Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0500

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/500 ( 2015. gada 24. marts ), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, kuras jāievēro saistībā ar uzraudzības iestāžu apstiprinājumu atbilstības pielāgojuma piemērošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 79, 25.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/500/oj

25.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/500

(2015. gada 24. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, kuras jāievēro saistībā ar uzraudzības iestāžu apstiprinājumu atbilstības pielāgojuma piemērošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 86. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2009/138/EK 77.b pantā noteikts, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ar uzraudzības iestāžu iepriekšēju apstiprinājumu drīkst piemērot atbilstības pielāgojumu attiecīgai bezriska procentu likmju termiņstruktūrai, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Ir jāparedz noteikumi attiecībā uz procedūrām, kas jāievēro saistībā ar atbilstības pielāgojuma piemērošanas apstiprināšanu.

(2)

Lai pieteikums būtu uzskatāms par pilnīgu, tajā būtu jāiekļauj visa būtiskā informācija, kas vajadzīga uzraudzības iestādēm novērtējuma veikšanai un lēmuma pieņemšanai. Lai nodrošinātu saskaņotu pamatu uzraudzības iestāžu veiktajam novērtējumam un lēmuma pieņemšanai, pieteikumā būtu jāiekļauj pierādījumi, kas apliecina, ka ir izpildīts katrs Direktīvas 2009/138/EK 77.b pantā izklāstītais nosacījums.

(3)

Pieteikums atbilstības pielāgojumam ir stratēģisks lēmums riska pārvaldības un kapitāla plānošanas mērķiem. Pamatojoties uz to, ka pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūra ir pilnībā atbildīga par atbilstību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 40. pantu, tās iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesā par pieteikumu būtu rūpīgi jāizvērtē.

(4)

Papildus Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta prasībām minētās direktīvas 44., 45. un 77.c pantā ir noteiktas arī citas prasības, kuras piemēro visām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām, kas izmanto atbilstības pielāgojumu. Tāpēc pieteikumā būtu jāiekļauj pierādījumi, ka visas šīs prasības tiks izpildītas apstiprinājuma piešķiršanas gadījumā.

(5)

Procedūras, kuras jāievēro atbilstības pielāgojuma apstiprināšanā, paredz pastāvīgu saziņu starp uzraudzības iestādēm un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām. Tas ietver saziņu pirms oficiāla pieteikuma iesniegšanas uzraudzības iestādēm un pēc tam, kad pieteikums ir apstiprināts, – visā uzraudzības pārbaudes procesa laikā. Šāda pastāvīga saziņa ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka uzraudzības vērtējumi pamatojas uz atbilstošu un aktuālu informāciju un pierādījumiem.

(6)

Lai nodrošinātu netraucētu un efektīvu procesu, uzraudzības iestādēm, pirms pieņemt galīgo lēmumu par pieteikuma pieņemšanu vai noraidīšanu, vajadzētu būt iespējai pieprasīt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām veikt grozījumus pieteikumā tajās jomās, kurās iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai pierādītu atbilstību attiecīgajiem Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta nosacījumiem.

(7)

Papildus pieteikumā ietvertajiem pierādījumiem uzraudzības iestādēm būtu jāņem vērā arī citi faktori, kas ir būtiski, pieņemot lēmumu par to, vai ir izpildītas Direktīvas 2009/138/EK prasības.

(8)

Tā kā atbilstības korekcijas (pielāgojuma) portfeļus var pārvaldīt, pamatojoties uz pieņēmumu par darbības turpināšanu, sabiedrībām, kuras ir saņēmušas apstiprinājumu, lai izmantotu atbilstības pielāgojumu attiecīgo saistību vērtēšanai, būtu jāatļauj izmantot šo pielāgojumu arī nākotnes apdrošināšanas saistību vērtēšanai, ciktāl minētajām saistībām un tām atbilstošajiem aktīviem piemīt tādas pašas iezīmes kā sākotnējā atbilstības pielāgojuma portfelī iekļautajām saistībām un aktīviem un tādējādi ar tiem ir saistīti tādi paši riski attiecīgajai sabiedrībai.

