

Pa nodrošinājumiem

090

tostarp: hipotekārie aizdevumi [aizdevumi, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu]

V pielikums. 2.41. daļa h)

 

 

 

 

 

 

100

tostarp: citi nodrošināti aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa i)

 

 

 

 

 

 

Pa mērķiem

110

tostarp: patēriņa kredīti

V pielikums. 2.41. daļa j)

 

 

 

 

 

 

120

tostarp: aizdevumi mājokļa iegādei

V pielikums. 2.41. daļa k)

 

 

 

 

 

 

Pa subordināciju

130

tostarp: projektu finansēšanas aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa l)

 

 

 

 

 

 

8.   Finanšu saistību sadalījums

8.1.   Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

 

Atsauces

Uzskaites vērtība

Ar kredītriska izmaiņām saistīto patieso vērtību kumulatīvo izmaiņu summa

Summa, kas jāmaksā saskaņā ar līgumu termiņa beigās

Turēti tirdzniecības nolūkā

Novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Amortizētā iegādes vērtība

Riska ierobežošanas uzskaite

7. SFPS 8. e) ii); 39. SGS 9., AG 14.–15.

7. SFPS 8. e) i); 39. SGS 9.

7. SFPS 8. f); 39. SGS 47.

7. SFPS 22. b); 39. SGS 9.

7. SFPS 10. a); KPR 30. panta b) punkts, 424. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļa

7. SFPS 10. b)

010

020

030

037

040

050

010

Atvasinātie instrumenti

39. SGS 9., AG 15. a)

 

 

 

 

 

 

020

Īsās pozīcijas

39. SGS AG 15. b)

 

 

 

 

 

 

030

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

32. SGS 11.

 

 

 

 

 

 

040

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

 

 

 

 

 

050

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

 

 

 

 

 

060

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

070

Norēķinu konti/noguldījumi uz nakti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

 

080

Noguldījumi ar noteikto termiņu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

 

090

Noguldījumi, dzēšami ar iepriekšēju brīdinājumu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.3. daļa; V pielikums. 1.51. daļa

 

 

 

 

 

 

100

Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

 

110

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

120

Norēķinu konti/noguldījumi uz nakti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

 

130

Noguldījumi ar noteikto termiņu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

 

140

Noguldījumi, dzēšami ar iepriekšēju brīdinājumu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.3. daļa; V pielikums. 1.51. daļa

 

 

 

 

 

 

150

Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

 

160

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

170

Norēķinu konti/noguldījumi uz nakti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

 

180

Noguldījumi ar noteikto termiņu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

 

190

Noguldījumi, dzēšami ar iepriekšēju brīdinājumu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.3. daļa; V pielikums. 1.51. daļa

 

 

 

 

 

 

200

Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

 

210

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

220

Norēķinu konti/noguldījumi uz nakti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

 

230

Noguldījumi ar noteikto termiņu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

 

240

Noguldījumi, dzēšami ar iepriekšēju brīdinājumu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.3. daļa; V pielikums. 1.51. daļa

 

 

 

 

 

 

250

Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

 

260

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

270

Norēķinu konti/noguldījumi uz nakti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

 

280

Noguldījumi ar noteikto termiņu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

 

290

Noguldījumi, dzēšami ar iepriekšēju brīdinājumu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.3. daļa; V pielikums. 1.51. daļa

 

 

 

 

 

 

300

Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

 

310

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

320

Norēķinu konti/noguldījumi uz nakti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.1. daļa

 

 

 

 

 

 

330

Noguldījumi ar noteikto termiņu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.2. daļa

 

 

 

 

 

 

340

Noguldījumi, dzēšami ar iepriekšēju brīdinājumu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.3. daļa; V pielikums. 2.5. daļa

 

 

 

 

 

 

350

Līgumi par pārdošanu ar atpirkšanu

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9.4. daļa

 

 

 

 

 

 

360

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa; V pielikums. 2.52. daļa

 

 

 

 

 

 

370

Noguldījumu sertifikāti

V pielikums. 2.52. daļa a)

 

 

 

 

 

 

380

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

KPR 4. panta 1. punkta 61. apakšpunkts

 

 

 

 

 

 

390

Segtās obligācijas

KPR 129. panta 1. punkts

 

 

 

 

 

 

400

Kombinētie līgumi

39. SGS 10.–11., AG27., AG29.; 9. SFPIK; V pielikums. 2.52. daļa d)

 

 

 

 

 

 

410

Citi emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 2.52. daļa e)

