Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0404

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/404 ( 2015. gada 11. marts ), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 67, 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/404

(2015. gada 11. marts),

ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļu ir noteiktas darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Darbīgo vielu kaptāna, dimetoāta, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanāta, glufosināta, metiokarba, metribuzīna, fosmeta, pirimifosmetila un propamokarba apstiprinājumu termiņš beigsies 2017. gada 30. septembrī, savukārt darbīgās vielas beflubutamīda apstiprinājuma termiņš beigsies 2017. gada 30. novembrī. Ir iesniegti pieteikumi uz šo darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanu. Uz minētajām darbīgajām vielām attiecas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 844/2012 (3) noteiktās prasības, tāpēc saskaņā ar minēto regulu jāparedz pietiekami ilgs laiks atjaunošanas procedūras pabeigšanai. Šo darbīgo vielu apstiprinājumu termiņš, visticamāk, beigsies, pirms būs pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tāpēc ir jāpagarina to apstiprinājuma periodi.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011.

(4)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad ne vēlāk kā 30 mēnešus pirms šīs regulas pielikumā noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma nav iesniegta papildu dokumentācija saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012, Komisija par termiņa beigām nosaka to pašu datumu, kāds bija noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai pēc iespējas tuvāku vēlāku datumu.

(5)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai apstiprinājums nav atjaunots, jo nav izpildīti apstiprinājuma kritēriji, Komisija par termiņa beigām nosaka vai nu to pašu datumu, kāds bija noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai tās regulas spēkā stāšanās datumu, kura paredz neatjaunot darbīgās vielas apstiprinājumu, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 145. ierakstu “Kaptāns” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

2)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 146. ierakstu “Folpets” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

3)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 147. ierakstu “Formetanāts” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

4)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 148. ierakstu “Metiokarbs” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

5)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 149. ierakstu “Dimetoāts” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

6)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 150. ierakstu “Dimetomorfs” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

7)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 151. ierakstu “Glufosināts” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

8)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 152. ierakstu “Metribuzīns” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

9)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 153. ierakstu “Fosmets” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

10)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 154. ierakstu “Propamokarbs” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

11)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 155. ierakstu “Etoprofoss” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

12)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 156. ierakstu “Pirimifosmetils” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

13)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 157. ierakstu “Fipronils” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

14)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 158. ierakstu “Beflubutamīds” datumu “2017. gada 30. novembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”.


Top