(9)

Ņemot vērā savstarpējo atkarību starp dažādiem apstiprinājuma pieteikumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām, kad tās iesniedz pieteikumu atbilstības pielāgojuma apstiprināšanai, būtu jāinformē uzraudzības iestāde par citiem tobrīd jau iesniegtiem vai turpmāko sešu mēnešu laikā plānotiem pieteikumiem, kas attiecas uz Direktīvas 2009/138/EK 308.a panta 1. punktā minētajiem posteņiem. Šāda prasība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka uzraudzības iestāžu novērtējumi ir balstīti uz pārredzamu un objektīvu informāciju.

(10)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(11)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.

(12)

Lai veicinātu juridisko noteiktību attiecībā uz uzraudzības režīmu Direktīvas 2009/138/EK 308.a pantā noteiktajā pakāpeniskās ieviešanas periodā, kas sāksies 2015. gada 1. aprīlī, ir svarīgi nodrošināt, ka šī regula stājas spēkā pēc iespējas drīzāk – nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieteikums atbilstības pielāgojuma izmantošanai

1.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas piesakās atbilstības pielāgojuma izmantošanai, iesniedz rakstisku pieteikumu, lai saņemtu uzraudzības iestāžu iepriekšēju apstiprinājumu.

2.   Pieteikumu iesniedz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā atrodas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības galvenais birojs, vai valodā, par ko iepriekš panākta vienošanās ar uzraudzības iestādi, un tajā ir vismaz šīs regulas 3. līdz 6. pantā prasītā informācija.

3.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nodrošina, ka pieteikums ietver visu citu būtisko informāciju, kas, pēc to domām, var būt nepieciešama uzraudzības iestādes novērtējuma veikšanai un lēmuma pieņemšanai. Pieteikumā ietver dokumentārus pierādījumus par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības iekšējo lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar pieteikumu.

4.   Ja ir iesniegts pieteikums attiecībā uz vairāk nekā vienu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistību portfeli, pieteikumā izklāsta šīs regulas 3. līdz 6. pantā prasītos pierādījumus atsevišķi par katru portfeli, uz kuru attiecas pieteikums.

2. pants

Pieteikuma saturs attiecībā uz piešķirto aktīvu portfeli

Attiecībā uz piešķirto aktīvu portfeli, kā prasīts Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punkta a) apakšpunktā, pieteikumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)

pierādījumus, ka piešķirto aktīvu portfelis atbilst visiem attiecīgajiem nosacījumiem, kas paredzēti Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punktā;

b)

datus par aktīviem piešķirto aktīvu portfelī – detalizētu informāciju par aktīviem un par procedūru, ko izmanto šādu aktīvu grupēšanai pēc aktīvu klasēm, kredītkvalitātes un termiņa Direktīvas 2009/138/EK 77.c panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās pamata starpības noteikšanai;

c)

aprakstu par procedūru, ko izmanto, lai saglabātu piešķirto aktīvu portfeli saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punkta a) apakšpunktu, tostarp procedūru gaidāmo naudas plūsmu vienādības saglabāšanai, ja naudas plūsmas ir būtiski mainījušās.

3. pants

Pieteikuma saturs attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistību portfeli

Attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistību portfeli, kam paredzēts piemērot atbilstības pielāgojumu, pieteikumā ietver vismaz šādu informāciju:

a)

pierādījumus, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistības atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punkta d), e), g) un j) apakšpunktā;

b)

ja pastāv mirstības risks, – kvantitatīvus pierādījumus, ka visprecīzākā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistību aplēse nepalielinās vairāk kā par 5 % saskaņā ar mirstības riska stresa scenāriju, kā aprakstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (3) 52. pantā.