 

 

 

 

 

 

420

Konvertējami salikti finanšu instrumenti

32. SGS. AG 31.

 

 

 

 

 

 

430

Nekonvertējami

 

 

 

 

 

 

 

440

Citas finanšu saistības

V pielikums. 1.32.–34. daļa

 

 

 

 

 

 

450

FINANŠU SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Subordinētās finanšu saistības

 

Uzskaites vērtība

 

Atsauces

Novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Amortizētā iegādes vērtība

7. SFPS 8. e) i); 39. SGS 9.

7. SFPS 8. f); 39. SGS 47.

010

020

010

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

 

020

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa

 

 

030

SUBORDINĒTĀS FINANŠU SAISTĪBAS

V pielikums. 2.53.–54. daļa

 

 

10.   Atvasinātie instrumenti – tirdzniecība

Pa risku veidiem/pa produktiem vai pa tirgus veidiem

VEIDNES NUMURS

Uzskaites vērtība

Nosacītā summa

Atsauces

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības

Kopā tirdzniecība

tostarp: pārdots

V pielikums. 2.69. daļa

V pielikums. 2.69. daļa

V pielikums. 2.70.–71. daļa

V pielikums. 2.72. daļa

010

020

030

040

010

Procentu likme

V pielikums. 2.67. daļa a)

 

 

 

 

020

tostarp: ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums. 2.74. daļa

 

 

 

 

030

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

040

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

050

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

060

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

070

Pašu kapitāls

V pielikums. 2.67. daļa b)

 

 

 

 

080

tostarp: ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums. 2.74. daļa

 

 

 

 

090

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

100

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

110

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

120

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

130

Ārvalstu valūtas un zelts

V pielikums. 2.67. daļa c)

 

 

 

 

140

tostarp: ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums. 2.74. daļa

 

 

 

 

150

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

160

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

170

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

180

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

190

Kredīts

V pielikums. 2.67. daļa d)

 

 

 

 

200

tostarp: ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums. 2.74. daļa

 

 

 

 

210

Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi

 

 

 

 

 

220

Kredītriska starpības iespējas līgumi

 

 

 

 

 

230

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi

 

 

 

 

 

240

Citas

 

 

 

 

 

250

PRECES

V pielikums. 2.67. daļa e)

 

 

 

 

260

tostarp: ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums. 2.74. daļa

 

 

 

 

270

Citas

V pielikums. 2.67. daļa f)

 

 

 

 

280

tostarp: ekonomikas riska ierobežošanas pozīcijas

V pielikums. 2.74. daļa

 

 

 

 

290

ATVASINĀTIE INSTRUMENTI

39. SGS 9.

 

 

 

 

300

tostarp: ārpusbiržas - kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c), 2.75. daļa a)

 

 

 

 

310

tostarp: ārpusbiržas - citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d), 2.75. daļa b)

 

 

 

 

320

tostarp: ārpusbiržas - citi

V pielikums. 2.75. daļa c)

 

 

 

 

11.   Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11.1.   Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite Sadalījums pa risku veidiem un riska ierobežošanas pozīciju veidiem

Pa produktiem vai pa tirgus veidiem

Atsauces

Uzskaites vērtība

Nosacītā summa

Aktīvi

Saistības

Kopā riska ierobežošana

tostarp: pārdots

V pielikums. 2.69. daļa

V pielikums. 2.69. daļa

V pielikums. 2.70., 71. daļa

V pielikums. 2.72. daļa

010

020

030

040

010

Procentu likme

V pielikums. 2.67. daļa a)

 

 

 

 

020

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

030

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

040

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

050

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

060

Pašu kapitāls

V pielikums. 2.67. daļa b)

 

 

 

 

070

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

080

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

090

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

100

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

110

Ārvalstu valūtas un zelts

V pielikums. 2.67. daļa c)

 

 

 

 

120

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

130

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

140

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

150

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

160

Kredīts

V pielikums. 2.67. daļa d)

 

 

 

 

170

Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi

 

 

 

 

 

180

Kredītriska starpības iespējas līgumi

 

 

 

 

 

190

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi

 

 

 

 

 

200

Citas

 

 

 

 

 

210

PRECES

V pielikums. 2.67. daļa e)

 

 

 

 

220

Citas

V pielikums. 2.67. daļa f)

 

 

 

 

230

PATIESĀS VĒRTĪBAS RISKA IEROBEŽOŠANA

7. SFPS 22. b); 39. SGS 186. a)

 

 

 

 

240

Procentu likme

V pielikums. 2.67. daļa a)

 

 

 

 

250

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

260

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

270

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

280

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

290

Pašu kapitāls

V pielikums. 2.67. daļa b)

 

 

 

 

300

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

310

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

320

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

330

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

340

Ārvalstu valūtas un zelts

V pielikums. 2.67. daļa c)

 

 

 

 

350

Ārpusbiržas iespējas līgumi

 

 

 

 

 

360

Ārpusbiržas citi

 

 

 

 

 

370

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

380

Organizēta tirgus iespējas līgumi

 

 

 

 

 

390

Kredīts

V pielikums. 2.67. daļa d)

 

 

 

 

400

Kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi

 

 

 

 

 

410

Kredītriska starpības iespējas līgumi

 

 

 

 

 

420

Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi

 

 

 

 

 

430

Citas

 

 

 

 

 

440

PRECES

V pielikums. 2.67. daļa e)

 

 

 

 

450

Citas

V pielikums. 2.67. daļa f)

 

 

 

 

460

NAUDAS PLŪSMAS RISKA IEROBEŽOŠANA

7. SFPS 22. b); 39. SGS 86. b)

 

 

 

 

470

ĀRVALSTU OPERĀCIJĀS VEIKTO NETO IEGULDĪJUMU RISKA IEROBEŽOŠANA

7. SFPS 22. b); 39. SGS 86. c)

 

 

 

 

480

PORTFEĻA PROCENTU LIKMJU RISKA PATIESĀS VĒRTĪBAS RISKA IEROBEŽOŠANA

39. SGS 89.A, IE 1.–31.

 

 

 

 

490

PORTFEĻA PROCENTU LIKMJU RISKA NAUDAS PLŪSMAS RISKA IEROBEŽOŠANA

39. SGS IG F6. 1.–3.

 

 

 

 

500

ATVASINĀTIE INSTRUMENTI – RISKA IEROBEŽOŠANAS UZSKAITE

7. SFPS 22. b); 39. SGS 9.

 

 

 

 

510

tostarp: ārpusbiržas - kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c), 2.75. daļa a)

 

 

 

 

520

tostarp: ārpusbiržas - citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d), 2.75. daļa b)

 

 

 

 

530

tostarp: ārpusbiržas - citi

V pielikums. 2.75. daļa c)

 

 

 

 

18.   Informācija par rezultatīviem un nerezultatīviem riska darījumiem

 

Atsauces

Bruto uzskaites vērtība

Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās izmaiņas kredītriska un uzkrājumu rezultātā

Saņemtais nodrošinājums un saņemtās finanšu garantijas

 

Ienākumus nesoši

Ienākumus nenesoši

 

Ienākumus nesoši riska darījumi

Ienākumus nenesoši riska darījumi

 

Nav nokavēts termiņš vai termiņš nokavēts <= 30 dienas

Termiņš nokavēts > 30 dienas <= 60 dienas

Termiņš nokavēts > 60 dienas <= 90 dienas

 

Nespēs atmaksāt parādu, kura termiņš nav nokavēts vai ir nokavēts < = 90 dienas

Termiņš nokavēts > 90 dienas <= 180 dienas

Termiņš nokavēts > 180 dienas <= 1 gads

Termiņš nokavēts > 1 gads

Tostarp: saistību neizpilde

Tostarp: samazināta vērtība

 

Nespēs atmaksāt parādu, kura termiņš nav nokavēts vai ir nokavēts < = 90 dienas

Termiņš nokavēts > 90 dienas <= 180 dienas

Termiņš nokavēts > 180 dienas <= 1 gads

Termiņš nokavēts > 1 gads

No nerezultatīviem riska darījumiem saņemtais nodrošinājums

No nerezultatīviem riska darījumiem saņemtās finanšu garantijas

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

V pielikums. 2. 45., 109., 145.-162. daļa

V pielikums. 2. 145.-162. daļa

V pielikums. 2. 158. daļa

V pielikums. 2. 158. daļa

V pielikums. 2. 158. daļa

V pielikums. 2. 145.-162. daļa

V pielikums. 2. 159. daļa

V pielikums. 2. 159. daļa

V pielikums. 2. 159. daļa

V pielikums. 2. 159. daļa

KPR 178. pants; V pielikuma 2.61. daļa

39. SGS 58.-70.

V pielikums. 2. 46. daļa

V pielikums. 2. 161. daļa

V pielikums. 2. 161. daļa

V pielikums. 2. 159., 161. daļa

V pielikums. 2. 159., 161. daļa

V pielikums. 2. 159., 161. daļa

V pielikums. 2. 159., 161. daļa

V pielikums. 2. 162. daļa

V pielikums. 2. 162. daļa

010

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050. daļa

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Tostarp: Mazie un vidējie uzņēmumi

Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts (tālāk “MVU”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Tostarp: Komerciāls nekustamais īpašums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Tostarp: Mājokļa nekustamais īpašums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Tostarp: Patēriņa kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

AMORTIZĒTAJĀ IEGĀDES VĒRTĪBĀ NOVĒRTĒTIE FINANŠU INSTRUMENTI

V pielikums. 1. 13. d), e) daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

PARĀDA INSTRUMENTI, kas nav Tirdzniecības nolūkā turēti (TNT), PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS

V pielikums. I daļa. 13.b), c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

PARĀDA INSTRUMENTI, kas nav TNT

V pielikums. I daļa. 13. b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Sniegtās aizdevumu saistības

39. SGS 2. h), 4. a) c), BC 15.; KPR I pielikums; V pielikums. 2.56.–57. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Sniegtās finanšu garantijas

39. SGS 9. AG 4., BC 21.; 4. SFPS A; KPR I pielikums; V pielikums. 2.56., 58. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Citas sniegtās saistības

KPR I pielikums; V pielikums. 2.56., 59. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ĀRPUSBILANCES RISKA DARĪJUMI

V pielikums. 2.55. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informācija par neveiktiem riska darījumiem

 

Atsauces

Riska darījumu ar iecietības pasākumiem bruto uzskaites vērtība

Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās izmaiņas kredītriska un uzkrājumu rezultātā

Saņemtais nodrošinājums un saņemtās finanšu garantijas

 

Ienākumus nesoši riska darījumi ar iecietības pasākumiem

Ienākumus nenesoši riska darījumi ar iecietības pasākumiem

 

ienākumus nesoši riska darījumi ar iecietības pasākumiem

ienākumus nenesoši riska darījumi ar iecietības pasākumiem

 

Instrumenti ar grozījumiem to noteikumos un nosacījumos

Refinansēšana

tostarp: Ienākumus nesoši riska darījumi pārbaudē

 

Instrumenti ar grozījumiem to noteikumos un nosacījumos

Refinansēšana

tostarp: Saistību neizpilde

tostarp: Samazinātas vērtības

tostarp: Ienākumus nenesošu riska darījumu iecietība

 

Instrumenti ar grozījumiem to noteikumos un nosacījumos

Refinansēšana

Riska darījumos ar iecietības pasākumiem saņemtais nodrošinājums

Riska darījumos ar iecietības pasākumiem saņemtie finanšu galvojumi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

V pielikums. 2. 45., 109., 163.-182. daļa

V pielikums. 2. 145.-162. daļa

V pielikums. 2. 164. a), 177., 178., 182. daļa

V pielikums. 2. 164. b), 177., 178., 181., 182. daļa

V pielikums. 2. 176. b), 177., 180. daļa

V pielikums. 2. 145.-162. daļa

V pielikums. 2. 164. a), 179.-180., 182. daļa

V pielikums. 2. 164. b), 179.-182. daļa

KPR 178. pants; V pielikuma 2.61. daļa

39. SGS 58.-70. daļa

V pielikums. 2. 172. a), 157. daļa

V pielikums. 2. 46., 183. daļa

V pielikums. 2. 145.-183. daļa

V pielikums. 2. 145.-183. daļa

V pielikums. 2. 164. a), 179.-180., 182., 183. daļa

V pielikums. 2. 164. b), 179.-183. daļa

V pielikums. 2. 162. daļa

V pielikums. 2. 162. daļa

010

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Tostarp: Mazie un vidējie uzņēmumi

Komisijas ieteikuma 2003/361/EK 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Tostarp: Komerciāls nekustamais īpašums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Tostarp: Mājokļa nekustamais īpašums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Tostarp: Patēriņa kredīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

AMORTIZĒTAJĀ IEGĀDES VĒRTĪBĀ NOVĒRTĒTIE FINANŠU INSTRUMENTI

V pielikums. 1. daļa. 13. d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centrālās bankas

V pielikums. 1.35. daļa a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Vispārējā valdība

V pielikums. 1.35. daļa b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kredītiestādes