4. pants

Rakstiska pieteikuma saturs attiecībā uz naudas plūsmu saskaņošanu un portfeļa pārvaldību

Attiecībā uz naudas plūsmu saskaņošanu un atbilstīga saistību portfeļa un piešķirto aktīvu portfeļa pārvaldību pieteikumā ietver vismaz šādu informāciju:

a)

kvantitatīvos pierādījumus tam, ka ir izpildīti Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktie kritēriji, tostarp kvantitatīvais un kvalitatīvais novērtējums par to, vai jebkāda neatbilstība nerada riskus, kas ir būtiski attiecībā uz riskiem, kas raksturīgi apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmējdarbībai, kurai plānots piemērot atbilstības pielāgojumu;

b)

pierādījumus tam, ka tiks piemērotas atbilstīgas procedūras, kas ļaus pienācīgi noteikt, organizēt un pārvaldīt saistību portfeli un piešķirto aktīvu portfeli atsevišķi no citām sabiedrības darbībām un kas nodrošinās to, ka piešķirtie aktīvi netiks izmantoti, lai segtu citu sabiedrības darbību izraisītos zaudējumus, saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

pierādījumus tam, kā pašu kapitāls tiks pielāgots saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 81. pantu, atspoguļojot jebkādus pārnesamības samazinājumus;

d)

pierādījumus tam, kā maksātspējas kapitāla prasība (SCR) tiks pielāgota, lai pienācīgi atspoguļotu jebkādus riska diversifikācijas apjoma samazinājumus. Attiecīgā gadījumā tas ietver pierādījumus par atbilstību Deleģētās regulas (ES) 2015/35 216., 217. un 234. pantam. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības paredzējušas aprēķināt maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot iekšējo modeli, bet nav saņēmušas vajadzīgo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu, šajā punktā prasītos pierādījumus iesniedz, pamatojoties uz standarta formulas piemērošanas rezultātu, kā arī uz neapstiprināto iekšējo modeli.

5. pants

Papildu informācija rakstiskajā pieteikumā

Papildus šīs regulas 3. un 4. pantā norādītajai informācijai pieteikumā iekļauj arī šādu informāciju:

a)

apstiprinājumu, ka Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 3. punktā minētie nosacījumi tiks izpildīti, ja tiks piešķirts uzraudzības iestāžu apstiprinājums atbilstības pielāgojuma piemērošanai;

b)

likviditātes plānu atbilstīgi Direktīvas 2009/138/EK 44. panta 2. punktam;

c)

novērtējumus atbilstīgi Direktīvas 2009/138/EK 44. panta 2.a punkta b) apakšpunktam;

d)

novērtējumus atbilstīgi Direktīvas 2009/138/EK 45. panta 2.a punktam;

e)

detalizētu skaidrojumu par aprēķina procedūru, ko izmanto atbilstības pielāgojuma noteikšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77.c panta prasībām, un tās demonstrējumu;

f)

sarakstu ar citiem pieteikumiem, ko apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniegusi vai tobrīd plāno iesniegt turpmākajos sešos mēnešos, lai saņemtu kādu no Direktīvas 2009/138/EK 308.a panta 1. punktā minēto posteņu apstiprinājumiem pakāpeniskas ieviešanas ietvaros.

6. pants

Pieteikuma novērtēšana

1.   Uzraudzības iestāde apstiprina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pieteikuma saņemšanu.

2.   Uzraudzības iestāde uzskata pieteikumu par pilnīgu, ja tajā ir iekļauti visi pierādījumi, kas prasīti saskaņā ar šīs regulas 2. līdz 5. pantu.

3.   Uzraudzības iestāde apstiprina, vai pieteikums ir pilnīgs, 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

4.   Ja uzraudzības iestāde konstatē, ka pieteikums nav pilnīgs, tā nekavējoties informē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību par to, ka apstiprinājuma periods nav sācies, un paskaidro iemeslus, kādēļ pieteikums nav uzskatāms par pilnīgu.

5.   Uzraudzības iestāde nodrošina to, ka tās lēmums par pieteikumu tiek pieņemts sešu mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma saņemšanas.

6.   Ja uzraudzības iestāde ir apstiprinājusi, ka pieteikums ir pilnīgs, tas nekavē uzraudzības iestādi pieprasīt papildu informāciju, kas tai vajadzīga novērtējuma veikšanai. Pieprasījumā norāda nepieciešamo papildu informāciju un šāda pieprasījuma iemeslus.