V pielikums. 1.35. daļa c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Citas finanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinanšu sabiedrības

V pielikums. 1.35. daļa e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

PARĀDA INSTRUMENTI, kas nav TNT, PĒC PATIESĀS VĒRTĪBAS

V pielikums. I daļa. 13. b), c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

PARĀDA INSTRUMENTI, kas nav TNT

V pielikums. I daļa. 13. b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Sniegtās aizdevumu saistības

39. SGS 2. h), 4. a) c), BC 15.; KPR I pielikums; V pielikums. 2.56.–57. daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V PIELIKUMS

FINANŠU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA SASKAŅĀ AR VALSTS UZSKAITES SISTĒMĀM

FINANŠU PĀRSKATU VEIDNES GAAP

Veidnes numurs

Veidnes vai veidņu grupas nosaukums

1. DAĻA [BIEŽUMS – IK CETURKSNI]

Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1

Bilance: aktīvi

1.2

Bilance: saistības

1.3

Bilance: pašu kapitāls

2

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

5

Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

Finanšu saistību sadalījums

8.1

Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

8.2

Subordinētās finanšu saistības

10

Atvasinātie instrumenti - tirdzniecība

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

11.2

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite saskaņā ar valsts GAAP: sadalījums pa risku veidiem

18

Rezultatīvi un nerezultatīvi riska darījumi

19

Neveikti riska darījumi


KRĀSU KODS VEIDNĒS:

 

Iesniedzamie datu punkti:

1.   Bilance [Finanšu stāvokļa pārskats]

1.1.   Aktīvi

 

Atsauces valsts GAAP, kuru pamatā ir Direktīva 86/635/EEK (turpmāk “BPD”)

Uzskaites vērtība

010

010

Nauda, naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi pieprasījuma noguldījumi

BPD 4. pants. Aktīvi (1)

 

020

Skaidra nauda

Īstenošanas Regulas (ES) 680/2014 V pielikuma (turpmāk “V pielikums”) 2.1. daļa

 

030

Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās

BPD 13. panta 2. punkts; V pielikums. 2.2. daļa

 

091

Tirdzniecības finanšu aktīvi

V pielikums. 1.15. daļa

 

092

Atvasinātie instrumenti

Regulas (ES) Nr. 575/2013 (turpmāk “KPR”) II pielikums; V pielikuma 1.15. daļa

 

093

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.4.-5. daļa

 

094

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

095

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

171

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Direktīvas 78/660/EEK (turpmāk “4. direktīva”) 42.a panta 1., 4. punkts

 

172

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.4.-5. daļa.

 

173

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

174

Aizdevumi un avansi

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts, 4. punkta b) apakšpunkts; V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

175

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā caur pašu kapitālu

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts; 42.c panta 2. punkts

 

176

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.4.-5. daļa.

 

177

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

178

Aizdevumi un avansi

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts, 4. punkta b) apakšpunkts; V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

231

Netirdzniecības parāda instrumenti, kas novērtēti pēc iegādes izmaksu metodes

BPD 37. panta 1. punkts, 42.a panta 4. punkta b) apakšpunkts; V pielikums. 1.16. daļa

 

232

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

233

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

234

Citi netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi

BPD 35.-37. punkts; V pielikums. 1.17. daļa

 

235

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.4.-5. daļa.

 

236

Parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.24., 26. daļa

 

237

Aizdevumi un avansi

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

240

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

4. direktīvas 42.a panta 1., 5.a punkts; 42.c panta 1. punkta a) apakšpunkts; 39. SGS 9.; V pielikums. 1.19. daļa

 

260

Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

BPD 4. pants. Aktīvi(7)–(8); 4. direktīvas 17. pants; V pielikums. 2.4. daļa

 

270

Materiālie aktīvi

BPD 4. pants. Aktīvi(10)

 

280

Pamatlīdzekļi

 

 

290

Ieguldījumu īpašums

 

 

300

Nemateriālie aktīvi

BPD 4. pants. Aktīvi(9); KPR 4. panta 115. punkts

 

310

Nemateriālā vērtība

BPD 4. pants. Aktīvi(9); KPR 4. panta 113. punkts

 

320

Nemateriālie aktīvi

BPD 4. pants. Aktīvi(9)

 

330

Nodokļa aktīvi

 

 

340

Pārskata perioda nodokļa aktīvi

 

 

350

Atliktā nodokļa aktīvi

4. direktīvas 43. panta 1., 11. punkts; KPR 4. panta 106. punkts

 

360

Citi aktīvi

V pielikums. 2.5. daļa

 

380

KOPĀ AKTĪVI

BPD 4. pants. Aktīvi

 

1.2.   Saistības

 

Atsauces valsts GAAP, kuru pamatā ir BPD

Uzskaites vērtība

010

061

Tirdzniecības finanšu saistības

4. direktīvas 42.a panta 3. punkts

 

062

Atvasinātie instrumenti

KPR II pielikums; V pielikums. 1.15. daļa

 

063

Īsās pozīcijas

 

 

064

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

065

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa

 

066

Citas finanšu saistības

V pielikums. 1.32.–34. daļa

 

141

Netirdzniecības neatvasinātas finanšu saistības, kas novērtētas pēc izmaksu metodes

4. direktīvas 42.a panta 3. punkts

 

142

Noguldījumi

Regulas (EK) Nr. 25/2009 II pielikuma 2.9. daļa; V pielikums. 1.30. daļa

 

143

Emitētie parāda vērtspapīri

V pielikums. 1.31. daļa

 

144

Citas finanšu saistības

V pielikums. 1.32.–34. daļa

 

150

Atvasinātie instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite

4. direktīvas 42.a panta 1., 5.a punkts; 42.c panta 1. punkta a) apakšpunkts; V pielikums. 1.23. daļa

 

170

Uzkrājumi

BPD 4. pants. Aktīvi(6)

 

171

Līdzekļi banku darbības vispārējiem riskiem [ja uzrādīts saistībās]

BPD 38. panta 1. punkts; KPR 4. panta 112. punkts; V pielikums. 2.12. daļa

 

180

Pensijas un citas pēcnodarbinātības definētu pabalstu saistības

V pielikums. 2.7. daļa

 

190

Citi darbinieku ilgtermiņa pabalsti

V pielikums. 2.8. daļa

 

200

Pārstrukturēšana

 

 

210

Aizsākti juridiski jautājumi un nodokļu tiesvedība

 

 

220

Sniegtās saistības un garantijas

BPD 24.-25. pants, 33. panta 1. punkts

 

230

Citi uzkrājumi

 

 

240

Nodokļu saistības

 

 

250

Pārskata perioda nodokļu saistības

 

 

260

Atliktā nodokļa saistības

4. direktīvas 43. panta 1., 11. punkts; KPR 4. panta 108. punkts

 

280

Citas saistības

V pielikums. 2.10. daļa

 

300

KOPĒJĀS SAISTĪBAS

 

 

1.3.   Kapitāla vērtspapīri

 

Atsauces valsts GAAP, kuru pamatā ir BPD

Uzskaites vērtība

010

010

Kapitāls

BPD 4. pants. Saistības(9), BPD 22. pants

 

020

Samaksātais kapitāls

BPD 4. pants. Saistības(9)

 

030

Pieprasītais nesamaksātais kapitāls

BPD 4. pants. Saistības(9)

 

040

Akciju emisijas uzcenojums

BPD 4. pants. Saistības(10); KPR 4. panta 124. punkts

 

050

Emitēti kapitāla vērtspapīru instrumenti, kas nav kapitāls

V pielikums. 2.15.–16. daļa

 

060

Saliktu finanšu instrumentu pašu kapitāla komponents

4. direktīvas 42.a panta 5.a. punkts; V pielikums. 2.15. daļa

 

070

Emitēti citi kapitāla vērtspapīru instrumenti

V pielikums. 2.16. daļa

 

080

Citi kapitāla vērtspapīri

V pielikums. 2.17. daļa

 

190

Nesadalītā peļņa

BPD 4. pants. Saistības(13); KPR 4. panta 123. punkts

 

200

Pārvērtēšanas rezerves

BPD 4. pants. Saistības(12)

 

201

Materiālie aktīvi

4. direktīvas 33. panta 1. punkta c) apakšpunkts

 

202

Kapitāla vērtspapīru instrumenti

4. direktīvas 33. panta 1. punkta c) apakšpunkts

 

203

Parāda vērtspapīri

4. direktīvas 33. panta 1. punkta c) apakšpunkts

 

204

Citas

4. direktīvas 33. panta 1. punkta c) apakšpunkts

 

205

Patiesās vērtības rezerves

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts

 

206

Ārvalstu operācijās veikto neto ieguldījumu riska ierobežošana

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts; 42.c panta 1. punkta b) apakšpunkts

 