7.   Pieteikuma novērtējuma ietvaros uzraudzības iestādes pastāvīgi sazinās ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, tostarp tās var pieprasīt veikt pielāgojumus attiecībā uz to, kā sabiedrība piedāvājusi piemērot atbilstības pielāgojumu. Ja uzraudzības iestādes konstatē, ka varētu būt iespējams apstiprināt atbilstības pielāgojuma piemērošanu, ja tiktu veikti pielāgojumi, tās nekavējoties rakstiski paziņo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai par vajadzīgajiem pielāgojumiem.

8.   Dienu skaitu no dienas, kad uzraudzības iestāde pieprasa papildu informāciju vai pielāgojumus saskaņā ar 6. vai 7. punktu, līdz dienai, kad uzraudzības iestāde saņem šādu informāciju vai pielāgojumus, neiekļauj 5. punktā minētajā sešu mēnešu periodā.

9.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nodrošina, ka uzraudzības iestādei visas pieteikuma novērtēšanas laikā tiek darīti pieejami visi dokumentārie pierādījumi, tostarp, ja iespējams, elektroniskā formā.

10.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība informē uzraudzības iestādi par jebkurām izmaiņām tās pieteikuma informācijā. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība informē uzraudzības iestādi par izmaiņām tās pieteikumā, to uzskata par jaunu pieteikumu, ja vien:

a)

izmaiņas nav saistītas ar to, ka uzraudzības iestāde pieprasa papildu informāciju vai izmaiņas; vai

b)

uzraudzības iestāde nav pārliecinājusies, ka izmaiņas būtiski neietekmē tās veikto pieteikuma novērtējumu.

11.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var atsaukt pieteikumu, par to rakstveidā paziņojot jebkurā posmā pirms uzraudzības iestādes lēmuma. Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība vēlāk vēlreiz iesniedz pieteikumu vai iesniedz atjauninātu pieteikumu, uzraudzības iestāde uzskata to par jaunu pieteikumu.

7. pants

Lēmums par pieteikumu

1.   Pieņemot lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, uzraudzības iestāde var ņemt vērā citus pierādījumus, kas nav minēti šīs regulas 2. līdz 5. pantā, ja šie pierādījumi ir būtiski, lai novērtētu atbilstību Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punktā un 77.c pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Uzraudzības iestādes lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu paziņo rakstiski tajā pašā valodā, kurā iesniegts pieteikums.

3.   Ja ir saņemts viens pieteikums, kurš attiecas uz vairākiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas saistību portfeļiem, uzraudzības iestāde var pieņemt lēmumu apstiprināt pieteikumu attiecībā uz dažiem, bet ne visiem pieteikumā iekļautajiem portfeļiem. Tādā gadījumā rakstiskā paziņojumā par lēmumu norāda, kuriem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistību portfeļiem var piemērot atbilstības pielāgojumu.

4.   Ja uzraudzības iestāde pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu attiecībā uz dažiem vai visiem pieteikumā iekļautajiem portfeļiem, tā skaidri norāda šāda lēmuma iemeslus.

5.   Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir saņēmušas apstiprinājumu atbilstības pielāgojuma piemērošanai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistību portfelim, uzskata, ka šā apstiprinājuma lēmuma piemērošanas joma aptver nākotnes apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības un aktīvus, kas ir pievienoti šim atbilstības pielāgojuma portfelim, ja sabiedrības var pierādīt:

a)

ka nākotnes saistībām un aktīviem piemīt tādas pašas iezīmes kā saistībām un aktīviem, kas iekļauti atbilstības pielāgojuma portfelī, par kuru piešķirts apstiprinājums;

b)

ka atbilstības pielāgojuma portfelis joprojām atbilst attiecīgajiem Direktīvas 2009/138/EK nosacījumiem.

8. pants

Apstiprinājuma atsaukšana, ko veic uzraudzības iestāde

Ja uzraudzības iestādes uzskata, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kurai piešķirts apstiprinājums atbilstības pielāgojuma izmantošanai, vairs neatbilst Direktīvas 2009/138/EK 77.b panta 1. punktā vai 77.c pantā izklāstītajiem nosacījumiem, uzraudzības iestāde nekavējoties informē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību un izskaidro neatbilstības raksturu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).


Top