207

Riska ierobežošanas uzskaite - naudas plūsmas riska ierobežošana

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts; 42.c panta 1. punkta a) apakšpunkts; KPR 30. panta a) punkts

 

208

Riska ierobežošanas uzskaite - cita riska ierobežošana

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts; 42.c panta 1. punkta a) apakšpunkts

 

209

Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā caur pašu kapitālu

4. direktīvas 42.a panta 1. punkts; 42.c panta 2. punkts

 

210

Citas rezerves

BPD 4. pants Saistības(11)–(13)

 

215

Līdzekļi banku darbības vispārējiem riskiem [ja uzrādīts pašu kapitālā]

BPD 38. panta 1. punkts; KPR 4. panta 1. punkta 112. apakšpunkts; V pielikums. 1.38. daļa

 

220

Rezerves vai uzkrātie zaudējumi no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

4. direktīvas 59. panta 4. punkts; V pielikums. 2.19. daļa

 

230

Citas

V pielikums. 2.19. daļa

 

235

Pirmās konsolidācijas atšķirības

Direktīvas 83/349/EEK (turpmāk “7. direktīva”) 19. panta 1. punkta c) apakšpunkts

 

240

(-) Pašu akcijas

4. direktīvas 9. pants C (III)(7), D (III)(2); V pielikums. 2.20. daļa

 

250

Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

BPD 4. pants. Saistības(14)

 

260

(-) Starpperioda dividendes

KPR 26. panta 2.b) punkts

 

270

Mazākuma līdzdalība [nekontrolējoša līdzdalība]

7. direktīvas 21. pants.

 

280

Citi uzkrātie visaptverošie ienākumi

KPR 4. panta 1. punkta 100. apakšpunkts

 

290

Citi posteņi

 

 

300

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

 

 

310

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN KOPĀ SAISTĪBAS

BPD 4. pants. Saistības

 

2.   Peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

Atsauces valsts GAAP, kuru pamatā ir BPD

Pārskata periods

010

010

Procentu ienākumi

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(1); V pielikums. 2.21. daļa

 

090

(Procentu Izmaksas)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(2); V pielikums. 2.21. daļa

 

160

Dividenžu ienākumi

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(3); V pielikums. 2.28. daļa

 

200

Maksu un komisijas naudas ienākumi

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(4)

 

210

(Maksu un komisijas naudas izdevumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(5)

 

220

Peļņa vai (–) zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un saistības, kas nav novērtēti pēc patiesās vērtības, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, neto

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(6)

 

285

Peļņa vai (–) zaudējumi no tirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām, neto

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(6)

 

295

Peļņa vai (–) zaudējumi no netirdzniecības finanšu aktīviem un saistībām, neto

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(6)

 

300

Peļņa vai (–) zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites, neto

4. direktīvas 42.a panta 1., 5.a punkts; 42.c panta 1. punkta a) apakšpunkts

 

310

Valūtas kursa starpības [peļņa vai (–) zaudējumi], neto

BPD 39. pants.

 

320

Peļņa vai (–) zaudējumi, pārtraucot atzīt ieguldījumus meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos, neto

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums (13)–(14)

 

330

Peļņa vai (–) zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, neto

 

 

340

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(7); V pielikums. 2.141.–143. daļa

 

350

(Citi darbības izdevumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(10); V pielikums. 2.141.–143. daļa

 

355

KOPĒJIE DARBĪBAS IENĀKUMI, NETO

 

 

360

(Administratīvie izdevumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(8)

 

370

(Personāla izdevumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(8)(a)

 

380

(Citi administratīvie izdevumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(8)(b)

 

390

(Amortizācija)

 

 

400

(Pamatlīdzekļi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

410

(Ieguldījumu īpašumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

415

(Nemateriālā vērtība)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

420

(Citi nemateriālie aktīvi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

430

(Uzkrājumi vai (–) uzkrājumu apvērse)

 

 

440

(Sniegtās saistības un garantijas)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums (11)–(12)

 

450

(Citi uzkrājumi)

 

 

455

(Līdzekļu palielinājumi vai (–) samazinājumi vispārējiem bankas darbības riskiem, neto)

BPD 38.2. pants

 

460

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse finanšu aktīviem, kas nav novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā)

BPD 35.-37. pants

 

510

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums (13)–(14)

 

520

(Vērtības samazinājums vai (–) vērtības samazinājuma apvērse nefinanšu aktīviem)

 

 

530

(Pamatlīdzekļi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

540

(Ieguldījumu īpašumi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

550

(Nemateriālā vērtība)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

560

(Citi nemateriālie aktīvi)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(9)

 

570

(Citi)

 

 

580

Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā

7. direktīvas 31. pants

 

590

Daļa peļņas vai (–) zaudējumu no ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums (13)–(14)

 

610

Peļņa vai (-) zaudējumi pirms nodokļiem no turpināmām darbībām

 

 

620

(Nodokļa izdevumi vai (–) ienākumi saistībā ar peļņu vai zaudējumiem no turpināmām darbībām)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(15)

 

630

PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI PIRMS NODOKĻIEM NO TURPINĀMĀM DARBĪBĀM

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(16)

 

632

Ārkārtas peļņa vai (–) zaudējumi pēc nodokļiem

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(21)

 

633

Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(19)

 

634

(Nodokļa izdevumi vai (–) ienākumi saistībā ar ārkārtas peļņu vai zaudējumiem)

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(20)

 

670

GADA PEĻŅA VAI (–) ZAUDĒJUMI

BPD 27. pants. Vertikālais izkārtojums(23)

 

680

Attiecināms uz mazākuma līdzdalību [nekontrolējoša līdzdalība]

 

 

690

Attiecināms uz mātesuzņēmuma īpašniekiem

 

 

5.   Aizdevumu un avansu sadalījums pa produktiem

 

 

Atsauces valsts GAAP, kuru pamatā ir BPD

Centrālās bankas

Vispārējā valdība

Kredītiestādes

Citas finanšu sabiedrības

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

V pielikums. 1.35. daļa a)

V pielikums. 1.35. daļa b)

V pielikums. 1.35. daļa c)

V pielikums. 1.35. daļa d)

V pielikums. 1.35. daļa e)

V pielikums. 1.35. daļa f)

010

020

030

040

050

060

Pa produktiem

010

Pēc pieprasījuma un ar īsu iepriekšēju brīdinājumu [norēķinu konts]

V pielikums. 2.41. daļa a)

 

 

 

 

 

 

020

Kredītkaršu parādi

V pielikums. 2.41. daļa b)

 

 

 

 

 

 

030

Pircēju un pasūtītāju parādi

V pielikums. 2.41. daļa c)

 

 

 

 

 

 

040

Finanšu noma

V pielikums. 2.41. daļa d)

 

 

 

 

 

 

050

Pirkšanas ar atpārdošanu aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa e)

 

 

 

 

 

 

060

Citi termiņaizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa f)

 

 

 

 

 

 

070

Avansi, kas nav aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa g)

 

 

 

 

 

 

080

AIZDEVUMI UN AVANSI

V pielikums. 1.24., 27. daļa

 

 

 

 

 

 

Pa nodrošinājumiem

090

tostarp: hipotekārie aizdevumi [aizdevumi, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu]

V pielikums. 2.41. daļa h)

 

 

 

 

 

 

100

tostarp: citi nodrošināti aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa i)

 

 

 

 

 

 

Pa mērķiem

110

tostarp: patēriņa kredīti

V pielikums. 2.41. daļa j)

 

 

 

 

 

 

120

tostarp: aizdevumi mājokļa iegādei

V pielikums. 2.41. daļa k)

 

 

 

 

 

 

Pa subordināciju

130

tostarp: projektu finansēšanas aizdevumi

V pielikums. 2.41. daļa l)

 

 

 

 

 

 

8.   Finanšu saistību sadalījums

8.1.   Finanšu saistību sadalījums pa produktiem un darījuma partneru sektoriem

 

Atsauces valsts GAAP, kuru pamatā ir BPD

 

Uzskaites vērtība

Patiesās vērtības uzkrātās izmaiņas kredītriska rezultātā

Summa, kas jāmaksā saskaņā ar līgumu termiņa beigās

Tirdzniecība

Pēc iegādes izmaksu metodes

Riska ierobežošanas uzskaite

4. direktīvas 42.a panta 3. punkts; V pielikums. 1.15. daļa

4. direktīvas 42.a panta 3. punkts

4. direktīvas 42.a panta 1., 5.a punkts; 42.c panta 1. punkta a) apakšpunkts

KPR 30. panta b) punkts, 424. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļa

Regulas (EK) Nr. 25/2009 7. panta 2. punkts

034

035

037

040

050

010

Atvasinātie instrumenti

KPR II pielikums

39. SGS 9. Piemērošanas vadlīnijas (tālāk “PV”)